DECRET nr.221 din 1 iulie 1960
cu privire la executarea silită împotriva persoanelor fizice a plății impozitelor și a taxelor neachitate în termen și a creanțelor bănești
Textul actului publicat în B.Of. nr. 10/1 iul. 1960

DECRET Nr. 221 din 1 iulie 1960 cu privire la executarea silita impotriva persoanelor fizice a platii impozitelor si a taxelor neachitate in termen si a creantelor banesti ale organizatiilor socialiste, precum si cu privire la executarea confiscarii*)

EMITENT: MAREA ADUNARE NATIONALA

PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL NR. 10 din 1 iulie 1960 *) A se vedea si H.C.M. nr. 792 din 1 iulie 1960 pentru aplicarea Decretului nr.221/1960.
Prezidiul Marii Adunari Nationale a Republicii Populare Romane decreteaza:
Dispozitii generale

ART. 1
Urmarirea silita a bunurilor si veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea impozitelor si taxelor neachitate in termen, a creantelor banesti ale organizatiilor socialiste constatate prin titluri executorii, aducerea la indeplinire a masurilor privind executarea confiscarii, precum si a unor masuri asiguratorii se fac potrivit dispozitiilor prezentului decret.
Organe de executare si competinta lor

ART. 2
Masurile de executare silita, precum si masurile de asigurare prevazute in prezentul decret se aduc la indeplinire de organele prevazute in art. 3-5.

ART. 3
Organele financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare executa:
a) impozitele, taxele si amenzile de orice fel, in toate cazurile cind legea nu dispune altfel, precum si primele pentru asigurarile prin efectul legii, care potrivit dispozitiilor legale se incaseaza de catre aceste organe;
b) creantele de orice valoare ale statului sau ale institutiilor bugetare;
c) sumele de bani datorate ca urmare a:
- incalcarii dispozitiilor codului silvic;
- neexecutarii obligatiilor legale privind colectarile;
d) creantele pina la 500 lei inclusiv ale organizatiilor economice de stat, cu exceptia creantelor provenind din contractari si achizitii, precum si a creantelor pentru realizarea carora organizatiile socialiste creditoare au organe proprii de executare;
e) orice creante care, potrivit altor dispozitii legale, li se transmit spre executare.

ART. 4
Executorii organizatiilor economice socialiste executa creantele de orice valoare ale acestor organizatii.

ART. 5
Executorii judecatoresti executa toate creantele organizatiilor socialiste pentru care nu sint competente organele prevazute la art. 3 si 4.

ART. 6
Organele care executa creanta au competinta de executare si pentru accesorii (cheltuieli de judecata, cheltuieli de urmarire, majorari, etc.).
In cazurile in care nu este prevazuta de lege pedeapsa complimentara a confiscarii averii, masurile de asigurare incuviintate de organele de urmarire penala sau de judecata pot fi aduse la indeplinire si prin organele proprii de executare ale organizatiilor socialiste pagubite.

ART. 7
Confiscarile dispuse prin hotariri judecatoresti sau prin acte de urmarire penala se aduc la indeplinire prin executorii judecatoresti; celelalte confiscari se aduc la indeplinire de organele care au dispus confiscarea.
Cind odata cu confiscarea se executa si creante banesti, intreaga executare se face cu executorul judecatoresc.
ART. 8 Pentru efectuarea executarii, sint competente organele in a caror circumscriptie se gasesc bunuri urmaribile, coordonarea intregii executari revenind organului in circumscriptia caruia isi are domiciliul debitorul, iar daca la domiciliul debitorului nu se gasesc bunuri urmaribile, organului care a fost investit mai intii cu executarea.
Dispozitiile alineatului precedent nu se aplica executorilor proprii ai organizatiilor socialiste care din punct de vedere teritorial au competinta generala.
Organul coordonator sesizeaza concomitent celelalte organe de executare, in raza carora se gasesc bunuri urmaribile, iar aceste organe ii trimit actele intocmite indata dupa efectuarea operatiunilor ce le revin.
Cind organizatiile creditoare au organe de executare, dar bunurile urmaribile se gasesc in alte raioane decit acelea in care functioneaza organele lor sau ale altor organizatii socialiste din acelasi sistem, presedintele tribunalului popular, in a carui circumscriptie urmeaza a se face executarea poate - la cererea organizatiei creditoare - sa delege cu executarea pe executorul judecatoresc. Daca delegarea nu se face, organizatia socialista creditoare va efectua executarea prin executorii proprii sau ai altei organizatii socialiste, in intelegere cu aceasta.
In cazul cind bunurile urmaribile se gasesc in regiuni, unde nu functioneaza executori ai organizatiei creditoare, delegarea executorului judecatoresc este obligatorie.

ART. 9
In vederea indeplinirii atributiilor lor, organele de executare - pe baza legitimatiei eliberata potrivit instructiunilor comune ale Ministrului Justitiei si Ministrului Finantelor - au dreptul sa intre in toate incaperile ocupate de debitor sau in care se gasesc bunuri ale acestuia, precum si sa cerceteze toate locurile in care debitorul isi pastreaza bunurile.
La cererea organului de executare, debitorul sau persoana care detine bunuri ale acestuia are obligatia sa deschida locuinta si sa permita cercetarea locurilor in care sint pastrate bunurile.
Cind exista opunere la intrarea in locuinta sau in alte locuri unde se gasesc bunurile debitorului sau atunci cind se fac impotriviri la deschiderea incuietorilor de orice fel, ca si in toate cazurile cind organul de executare este impiedicat sa-si indeplineasca obligatiile legale, acesta va cere concursul , dupa caz, organelor de militie, ale comitetului executiv al sfatului popular sau ale administratiei de imobile, in prezenta delegatului carora se va proceda la executare. In prezenta aceluiasi delegat, se va proceda si cind debitorul lipseste de la domiciliu si nu este prezenta nici o persoana in virsta de cel putin 14 ani care locuieste impreuna cu el.
Ministrul Justitiei, Ministrul Afacerilor Interne si Ministrul pentru Problemele Organelor Locale ale Administratiei de Stat vor elabora instructiuni comune pentru aplicarea prevederilor alineatului precedent.

ART. 10
Nici o executare nu se va putea face inainte de ora 8 si dupa ora 18.
Executarea inceputa va putea continua totusi in aceeasi zi sau in zilele urmatoare.

ART. 11
La cererea organelor care efectueaza executarea, pe baza prezentului decret, organizatiile socialiste, precum si persoanele particulare care detin bunuri supuse urmaririi, ori datoreaza sume de bani celui urmarit, au obligatia sa dea informatiile necesare efectuarii executarii.
Neindeplinirea obligatiilor prevazute la alineatul precedent, constituie contraventie si va fi sanctionata prin instructiunile ce se vor da de Ministrul Finantelor si Ministrul Justitiei.
Bunuri urmaribile

ART. 12
Sint supuse urmaririi veniturile banesti ale debitorului in masura prevazuta de lege, cum si orice alte bunuri ale sale, cu exceptiile si dupa distinctiile de mai jos.
Nu se pot urmari pentru realizarea creantelor banesti:
a) bunurile strict necesare uzului personal sau casnic al debitorului si familiei sale;
b) alimentele necesare debitorului si familiei sale pe timp de o luna, iar daca debitorul se ocupa exclusiv cu agricultura, pina la noua recolta;
c) combustibilul necesar debitorului si familiei sale pentru incalzit si prepararea hranei pe timp de 3 luni;
d) bunurile mobile ce servesc la exercitarea ocupatiei debitorului; daca acesta este agricultor, i se vor lasa: inventarul agricol, semintele si furajele in masura necesara continuarii muncii in gospodarie.
Bunurile prevazute la lit. d pot fi urmarite in vederea realizarii creantelor garantate prin gaj constituit asupra lor.
Pentru debite din impozite si taxe nu poate fi urmarita casa de locuit folosita efectiv de debitor si familia sa, impreuna cu anexele si terenul din jur in suprafata stabilita pentru curti prin decizia comitetului executiv al sfatului popular raional sau orasenesc. In cazul cind constructia are mai multe apartamente, este exceptat de la urmarire numai apartamentul in care locuieste debitorul si familia sa, precum si terenul si anexele corespunzatoare.

ART. 13
Nu pot fi urmarite in temeiul hotaririlor care condamna la confiscarea averii bunurile exceptate de la confiscare de legea penala.

ART. 14
Veniturile - in natura sau bani - primite de debitor de la gospodariile agricole colective, de la cooperativele de productie agricola sau de la gospodariile piscicole pot fi urmarite in proportiile si dupa distinctiile prevazute in art. 409 din Codul de procedura civila.
La cererea organului de executare, consiliul de conducere al gospodariei agricole colective, al cooperativei de productie agricola sau al gospodariei piscicole va putea dispune retineri din veniturile in natura sau bani cuvenite debitorilor membri ai acestora pentru plata datoriilor lor in proportiile si dupa distinctiile aratate in alineatul precedent.
Terenurile aduse in intovarasiri agricole sau cooperative agricole de productie, cum si animalele si invenatrul agricol aduse in intovarasiri agricole , nu pot fi urmarite pentru datoriile intovarasitilor sau cooperatorilor.

ART. 15
Pentru repararea prejudiciilor cauzate prin infractiuni sint supuse urmaririi si bunurile persoanelor care au gospodarit impreuna cu infractorul, ori au avut raporturi strinse cu el, in masura in care s-a constatat judecatoreste ca au tras foloase de pe urma infractiunii.

ART. 16
Impozitele si taxele pot fi urmarite asupra imobilelor pentru care sint datorate si dupa dobindirea acestora de catre alte persoane.

ART. 17
Amenzile nu se pot executa decit fata de persoanele amendate.
Masuri asiguratorii

ART. 18
Organizatiile socialiste creditoare sint obligate ca, odata cu introducerea actiunii civile impotriva debitorului ori a persoanelor care raspund potrivit art. 15, sa ceara, dupa caz, infiintarea unei popriri asiguratoare sau a unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile urmaribile; pentru imobile, se va cere luarea unei inscriptii ipotecare.
Orice acte de dispozitie cu privire la aceste imobile facute dupa luarea inscriptiei ipotecare vor fi nule de drept fata de creditorii urmatori.
Organizatia socialista creditoare este obligata sa indice instantei judecatoresti persoana in miinile careia urmeaza sa se infiinteze poprirea, ori locul unde se afla bunurile urmaribile.
Organul de executare va aplica sechestrul asigurator asupra tuturor bunurilor mobile urmaribile in masura necesara asigurarii creantei.
Cind cu ocazia aplicarii masurilor de asigurare se constata existenta unor venituri urmaribile nepoprite ori a unor imobile urmaribile cu privire la care nu s-a luat inscriptie ipotecara, organul de executare va incunostiinta despre aceasta instanta care va lua de indata, din oficiu, masurile de asigurare corespunzatoare.
Daca averea personala a debitorului casatorit nu este suficienta pentru acoperirea creantei, pot fi sechestrate si bunurile comune ale sotilor, spre a se asigura despagubirea si din aceste bunuri, dupa imparteala lor.
In cazul cind suma pretinsa, fara accesorii, nu depaseste 500 lei, luarea masurilor de asigurare nu este obligatorie.

ART. 19
Obiectele din metale sau pietre pretioase, mijloacele de plata straine, titlurile de valoare interna, obiectele de arta si colectiile de valoare, obiectele de muzeu, sumele de bani, precum si bunurile perisabile, care fac obiectul sechestrarii vor fi ridicate in mod obligator. Obiectele, in privinta carora sint necesare masuri spre a impiedica substituirea vor fi sechestrate cu punere de sigilii.
Organul care aplica sechestrul constata operatiile efectuate printr-un proces verbal, din care se va lasa cite un exemplar custodelui si debitorului iar alt exemplar se va depune la instanta.
Masuri premergatoare executarii

ART. 20
In procesele in care s-au recunoscut ori s-au acordat drepturi de orice fel statului sau organizatiilor socialiste, dispozitivul hotaririlor se comunica, in vederea executarii - dupa caz - organului financiar al comitetului executiv al sfatului popular din localitatea unde domiciliaza debitorul sau organizatiei socialiste creditoare.
Comunicarea se face in instanta in fata careia hotarirea devine executorie, trimitindu-se odata cu dispozitivul hotaririi ce se executa si copie dupa procesele verbale incheiate la aplicarea masurilor asiguratorii.
In cazul cind s-a luat inscriptie ipotecara potrivit art. 18 alin. 1, se va arata in comunicare si aceasta.
Adresa instantei cuprinzind comunicarea dispozitivului constituie titlu executor.
Prin aceeasi adresa pot fi comunicate mai multe dispozitive.
In ce priveste impozitele, taxele si amenzile fiscale, titlul executor il constituie actul, aprobat de organul competent, prin care se stabileste impozitul, taxa sau amenda datorata.
In cazul celorlalte venituri bugetare, titlul executor il constituie actul prin care s-a stabilit suma de plata la buget.

ART. 21
Numele persoanelor condamnate la pedeapsa confiscarii totale sau partiale a averii se afiseaza pe usa instantei in fata careia hotarirea devine executorie, cu mentiunea dreptului creditorilor de a lua cunostinta de dosarul executarii.
Un extras dupa hotarirea de condamnare se pastreaza la tribunalul popular in circumscriptia caruia si-a avut ultimul domiciliu condamnatul.
Daca hotarirea a devenit executorie in fata altei instante, extrasul se trimite tribunalului popular prevazut la alineatul precedent.

ART. 22
Executarea creantelor banesti este precedata de o instiintare de plata, comunicata debitorului de catre organul de executare cu trei zile inainte de ziua fixata pentru executare.
Pentru debitele din impozite si taxe, care se datoreaza la termene fixe si pentru care instiintarea de plata s-a facut inainte de expirarea termenului, sechestrul se poate infiinta fara alta instiintare, indata dupa indeplinirea termenului.
De asemenea, se executa fara instiintarea prevazuta la alineatul 1 amenzile si despagubirile civile in materie de contraventii, in toate cazurile cind in cauza nu s-au pronuntat hotariri judecatoresti.
Cind suma de plata este constatata prin hotarire judecatoreasca, iar debitorul s-a prezentat, fie chiar o singura data in cursul judecarii cauzei, nu se va face instiintare de plata decit daca organizatia socialista creditoare o cere.
Executarea despagubirilor pentru prejudicii cauzate prin infractiuni se face fara instiintare prealabila.

ART. 23
Cind se urmaresc bunuri imobile, organul de executare va face debitorului, cu trei zile inainte de inceperea executarii, instiintare de plata, dispozitiile art. 22 alin. 2-5 inclusiv nefiind aplicabile.
Instiintarea de plata cuprinde:
- un extras al titlului executor atunci cind nu se alatura acest estras;
- datele necesare pentru identificarea imobilului urmarit;
- aratarea ca in caz de neplata imobilul va fi valorificat potrivit art. 31 pct. II;
- data si semnatura organului de executare.

ART. 24
Un exemplar al instiintarii de plata se trimite tribunalului popular in raza caruia domiciliaza debitorul, odata cu instiintarea debitorului conform articolului precedent.
Instiintarile de plata se trec, indata ce sint primite de tribunal, intr-un registru special.

ART. 25
Creditorii condamnatului la pedeapsa confiscarii averii ori ai debitorului sint obligati sa-si anunte pretentiile organului de executare intr-un termen de 30 de zile care curge, in cazul confiscarii, de la afisarea prevazuta la art. 21 , iar in celelalte cazuri de la trecerea instiintarii de plata in registrul special prevazut la art. 24.
Daca, potrivit legii, nu se face afisare nici instiintare de plata, creditorii nu sint obligati sa-si anunte in prealabil pretentiile.
Executarea prin poprire

ART. 26
Cind executarea se face prin poprire, chiar pentru sume mai mici de 500 lei, organizatia socialista creditoare va infiinta poprirea, fara prealabila instiintare de plata, printr-o adresa care va fi trimisa tertului poprit, impreuna cu o copie de pe titlul executor. Odata cu aceasta comunicare, va fi instiintat si debitorul de masura luata.
In materie de contraventii, adresa de instiintare a popririi se face:
- de organele prevazute la art. 30 alin. 1 lit. a si b din decretul nr. 184/ 1954 republicat la 28 mai 1955 in ce priveste amenzile si despagubirile civile stabilite pe baza de tarif;
- de organizatia socialista careia i s-a admis actiunea pentru despagubiri, in celelalte cazuri.
Poprirea nu este supusa validarii.
Poprirea, infiintata ca masura de asigurare, devine executorie prin comunicarea titlului executor tertului poprit si instiintarea debitorului despre aceasta, de catre organizatia socialista creditoare.
Copiile de pe titlurile executorii ce se comunica de organizatiile socialiste creditoare vor fi certificate de acestea.
Daca poprirea priveste sume datorate pe baza incheierilor date conform art.
19 din decretul nr. 184/1954 si a proceselor verbale prevazute de art. 35 din acelasi decret, se vor atasa extrase certificate de pe aceste acte.
Tertul poprit este obligat ca, in termen de 5 zile de la comunicarea ce i se face potrivit alin. 1 si 4, sa instiinteze organizatia socialista creditoare daca datoreaza sau nu vreo suma de bani debitorului.
Impotriva popririi se pot face contestatii la tribunalul in circumscriptia caruia isi are sediul sau domiciliul tertul poprit.
Termenul, in care pot fi introduse contestatii de catre debitor ori tertul poprit, este de 5 zile de la primirea comunicarii sau instiintarii prevazute la alineatul 1.
Pe baza contestatiei, instanta poate suspenda executarea, chiar fara cautiune, pronuntindu-se in cel mult 3 zile de la primirea cererii.
Daca poprirea a fost infiintata de organele prevazute la art. 3 din prezentul decret, ori de art. 30 din decretul nr. 184/1954, la judecarea contestatiei se citeaza si comitetul executiv al sfatului popular in raza caruia isi are sediul sau domiciliul tertul poprit.
Tertul poprit este obligat ca, dupa cinci zile de la infiintarea popririi sau de la scadenta datoriei daca scadenta este posterioara infiintarii popririi, sa consemneze la C.E.C. suma de bani retinuta si sa trimita recipisa organizatiei creditoare.
Valoarea recipisei nu va putea fi incasata decit dupa expirarea termenului, in care pot face contestatii tertul poprit sau debitorul.
Daca sumele datorate debitorului sint poprite de mai multi creditori, tertul poprit va anunta despre aceasta pe creditori si - daca ei nu se inteleg asupra impartirii sumelor retinute - va depune recipisele de consemnare la tribunalul popular in circumscriptia caruia isi are sediul sau domiciliul tertul poprit.
Instanta va proceda la distribuirea sumelor, la cererea oricarui interesat, ordinea de preferinta a creditorilor fiind aceea prevazuta de art. 33.
Comunicarile si instiintarile prevazute in acest articol se fac prin scrisoare recomandata.

ART. 27
In cazul cind tertul poprit nu face organizatiei socialiste creditoare comunicarea prevazuta la alineatul 7 al articolului precedent, sau cind in instiintarea facuta arata ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit, ca si atunci cind nu se fac retineri, tribunalul, in circumscriptia caruia isi are sediul sau domiciliul tertului poprit, sesizat de oricare interesat, va cita de urgenta pe creditorii urmaritori, pe debitori si pe tertul poprit si daca din probele administrate va rezulta ca tertul poprit este datornicul debitorului , va mentine poprirea in limitele pe care le va stabili, iar in caz contrar o va desfiinta. Hotarirea prin care se mentine poprirea, ramasa definitiva, obliga pe tertul poprit la plata fata de creditorii urmaritori, in conditiile fixate de instanta.
Prin aceeasi hotarire, se va pronunta si o amenda civila pina la 500 lei impotriva angajatilor organizatiilor socialiste din vina carora nu s-au facut comunicarile, ori nu s-au efectuat retinerile prevazute de articolul precedent.

ART. 28
Deci debitorii au venituri cunoscute, pe seama carora creanta poate fi realizata in cursul anului financiar pentru debitele ce se urmaresc prin organele prevazute la art. 3 si intr-un interval de 12 luni pentru celelalte debite, urmarirea se face in primul rind prin poprire.
Pentru datoriile pina la 1000 lei inclusiv, ale salariatilor si pensionarilor, executarea prin poprire este obligatorie in cazurile cind datele necesare pentru a infiinta poprirea sint cunoscute iar salariul ori pensia nu sint grevate de alte urmariri.
Urmarirea bunurilor

ART. 29
Inainte de a se trece la valorificarea bunurilor mobile ale debitorului, acestea trebuie sechestrate.
Pentru bunurile sechestrate asigurator, nu este necesara o noua sechestrare pe baza titlului executor.

ART. 30
Procesul verbal de sechestru va cuprinde:
- enuntarea titlului executor in virtutea caruia se face executarea, iar in cazul impozitelor si taxelor a temeiului executarii;
- numele si prenumele celui care aplica sechestrul, numarul legitimatiei si calitatea in care lucreaza;
- numele, prenumele si domiciliul partilor, precum si al altor persoane care au fost de fata la urmarire;
- somatia verbala facuta debitorului ca sa plateasca si raspunsul lui, daca a fost de fata;
- datele necesare pentru identificarea si stabilirea obiectelor urmarite, care vor fi astfel determinate incit sa zadarniceasca incercarile de sustragere sau substituire;
- eventualele obiectii facute de persoanele de fata la aplicarea sechestrului;
- aratarea locului, zilei si orei cind s-a facut urmarirea.

ART. 31
Bunurile urmarite se valorifica dupa cum urmeaza:

I. Bunurile mobile prin:
a) preluare directa de catre organizatia socialista creditoare in contul creantei;
b) vinzare directa catre organizatii socialiste;
c) predare spre vinzare in comertul socialist;
d) vinzare la licitatie.
II. Bunurile imobile prin:
a) preluare directa de catre organizatia socialista creditoare;
b) vinzare directa catre organizatii socialiste;
c) vinzare la licitatie;
d) predare fara plata comitetelor executive ale sfaturilor populare.
Terenurile agricole se valorifica numai prin predarea lor fara plata comitetelor executive ale sfaturilor populare comunale, orasenesti sau de raion orasenesc, pe teritoriul carora sint situate; acestea le vor transmite apoi unor organizatii socialiste din agricultura care au primit autorizatii in acest scop .
Terenurile, care nu folosesc agriculturii, precum si constructiile pot fi dobindite de organizatii socialiste fara autorizatie.
Distribuirea pretului

ART. 32
Sumele de bani rezultate din executarea silita se elibereaza creditorilor urmaritori pina la acoperirea integrala a creantelor, cheltuielilor de judecata si cheltuielilor de executare, eventuala diferenta se elibereaza debitorului, in masura in care nu a operat pedeapsa confiscarii averii.

ART. 33
In cazul in care urmarirea silita a fost pornita de mai multi creditori, organul de executare procedeaza la repartizarea sumei realizate potrivit urmatoarei ordine de preferinta:
a) cheltuielile facute cu urmarirea bunurilor al caror pret se distribuie;
b) creantele din salarii si alte creante asimilate acestora, sumele datorate in cadrul asigurarilor sociale de stat, precum si despagubirile pentru repararea daunelor cauzate prin moarte sau vatamari corporale care au pricinuit incapacitate de munca;
c) obligatiile de intretinere;
d) creantele statului izvorite din impozite si taxe si alte creante care privesc bugetul statului, precum si primele de asigurare;
e) rambursarea imprumuturilor bancare;
f) despagubirile pentru repararea pagubelor pricinuite proprietatii socialiste prin infractiuni;
g) creante provenind din livrari de produse, prestari de servicii si executari de lucrari;
h) alte creante.

ART. 34
Organul de executare este obligat sa incunostiinteze din oficiu, pentru a participa la distribuirea pretului, pe creditorii care si-au declarat creantele conform art. 25, precum si organele financiare ale comitetului executiv al sfatului popular in raza caruia se afla bunul.
Creditorii care nu au participat la urmarire pot depune titlul lor in vederea distribuirii, numai pina la intocmirea procesului verbal de distribuire de catre organul de executare.
Distribuirea sumei se poate face numai dupa trecerea unui termen de 5 zile de la data cind suma a fost depusa.

ART. 35
In cazul in care creditorii prevazuti la articolul precedent au asupra bunului vindut drepturi de preferinta conservate, in conditiile prevazute de lege, la distribuirea sumei rezultata din vinzarea bunului, creantele respective vor fi platite inaintea creantelor prevazute de art. 33 la literele g si h.
Creantele garantate prin ipoteca sau gaj, conservate in conditiile legii, vor fi platite din pretul bunurilor afectate garantiei, cu preferinta chiar fata de cele prevazute la art. 33 lit. b-h inclusiv daca restul averii debitorului sau cistigul sau din munca asigura satisfacator plata acestor din urma creante.

ART. 36
Daca executarea poarta asupra unor bunuri cumparate, in rate, in curs de achitare in conditiile dispozitiilor legale privitoare la vinzarile in rate, acestea vor putea fi urmarite numai daca restul de pret datorat este platit fie de catre debitor, fie de catre organizatia socialista creditoare care are interes la aceasta.
Executarea confiscarii

ART. 37
Pedeapsa confiscarii totale sau partiale a averii debitorului nu impiedica urmarirea bunurilor confiscate, pentru indestularea creantelor de orice fel nascute inaintea pornirii procesului penal in care s-a pronuntat confiscarea, a creantelor care sint urmarea unor acte incuviintate de organele de urmarire penala sau de judecata in acelasi proces, a sumelor cuvenite organizatiilor socialiste pentru repararea pagubelor produse prin infractiuni, cum si a sumelor datorate bugetului de stat.
In caz de confiscare partiala, pentru indestularea creantelor prevazute la alineatul precedent se vor urmari mai intii bunurile neconfiscate.

ART. 38
Sumele realizate din vinzarea bunurilor confiscate - mai putin cheltuielile necesitate de valorificare - se varsa la bugetul de stat, de organul prin care s-a facut incasarea.
Asupra sumei rezultate din valorificarea bunurilor confiscate pe baza art.
80 din Codul penal si art. 8 din decretul nr. 184/1954 republicat, creditorii nu pot formula nici o pretentie.

ART. 39
Imobilele confiscate care nu au fost urmarite pentru acoperirea creantelor prevazute la art. 37, precum si imobilele ramase dupa indestularea acelorasi creante, se predau de catre organele de executare, delegatului comitetului executiv al sfatului popular comunal, orasenesc sau de raion orasenesc in raza caruia sint situate.
Pentru imobilele neurmarite pina la predarea lor conform alineatului precedent, creditorii care si-au anuntat pretentiile in conditiile art. 25 vor putea cere urmarirea in termen de 3 luni de la predare. Dupa expirarea acestui termen, creditorii nu vor mai putea formula nici o pretentie in legatura cu imobilele predate, acestea raminind in administrarea comitetelor executive ale sfaturilor populare.

ART. 40
Amnistia nu produce efecte asupra executarii pedepsei complimentare a confiscarii averii, pronuntata prin hotariri ramase definitive anterior amnistiei.
Contestatia la executare

ART. 41
Impotriva actelor de executare, indeplinite in cursul urmaririlor efectuate potrivit prezentului decret, se poate introduce contestatie la executare.
Contestatia se introduce la tribunalul popular competent potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila.
Cind urmarirea este pornita in baza unei hotariri penale, instanta poate suspenda executarea in temeiul contestatiei numai cind din inscrisuri doveditoare cu data certa se invedereaza temeinicia contestatie sau - in lipsa acestor inscrisuri - daca partea consemneaza cu titlu de cautiune contravaloarea bunurilor a caror urmarire este contestata, dar nu mai mult decit valoarea creantei, inclusiv cheltuielile de executare.
Dispozitiile alineatului precedent se aplica si in cazul cind urmarirea este pornita pentru impozite sau taxe, cu deosebire ca - in lipsa de inscrisuri doveditoare cu data certa - cautiunea ce se depune este de 30% din valoarea bunurilor a caror urmarire este contestata, dar nu mai mult decit valoarea creantei, inclusiv cheltuielile de executare.
La cererea oricarei parti interesate, instanta poate decide - in cadrul judecarii contestatiei - si asupra impartirii bunurilor comune.
Cind contestatia este admisa dupa executare, bunurile predate fara plata se inapoiaza celor indreptatiti, iar pentru cele vindute, se restituie pretul de catre cei care l-au primit.

ART. 42
In contestatiile impotriva executarilor efectuate prin organele prevazute la art. 3 sau purtind asupra unor bunuri confiscate, instanta va cita si comitetul executiv al sfatului popular raional sau orasenesc in raza caruia se gasesc bunurile.

ART. 43
Contestatia la executare se poate introduce:
- pina la eliberarea sau distribuirea pretului in cazurile cind sint aplicabile dispozitiile art. 32 si 33;
- pina la predarea bunului, in conditiile prezentului decret, in celelalte cazuri.
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 44
Dreptul de a cere executarea silita a impozitelor si taxelor se prescrie prin implinirea unui termen de 5 ani socotit de la ultimul act de urmarire cu data certa sau, in cazul cind nu s-a pornit urmarirea, de la data inscrierii debitului in rol.

ART. 45
Prevederile prezentului decret nu sint aplicabile datoriilor ce se platesc prin retineri facute angajatilor conform Codului muncii sau altor dispozitii speciale.

ART. 46
In cazul cind asupra acelorasi bunuri se urmaresc si creante ce se executa potrivit altor dispozitii legale, executarea se face pentru toate creantele chiar daca printre creditori sint si persoane fizice - in conformitate cu dispozitiile prezentului decret.

ART. 47
Executarile in curs la punerea in aplicare a prezentului decret se vor continua potrivit dispozitiilor acestuia de catre organele care le-au inceput, actele indeplinite anterior raminind valabile.
Termenele in curs la publicarea decretului se socotesc dupa normele in vigoare la data cind au inceput sa curga.

ART. 48
Pentru repararea pagubelor produse organizatiilor socialiste prin infractiuni, vor fi urmarite mai intii bunurile persoanelor fizice vinovate - in cazul cind sint solvabile - si numai dupa aceea bunurile organizatiilor socialiste raspunzatoare civilmente.

ART. 49
La data aparitiei prezentului decret se vor da la scadere:
- debitele inscrise in evidentele organelor financiare ale comitetelor executive ale sfaturilor populare, restante de peste trei ani si care privesc persoane ce nu pot fi identificate;
- debitele de orice fel din anii precedenti pina la 10 lei inclusiv.

ART. 50
Organizatiile socialiste pot cere luarea de masuri asiguratorii fara a depune cautiune.

ART. 51
Dispozitiile prezentului decret, privitoare la executarea silita a impozitelor si taxelor, se aplica si primelor pentru asigurarile prin efectul legii.

ART. 52
Dispozitiile art. 12, 13 si 14 din Decretul nr.387/1952, republicat, sint aplicabile creantelor care nu se executa potrivit prezentului decret.

ART. 53
Dispozitiile privitoare la persoanele fizice sint aplicabile si persoanelor juridice altele decit organizatiile socialiste.

ART. 54
Modul de valorificare a bunurilor urmarite sau confiscate, inlesnirile de plata, normele privind cazurile de insolvabilitate sau disparitie, precum si orice alte masuri pentru aplicarea prezentului decret, se stabilesc prin hotarire a Consiliului de Ministri.

ART. 55
Legea nr. 269 din 1 aprilie 1942 pentru codul de procedura fiscala, cu toate modificarile ulterioare, decretul nr. 224 din 12 decembrie 1951 privitor la urmarirea imobiliara pentru realizarea creantelor statului, decretul nr. 417 din 15 octombrie 1958 pentru luarea unor masuri in vederea recuperarii pagubelor produse organizatiilor socialiste prin infractiuni si pentru executarea pedepsei confiscarii averii, cum si orice alte dispozitii contrarii prezentului decret, se abroga.
---------------------


Marți, 16 august 2022, 00:31

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.