You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 2002 > 04-04-2002

Sittings of the Chamber of Deputies of April 4, 2002

6. Dezbaterea și adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizare și lichidare.
 
see bill no. 307/1999

Domnul Valer Dorneanu:

................................................

Următorul proiect al Ministerului Justiției este Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.79/1999 privind organizarea activității practicienilor în reorganizarea și lichidarea judiciară, probabil.

Aveți cuvântul, doamnă ministru.

Domnul Cristina Luzescu (secretar de stat, Ministerul Justiției):

Doamnelor și domnilor deputați,

Potrivit Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, Legii nr.64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului și Ordonanței de urgență a Guvernului nr.88/1997, cu modificările ulterioare, operațiunile de lichidare a patrimoniului societăților comerciale, fie ca efect al dizolvării voluntare, fie ca urmare a pronunțării unei hotărâri de către judecătorul sindic, trebuie duse la îndeplinire de către lichidatori, persoane specializate care trebuie să depună eforturi pentru obținerea unui preț maxim din valorificarea activului patrimonial societar.

De asemenea, în cazul aprobării unui plan de reorganizare în vederea redresării activității unui comerciant aflat în încetare de plăți, există posibilitatea desemnării, de către judecătorul sindic sau adunarea creditorilor, a unui administrator care să gestioneze activitatea debitorului pe perioada derulării planului.

Necesitatea practică a constituirii unui corp profesional alcătuit din persoane cu o pregătire socială specială, care să corespundă cerințelor impuse de domeniul insolvenței, a fost pusă demult în evidență în țările cu tradiție în ceea ce privește economia de piață și mecansimele create, pentru rezolvarea dificultăților financiare pe care le întâmpină participanții la circuitul economic al bunurilor și serviciilor.

Acestea sunt considerentele care au determinat elaborarea unei reglementări care să aibă în obiect organizarea profesională a activității practicienilor de reorganizare și de lichidare în România, care să-i includă pe administratorii judiciari și pe lichidatori.

Practicienii în reorganizare și lichidare vor putea să-și desfășoare activitatea opțional, în mod individual, în cadrul societăților comerciale profesionale ori ca persoane specializate în interiorul profesiei.

Administratorii judiciari și lichidatorii vor fi incompatibili cu îndeplinirea unui număr însemnat de activități, printre care și aceea desfășurată de funcționar public sau angajat al unei instituții publice, ori de interes public, având în vedere potențialele conflicte de interese.

Dobândirea calității de practician în reorganizare și lichidare va fi supusă îndeplinirii unor cerințe de ordin profesional, precum și susținerii unui examen, cu câteva excepții care se înscriu în măsurile cu caracter tranzitoriu.

Activitatea practicienilor în reorganizare și lichidare în România se va desfășura sub egida unei uniuni profesionale, ale cărei organe de conducere vor fi Congresul, Comitetul Național de Conducere și Președintele și care vor constitui filiale la nivel județean. Activitatea acestei uniuni va fi supusă controlului comisiilor de cenzori, iar aspectele disciplinare ale conduitei membrilor vor fi supuse sancționării consiliilor de disciplină locale, respectiv național.

În sensul celor menționate mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de Ordonanță a Guvernului, pe care-l supunem aprobării dumneavoastră.

Vă mulțumesc.

Domnul Valer Dorneanu:

Din partea Comisiei juridice, prezintă raportul domnul profesor Neagu.

Domnul Ion Neagu:

Prin ordonanța în discuție supusă aprobării, se reglementează organizarea unui corp profesional bine structurat, alcătuit din persoane cu pregătire specială, care să acționeze cu profesionalism și seriozitate în vederea îndeplinirii obiectivelor specifice activităților de reorganizare judiciară și de lichidare. De asemenea, prin ordonanță, se mai reglementează condițiile pe care trebuie să le îndeplinească o persoană pentru dobândirea calității de practician în reorganizare și lichidare, modul în care se poate desfășura această activitate, precum și incompatibilitatea calității de practician în reorganizare și lichidare, cu exercitarea altor profesii.

Totodată, în ordonanță, așa cum arăta și doamna secretar de stat, se prevede înființarea, organizarea și funcționarea Uniunii Naționale a Practicienilor din Reorganizare și Lichidare, sub egida căreia practicienii în reorganizare și lichidare din România își desfășoară activitatea.

În ședința din 20 martie a.c., Comisia juridică, cu majoritate de voturi, a decis să supună dezbaterii și aprobării dumneavoastră această ordonanță.

Propunem, domnule președinte, un timp de dezbatere de 5 minute.

Domnul Valer Dorneanu:

La titlul proiectului de lege, stimați colegi, dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Textul articolului unic, care cuprinde dispoziția de aprobare a ordonanței. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Titlul ordonanței. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votat în unanimitate.

Art.1 și 2. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votate în unanimitate.

Art.3, 4. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art.5, 6 și 7. Dacă aveți obiecțiuni? Comisia nu a avut. Votate în unanimitate.

Art.8 și 9. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art.10. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.11, 12 și 13. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.14. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul capitolului II. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.15 și 16. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.17 și 18. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.18, 19 și 20. Dacă aveți obiecțiuni? Nu aveți. Votate în unanimitate.

Art.21, 22. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.23, 24. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.26. Nu aveți obiecțiuni. Nici comisia nu avut amendamente. Votat în unanimitate.

Art.27, 28. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.29. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.30 și 31. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Art.32. Nu aveți obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.33, 34. Nu aveți obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Titlul capitolului III. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.35. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Titlul capitolului IV. Nu sunt obiecțiuni. Votat în unanimitate.

Art.36, 37. Nu sunt obiecțiuni. Votate în unanimitate.

Ce se întâmplă, întreb inițiatorul, cu numerotarea în continuare. Paginile nu lipsesc, pag.12 se termină cu art.37, pag.13 începe cu art.40. Între art.13 și 40, există ceva?

Doamna Cristina Luzescu (din loja comisiei):

Este o greșeală de numerotare a paginilor.

Domnul Valer Dorneanu:

Sunt amestecate paginile, dar mie îmi lipsesc articolele 38, 39.

Doamna Cristina Luzescu (din loja comisiei):

Este o greșeală la numerotarea articolelor.

Domnul Valer Dorneanu:

Înseamnă că art.40 este art.38. Am ajuns, în plen, ca să corectăm o greșeală artificială.

Deci, stimați colegi, art.40, care este ultimul, va fi renumerotat 38. Cu aceasta, vă rog să constatați că am parcurs textele ordonanței. Este vorba de o lege cu caracter ordinar. O supun votului dumneavoastră final.

Cine este pentru? Mulțumesc.

Dacă sunt voturi împotrivă?

Abțineri?

Unanimitatea celor prezenți.