ORDONANȚĂ nr.53 din 28 august 1997
privind modificarea și completarea Ordonantei Guvernului nr.11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobata și modificata prin Legea nr.108/1996
Textul actului publicat în M.Of. nr. 224/30 aug. 1997

În temeiul art. 107 alin. (1) și (3) din Constituția României și al art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.23 din 31 ianuarie 1996, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.251 din 17 octombrie 1996, și cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Titlul I va avea următorul cuprins:

"Dispoziții generale"

2. Capitolul I va avea următorul titlu:

"Creanța bugetară. Modalități de realizare"

3. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Creanțele constând în impozite, taxe, contribuții, amenzi și alte sume care reprezintă resurse financiare publice, potrivit Legii privind finanțele publice nr. 72/1996, sunt creanțe bugetare care se execută potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe."

4. După articolul 6 se introduce un nou articol 61, care va avea următorul cuprins:

"Art. 61. - Plata obligațiilor bugetare se face în lei, dacă legea nu prevede altfel."

5. Articolul 8 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Plata obligațiilor bugetare se face distinct, pentru fiecare sumă datorată în parte, în contul bugetar corespunzător, în ordinea vechimii acestora, astfel:

a) obligațiile de plată restante în ordinea scadenței și majorările de întârziere aferente acestora, datorate potrivit legii;
b) obligațiile de plată curente datorate pentru primul termen de plată imediat următor;
c) obligațiile de plată cu termene de plată viitoare."

6. Articolul 10 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Exercitarea căilor de atac la organele competente, de către plătitori, cu privire la stabilirea obligațiilor bugetare, nu suspendă obligația acestora de plată.

Cu toate acestea, Ministerul Finanțelor, la cererea plătitorului, poate dispune, ținând seama de motivele invocate de acesta, suspendarea obligației de plată până la soluționarea primei căi de atac."

7. După alineatul 2 al articolului 11 se introduce alineatul 3, care va avea următorul cuprins:

"Societățile bancare sunt obligate să vireze sumele reprezentând creanțe bugetare care au fost debitate din contul plătitorului, în contul bugetar corespunzător, în termenul prevăzut de dispozițiile legale aplicabile în materie."

8. Articolul 12 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Prevederile alin. 1 se aplică și persoanelor care, potrivit legii, își asumă obligația de plată printr-un angajament de plată sau printr-un alt act, încheiate în formă autentică."

9. Capitolul IV va avea următorul titlu:

"Majorări de întârziere și penalități"

10. După articolul 13 alineatul 2 se introduce un alineat care va avea următorul cuprins:

"Când o obligație bugetară se stinge prin compensare, majorările de întârziere pentru neplata acestei obligații se calculează până la data la care compensarea a devenit posibilă, potrivit legii."

11. Articolul 13 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Cota majorărilor de întârziere datorate pentru neplata la termen a obligațiilor bugetare se stabilește prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor, corelată cu rata medie a dobânzii practicate pe piața interbancară, la care se pot adăuga cel mult 20 de puncte procentuale."

12. După articolul 13 se introduce articolul 131, care va avea următorul cuprins:

"Art. 131. - Nevărsarea de către plătitorii obligațiilor bugetare a sumelor calculate și reținute la sursă de către aceștia, potrivit legii, se penalizează după cum urmează:

- cu 10% din suma reținută și nevărsată până la 30 de zile;
- cu 20% din suma reținută și nevărsată mai mult de 30 de zile.

Penalitatea prevăzută la alineatul precedent se aplică de către organele competente, o singură dată pentru aceeași sumă reținută și nevărsată, iar aceasta nu înlătură obligarea la plata majorărilor de întârziere, conform legii."

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

"Art. 14. - În cazul în care societățile bancare nu respectă obligațiile prevăzute la art. 11 alin. 3, majorările de întârziere datorate pentru neplata în termen, prevăzute la art. 13, sunt suportate de către acestea."

14. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

"Art. 15. - Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de majorări, penalități și amenzi de orice fel, stabilite potrivit legii. De asemenea, nu se datorează majorări de întârziere la sumele reținute prin poprire pe salariu și pe pensia debitorului, din suma datorată."

15. După articolul 16 alin. 1 se introduce un alineat, care va avea următorul cuprins:

"Pentru motive temeinice, înființarea măsurilor de asigurare poate fi cerută și în cazul în care creanțele bugetare urmează a se stabili în alt mod decât cel prevăzut la alin. 1, dispozițiile Codului de procedură civilă privind ordonanța președințială fiind aplicabile."

16. Articolul 16 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Pentru acțiunile prevăzute la alin. 1 și 2 nu se datorează depunerea de cauțiuni."

17. Articolul 22 va avea următorul cuprins:

"Art. 22. - Împotriva actelor de aplicare a măsurilor asiguratorii, cel interesat poate face contestație la instanța judecătorească competentă, dacă legea nu prevede altfel."

18. Articolul 24 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Pentru creanțele bugetare administrate de către Ministerul Finanțelor, precum și pentru cele gestionate de către instituțiile publice, constând în venituri stabilite prin lege, care constituie resurse ale bugetului de stat sau ale bugetelor locale, după caz, sunt abilitate să aducă la îndeplinire măsurile asiguratorii și să efectueze procedura de executare silită prevăzută de prezenta ordonanță, organele de specialitate ale direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București și unitățile subordonate acestora, unitățile subordonate Direcției generale a vămilor numai pentru creanțele determinate în vamă, care sunt denumite în continuare organe de executare.

Creanțele trezoreriei statului, astfel cum sunt definite de reglementările legale în materie, se execută silit de către organele de specialitate competente să gestioneze bugetul trezoreriei statului.

Creanțele bugetare care se încasează, se administrează, se contabilizează și se utilizează de instituțiile publice, provenite din veniturile extrabugetare, precum și cele rezultate din raporturi juridice contractuale, se execută prin împuterniciți proprii, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe.

În cazul în care instituțiile publice transmit spre executare silită organelor prevăzute la alin. 1, debite reprezentând venituri extrabugetare, sumele realizate astfel se fac venit la bugetul de stat sau la bugetul local, după caz."

19. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

"Art. 26. - Titlurile executorii, astfel cum sunt definite de reglementările legale în vigoare, emise de organele competente, care privesc creanțe bugetare, se transmit în termen de 30 zile de la emitere, spre executare silită, potrivit legii, organelor prevăzute la art. 24, în a căror rază teritorială își are sediul sau domiciliul debitorul ori unde acesta este luat în evidență fiscală."

20. Articolul 27 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Pentru efectuarea procedurii de executare silită este competent organul de executare în a cărei rază teritorială se găsesc bunurile urmăribile, coordonarea întregii executări revenind organului în a cărui rază teritorială își are sediul sau domiciliul sau unde este luat în evidență fiscală debitorul, după caz. În cazul în care executarea silită se face prin poprire, organul de executare coordonator poate proceda la aplicarea acestei măsuri de executare asupra terțului poprit, indiferent de locul unde își are sediul sau domiciliul.

Atunci când organul de executare coordonator constată că există pericolul evident de înstrăinare, substituire sau de sustragere de la executarea silită a bunurilor și veniturilor urmăribile ale debitorului, poate proceda la indisponibilizarea acestora, indiferent de locul în care se găsesc bunurile."

21. Articolul 35 alineatul 1 litera a) va avea următorul cuprins:

"a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului, persoană juridică, sau în alte incinte unde acesta își păstrează bunurile, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit;"

22. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

"Art. 37. - Cheltuielile de executare silită a creanțelor bugetare se suportă din bugetul Ministerului Finanțelor, al Ministerului Muncii și Protecției Sociale sau al instituțiilor publice, după caz."

23. Articolul 42 alineatul 5 va avea următorul cuprins:

"Poprirea se consideră înființată la data la care terțul poprit, prin înștiințarea trimisă organului de executare, confirmă că datorează sume de bani debitorului, sau la data expirării termenului prevăzut la alineatul precedent."

24. Articolul 42 alineatul 7 va avea următorul cuprins:

"În cazul în care sumele datorate debitorului sunt poprite de mai mulți creditori, terțul poprit va anunța în scris despre aceasta pe creditori și va proceda la distribuirea sumelor potrivit ordinii de preferință prevăzute la art. 71."

25. Articolul 43 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"În măsura în care este necesar, pentru achitarea sumei datorate, la data sesizării societății bancare, potrivit alin. 1, sumele existente, precum și cele provenite din încasările zilnice în conturile în lei și în valută sunt indisponibilizate. Din momentul indisponibilizării și până la achitarea integrală a obligațiilor bugetare, societatea bancară nu va face nici o plată care ar diminua suma supusă indisponibilizării, cu excepția sumelor necesare plății drepturilor salariale."

26. Articolul 44 va avea următorul cuprins:

"Art. 44. - Dacă terțul poprit înștiințează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit sau nu respectă dispozițiile art. 42 alin. 6 și 7 și ale art. 43, precum și în cazul în care invocă alte neregularități în legătură cu drepturile și obligațiile părților privind înființarea popririi, instanța judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terțului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părți interesate, pe baza probelor administrate, va pronunța menținerea sau desființarea popririi.

Judecata se face cu precădere.

Instanța poate aplica o amendă civilă de la 50.000 lei la 1.000.000 lei terțului poprit, în cazul în care acesta nu respectă obligațiile ce-i revin, potrivit legii, privind efectuarea înștiințărilor, reținerilor, precum și pentru neîndeplinirea oricărei alte obligații ce-i revine în legătură cu poprirea."

27. După articolul 48 alineatul 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"În cazul în care bunurile sechestrate constau în sume în lei sau în valută, acestea se ridică și vor fi depuse, cel târziu a doua zi, la unitățile specializate."

28. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

"Art. 52. - O dată cu aplicarea sechestrului, organul de executare face și evaluarea bunurilor sechestrate.

Dacă evaluarea bunurilor sechestrate necesită cunoștințe de specialitate, organele de executare, după stabilirea unei valori estimative, pot utiliza pentru aceasta servicii prestate de organe sau persoane specializate, care nu se supun reglementărilor privind achizițiile publice. Despre aceasta va face mențiune în procesul-verbal de sechestru.

În cazul prevăzut la alin. 2, evaluarea se va face după întocmirea procesului-verbal de sechestru, documentul prin care se efectuează evaluarea constituind anexa la procesul-verbal de sechestru. O copie a acestui document se va comunica debitorului."

29. Articolul 53 alineatul 2 se abrogă.

30. Articolul 58 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Organul de executare va întocmi un proces-verbal de identificare a bunului supus executării, dispozițiile art. 46 și 47 aplicându-se în mod corespunzător."

31. Articolul 59 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Organele de executare au obligația ca, de îndată ce au întocmit procesul-verbal de identificare a imobilului, să comunice debitorului o somație care va cuprinde toate datele de identificare a bunului, mențiunea că s-a luat măsura înscrierii somației în evidențele de publicitate imobiliară, precum și aceea că, dacă nu se face plata sumei datorate în termen de 5 zile, se va proceda la executarea silită a imobilului."

32. Articolul 63 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"După comunicarea somației și în tot cursul executării silite, organul de executare poate numi un administratorsechestru, dacă această măsură este necesară pentru administrarea imobilului urmărit, a chiriilor, a arendei și a altor venituri obținute din administrarea acestuia, inclusiv pentru apărarea în litigii privind imobilul respectiv."

33. Articolul 65 alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Cu cel puțin 10 zile înainte de data fixată pentru ținerea licitației, organul de executare este obligat să aducă la cunoștința celor interesați, prin anunțuri în ziare de largă circulație, prin afișarea anunțurilor de vânzare pe imobilul scos la vânzare, la sediul său și al consiliului local în a cărei rază teritorială este situat imobilul, precum și la locul stabilit pentru ținerea licitației, dacă acesta este altul decât cel unde se află imobilul. Când se consideră necesar, publicitatea vânzării se poate face și prin orice alte mijloace de informare. Totodată, despre data, ora și locul licitației va fi înștiințat debitorul și administratorul-sechestru."

34. Articolul 70 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Dacă suma ce reprezintă atât creanța bugetară, cât și cheltuielile de executare, este mai mică decât suma realizată prin executare silită, cu diferența se va proceda la compensare, potrivit art. 87, sau se restituie, la cerere, debitorului."

35. Articolul 71 alineatul 1 partea introductivă va avea următorul cuprins:

"În cazul în care executarea silită, de competența organelor prevăzute la art. 24, a fost pornită de mai mulți creditori sau când, până la eliberarea și distribuirea sumei rezultate din executare, au depus și alți creditori titlurile lor, aceste organe vor proceda la distribuirea sumei potrivit următoarei ordini de preferință, dacă legea nu prevede altfel."

36. Articolul 73 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Creditorii care nu au participat la executarea silită pot depune titlurile lor în vederea participării la distribuirea sumelor realizate prin executare silită, numai până la data întocmirii de către organele de executare a procesului-verbal privind eliberarea sau distribuirea acestor sume."

37. Articolul 74 va avea următorul cuprins:

"Art. 74. - Eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executarea silită se va face numai după trecerea unui termen de 15 zile de la data depunerii sumei, când organul de executare va proceda, după caz, la eliberarea sau distribuirea sumei, cu înștiințarea părților și a creditorilor care și-au depus titlurile."

38. Articolul 82 alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"La cererea temeinic justificată a debitorilor, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, alte organe ale administrației publice centrale, precum și consiliile locale și județene pot acorda:

a) amânări și eșalonări la plata impozitelor, taxelor și a altor obligații bugetare;
b) scutiri și reduceri de impozite și taxe, în condițiile legii;
c) amânări, eșalonări, scutiri sau reduceri de majorări de întârziere."

39. După articolul 82 alineatul 2 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

"Pentru creanțele bugetelor locale și județene, după caz, înlesnirile la plată pot fi acordate, în condițiile prezentei ordonanțe, numai de către consiliile locale ori județene."

40. Articolul 82 alineatul 4 va avea următorul cuprins:

"Prin ordin al ministrului finanțelor se vor stabili procedura și competențele de acordare a înlesnirilor la plata privind creanțele bugetare administrate de Ministerul Finanțelor. Ministerul Muncii și Protecției Sociale, celelalte organe ale administrației publice centrale, precum și consiliile locale și județene vor stabili, cu avizul Ministerului Finanțelor, procedura și competențele de acordare a înlesnirilor privind plata creanțelor bugetare pe care le administrează."

41. Articolul 82 alineatul 5 va avea următorul cuprins:

"Înlesnirile la plată pot fi acordate atât înaintea începerii executării silite, cât și în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor, organul de executare poate cere debitorului să constituie garanții corespunzătoare, potrivit legii."

42. Articolul 86 litera e) va avea următorul cuprins:

"e) cele de rambursat de la bugetul de stat;"

43. Articolul 87 alineatul 1 liniuța 1 va avea următorul cuprins:

"- cu obligații bugetare restante, începând cu cele mai vechi, din anii precedenți;"

44. Articolul 87 alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"În sensul alineatului precedent, prin obligații bugetare din anii precedenți se înțelege debitul, precum și majorările de întârziere aferente, a căror plată se face în condițiile art. 8,"

45. Articolul 90 va avea următorul cuprins:

"Art. 90. - Rambursarea sumelor provenind din taxa pe valoarea adăugată și restituirea sumelor provenind din accize se fac conform prevederilor legale aplicabile în materie. Organele fiscale competente vor efectua, potrivit art. 86 și 87, compensări cu obligații bugetare mai vechi provenite din taxa pe valoarea adăugată sau accize, după caz. Dacă, după efectuarea acestei compensări mai rămân sume de rambursat din taxa pe valoarea adăugată sau de restituit din accize, după caz, organul fiscal competent va proceda la compensarea cu alte obligații bugetare, potrivit art. 87.

Sumele rămase după efectuarea compensării prevăzute de alin. 1 se restituie, la cererea plătitorilor."

46. Articolul 91 va avea următorul cuprins:

"Art. 91 - Dreptul de a cere compensarea sau restituirea sumelor privind obligațiile bugetare se prescrie în termen de 5 ani de la data încheierii anului financiar în care a luat naștere dreptul la compensare sau la restituire."

47. Articolul 93 alineatul 2 litera e) se abrogă.

48. Articolul 93 alineatul 2 litera f) va avea următorul cuprins:

"f) când, potrivit legii, debitorul, persoană juridică, își încetează existența și au rămas neachitate obligații bugetare."

48. Articolul 98 litera b) va avea următorul cuprins:

"b) în termen de 3 ani de la data nașterii dreptului de a cere executarea silită pentru creanțele bugetare provenind din amenzi ori reprezentând alte creanțe bugetare decât cele prevăzute la lit. a), precum și pentru majorările de întârziere aferente."

49. Articolul 99 litera d) va avea următorul cuprins:

"d) pe data întocmirii, în condițiile prezentei ordonanțe, a actului de constatare a insolvabilității debitorului."

50. Articolul 100 litera f) se abrogă.

51. Articolul 103 va avea următorul cuprins:

"Art. 103 - Cererile prevăzute la art. 102 se vor înainta instanțelor judecătorești numai cu aprobarea direcțiilor generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipiului București și sunt scutite de consemnarea vreunei cauțiuni."

52. Articolul 104 va avea următorul cuprins:

"Art. 104. - În cazul în care asupra acelorași venituri ori bunuri ale debitorului a fost pornită executarea, atât pentru realizarea titlurilor executorii privind creanțe bugetare, cât și pentru titluri ce se execută în condițiile prevăzute de alte dispoziții legale, executarea silită se va face, potrivit dispozițiilor prezentei ordonanțe, de către organele de executare prevăzute de aceasta."

53. Articolul 106 alineatul 2 se abrogă.

54. Articolul 108 va avea următorul cuprins:

"Art. 108. - Creanțele bugetare, altele decât cele pentru care executarea silită se efectuează de către organele Ministerului Finanțelor prevăzute la art. 24, se execută prin împuterniciți proprii ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai organelor administrației publice centrale sau locale, precum și ai instituțiilor publice, după caz."

55. După articolul 108 se introduce articolul 1081, cu următorul cuprins:

"Art. 1081 - Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, organele administrației publice centrale sau locale, precum și instituțiile publice, pot constitui începând cu 1 ianuarie 1998, fonduri pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu și din unitățile subordonate, după caz, prin reținerea unei cote de 3% din sumele încasate la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale și bugetele fondurilor speciale, prin executare silită potrivit prevederilor prezentei ordonanțe."

56. După articolul 110 se introduse articolul 1101, cu următorul cuprins:

"Art. 1101 - Sumele recuperate în contul cheltuielilor de executare silită vor fi utilizate de către direcțiile generale ale finanțelor publice și controlului financiar de stat județene și a municipului București, precum și de direcțiile județene de muncă și protecție socială și Direcția generală de muncă și protecție socială a municipiului București, după caz, pentru procurarea de bunuri de natura mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar necesare desfășurării activității organelor de executare silită.

Lista bunurilor de natura celor menționate la alineatul precedent va fi aprobată de Ministerul Finanțelor sau de Ministerul Muncii și Protecției Sociale, după caz, iar procurarea lor se va face cu respectarea prevederilor legale privind achiziționarea bunurilor și serviciilor pentru instituțiile publice."

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare și cu cele aduse prin prezenta ordonanță, se va republica în Monitorul Oficial al României, cu actualizarea și renumerotarea corespunzătoare a articolelor.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

București, 28 august 1997.
Nr. 53.


Marți, 16 august 2022, 00:53

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.