Plen
Sittings of the Senate of October 13, 2008
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.98/23-10-2008

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2008 > 13-10-2008 Printable version

Sittings of the Senate of October 13, 2008

  1   Declarații politice prezentate de doamnele și domnii senatori:
   1.1  Ioan Chelaru (PSD) - declarație politică având ca titlu "O versiune aproape modernă a poveștii lui Iuda";
   1.2  Mircea Gheorghe Mereuță (PNL) - declarație politică având ca temă zonele montane din România și din Europa;
   1.3  Verginia Vedinaș (PRM) - declarație politică având ca subiect modul în care cetățenii români ce ocupă funcții și demnități importante în statul român își exercită drepturile și libertățile fundamentale;
   1.4  Gheorghe David (PD-L) - declarație politică având ca temă Parcul Botanic din Timișoara;
   1.5  Ion Rotaru (PSD) - declarație politică având ca titlu "Perdelele forestiere de protecție - o necesitate stringentă";
   1.6  Gheorghe Funar (PRM) - declarație politică având ca temă Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaților și a Senatului și pentru modificarea și completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, a Legii administrației publice locale nr. 215/2001 și a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali;
   1.7  Aurel Ardelean (independent afiliat Grupului parlamentar al PD-L) - declarație politică având ca subiect lucrarea "Sănătatea - un criteriu de eligibilitate a decidenților";
   1.8  Adrian Păunescu (PSD) - declarație politică referitoare la: lipsa banilor necesari pentru creșterile salariale ale profesorilor; salariile mari ale președinților unor agenții; declarațiile nefondate ale europarlamentarului László Tökés făcute la Bruxelles; lipsa de interes a europarlamentarilor români în timpul dezbaterilor din Consiliul Europei;
   1.9  Emil Răzvan Theodorescu (PSD) - In memoriam George Emil Palade, singurul român deținător al Premiului Nobel;
   1.10  Alexandru Ioan Morțun (PNL) - declarație politică având ca temă câștigurile salariale sfidătoare din cadrul unor agenții și regii din România (declarație politică depusă la secretariatul de ședință)
  2   Domnul senator Viorel Duca senior anunță demisia sa din Grupul parlamentar al PNL, devenind independent
  3   Aprobarea programului de lucru al Senatului pentru perioada 13-18 octombrie a.c.
  4   Aprobarea ordinii de zi și a programului de lucru
  5   Aprobarea retragerii de pe ordinea de zi, pentru rediscutare, a Proiectului de hotărâre privind bugetul Senatului pe anul 2009
  6   Domnul senator Ioan Nasleu trece la Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională în locul domnului senator Ilie Petrescu
  7   Numirea secretarului general adjunct al Senatului
  8   Aprobarea dezbaterii în procedură de urgență a Proiectului de lege pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995 și a Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic (L581/2008)
  9   Aprobarea transmiterii Camerei Deputaților, ca primă Cameră sesizată, a Propunerii legislative pentru modificarea Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004 (B 367/18.09.2008)
  10   Adoptarea, prin împlinirea termenului la 9.10.2008, a următoarei inițiative legislative: Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical (L372/2008)
  11   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare și a Acordului de asistență financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienți) dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnate la București la 28 decembrie 2007 (L566/2008)
  12   Dezbaterea și respingerea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul programării cheltuielilor publice (L464/2008)
  13   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2008 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2005 privind transporturile rutiere (L565/2008)
  14   Dezbaterea și adoptarea Proiectului de lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2008 privind stabilirea competenței supravegherii executării obligației minorului de a presta o activitate neremunerată într-o instituție de interes public, prevăzută la art. 103 alin. 3 lit. c) din Codul penal (L406/2008)
  15   Dezbaterea și adoptarea Propunerii legislative pentru modificarea și completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 279 bis din 21.04.2003, cu modificările și completările ulterioare (L302/2008)
  16   Notă pentru exercitarea de către senatori a dreptului de sesizare a Curții Constituționale asupra următoarelor legi depuse la secretarul general al Senatului, conform prevederilor art. 17 alin. (2) și (3) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicată:
  Lege pentru respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 107/2007 privind modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 17/2005 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul administrației publice centrale;
  Lege privind susținerea învățământului preșcolar;
  Lege pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 100/2005 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 92/2007 pentru modificarea și completarea Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2008 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale de participare a Consiliului Superior al Magistraturii la Rețeaua Europeană a Consiliilor Judiciare (RECJ) și pentru îndeplinirea obligațiilor care decurg din calitatea de membru a Institutului Național al Magistraturii la Rețeaua Europeană de Formare Judiciară (EJTN);
  Lege privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 22/2008 privind stabilirea condițiilor în care România urmează să participe la lichidarea datoriei Liberiei la Fondul Monetar Internațional;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28 /2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 54/2008 privind autorizarea Ministerului Internelor și Reformei Administrative de a încheia angajamente legale pentru unele acțiuni prioritare;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2008 pentru modificarea Legii locuinței nr. 114/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2007 privind asigurarea fondului de locuințe sociale destinate chiriașilor evacuați sau care urmează a fi evacuați din locuințele retrocedate foștilor proprietari;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 7/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum și pentru modificarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia;
  Lege privind transmiterea cu titlu gratuit a unui pachet de 1.369.125 acțiuni deținute de stat la Compania "Administrația Porturilor Maritime" - SA Constanța, reprezentând 20% din capitalul social, către Consiliul Local al Municipiului Constanța;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989;
  Lege pentru modificarea și completarea Legii vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 112/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat și a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 60/2006 pentru modificarea și completarea Codului de procedură penală, precum și pentru modificarea altor legi;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;
  Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2007 pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul protecției sociale;
  Lege pentru modificarea Legii tinerilor nr. 350/2006;
  Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii;
  Lege pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
  Lege privind Statutul controlorului civil de trafic aerian din România;
  Lege privind protejarea exploatațiilor agricole;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 14/2008 privind creșterile salariale care se vor acorda în anul 2008 controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi, salarizați potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 160/2000 privind salarizarea controlorilor financiari din cadrul Curții de Conturi;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/2008 privind creșterile salariale aplicabile judecătorilor, procurorilor și altor categorii de personal din sistemul justiției pentru anul 2008;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 23/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 9/2008 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale și a altor drepturi ale funcționarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare și alte drepturi ale funcționarilor publici, precum și creșterile salariale care se acordă funcționarilor publici în anul 2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 232/2007, și pentru acordarea unor creșteri salariale pentru funcționarii publici în anul 2008;
  Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 47/2007 privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;
  Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 6/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 457/2004 privind publicitatea și sponsorizarea pentru produsele din tutun;
  Lege pentru modificarea Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizații și sporuri invalizilor, veteranilor și văduvelor de război;
  Lege privind modificarea și completarea Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată;
  Lege pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 105/2003 privind alocația familială complementară și alocația de susținere pentru familia monoparentală;
  Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată;
  Lege privind înființarea și funcționarea Academiei de Științe Tehnice din România;
  Lege privind modificarea art. 36 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;
  Lege privind declararea comunei Prundu Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud, localitate-martir;
  Lege pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 137/2000 privind regimul juridic al terenului aferent Palatului Parlamentului României;
  Lege privind declararea comunei Moisei, județul Maramureș, comună-martir;
  Lege pentru abrogarea art. III alin. (11) lit. e) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare;
  Lege pentru modificarea și completarea art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2003 privind unele măsuri de restructurare financiară a creanțelor deținute de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare asupra unor societăți comerciale de pe platformele industriale Arad și Harghita
  17   Întrebări și interpelări adresate Guvernului de către domnul senator Gheorghe Viorel Dumitrescu

Postal address: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucharest, Romania thursday, 18 august 2022, 20:49
Telephone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro