Plen
Sittings of the Senate of October 5, 2009
Abstract of the sittings
Full-text of the sittings
Published in Monitorul Oficial no.124/15-10-2009

Parliamentary debates
Calendar
- Chamber of Deputies:
2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003 2002
2001 2000 1999
1998 1997 1996
Query debates
for legislature: 2020-present
2016-2020
2012-2016
2008-2012
2004-2008
2000-2004
1996-2000
1992-1996

Meetings broadcast

format Real Media
Last meetings
09-06-2021 (joint)
11-05-2021
Video archive:2022 2021 2020
2019 2018 2017
2016 2015 2014
2013 2012 2011
2010 2009 2008
2007 2006 2005
2004 2003
You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2009 > 05-10-2009 Printable version

Sittings of the Senate of October 5, 2009

19. Din partea Guvernului au primit răspunsuri:  

 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

  ................................................
Trifon Belacurencu - de la Irinel Popescu, președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate;

Vă propun să trecem la următoarea secțiune: răspunsuri la întrebări.

Primul răspuns - evident, pentru colegii care sunt prezenți - va fi dat domnului senator Trifon Belacurencu, referitor la cazul domnului Nuță Romeo, și va fi prezentat de domnul Irinel Popescu, președintele Casei se Asigurări de Sănătate.

Domnule președinte, aveți cuvântul.

 

Domnul Irinel Popescu - președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate:

Domnule președinte,

Stimați domni senatori,

Referitor la memoriul formulat de către domnul Nuță Romeo Ion, cuprins în întrebarea adresată de domnul senator Trifon Belacurencu, Colegiul uninominal nr. 2 - Tulcea, înaintată Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și, ulterior, comunicată Casei Naționale de Asigurări de Sănătate în vederea soluționării, înregistrată cu nr. 4.880 din 24 septembrie 2009, vă aducem la cunoștință următoarele:

Prin acțiunea judecătorească, formulată de domnul Nuță Romeo Ion în contradictoriu cu CAS Tulcea și Lascu Dumitru, s-au contestat decizia CAS Tulcea nr. 292 din 28 decembrie 2006 și raportul de evaluare a activității sale pentru perioada 1.12.2005-1.12.2006, prin care a obținut calificativul nesatisfăcător.

Solicitând reintegrarea pe funcția deținută anterior, respectiv funcția de consilier juridic la CAS Tulcea, precum și obligarea la plata în solidar a pârâților CAS Tulcea și domnul Lascu Dumitru a unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat ca funcționar public, actualizat cu rata inflației la data plății efective.

Prin Sentința civilă nr. 331 din 6 februarie 2008, pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă, comercială și de contencios administrativ, în Dosarul nr. 777/88/2007, instanța de fond a admis acțiunea reclamantului, dispunând anularea deciziei CAS Tulcea, menționată anterior, prin care s-a dispus eliberarea din funcție a reclamantului, și a raportului de evaluare a activității sale pentru perioada 1.12.2005-1.12.2006, dispunându-se reintegrarea reclamantului în funcția publică deținută anterior, precum și obligarea pârâților CAS Tulcea și domnul Lascu Dumitru, în solidar, la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat ca funcționar public, actualizat cu rata inflației la data plății efective.

De asemenea, instanța de fond a dispus și obligarea în solidar a pârâților la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, către reclamant.

Prin Decizia civilă nr. 554 din 29 octombrie 2008, pronunțată de instanța de recurs în Dosarul nr. 777/2007, a fost respins ca nefondat recursul promovat de CAS Tulcea și, de asemenea, instanța de recurs a dispus obligarea recurentei CAS Tulcea la plata sumei de 550 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată către intimată.

Menționăm faptul că hotărârea pronunțată de instanța de recurs este definitivă și irevocabilă.

Facem precizarea că Sentința civilă nr. 331 din 6 februarie 2008, pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă, comercială și de contencios administrativ, constituie titlu executoriu și a fost învestită cu formulă executorie, potrivit hotărârilor art. 269 alin. (1) din Codul de procedură civilă, în vederea punerii acesteia în executare.

În conformitate cu art. 371 alin. (1) din Codul de procedură civilă, obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu se duce la îndeplinire de bunăvoie.

În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligația sa, aceasta se duce la îndeplinire prin executare silită, dacă legea nu prevede altfel.

În vederea punerii în executare a titlului executoriu sus-menționat, domnul Nuță Romeo Ion a solicitat CAS Tulcea reintegrarea în funcția publică deținută anterior, precum și îndeplinirea obligației de plată constând în plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate și recalculate și cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat ca funcționar public, actualizat cu rata inflației la data plății efective.

Prin Adresa CNAS nr. 1.950 din 21 aprilie 2009, s-a răspuns solicitării domnului Nuță Romeo Ion, în sensul că acesta urmează a fi reîncadrat în funcția publică deținută anterior, respectiv funcția de consilier juridic la CAS Tulcea, în conformitate cu dispozițiile art. 99 lit. c) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și să fie plătite de către angajator, CAS Tulcea, despăgubirile dispuse de instanța de judecată.

De asemenea, prin Adresa CNAS nr. 1.418 din 1 aprilie 2009, s-a adus la cunoștința CAS Tulcea modificarea în structura de funcții, prin redistribuirea de posturi între CNAS și CAS Tulcea, aprobată de președintele CNAS prin Ordinul nr. 437 din 31 martie 2009.

În vederea punerii în aplicare a dispozițiilor titlului executoriu, domnul Nuță Romeo Ion a solicitat, prin cererea adresată Judecătoriei Tulcea și înregistrată cu nr. 350/327/2009, în contradictoriu cu debitoarea CAS

Tulcea, încuviințarea executării silite a Sentinței civile nr. 331 din 6 februarie 2008.

Cererea a fost soluționată prin Decizia civilă nr. 12 din 19 august 2009, pronunțată de Tribunalul Tulcea, prin care se încuviințează executarea silită a Sentinței civile nr. 331 din 6 februarie 2008.

CNAS, prin adresele nr. 2.943 din 11 iunie 2009 și nr. 4.353 din 26 august 2009, a răspuns solicitărilor CAS Tulcea de modificare și suplimentare a prevederilor bugetare, fiind înaintată repartizarea pe trimestre a cheltuielilor Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate aprobate pentru anul 2009, cu modificările solicitate de CAS

Tulcea, solicitându-se dispunerea măsurilor legale care se impun și, totodată, menționându-se faptul că fondurile aprobate reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.

Pentru punerea în executare a dispozițiilor Sentinței civile nr. 331 din 6 februarie 2008, a fost transmisă către CAS

Tulcea somația de plată întocmită de executorul judecătoresc Cornea Pompiliu, în Dosarul de executare nr. 21/2009, fiind solicitată plata despăgubirilor dispuse prin titlul executoriu în termen de 10 zile de la primirea acestei somații, urmând ca, în caz de neplată, să se procedeze la urmărirea silită prin intermediul organelor prevăzute de lege și la suportarea tuturor cheltuielilor pe care creditorul le va face până la deplina executare a titlului executoriu.

În conformitate cu art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite prin titluri executorii, cu modificările și completările ulterioare, creanțele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituțiilor publice se achită din sumele aprobate, prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligația de plată respectivă.

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, prevede faptul că ordonatorii de credite au obligația de a angaja și utiliza creditele bugetare numai în limita prevederilor și destinațiilor aprobate pentru cheltuieli strict legate de activitatea instituțiilor publice respective și cu respectarea dispozițiilor legale.

Având în vedere cele mai sus menționate, apreciem că au fost depuse toate diligențele necesare din partea CNAS în vederea punerii în executare de bunăvoie de către CAS

Tulcea a dispozițiilor titlului executoriu Sentința civilă nr. 331

din 6 februarie 2008, pronunțată de Tribunalul Tulcea, Secția civilă, comercială și de contencios administrativ.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Dacă mai aveți răspunsuri, rugămintea este să rezumați foarte succint.

 
 

Domnul Irinel Popescu:

Nu. Eu l-am prezentat...

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

In extenso...

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Irinel Popescu:

Da.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Irinel Popescu:

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnul senator Belacurencu. Microfonul 4.

 
 

Domnul Trifon Belacurencu:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Aș vrea să-i mulțumesc domnului președinte Irinel Popescu pentru faptul că și-a făcut timp să vină aici, în Senat, să prezinte acest răspuns.

Înainte să comentez răspunsul care s-a dat în plen, cu permisiunea dumneavoastră, vreau să fac precizarea că petentul Nuță Romeo mi s-a adresat în cadrul unei audiențe pe care i-am acordat-o în calitate de senator de Tulcea și că, în urma acesteia, eu am formulat o întrebare în plenul Senatului, întrebare la care domnul președinte a dat răspunsul prezentat mai devreme și pentru care, încă o dată, vreau să-i mulțumesc.

Răspunsul este elaborat, foarte exact, dar, din păcate, problema petentului, la această dată, nu este rezolvată.

De ce? Pentru că cei de la CAS Tulcea întârzie ducerea la îndeplinire a unei hotărâri irevocabile a instanței judecătorești.

Vreau să spun, domnule președinte, că motivul principal este acela că, după ce se achită drepturile stabilite de instanță către petentul care mi s-a adresat, suma respectivă trebuie recuperată de la cel vinovat de ceea ce s-a întâmplat cu un timp înainte, și anume ca urmare a unei hotărâri a fostului președinte al CAS Tulcea, domnul președinte Lascu, petentul fiind dat afară în mod nejustificat din instituția pe care o conducea la vremea respectivă.

Eu insist și pe această cale, domnule președinte, să dispuneți departamentului de specialitate să urmărească ducerea la îndeplinire, așa cum ați prezentat dumneavoastră în răspuns, a sentinței date de instanța de judecată.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule senator.

Am văzut că domnul președinte Irinel Popescu și-a notat.

 
Emilian Valentin Frâncu - de la Alexandru Pătruți, secretar de stat în Ministerul Economiei

Următorul domn secretar de stat va răspunde unei întrebări adresate de domnul senator Frâncu.

Domnule secretar de stat Pătruți, aveți cuvântul.

 

Domnul Alexandru Pătruți - secretar de stat în Ministerul Economiei:

Vă mulțumesc, domnule președinte.

Doamnelor și domnilor senatori, Referitor la întrebarea domnului senator Frâncu privind alocarea unor fonduri pentru rectificarea bugetului orașului Berbești, Vâlcea, vă comunicăm următoarele:

Ministerul Economiei nu are atribuții și competențe în elaborarea actelor normative privind rectificarea pozitivă a bugetului de stat în vederea alocării de fonduri pentru alimentarea bugetelor locale.

Ministerul Economiei inițiază, elaborează și promovează proiecte de acte normative din domeniul economic.

Menționăm totuși faptul că Agenția Română pentru Dezvoltarea Durabilă a Zonelor Industriale, aflată în subordinea Ministerului Economiei, are ca obiectiv dezvoltarea durabilă a zonelor afectate de restructurarea industrială.

Pentru județul Vâlcea și, în principal, pentru orașul Berbești, în anul 2009 au fost derulate următoarele programe:

  • în cadrul Componentei de regenerare socioeconomică, programe care au ca scop ajutorul comunităților miniere și, implicit, reducerea numărului de șomeri;
  • în cadrul Programului Schema de granturi mici în anul 2009, s-au finalizat un număr de 5 proiecte în valoare de 91.000 lei, dintre care pentru orașul Berbești s-au finalizat două subproiecte în valoare de 34.470 lei. Alte 5 subproiecte se află în derulare și au o valoare de 89.825 lei, dintre care pentru orașul Berbești se află în derulare un subproiect în valoare 15.500 lei;
  • în cadrul Programului infrastructură municipală există un proiect "Asfaltare străzi în orașul Berbești" în valoare de 1.424.000 lei, care se află în procedura de selecție a proiectantului, procedură care va fi finalizată la sfârșitul lunii octombrie 2009. Estimăm că data de începere a execuției proiectului va fi 31 martie 2010, când se încheie perioada de iarnă și va fi vremea favorabilă desfășurării lucrărilor de asfaltare;
  • în fine, în Programul Schema de microcredite pe anul 2009, s-au acordat 5 microcredite cu o valoare totală de 45.000 dolari.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat.

Domnul senator Frâncu. Microfonul 2.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat, pentru răspuns.

Am două observații.

În solicitarea mea nu era expusă ideea ca dumneavoastră să contribuiți direct la rectificarea bugetului de stat, ci doar să cunoașteți această problemă, pentru că acolo este o zonă minieră, o zonă monoindustrială.

De la exploatarea minieră sunt peste 600 de angajați care au intrat în șomaj, la bugetul primăriei veniturile sunt mai mici cu un miliard de lei din cauza acestui fapt, dar și a altor calamități petrecute în zonă.

Era doar o rugăminte ca dumneavoastră să faceți puțin presiuni asupra Ministerului Finanțelor Publice să găsească - la momentul când se va face rectificarea - o sumă pentru echilibrarea bugetului localității Berbești.

Programele pe care le-ați inițiat sunt, într-adevăr, utile localității și consider că ajută la rezolvarea anumitor probleme.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc, domnule secretar de stat și domnule senator.

Voiam să vă spun...

Vă rog, domnule senator Frâncu.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vă mulțumesc.

Ca o cutumă, totdeauna când un secretar de stat nu se prezintă, dar prin telefon sau altfel găsește o formă să dea răspuns la o întrebare, se menționează acest lucru.

Voiam să spun că pentru întrebarea mea legată de finalizarea lucrărilor de construcții la clădirea "Bisericii Sfântul Vasile cel Mare" din Horezu, zona Olari, domnul secretar de stat Vasile Timiș mi-a dat o veste bună.

Este prima pe care o primesc de la începutul acestui an, la toate solicitările mele...

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Domnule senator Frâncu, nu a trecut decât un an din mandat.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Știu. ...de la începutul acestui an, la toate solicitările mele privind finalizarea construcției unor biserici.

Mi-a spus că se va ocupa personal - tocmai pentru că astăzi nu a putut să vină aici - de găsirea unor fonduri pentru rezolvarea acestui caz.

Este o veste bună pentru locuitorii din Horezu și pentru enoriașii din parohia respectivă.

Vă mulțumesc.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Vă mulțumesc.

Sunt sigur că apreciați mult mai mult faptul că se face ceva decât faptul că vine secretarul de stat să vă răspundă.

Îi mulțumesc domnului senator Frâncu pentru această informare.

Vreau să vă aduc la cunoștință că la întrebări au mai primit răspunsuri în scris sau pe altă cale domnii senatori: Gavril Mîrza, Gheorghe Pop și Valer Marian - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC și domnul senator Attila Cseke - Grupul parlamentar al UDMR.

La interpelări au primit răspuns domnii senatori: Gheorghe Bîrlea - Grupul parlamentar al PD-L, Marius Petre Nicoară - Grupul parlamentar al PNL, Constantin Traian Igaș și Dorel Jurcan - Grupul parlamentar al PD-L, Adrian Țuțuianu - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, Marius Petre Nicoară - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC... (Discuții în sală.)

Cine este de la PNL? Marius Petre Nicoară.

Dar în mod intenționat ați scris Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC... ca să măriți grupul.

Scuze!

Marius Petre Nicoară, senator PNL, domnul senator Ioan Chelaru - Grupul parlamentar al Alianței politice PSD+PC, domnul senator Emilian Frâncu - nu știu dacă ați primit răspuns în scris, dar vă rog să precizați -, domnul senator Cornel Popa, domnul senator Iulian Urban și domnul Vasile Cosmin Nicula au primit răspuns în scris sau la telefon.

Îl invit la microfonul 2 pe domnul senator Frâncu.

 
 

Domnul Emilian Valentin Frâncu:

Vă mulțumesc, domnule președinte de ședință.

Dacă în multe cazuri am arătat înțelegere față de lipsa secretarilor de stat sau a reprezentanților acestora pentru a da răspunsuri directe, de data aceasta vă rog să luați notă de dezamăgirea mea și, în același timp, de rugămintea mea de a reprograma acest răspuns direct de la microfon, fiindcă situația de la deponia deschisă de la Măldărești este un caz grav în Vâlcea.

Sunt peste 80 de familii afectate.

Este un miros pestilențial și deja pârâul care trece prin zonă a început să producă, în perimetrul respectiv, îmbolnăvirea animalelor.

Dacă domnul secretar de stat de la Ministerul Mediului va veni, poate, săptămâna viitoare și îmi va spune concret ceea ce...

Eu nu am primit niciun răspuns, nici scris, nici telefonic, în nicio formă, de aceea aș dori să văd poziția dânsului și, mai ales, ce măsuri se intenționează a se lua pentru rezolvarea chestiunii.

Oamenii sunt disperați și vreau, cu adevărat, să-i ajutăm.

Mulțumesc.

 
 

Domnul Teodor Viorel Meleșcanu:

Mulțumesc foarte mult.

Întrucât nu mai este nimeni din partea Guvernului în sală, am rugămintea să transmitem la nivel guvernamental această cerere, ca, cel puțin în cazul în speță, să se prezinte personal un răspuns în viitoarea ședință în plen a Senatului, în cadrul sesiunii de răspunsuri la întrebări și interpelări.

Rog să se menționeze în stenograma ședinței, și domnul senator Gheorghe David, care răspunde de această problemă, sunt sigur, cu aceeași seriozitate și grijă, se va ocupa de obținerea unui răspuns.

Stimați colegi, Îmi pare foarte rău că sunt obligat să închei această ședință.

Vă mulțumesc și vă doresc o seară plăcută!

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 18.55.

 
   

Adresse postale: Palatul Parlamentului, str.Izvor nr.2-4, sect.5, Bucarest, Roumanie jeudi, 27 janvier 2022, 8:03
Téléphone: +40213160300, +40214141111 Utilizator:
E-mail: webmaster@cdep.ro