You are here: Home page > Parliamentary Business > Debates > Calendar 1997 > 25-09-1997

Sittings of the Chamber of Deputies of September 25, 1997

  1. Informare cu privire la proiectele de legi și propuneri legislative înregistrate la Biroul permanent al Camerei Deputaților și care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

Ședința a început la ora 9,35.

Lucrările au fost conduse de domnul Andrei Ioan Chiliman, vicepreședinte al Camerei Deputaților, asistat de domnii Miron Tudor Mitrea și Kovacs Csaba Tiberiu, secretari.

*

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Doamnelor și domnilor,

Vă rog să vă ocupați locurile în sală, pentru a începe ședința noastră de astăzi!

Declar deschisă ședința de astăzi, joi, 25 septembrie 1997, a Camerei Deputaților, anunțându-vă că din totalul celor 342 de deputați și-au înregistrat prezența la lucrări 223, sunt absenți 109, din care 41 participă la alte acțiuni parlamentare. Cvorumul prevăzut de art. 128 din regulamentul nostru este întrunit.

Pentru început, vă informez că la Biroului Permanent al Camerei Deputaților au fost înregistrate următoarele inițiative legislative, care urmează să fie avizate de comisiile permanente:

1. Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență nr. 52/1997 privind contractarea de către Ministerul Finanțelor a unui credit extern pentru achiziționarea de hard-ware și soft-ware, elemente de comunicare și asistență tehnică pentru dezvoltarea sistemului de gestionare al finanțelor publice, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe, bănci și, pentru avize, Comisia pentru industrie și servicii și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Acest proiect de lege urmează să fie dezbătut în procedură de urgență.

2. Proiectul de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorității publice, primit de la Guvern. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, Comisia pentru buget, finanțe și bănci și Comisia juridică, de disciplină și imunități. Inițiatorul solicită dezbaterea acestui proiect de lege în procedură de urgență.

Domnul Acsinte Gaspar. Vă rog!

Domnul Acsinte Gaspar:

Domnule președinte,

Potrivit regulamentului, inițiatorul trebuie să vină să motiveze în fața plenului și să argumenteze pentru ce solicită procedura de urgență. Înțeleg că inițiatorul este Guvernul, deci, din partea sa...

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

O să îl rog pe domnul secretar de stat Clinciu să susțină această chestiune. Vă rog!

Domnul Eugen Clinciu:

Domnule președinte,

Doamnelor și domnilor deputați,

Guvernul solicită dezbaterea în procedură de urgență a acestui proiect de lege pentru punerea de acord a drepturilor acordate persoanelor alese potrivit legii în funcții din cadrul autorității publice cu prevederile Constituției României, prin proiectul de lege alăturat, care propune ca aceste persoane alese să aibă dreptul, pentru activitatea desfășurată, la o indemnizație care să reprezinte unica formă de remunerare.

Vă mulțumesc.

Domnul Marțian Dan (din sală):

În ce constă urgența?

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Vă supun spre aprobare cererea de procedură de urgență primită de la Guvern pentru acest proiect de Lege privind salarizarea personalului din cadrul organelor autorității publice.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 5 voturi împotrivă.

Abțineri? 3 abțineri.

A fost adoptată procedura de urgență.

3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca de export-import a Japoniei în sumă de 50 de milioane de dolari S.U.A., semnat la Tokio, la 14 iunie 1997, adoptat de Senat în ședința sa din 16 septembrie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe, bănci și, pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică de disciplină și imunității.

4. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 13/1997 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România și Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind ajustarea sectorului agricol în sumă de 350 milioane de dolari S.U.A. echivalent, semnat la Washington, la 1 iulie 1997, adoptat de Senat în ședința sa din 16 septembrie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe, bănci și, pentru avize, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

5. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, adoptat de Senat în ședința sa din 16 septembrie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii și, pentru avize, Comisia pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, Comisia pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

6. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/1997 pentru ratificarea Memorandumului de înțelegere-program de cooperare a Olandei cu România 1997, semnat la București, la 25 februarie 1997, adoptat de Senat în ședința sa din 16 septembrie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru politică economică, reformă și privatizare și, pentru avize, comisiile pentru buget, finanțe, bănci, pentru politică externă și juridică, de disciplină și imunități.

7. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, adoptat de Senat în ședința sa din 16 septembrie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii și, pentru avize, comisiile pentru administrație publică, amenajarea teritoriului și echilibru ecologic, pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și juridică, de disciplină și imunități.

8. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 33/1997 privind ratificarea Acordului-cadru de cooperare financiară dintre România și Banca Europeană de Investiții, semnat la Luxemburg și București, la data de 4 și respectiv 5 iunie 1997, adoptat de Senat în ședința sa din 16 septembrie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe, bănci și, pentru avize, Comisia pentru politică externă și Comisia juridică, de disciplină și imunități.

9. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 40/1997 pentru modificarea și completarea Legii nr. 129/1996 privind transportul pe Căile Ferate Române, adoptat de Senat în ședința sa din 16 septembrie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii și, pentru avize, comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională și juridică, de disciplină și imunități.

10. Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1997 privind aprobarea Regulamentului de transport pe Căile Ferate din România, adoptat de Senat în ședința sa din 16 septembrie 1997. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii și, pentru avize, comisiile pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru buget, finanțe, bănci și juridică de disciplină și imunități.

11. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, adoptat de Camera Deputaților în ședința din 10 iunie 1997 și respins de Senat în ședința sa din 18 septembrie 1997. Au fost sesizate în vederea reexaminării următoarele comisii: în fond, Comisia pentru muncă și protecție socială și, pentru avize, comisiile pentru drepturile omului, culte și problemele minorităților naționale, pentru buget, finanțe și bănci și juridică, de disciplină și imunități.

12. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 45/1997 privind înființarea Societății comerciale Compania națională de transporturi aeriene române TAROM S.A., adoptat de Senat în ședința sa din 22 septembrie 1997. Cu acest proiect de lege au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru industrie și servicii și, pentru avize, comisiile pentru politică economică, reformă și privatizare, pentru apărare, ordine publică și siguranță națională, pentru buget, finanțe, bănci și juridică, de disciplină și imunități.

13. Proiectul de Lege privind impozitul pe spectacole, adoptat de Senat în ședința sa din 22 septembrie 1997. Au fost sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru buget, finanțe, bănci și, pentru avize, comisiile pentru învățământ, știință, tineret și sport, pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă și juridică, de disciplină și imunități.

În continuare, vă informez că la Biroul Permanent al Camerei Deputaților au mai fost înregistrate următoarele inițiative legislative:

1. Propunerea legislativă privind constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului special pentru achiziționarea strugurilor pentru vinificație din producția anului 1997. Pentru această inițiativă legislativă, ca și pentru următoarea, inițiatorii, Grupul parlamentar al PDSR, solicită dezbaterea în procedură de urgență. Solicitarea s-a făcut în scris, domnul deputat Mitrea, vicelider al grupului, o va prezenta.

Domnul Miron Tudor Mitrea:

Domnule președinte,

Stimați colegi,

De fapt, amândouă proiectele de legi sunt din aceeași familie, ca să spun așa, de aceea am să fac o singură prezentare în fața dumneavoastră. În România, patrimoniul viticol, ce se întinde pe o suprafață de aproximativ 284 mii ha, reprezintă o avuție națională cu implicații importante în plan economic, social, ecologic și politic. Faptul că peste 1 milion de cetățeni au relație directă, uneori depinzând în totalitate de sectorul viticol, faptul că o alimentație modernă, sănătoasă și rațională implică scăderea din consum a ponderii băuturilor tari și creșterea consumului de vinuri și al strugurilor de masă, faptul că sectorul poate contribui la echilibrarea balanței de plăți externe prin stimularea exportului de vinuri românești sunt numai câteva din avantajele pe care ni le oferă acest sector. Pentru ca produsele românești și în special vinurile să poată fi competitive atât pe piața românească, cât și la export, statul trebuie să sprijine prin politici adecvate producătorii de struguri și de vinuri. Având în vedere suportul precar pe care îl primește sectorul din partea statului acum, există posibilitatea reală de a pierde teren, inclusiv pe piața românească de vinuri. Prin Acordul CEFTA s-a stabilit diminuarea taxelor vamale cu 50% pentru un contingent, pentru 1997, ce va fi majorat în următorii ani, de 10 mii hectolitri care au venit în acest an din Ungaria. Pentru a face față, producătorii români trebuie să fie sprijiniți prin agrearea unor politici realiste pe care le promovează specialiștii și agenții economici din sector, politici care să stabilizeze și ulterior să relanseze sectorul vinicol din România.

Pentru aceasta, propunem aceste două proiecte de lege. Unul se referă la vinurile de consum și propunem exceptarea vinurilor cu o vechime de maximum 12 luni de la plata accizelor. Iar în celălalt proiect de lege propunem constituirea unui fond special la dispoziția Ministerului Agriculturii, care să fie folosit pentru integratorii de producție viticolă. Urgența acestor două proiecte de lege este dată de faptul că la ora actuală a început culesul strugurilor de masă și în perioada următoare se va intra în culesul strugurilor pentru vinificație. Vă rog foarte mult, din aceste motive, să sprijiniți cele două inițiative.

Vă mulțumesc.

Domnul Andrei Ioan Chiliman:

Grupul parlamentar PDSR, inițiatorul a două propuneri legislative, solicită pentru acestea procedura de urgență. Pentru prima propunere, care privește constituirea la dispoziția Ministerului Agriculturii și Alimentației a Fondului special pentru achiziționarea strugurilor pentru vinificație din producția anului 1997, eu, la cererea liderului grupului, vă supun spre aprobare procedura de urgență.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? Nu sunt.

Abțineri? 3 abțineri.

A fost adoptată pentru prima propunere procedura de urgență.

A doua este Propunerea legislativă pentru acordarea unor facilități producătorilor de vin, inițiată de un număr de 4 deputați din Grupul parlamentar PDSR. Domnul deputat Mitrea, vicelider al grupului, a cerut și pentru această inițiativă procedura de urgență. V-o supun spre aprobare.

Voturi pentru? Vă mulțumesc.

Voturi împotrivă? 17 voturi împotrivă.

Abțineri? 5 abțineri.

A fost adoptată procedura de urgență și pentru această inițiativă legislativă.

Vă informez că pentru aceste două proiecte de lege vor fi sesizate următoarele comisii: în fond, Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice și, pentru avize, comisiile pentru buget, finanțe, bănci și juridică, de disciplină și imunități.