HOTĂRÂRE nr.154 din 30 martie 1992
pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 63/10 apr. 1992

HOTARIREA Nr. 154 din 30 martie 1992 pentru aprobarea Metodologiei de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate

EMITENT: Guvernul Romaniei

aparuta in MONITORUL OFICIAL Nr. 63 din 10 aprilie 1992
Guvernul Romaniei h o t a r a s t e:

ART. 1
Se aproba Metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate - prevazuta in anexa la prezenta hotarire -, elaborata in baza art. 64 alin. 1 lit. b) din Legea privatizarii societatilor comerciale nr. 58/ 1991.

ART. 2
Agentia Nationala pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii distribuie carnetele cu certificate de proprietate cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale si al serviciilor publice ale ministerelor, organizate la nivel judetean, si raspunde de organizarea, coordonarea, indrumarea si controlul acestei actiuni.

ART. 3
Consiliile locale si judetene, Ministerul de Interne, institutiile financiar - bancare si societatile comerciale cu capital de stat vor asigura conditiile tehnico-materiale si organizatorice necesare derularii in termen si in bune conditii a actiunii de distribuire, in conformitate cu prevederile din Metodologia de distribuire a carnetelor de proprietate.
Consiliile locale si judetene si Ministerul de Interne vor asigura cu prioritate transportul, securitatea in transport si depozitare, spatiile necesare si accesul la mijloacele de comunicatie pentru desfasurarea fluenta a actiunii de distribuire.

ART. 4
Se aproba suplimentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, pe anul 1992, cu suma de 300 milioane lei, pentru acoperirea cheltuielilor de incepere a actiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, cu modificarea corespunzatoare a fondului de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, suma ce va fi restituita pina la terminarea actiunii.

ART. 5
In vederea acoperirii integrale a cheltuielilor pentru distribuire si a restituirii sumelor alocate de la buget, conform art. 4, se aproba pretul carnetelor cu certificate de proprietate de 100 lei/carnet- inclusiv cheltuielile de distribuire -, ce urmeaza a fi incasat de la fiecare cetatean, o data cu eliberarea carnetului cu certificate de proprietate, potrivit prevederilor art. 17 din Legea nr. 58/1991.

ART. 6
Persoanele care participa la actiunea de distribuire vor primi, pe timpul in care desfasoara aceasta activitate, o indemnizatie bruta, dupa cum urmeaza:
a) membrii comisiilor judetene de organizare, a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov (exclusiv cei din secretariatele de lucru) -1.000 lei/ sedinta;
b) membrii centrelor de distribuire si ai secretariatelor de lucru ale comisiilor judetene de organizare -75 lei/ora, dar nu mai mult de 600 lei/zi.
Persoanele prevazute la alin. 1 vor fi asimilate cu functionarii aflati in exercitiul autoritatii de stat.
PRIM-MINISTRU THEODOR STOLOJAN Contrasemneaza:
Presedintele Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii, Adrian Severin Ministrul economiei si finantelor, George Danielescu Ministrul bugetului, veniturilor statului si controlului financiar, Florian Bercea Secretari de stat in Departamentul pentru Administratia Publica Locala, Doru Viorel Ursu Mircea Theodor Vaida ANEXA 1 M E T O D O L O G I A de distribuire a carnetelor de proprietate

CAP. 1

Dispozitii generale

ART. 1
In conformitate cu prevederile Legii privatizarii societatilor comerciale nr. 58/1991, toti cetatenii romani, cu domiciliul in Romania, care au implinit virsta de 18 ani pina la data de 31 decembrie 1990, primesc cite un carnet in care sint incluse 5 certificate de proprietate, emise de Fondurile Proprietatii Private.
Fiecare certificat de proprietate emis de Fondul Proprietatii Private reprezinta 5.000 unitati de valoare.
Valorile certificatelor de proprietate, precum si cele ale unitatilor de valoare corespunzatoare vor fi anuntate de catre consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private, prin publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, si in cel putin doua ziare de larga circulatie.
Casetele imprimate pe spatele certificatelor de proprietate se vor utiliza pentru efectuarea operatiunilor ce vor fi anuntate de consiliul de administratie al fiecarui Fond al Proprietatii Private.
Vinzarea acestor certificate catre persoane fizice sau juridice straine este interziza.

CAP. 2

Constituirea comisiilor

ART. 2
Pentru pregatirea, conducerea si coordonarea activitatii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate se constituie, in termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a hotaririi de aprobare a prezentei metodologii, comisii judetene de organizare, respectiv a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, conduse de prefect, ca presedinte, si de directorul directiei teritoriale a Agentiei Nationale pentru Privatizare si Dezvoltarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii (denumita in continuare A.N.P.D.I.M.M.), ca vicepresedinte.
Comisia de organizare se numeste prin decizie a prefecturii, respectiv prin ordin al prefectului municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, si va fi formata din cite un reprezentant al:
-consiliului local al municipiului resedinta de judet, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
-directiei teritoriale a A.N.P.D.I.M.M.;
-inspectoratului judetean de politie, respectiv al municipiului Bucuresti;
-societatii de servicii informatice teritoriale, care editeaza listele cetatenilor indreptatiti sa primeasca carnete cu certificate de proprietate;
-directiei judetene a muncii si protectiei sociale, respectiv a municipiului Bucuresti;
-directiei finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti;
-sucursalei judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, a Bancii Comerciale Romane -S.A. sau Bancii Agricole - S.A.;
-notariatului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti.
In vederea sprijinirii comisiilor judetene de organizare, respectiv a municipiului Bucuresti (denumite in continuare comisii de organizare), pentru realizarea atributiilor ce le revin, se va constitui, pe linga fiecare comisie, un secretariat de lucru, din membrii comisiei, format din cite un reprezentant al:
- directiei teritoriale a A.N.P.D.I.M.M.;
- inspectoratului judetean de politie, respectiv al municipiului Bucuresti;
- societatii de servicii informatice teritoriale, care editeaza listele cetatenilor indreptatiti sa primeasca carnete cu certificate de proprietate;
-consiliului local al municipiului resedinta de judet, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti;
-uneia dintre institutiile financiar-bancare, pentru rezolvarea problemelor contabile ale comisiei.

ART. 3
Pentru distribuirea efectiva a carnetelor cu certificate de proprietate, in termenul prevazut de lege, in conditii de siguranta si operativitate, se constituie centre de distribuire la nivel comunal, orasanesc sau municipal si pe sectoare ale municipiului Bucuresti.

ART. 4
Centrele de distribuire se constituie pe baza propunerilor comisiilor de organizare, prin dispozitii ale primarilor, si vor fi formate din salariati recrutati din administratia publica locala, de la societati comerciale cu capital de stat, regii autonome de interes local, unitati de invatamint etc., precum si din rindul pensionarilor, somerilor si altor persoane cu o pregatire corespunzatoare desfasurarii acestei activitati.

ART. 5
Numarul de centre de distribuire intr-o localitate si numarul de membri ai acestora se determina astfel:
a) pentru functionarea unui centru de distribuire se asigura minimum 2 membri;
b) norma maxima de distribuire pentru un membru este de 4.000 carnete cu certificate de proprietate in 120 de zile lucratoare.
Pentru fiecare centru de distribuire se va desemna un responsabil cu gestiunea carnetelor cu certificate de proprietate.

ART. 6
Conducerea si coordonarea centrelor de distribuire dintr-o localitate, respectiv din sectoarele municipiului Bucuresti, se asigura de catre primar, ajutat de un functionar desemnat din cadrul aparatului propriu al consiliului local.

CAP. 3

Atributiile si functionarea comisiilor de organizare si a centrelor de distribuire

ART. 7
Comisiile de organizare si secretariatele de lucru ale acestora au urmatoarele atributii principale:
a) stabilesc numarul centrelor de distribuire comunale, orasenesti sau municipale si ale sectoarelor municipiului Bucuresti, numarul membrilor necesari pentru fiecare centru in parte, in conformitate cu prevederile art. 5 din prezenta metodologie, si asigura, cu sprijinul consiliilor locale, al societatilor comerciale cu capital de stat si al regiilor autonome de interes local, spatiile necesare desfasurarii actiunii de distribuire, transportul certificatelor, precum si recrutarea membrilor centrelor de distribuire;
b) stabilesc arondarea strazilor pe centre de distribuire;
c) desemneaza responsabilii centrelor de distribuire;
d) organizeaza instruirea membrilor centrelor de distribuire pentru aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentei metodologii si stabilesc programul de lucru al acestora;
e) asigura distribuirea listelor cu cetatenii indreptatiti si a carnetelor cu certificate de proprietate, la fiecare centru. Distribuirea se face pe baza de proces-verbal de predare-primire (conform modelului din anexa nr. 1);
f) iau masuri pentru asigurarea publicitatii la nivelul judetului, prin presa locala, si de afisare in fiecare localitate a unor informatii privind:
-data inceperii si incheierii actiunii de distribuire si locul de unde pot fi ridicate carnetele cu certificate de proprietate;
-arondarea strazilor pe centre de distribuire in cadrul localitatilor, dupa caz;
-orarul de functionare a centrelor de distribuire;
-orice alte informatii necesare bunei desfasurari a acestei actiuni;
g) asigura indrumarea si controlul centrelor de distribuire comunale, orasenesti sau municipale, respectiv ale sectoarelor municipiului Bucuresti, prin desemnarea membrilor sai pe comune, orase sau municipii;
h) solutioneaza, in termen de 15 zile de la primire, eventualele contestatii ale cetatenilor, primite direct la comisie prin intermediul centrelor de distribuire;
i) intocmesc situatia cheltuielilor, pe elementele componente ale acestora, necesare desfasurarii activitatii de distribuire (intocmire liste cetateni, transport certificate, indemnizatiile membrilor comisiei si centrelor, publicitate si afisaj, chirii, taxe telefonice, deplasari pe teren etc.) si o supune avizarii directiei teritoriale a A.N.P.D.I.M.M., care aproba si efectuarea platilor, in limita sumelor alocate de la buget si a celor incasate din distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate;
j) stabilesc si achita, ori de cite ori este cazul, din contul special constituit la directiile teritoriale ale A.N.P.D.I.M.M., cheltuielile prevazute pentru desfasurarea actiunii de distribuire;
k) centralizeaza de la centrele de distribuire si raporteaza chenzinal, pe 2 si 16 ale fiecarei luni, prin telex, la A.N.P.D.I.M.M., numarul total de carnete cu certificate de proprietate distribuite de la inceperea actiunii, pe total judet si fiecare localitate in parte, si procentul acestora din numarul total stabilit prin liste;
l) centralizeaza de la centrele de distribuire, pe masura incheierii activitatii acestora, documentele prevazute la art. 8 lit. h) din prezenta metodologie, pe care le preda la A.N.P.D.I.M.M., in termen de 15 zile de la incheierea actiunii de distribuire la nivelul judetului;
m) exercita orice alte atributii ce le revin din prezenta metodologie.

ART. 8
Centrele de distribuire din comune, orase sau municipii, respectiv din sectoarele municipiului Bucuresti, au urmatoarele atributii principale:
a) preiau de la comisiile de organizare, pe baza de proces-verbal (conform modelului din anexa nr. 1), listele cu cetatenii indreptatiti si carnetele cu certificate de proprietate ce urmeaza a fi distribuite;
b) verifica daca beneficiarii carnetelor cu certificate de proprietate se incadreaza in prevederile legii (virsta si domiciliul), precum si valabilitatea actelor de identitate prezentate de acestia si elibereaza carnetul cu certificate de proprietate dupa semnarea de primire in lista si achitarea sumei stabilite;
c) completeaza rubricile prevazute in "Lista cetatenilor indreptatiti sa primeasca carnete cu certificate de proprietate", respectiv numarul si seria buletinului de identitate sau ale adeverintei de identitate eliberate de inspectoratul de politie, numarul carnetului cu certificate de proprietate, data eliberarii, precum si mentiunile in coloana "Observatii", pentru situatiile prevazute la art. 17 din prezenta metodologie:
d) inregistreaza suplimentar in lista si elibereaza carnetul cu certificate de proprietate cetatenilor indreptatiti, care au fost omisi din lista initiala si care fac dovada arondarii la centrul de distribuire respectiv, pe baza documentelor mentionate la art. 17.
Pentru cetatenii care in perioada de distribuire si-au schimbat domiciliul stabil, inscrierea suplimentara in lista centrului de distribuire la care este arondat, dupa noul domiciliu, se face pe baza prezentarii suplimentare a adeverintei de confirmare a neprimirii carnetului cu certificate de proprietate, eliberata de centrul de distribuire la care era arondat dupa fostul domiciliu, vizata de secretariatul de lucru al comisiei de organizare respective (anexa nr. 3);
e) depun saptaminal sau ori de cite ori este navoie, in contul special al directiilor teritoriale ale A.N.P.D.I.M.M., sumele incasate la eliberarea carnetelor cu certificate de proprietate;
f) raporteaza chenzinal pe 1 si 5 ale lunii, comisiei de organizare, numarul total de carnete cu certificate de proprietate eliberate de la inceputul actiunii de distribuire;
g) primesc si transmit, in termen de 2 zile, comisiei de organizare, spre solutionare, contestatiile cetatenilor;
h) la incheierea actiunii de distribuire, transmit in termen de 5 zile comisiei de organizare, pe baza de proces-verbal (conform modelului din anexa nr. 1), urmatoarele documente:
-lista cetatenilor, cu semnaturile acestora de primire a carnetelor cu certificate de proprietate;
-decontul numeric al carnetelor cu certificate de proprietate primite, distribuite, restituite, deteriorate sau pierdute, cu mentionarea numerelor acestora, in scopul anularii;
-foile de varsamint pentru sumele incasate si depuse;
-documentele anexa la lista, in cazul eliberarii carnetelor cu certificate de proprietate in conditiile prevazute la art. 17 din prezenta metodologie;
i) exercita orice alte atributii ce le revin din prezenta metodologie.

ART. 9
Comisiile de organizare judetene, a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov isi desfasoara activitatea in plen, in prezenta a cel putin 3/4 din numarul membrilor, la convocarea si cu prezenta obligatorie a presedintelui sau a adjunctului acestuia, iar hotaririle se consemneaza intr-un proces-verbal.

ART. 10
Secretariatul de lucru al comisiei judetene si a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov se asigura cu membrii prevazuti la art. 2 din prezenta metodologie.

ART. 11
Centrele de distribuire din municipii, orase si comune, respectiv din sectoarele municipiului Bucuresti, isi desfasoara activitatea conform programului de functionare aprobat de comisiile de organizare judetene, respectiv a municipiului Bucuresti si sectorului agricol Ilfov, in locurile si zilele stabilite.
In comune, aceste centre functioneaza, de regula, la sediile consiliilor locale, iar in orase si municipii, respectiv sectoare ale municipiului Bucuresti, la sediile stabilite de comisiile de organizare respective.
In comune, in situatii deosebite, cind se apreciaza ca distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate nu se poate realiza in termenul prevazut de lege (numar mare de sate componente ale comunelor, distanta mare a acestora fata de centrul comunal etc.), la propunerea presedintelui centrului de distribuirea comunal respectiv, comisia de organizare poate aproba deplasarea in aceste sate, anuntate in prealabil, pentru distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate, daca in aceste sate nu au fost organizate centre de distribuire.

CAP. 4

Organizarea activitatii de intocmire a listelor cu cetatenii indreptatiti sa primeasca carnete cu certificate de proprietate, precum si a activitatii de transmitere si de distribuire a acestora

ART. 12
In termen de 5 zile de la intrarea in vigoare a hotaririi de aprobare a prezentei metodologii, Ministerul de Interne, prin formatiunile judetene si ale municipiului Bucuresti de evidenta a populatiei, va selecta si extrage din "Baza proprie de date" numai "cetatenii romani care au implinit virsta de 18 ani pina la 31 decembrie 1990, cu domiciliul in Romania", urmind sa editeze si sa puna la dispozitia comisiilor de organizare "Listele sintetice cu numarul de cetateni indreptatiti sa primeasca carnete cu certificate de proprietate" intocmite pe localitati si strazi.

ART. 13
In termen de 15 zile de la primirea listelor sintetice, comisiile de organizare, impreuna cu consiliile locale, vor stabili modul de intocmire a "Listelor nominale cu cetatenii romani care au dreptul la carnete cu certificate de proprietate", pe fiecare localitate in parte, pe care il transmit formatiunilor judetene si a municipiului Bucuresti de evidenta a populatiei.
Dupa stabilirea modului de intocmire a listelor nominale, comisiile de organizare, in termen de 21 zile, organizeaza centrele de distribuire la nivel comunal, orasenesc sau municipal si pe sectoare ale municipiului Bucuresti.
ART. 14 In termen de 10 zile de la primirea modului de intocmire a listelor nominale, pe centre de distribuire, formatiunile judetene si a municipiului Bucuresti de evidenta a populatiei vor transmite comisiilor de organizare "Listele nominale cu cetatenii romani care au dreptul la carnete cu certificate de proprietate", intocmite conform modelului din anexa nr. 2.
Ministerul de Interne intocmeste listele sintetice si listele nominale cu concursul societatilor de servicii informatice teritoriale.

ART. 15
In termen de 3 zile de la primirea listelor nominale, comisiile de organizare transmit prin telex sau telefax, la A.N.P.D.I.M.M., necesarul de carnete cu certificate de proprietate, adresa unde trebuie expediate acestea, precum si sumele totale necesare actiunii de distribuire.

ART. 16

A.N.P.D.I.M.M. trimite comisiilor de organizare, in termen de 5 zile de la primirea necesarului, carnetele cu certificate de proprietate solicitate si, in acelasi timp, publica in Monitorul Oficial al Romaniei si in mijloacele de informare in masa data inceperii actiunii si locul de distribuire a acestora. Comisiile de organizare trimit centrelor de distribuire, pe baza de proces-verbal de predare-primire, "Lista cetatenilor romani care au dreptul la carnete cu certificate de proprietate" si "Carnetele cu certificate de proprietate" necesare.
Pina la data inceperii actiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, comisiile de organizare vor anunta, prin mijloace locale de informare in masa si prin afisarea in locuri publice, locul de unde pot fi ridicate carnetele de catre cetateni, precum si programul de functionare a centrelor de distribuire.

ART. 17
Eliberarea carnetelor cu certificate de proprietate se face individual, fiecarui cetatean indreptatit, pe baza buletinului de identitate sau a adeverintei de identitate eliberate de organul de politie.
Distribuirea carnetelor cu certificate de proprietate se face numai dupa locul de domiciliu al cetatenilor, inscris pe actul de identitate. Persoanele care au locuinta in alta localitate (flotantii) trebuie sa se prezinte in localitatea in care au domiciliul inscris pe actul de identitate, pentru a-si ridica carnetul cu certificate de proprietate.
In cazuri deosebite, se pot elibera carnete cu certificate de proprietate si in urmatoarele situatii:
a) pentru familiile cu mai multi membri indreptatiti sa primeasca carnete cu certificate de proprietate si care au acelasi domiciliu, certificatele pot fi ridicate de un singur membru major al familiei, care prezinta o procura speciala si autentificata de Notariatul de Stat. Procura se anexeaza la lista;
b) cetatenii care nu se pot prezenta la sediul centrului de distribuire din diverse motive ( invaliditate, handicapati, batrini internati in camine, persoane cu contracte de munca pe durata mai mare de 180 de zile in strainatate, lucratori pe navele romanesti cu o deplasare mai mare de 180 de zile, persoane care lucreaza in cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor de consulare si reprezntantelor comerciale din strainatate etc.) pot delega o persoana, pe baza de procura speciala si autentificata de Notariatul de Stat, pentru ridicarea carnetelor cu certificate de proprietate, de la locul de domiciliu stabil al acestora. Consemnarea datelor de identitate ale persoanelor imputernicite se face in rubrica "Observatii", iar documentele se anexeaza la lista;
c) pentru persoanele care nu pot semna din diverse cauze, centrul de distribuire elibereaza carnetul cu certificate de proprietate prin incheierea unui proces-verbal (model anexa nr. 4), semnat de membrii acestuia si, dupa caz, de persoana insotitoare, in care se specifica expres eliberarea acestuia fara semnatura de primire, cu consemnarea datelor de identificare a insotitorului sau martorilor, in rubrica "Observatii".
In aceste cazuri, in rubrica prevazuta pentru semnatura de primire, membrii centrului consemneaza "eliberat cu proces-verbal nr....", iar procesul-verbal se anexeaza listei;
d) pentru persoanele aflate in detentie, carnetele cu certificate de proprietate pot fi ridicate de un membru al familiei sau alta persoana agreata de acestea, pe baza unei procuri speciale de delegare, autentificata de comandantul locului de detentie, care se anexeaza la lista cu aceleasi mentiuni de la lit. b), la rubrica "Observatii";
e) pentru persoanele care au decedat dupa data de 31 decembrie 1990 si indeplineau conditiile prevazute de lege pentru a primi carnete cu certificate de proprietate, acestea se elibereaza, de la ultimul domiciliu al persoanei decedate, mostenitorilor legali. Acestia trebuie sa prezinte certificatul de deces original, actul notarial de succesiune si dovada ultimului domiciliu al persoanei decedate, confirmat pe cererea depusa de mostenitori la organul de politie. La rubrica "Observatii" din lista se vor consemna datele de identificare a persoanei care a ridicat carnetul cu certificate de proprietate.

ART. 18
La prezentarea cetatenilor, membrii centrului de distribuire verifica valabilitatea actului de identitate si, pe baza acestuia, daca solicitantii se incadreaza in prevederile Legii nr. 58/1991, elibereaza carnetul cu certificate de proprietate, cu respectarea prevederilor din prezenta metodologie.
In intelesul legii, actele de identitate sint valabile daca termenul de valabilitate inscris in continutul lor nu este expirat, nu prezinta stersaturi, adaugiri, modificari care sa creeze suspiciuni cu privire la autenticitatea documentului, iar fizionomia persoanei corespunde cu fotografia. Pasaportul nu este valabil pentru ridicarea carnetului cu certificate de proprietate.

CAP. 5

Sanctiuni

ART. 19
Constituie contraventie la metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, daca nu sint savirsite in astfel de conditii incit, potrivit legii penale, sa constituie infractiune:
a) neprimirea si nesolutionarea contestatiilor in termenul prevazut la art. 7 lit. h) si art. 8 lit. g), de catre persoanele desemnate in acest scop;
b) eliberarea de carnete cu certificate de proprietate altor persoane decit titularii acestora, fara acte justificative cerute conform prevederilor de la art. 17 si art. 18;
c) nerespectarea prevederilor art. 8 lit. e) privind depunerea in termen a sumelor incasate;
d) pierderea carnetelor cu certificate de proprietate.

ART. 20
Contraventiile prevazute la art. 19 din prezenta metodologie se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) cele de la lit. a), b) si c), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei;
b) cea prevazuta la lit. d), cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru fiecare carnet cu certificate de proprietate pierdut.

ART. 21
Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre pesonalul imputernicit al A.N.P.D.I.M.M. si al comisiilor de organizare.

ART. 22
Contraventiilor prevazute in prezenta hotarire li se aplica dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAP. 6

Dispozitii finale

ART. 23
Din punct de vedere organizatoric, sectorul agricol Ilfov se asimileaza unui judet.

ART. 24
Cetatenii nemultumiti de modul de solutionare a contestatiilor depuse la centrele de distribuire sau in cazul in care li s-a refuzat primirea acestora, pot depune cereri de solutionare la A.P.D.I.M.M.

ART. 25
In cazuri de forta majora, care au condus la distrugerea listelor cu cetatenii indreptatiti sau a carnetelor cu certificate de proprietate, se va proceda la anularea distribuirii efectuate pina la acea data, inclusiv a carnetelor cu certificate de proprietate eliberate si la reluarea actiunii, cu publicitatea de rigoare, concomitent cu anuntarea persoanelor indreptatite prin scrisori cu confirmare de primire.

ART. 26
Termenele prevazute in aceasta metodologie se refera la zile calendaristice.

ART. 27
Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezenta metodologie.
ANEXA 1 PROCES-VERBAL de predare-primire Incheiat azi........ 1992 cu prilejul inceperii/incheierii actiunii de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate, comisia de organizare/ centru de distribuire din judetul.......... localitatea..........., reprezentat(a) prin dl. (d-na)............., am predat comisiei de organizare/ centrului de distribuire, reprezentat(a) prin dl. (d-na)..................., urmatoarele documente:

1............ buc. "liste cetateni", continind........ file;

2............ buc. documente anexate pentru carnetele cu certificate de proprietate eliberate conform art. 17 din metodologia de distribuire;

3............ buc. "Carnete cu certificate de proprietate" de la nr...... la nr...... pentru a fi distribuite.
Conform semnaturilor din "Liste", din totalul de "Carnete cu certificate de proprietate" primite au fost distribuite....... buc. si au ramas nedistribuite .......... buc., din care:
a) in stare buna...... buc. de la nr....... la nr.......
b) deteriorate........ buc. de la nr....... la nr.......
c) pierdute........... buc. de la nr........ la nr.......
ce urmeaza a fi anulate de Fondurile Proprietatii Private conform art. 18 din Legea nr. 58/1991.

4. Foile de varsamint nr......., totalizind...... lei, incasati pentru fiecare carnet cu certificate de proprietate eliberat si depusi pina la data incheierii prezentului proces-verbal.

5. Observatii...............................................................
................................................................................
PREDATOR PRIMITOR Semnatura Semnatura

L.S. L.S.
NOTA:
Punctele 1 si 3 se completeaza la inceperea actiunii de distribuire, iar punctele 1, 2, 3 a), b), c) si 4, la incheierea actiunii.
ANEXA 2 JUDETUL........................
LOCALITATEA....................
CENTRUL DE DISTRIBUIRE Nr......
LISTA cetatenilor romani, cu domiciliul in Romania, care au implinit 18 ani pina la 31 decembrie 1990 si au dreptul sa primeasca carnete cu certificate de proprietate Strada (denumirea noua si veche).............................
-------------------------------------------------------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 -------------------------------------------------------------------------------
1. Nr. crt
2. Cod numeric personal
3. Numele si prenumele (se inscrie si initiala prenumelui tatalui)
4. Data nasterii ziua (ZZ)
5. " luna (LL)
6. " anul (AAA)
7. Locul nasterii Localitatea
8. " Judetul/Tara
9. Domiciliul stabil Nr.+ litera
10. " Bl.

11. " Sc.

12. " Ap.

13. Buletin de identitate seria
14. " numarul
15. Numarul carnetului cu certificate de proprietate
16. Data eliberarii ziua (ZZ)
17. " luna (LL)
18. Semnatura de primire
19. Observatii -------------------------------------------------------------------------------NOTA:
- Pe o pagina se vor trece maximum 30 persoane pentru a permite completarea pe doua rinduri a coloanelor.
- Coloanele 13, 14, 15, 16, 17, 18 si 19 se completeaza in momentul eliberarii carnetului cu certificate de proprietate.
- In coloana 19 se vor completa mentiunile prevazute la art. 17 din Metodologia de distribuire a carnetelor cu certificate de proprietate.
ANEXA 3 CENTRUL DE DISTRIBUIRE Nr....... Nr......./.......
LOCALITATEA..................... Data.............
JUDETUL.........................
Vizat Secretariat comisie judeteana de organizare

L.S.
ADEVERINTA Prin prezenta se confirma ca dl. (d-na)..................., posesor al buletinului (adeverintei) de identitate seria..... nr......, eliberat de.....
....., la data de.............., nu a primit carnetul cu certificate de proprietate conform Legii nr. 58/1991 si a fost radiat de pe lista centrului nostru de distribuire.
Prezenta s-a eliberat pentru inscrierea suplimentara in listele centrului de distribuire din localitatea..............., judetul.................., corespunzator adresei: str.............. nr....., bloc......, scara......., apartament......
Primar Responsabil

L.S. centru de distribuire ANEXA 4 CENTRUL DE DISTRIBUIRE Nr........
LOCALITATEA......................
JUDETUL..........................
PROCES-VERBAL Nr.......
incheiat astazi....... 1992 Subsemnatii............................................................., membrii centrului de distribuire, am procedat la eliberarea carnetului cu certificate de proprietate nr...... d-lui (d-nei)..........................., legitimat cu buletinul (adeverinta) de identitate seria..... nr.........., eliberat la data de..........., de catre......................., cu domiciliul in str............, nr....., bloc...., scara......, apartament........., fara semnatura de primire, conform prevederilor art. 17 lit. c) din metodologia de distribuire.
Au fost de fata si confirma cele de mai sus urmatorii martori:

1. (numele si prenumele).........., (buletin)..........., (adresa).......

2..........................................................................
Primar Membrii centrului Martori ................... de distribuire......................
(L.S.).........................................
...................


Vineri, 19 august 2022, 19:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.