Monitorul Oficial
nr. 304/8 mai 2009

Publicare
  1.   H.G. nr.462/15-04-2009 
HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Administrației și Internelor în domeniul public al comunei Chilia Veche și în administrarea Consiliului Local al Comunei Chilia Veche, județul Tulcea
-
  2.   H.G. nr.477/22-04-2009 
HOTĂRÂRE privind stabilirea sancțiunilor aplicabile pentru încălcarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei
V
  3.   H.G. nr.492/28-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului de reabilitare a unor blocuri de locuințe situate în localități din zone defavorizate, pentru anul 2009
-
  4.   H.G. nr.510/28-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru realocarea pe anul 2009 a unor sume alocate ca justă despăgubire pe anul 2008 pentru lucrările de utilitate publică "Reabilitare DN 2D Focșani - Ojdula km 0+000 - km 118+873" și "Varianta de ocolire Cluj Est"
-
  5.   H.G. nr.512/28-04-2009 
HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Administrației și Internelor pe anul 2009, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, cu sumele necesare continuării și finalizării unor proiecte PHARE
-
  6.   O. nr.252/28-04-2009 (M.A.P.D.R.)
ORDIN al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale nr. 80/2009 privind aprobarea formularului-tip de cerere unică de plată pe suprafață pentru anul 2009
-
  7.   C.E.D.O./07-10-2008 
Hotărârea din 7 octombrie 2008 în Cauza Barb împotriva României
-
  8.   H.G. nr.495/28-04-2009 
HOTĂRÂRE pentru stabilirea nivelului reducerii sumei de rambursat din volumul creditului acordat în condițiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investițiilor în agricultură, industrie alimentară, silvicultură, piscicultură, precum și în activități nonagricole, diferențiat în funcție de tipul proiectului de investiții
-
Republicare:
  9.   L. nr.16/06-03-2000 
LEGE privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
V


Joi, 29 septembrie 2022, 08:39

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.