DECIZIE nr.658 din 28 noiembrie 2005
a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio
Textul actului publicat în M.Of. nr. 1090/5 dec. 2005

În temeiul art. 10 alin. (2), art. 13, art. 15 alin. (1) și al art. 21 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare,
având în vedere prevederile Legii nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației,

președintele Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației emite prezenta decizie.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta decizie are ca obiect reglementarea procedurii de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radio.

(2) Prezenta decizie se aplică pentru:

a) frecvențele radio din benzile cu statut neguvernamental, conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe, utilizate pentru furnizarea de rețele și/sau servicii de comunicații electronice;
b) frecvențele radio din benzile cu statut partajat guvernamental/neguvernamental, conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe, utilizate pentru furnizarea de rețele de comunicații electronice civile și/sau pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice.

(3) Prevederile prezentei decizii nu se aplică pentru:

a) categoriile de frecvențe a căror utilizare este liberă, pentru anumite tipuri de aplicații desemnate prin decizie a președintelui Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, cu respectarea specificațiilor tehnice de interfață radio, stabilite de Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației;
b) benzile de frecvențe radio atribuite, conform Tabelului național de atribuire a benzilor de frecvențe, pentru serviciul de amator, atunci când sunt utilizate pentru aplicații în serviciul de amator;
c) frecvențele radio alocate ambasadelor și misiunilor diplomatice aflate pe teritoriul României; utilizarea frecvențelor radio de către ambasadele și misiunile diplomatice aflate pe teritoriul României va respecta procedura și condițiile armonizate la nivel european, precum și prevederile acordurilor internaționale la care România este parte.

Art. 2. - (1) Abrevierile din cuprinsul prezentei decizii au următoarele semnificații:

a) IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicații și Tehnologia Informației;
b) ANRC - Autoritatea Națională de Reglementare în Comunicații;
c) TNABF - Tabelul național de atribuire a benzilor de frecvențe;
d) OUG nr. 79/2002 - Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările și completările ulterioare;
e) OG nr. 34/2002 - Ordonanța Guvernului nr.34/2002 privind accesul la rețelele de comunicații electronice și la infrastructura asociată, precum și interconectarea acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 527/2002.

(2) În înțelesul prezentei decizii, următorii termeni se definesc astfel:

a) licență de utilizare a frecvențelor radio - actul administrativ prin care IGCTI acordă unei persoane, autorizată în condițiile legii de către ANRC să furnizeze rețele sau servicii de comunicații electronice, dreptul de a utiliza una sau mai multe frecvențe radio/benzi de frecvențe radio, în conformitate cu TNABF, cu respectarea anumitor condiții tehnice și operaționale, pentru o perioadă limitată;
b) autorizație de asignare a frecvențelor radio - actul administrativ, anexă a licenței de utilizare a frecvențelor radio, prin care IGCTI asignează frecvențe radio/benzi de frecvențe radio, în condițiile stabilite prin licența de utilizare a frecvențelor radio.

(3) În cuprinsul prezentei decizii sunt aplicabile definițiile prevăzute la art. 2 alin. (1) din OUG nr. 79/2002, la art. 2 din OG nr. 34/2002 și la art. 2 alin. (1) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației.

Art. 3. - (1) IGCTI acordă licențele de utilizare a frecvențelor radio prin procedură de încredințare directă ori prin procedură de selecție, competitivă sau comparativă, cu respectarea principiilor obiectivității, transparenței, nediscriminării și proporționalității.

(2) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în cadrul procedurii de încredințare directă se face în cel mult 6 săptămâni de la primirea unei cereri, întocmită cu respectarea prevederilor prezentei decizii.

(3) Acordarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în cadrul procedurii de selecție competitivă sau comparativă se face în cel mult 8 luni de la data inițierii procedurii.

(4) Termenele prevăzute la alin. (2) și (3) pot fi modificate de IGCTI, dacă acest lucru este necesar pentru respectarea unui acord internațional la care România este parte, referitor la utilizarea spectrului de frecvențe radio.

Art. 4. - (1) Nu este necesară licență de utilizare a frecvențelor atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicații care funcționează în regim de recepție, cu excepția cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:

a) echipamente care operează în cadrul unor rețele în serviciile mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, auxiliar meteorologic (inclusiv prin satelit), serviciile științifice prin satelit în regim activ sau pasiv (explorarea Pământului, cercetare spațială, exploatare spațială), radioastronomie;
b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la țărm/la sol și operează în asociere cu nave/aeronave.

(2) Nu este necesară autorizație de asignare a frecvențelor atunci când spectrul radio este utilizat prin intermediul unor echipamente de radiocomunicații care funcționează în regim de recepție, cu excepția cazurilor în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor:

a) echipamente care fac parte integrantă din rețele ce includ stații de emisie (în sensul că prin rețelele respective nu se pot furniza servicii de comunicații electronice în absența acestor echipamente de recepție);
b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor.

(3) Nu este necesară licență de utilizare a frecvențelor în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor terminale de telecomunicații care funcționează în regim de emisie sub controlul unei rețele de comunicații electronice care utilizează spectrul radio, cu excepția terminalelor care operează într-o rețea din cadrul serviciilor de comunicații prin satelit pentru care nu există licență de utilizare a frecvențelor în vederea furnizării de servicii prin intermediul acesteia în România.

(4) Nu este necesară autorizație de asignare a frecvențelor în cazul în care spectrul radio este utilizat prin intermediul unor terminale de telecomunicații care funcționează în regim de emisie sub controlul unei rețele de comunicații electronice care utilizează spectrul radio și pentru care există licență de utilizare a frecvențelor, cu următoarele excepții:

a) terminale care operează sub controlul unor rețele în cadrul serviciilor mobil maritim, mobil maritim prin satelit, mobil aeronautic, mobil aeronautic prin satelit, fix prin satelit;
b) echipamente din serviciul de radiodeterminare (inclusiv prin satelit), în cazul în care acestea sunt amplasate la bordul navelor/aeronavelor sau atunci când operează la țărm/la sol în asociere cu acestea.

Art. 5. - (1) Procedura de selecție competitivă sau comparativă este aplicată în următoarele situații:

a) când spectrul de frecvențe radio disponibil pentru o anumită aplicație, destinată publicului, sau piața de comunicații electronice limitează competiția;
b) când nu există posibilitatea de a satisface toate cererile existente la un moment dat pentru același tip de aplicație, în aceeași zonă geografică, ce utilizează spectrul de frecvențe radio;
c) ori de câte ori strategia de dezvoltare a comunicațiilor electronice și politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio impun această măsură.

(2) Benzile de frecvențe pentru care se organizează selecții competitive sau comparative sunt prevăzute în anexa la prezenta decizie.

(3) Stabilirea etapelor, a termenelor și a condițiilor de acordare a licenței de utilizare a frecvențelor radio în cadrul unei proceduri de selecție competitivă sau comparativă se face individual pentru fiecare bandă de frecvențe supusă procedurii de selecție, prin decizie a președintelui IGCTI.

(4) Pentru toate cazurile care nu se încadrează la alin. (1) IGCTI acordă licențele de utilizare a frecvențelor radio prin procedura de încredințare directă.

Art. 6. - În funcție de tipul rețelelor sau al serviciilor de comunicații electronice solicitate și de serviciul de radiocomunicații în care acestea se încadrează, având în vedere strategia de dezvoltare a comunicațiilor electronice și politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio, dreptul de utilizare a spectrului conferit prin licență se poate concretiza în alocări de canale radio/benzi de frecvențe pe o anumită arie geografică sau în asignări de frecvențe/benzi de frecvențe.

Art. 7. - (1) În cazul licențelor de utilizare a frecvențelor radio ce conțin alocări în serviciul mobil terestru și serviciul fix, emiterea și modificarea autorizațiilor de asignare a frecvențelor radio se realizează în conformitate cu prevederile art. 12.

(2) Modificarea condițiilor tehnice și operaționale din cuprinsul licențelor menționate la alin. (1) este posibilă în conformitate cu prevederile art. 17 sau 18.

(3) În cazul licențelor de utilizare a frecvențelor radio ce conțin alocări în alte servicii de radiocomunicații decât cele din serviciul mobil terestru sau din serviciul fix, precum și al celor care conțin asignări, emiterea autorizațiilor de asignare a frecvențelor se realizează în conformitate cu prevederile art. 9-11, 13 și 14.

Art. 8. - (1) Licența de utilizare a frecvențelor radio stabilește condițiile tehnice și operaționale în care titularul acesteia poate exercita dreptul de utilizare a spectrului radio conferit prin aceasta; aceste condiții vor fi obiectiv justificate în raport cu tipul de rețea sau de serviciu în cauză, nediscriminatorii, proporționale și transparente.

(2) Licența de utilizare a frecvențelor radio cuprinde datele de identificare a titularului, desemnarea tipului de rețea sau de serviciu de comunicații electronice, termenul de valabilitate, frecvența sau frecvențele/benzile de frecvențe asignate sau alocate, aria furnizării rețelei sau serviciului de comunicații electronice, condiții tehnice și operaționale asociate, termenul de punere în funcțiune a rețelei, oricare dintre condițiile prevăzute la art. 14 alin. (2) din OUG nr. 79/2002, obligații privind plata tarifelor în vigoare, precum și, după caz, alte obligații ce decurg din legislația în vigoare în domeniul comunicațiilor electronice.

(3) Autorizația de asignare a frecvențelor radio, anexă a licenței de utilizare a frecvențelor radio și parte integrantă a acesteia, cuprinde datele de identificare a titularului, frecvența sau frecvențele/benzile de frecvențe asignate, datele tehnice asociate acestora, parametrii tehnici și operaționali care definesc zona de serviciu și zona de protecție radioelectrică, pentru stațiile de radiocomunicații din componența rețelei, precum și alte date relevante.

(4) Termenul de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio este de 5 ani de la data emiterii acesteia, cu excepția:

a) licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate pentru rețelele destinate unor experimentări sau transmisii ocazionale pentru care termenul de valabilitate este de cel mult 6 luni de la emitere;
b) licențelor de utilizare a frecvențelor radio care se acordă prin proceduri de selecție competitivă sau comparativă;
c) licențelor de utilizare a frecvențelor radio acordate în benzi de frecvențe radio pentru care reglementările tehnice în vigoare impun un termen mai scurt.

CAPITOLUL II
Emiterea și modificarea licenței de utilizare a frecvențelor radio

SECȚIUNEA 1
Emiterea licenței de utilizare a frecvențelor radio

Art. 9. - (1) În vederea emiterii licenței de utilizare a frecvențelor radio, solicitantul va depune la IGCTI o cerere având conținutul-cadru prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită, pentru persoanele juridice, în mod obligatoriu de următoarele:

a) certificatul constatator, în original, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii și care să conțină cel puțin mențiuni referitoare la: datele de identificare (denumire/nume, număr de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului, CUI, sediul social), obiect de activitate, durata de funcționare, acționariat și starea de faliment;
b) certificatul-tip, emis în condițiile legii, prin care ANRC atestă dreptul titularului de a furniza rețele publice sau servicii de comunicații electronice;
c) documentația tehnică care susține soluția propusă de realizare a rețelei de comunicații electronice în baza condițiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile și ținând cont de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează aplicația solicitată. Conținutul documentației tehnice va fi prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(3) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită, în cazul persoanelor fizice autorizate și în cazul asociațiilor și fundațiilor care funcționează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, în mod obligatoriu de următoarele:

a) autorizație, în cazul persoanelor fizice autorizate; certificat de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor;
b) certificatul de înregistrare fiscală;
c) extras de registru, în cazul persoanelor fizice autorizate, în original, eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii și care să conțină cel puțin mențiuni referitoare la: atribute de identificare legală, datele de identificare a persoanei fizice care desfășoară activități economice în mod independent, activitatea principală, durata de valabilitate a autorizației de funcționare, mențiuni privind completarea, modificarea, suspendarea sau anularea autorizației, existența de mențiuni referitoare la declanșarea procedurii de reorganizare judiciară sau faliment, conform Legii nr. 64/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) certificatul-tip, emis în condițiile legii, prin care ANRC atestă dreptul titularului de a furniza rețele publice sau servicii de comunicații electronice;
e) documentația tehnică care susține soluția propusă de realizare a rețelei de comunicații electronice în baza condițiilor tehnice stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile și ținând cont de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează aplicația solicitată; conținutul documentației tehnice va fi prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(4) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită, în cazul persoanelor fizice, în mod obligatoriu de următoarele:

a) copia actului de identitate;
b) certificatul-tip, emis în condițiile legii, prin care ANRC atestă dreptul titularului de a furniza rețele publice sau servicii de comunicații electronice;
c) documentația tehnică care susține soluția propusă de realizare a rețelei de comunicații electronice în baza condițiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI, în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile și ținând cont de serviciul de radiocomunicații în care se încadrează aplicația solicitată; conținutul documentației tehnice va fi prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(5) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) lit. b), alin. (3) lit. a), b) și d) și alin. (4) lit. b) vor fi legalizate sau însoțite de exemplarele originale pentru conformitate.

(6) În termen de 6 săptămâni de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1)-(4) IGCTI va analiza documentația tehnică și, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice și legale, va emite licența de utilizare a frecvențelor radio însoțită de autorizația/autorizațiile de asignare a frecvențelor radio, conform conținutului-cadru prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(7) Dacă în urma analizei cererii și documentației tehnice se constată că cererea este incorectă sau incompletă ori că soluția propusă nu corespunde condițiilor tehnice minimale stabilite de IGCTI în conformitate cu reglementările tehnice aplicabile, în termenul prevăzut la alin. (6) IGCTI va comunica solicitantului observațiile în acest sens.

Art. 10. - (1) Licența de utilizare a frecvențelor radio nu va fi acordată în următoarele situații:

a) nu există frecvențe radio disponibile în condițiile solicitate;
b) nu sunt îndeplinite condițiile tehnice sau legale din domeniul comunicațiilor electronice;
c) solicitanții nu au achitat în totalitate tarifele și majorările de întârziere datorate IGCTI pentru alte drepturi de utilizare a spectrului de frecvențe radio, dobândite anterior depunerii cererii, în temeiul legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice.

(2) În cazul în care se constată existența unuia dintre cazurile prevăzute în cuprinsul alin. (1), IGCTI va informa solicitantul în acest sens.

Art. 11. - (1) Utilizarea efectivă a frecvențelor radio este permisă numai după obținerea licenței de utilizare a frecvențelor radio, respectiv a autorizației/autorizațiilor de asignare a frecvențelor radio.

(2) Cu cel puțin 7 zile calendaristice înainte de începerea utilizării efective a frecvențelor radio și cu respectarea termenului de punere în funcțiune a rețelei titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio va depune la IGCTI o notificare privind punerea în funcțiune a rețelei de comunicații electronice, întocmită conform modelului prezentat pe pagina de Internet a IGCTI.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pentru stațiile de navă din serviciul mobil maritim (inclusiv prin satelit) și pentru stațiile de aeronavă din serviciul mobil aeronautic (inclusiv prin satelit).

(4) În situația în care, ulterior punerii în funcțiune, datele cuprinse în notificarea prevăzută la alin. (2) se modifică, titularul licenței de utilizare a frecvențelor radio are obligația de a comunica către IGCTI o nouă notificare, care să conțină datele modificate.

Art. 12. - În cazul licențelor de utilizare a frecvențelor radio care conțin alocări de canale/benzi de frecvențe pe o anumită arie geografică, în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix, pentru obținerea autorizațiilor de asignare a frecvențelor radio sau modificarea celor existente se vor parcurge etapele detaliate în continuare:

a) titularul acesteia va propune asignările efective pentru fiecare stație de radiocomunicații din componența rețelei proprii de comunicații electronice, în limitele alocărilor și în condițiile tehnice și operaționale prevăzute în licență, prin procedură directă de notificare către IGCTI, cu cel puțin 15 zile calendaristice înainte de punerea în funcțiune a stațiilor de radiocomunicații; notificările menționate anterior vor avea la bază studiul tehnic de compatibilitate electromagnetică dintre stațiile componente ale rețelei, realizat conform reglementărilor în vigoare;
b) IGCTI analizează notificările prevăzute la lit. a) și, în cazul în care este asigurată compatibilitatea electromagnetică cu asignările existente, emite autorizațiile de asignare a frecvențelor radio;
c) în cazul în care parametrii propuși afectează funcționarea altor rețele de comunicații electronice, IGCTI solicită titularului efectuarea modificărilor care se impun, în scopul asigurării compatibilității electromagnetice cu asignările existente;
d) în situațiile precizate la lit. c) emiterea autorizațiilor de asignare a frecvențelor radio se va realiza după notificarea de către titular a parametrilor modificați, în concordanță cu cerințele exprimate de către IGCTI.

Art. 13. - (1) Ulterior acordării licenței de utilizare a frecvențelor radio, în cazul în care titularul își extinde rețeaua de comunicații electronice în sensul includerii de noi stații de radiocomunicații și cu respectarea condițiilor tehnice și operaționale din licență, acesta va solicita emiterea autorizațiilor de asignare a frecvențelor radio în mod corespunzător.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită în mod obligatoriu de documentația tehnică care justifică extinderile respective.

(3) Pentru emiterea autorizațiilor de asignare a frecvențelor radio se aplică în mod corespunzător prevederile art. 19 alin. (3)-(5).

Art. 14. - (1) Solicitantul se va adresa IGCTI în vederea determinării posibilităților legale și tehnice de eliberare a licenței de utilizare a frecvențelor radio înainte de depunerea cererii și documentației prevăzute la art. 9, în următoarele situații: serviciul fix, serviciul radiodeterminare (radionavigație și radiolocație), serviciul mobil terestru (numai pentru rețelele naționale sau regionale care necesită o planificare prealabilă a frecvențelor radio), serviciul mobil maritim (numai pentru stații amplasate pe țărm), serviciul mobil aeronautic (numai pentru stații amplasate la sol).

(2) IGCTI comunică solicitantului rezultatul analizei privind posibilitatea emiterii licenței de utilizare a frecvențelor radio, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la momentul depunerii solicitării.

SECȚIUNEA a 2-a
Modificarea licenței de utilizare a frecvențelor radio

Art. 15. - (1) În situația modificării datelor de identificare a titularului licenței de utilizare a frecvențelor radio, modificarea licenței se va face în baza unei cereri depuse la IGCTI în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării respectivelor date.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită în mod obligatoriu de copiile tuturor documentelor care certifică modificarea datelor de identificare.

(3) Copiile tuturor documentelor prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însoțite de exemplarele originale pentru conformitate.

(4) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (1) IGCTI va modifica licența de utilizare a frecvențelor radio.

Art. 16. - În cazul în care certificatul-tip emis de ANRC se modifică ulterior depunerii cererii, solicitantul va depune la IGCTI copia acestuia, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (5), în termen de 15 zile de la efectuarea modificărilor respective.

Art. 17. - (1) Modificarea condițiilor tehnice și operaționale cuprinse în licența de utilizare a frecvențelor radio ce a fost acordată prin procedură de încredințare directă se realizează în baza unei cereri din partea titularului.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi depusă la IGCTI și va fi însoțită în mod obligatoriu de memoriul justificativ și, după caz, de copiile tuturor documentelor care susțin modificările respective.

(3) Modificarea licenței de utilizare a frecvențelor radio se realizează cu respectarea prevederilor art. 9-11, care se aplică în mod corespunzător.

(4) Utilizarea frecvențelor radio în condițiile tehnice și operaționale modificate este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a licenței de utilizare a frecvențelor radio.

(5) Prevederile art. 11 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. - (1) Modificarea condițiilor tehnice și operaționale cuprinse în licența de utilizare a frecvențelor radio care conțin alocări în serviciul mobil terestru sau în serviciul fix și care nu au fost acordate prin procedură de încredințare directă se realizează numai cu respectarea tuturor cerințelor ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a licenței de utilizare a frecvențelor radio.

(2) Prevederile art. 17 alin. (2)-(5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 19. - (1) Modificarea parametrilor tehnici și operaționali cuprinși în autorizația de asignare a frecvențelor radio se realizează în baza unei cereri de modificare din partea titularului, care va fi depusă la IGCTI.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoțită în mod obligatoriu de documentația tehnică care justifică modificările respective.

(3) În termen de 6 săptămâni de la primirea documentelor prevăzute la alin. (2) IGCTI va analiza documentația tehnică și, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice și legale, va emite autorizația de asignare a frecvențelor radio.

(4) Utilizarea frecvențelor radio în parametrii tehnici și operaționali modificați este permisă numai după modificarea în mod corespunzător a autorizației de asignare a frecvențelor radio.

(5) Prevederile art. 9 alin. (7) și ale art. 11 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 20. - (1) Modificarea licenței de utilizare a frecvențelor radio, respectiv a autorizației de asignare a frecvențelor radio, se poate realiza, la inițiativa IGCTI, potrivit competențelor ce îi revin în conformitate cu legislația în vigoare, în cazurile impuse de:

a) respectarea condițiilor privind utilizarea efectivă, rațională și eficientă a frecvențelor radio;
b) evitarea interferențelor prejudiciabile;
c) realizarea obiectivelor de armonizare la nivel european și cooperare internațională privind utilizarea frecvențelor radio;
d) respectarea acordurilor internaționale la care România este parte, referitoare la utilizarea frecvențelor radio;
e) rezolvarea situațiilor de criză de frecvențe radio, în anumite zone geografice, în benzile de frecvențe radio alocate pentru furnizarea rețelei care face obiectul licenței;
f) implementarea strategiei de dezvoltare a comunicațiilor electronice și a politicii de gestionare a spectrului de frecvențe radio;
g) modificarea TNABF.

(2) IGCTI va informa titularul licenței cu privire la modificările ce trebuie operate în cadrul rețelei de comunicații electronice/stației de radiocomunicații, într-un termen rezonabil și proporțional cu natura calitativă și cantitativă a acestora.

Art. 21. - (1) Valabilitatea licenței de utilizare a frecvențelor radio poate fi prelungită succesiv pentru o perioadă cel mult egală cu perioada pentru care a fost acordată inițial conform prevederilor prezentei decizii.

(2) Prelungirea valabilității licenței de utilizare a frecvențelor radio, indiferent de procedura prin care a fost acordată, se face în baza unei cereri a titularului, solicitare ce va fi depusă la IGCTI cu cel puțin 30 de zile calendaristice, dar nu mai devreme de 6 luni, înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenței.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, IGCTI va prelungi termenul de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio.

(4) IGCTI nu va prelungi termenul de valabilitate a licenței de utilizare a frecvențelor radio până la achitarea în totalitate de către solicitant a tarifelor și majorărilor de întârziere datorate IGCTI în temeiul legislației speciale din domeniul comunicațiilor electronice și al licenței a cărei prelungire se solicită.

CAPITOLUL III
Cesionarea, suspendarea și retragerea licenței de utilizare a frecvențelor radio

SECȚIUNEA 1
Cesionarea licenței de utilizare a frecvențelor radio

Art. 22. - (1) Licența de utilizare a frecvențelor radio acordată prin procedura de încredințare directă poate fi cesionată, cu respectarea în mod obligatoriu a următoarelor condiții cumulative:

a) respectarea condițiilor prevăzute în licență cu privire la cesionarea acesteia;
b) cesionarul să fie autorizat de către ANRC, în condițiile legii;
c) cesionarul să își asume toate obligațiile care decurg din licența de utilizare a frecvențelor radio;
d) acordul prealabil al IGCTI.

(2) Emiterea acordului prealabil se face în baza unei cereri care va fi depusă la IGCTI de către cesionarul licenței de utilizare a frecvențelor radio.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoțită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) acordul titularului cedent cu privire la cesionarea licenței;
b) angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligațiilor cuprinse în licența de utilizare a frecvențelor radio;
c) certificatul-tip (în copie legalizată sau copie însoțită de original, pentru conformitate) emis cesionarului de ANRC, în condițiile legii;
d) certificatul constatator al cesionarului, în original, emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data depunerii cererii, care să conțină cel puțin mențiuni referitoare la: datele de identificare (denumire/nume, număr de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului, CUI, sediul social), obiect de activitate, durata de funcționare, acționariat și starea de faliment/certificat de înregistrare fiscală.

(4) În cazul persoanelor fizice autorizate, asociațiilor și fundațiilor ce funcționează potrivit dispozițiilor Ordonanței Guvernului nr.26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, cererea prevăzută la alin. (2) va fi însoțită, în afara documentelor prevăzute la alin. (3) lit. a)-c), de extrasul de registru, respectiv certificatul de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(5) IGCTI va analiza documentele prevăzute la alin. (2)-(4) și, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, va emite acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării licenței de utilizare a frecvențelor radio, în termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2).

Art. 23. - Licența de utilizare a frecvențelor radio acordată prin procedura de selecție competitivă sau comparativă poate fi cesionată, cu respectarea prevederilor și a procedurii cuprinse în art. 22, precum și cu respectarea tuturor condițiilor ce au fost avute în vedere la acordarea inițială a licenței de utilizare a frecvențelor radio.

Art. 24. - (1) În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din OUG nr. 79/2002, IGCTI va refuza emiterea acordului cu privire la cesionarea licenței de utilizare a frecvențelor radio, în situația în care această operațiune juridică ar avea ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurenței, precum și schimbarea destinației de folosință a frecvențelor care fac obiectul licenței de utilizare a frecvențelor radio.

(2) Emiterea acordului prealabil este condiționat de plata integrală către IGCTI a tarifelor de utilizare a spectrului, precum și a majorărilor de întârziere, aferente licenței respective, datorate de cedent și neachitate.

Art. 25. - (1) După încheierea contractului de cesiune, în termen de 5 zile calendaristice cesionarul va depune la IGCTI o cerere de modificare a licenței de utilizare a frecvențelor radio, care va fi însoțită în mod obligatoriu de un exemplar al contractului de cesiune în formă autentică.

(2) În termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (1), IGCTI va analiza documentele depuse și, dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, va modifica licența de utilizare a frecvențelor radio.

(3) Utilizarea frecvențelor de către cesionar se va putea face numai după modificarea de către IGCTI, în mod corespunzător, a licenței de utilizare a frecvențelor radio.

Art. 26. - Cesionarea licențelor de utilizare a frecvențelor radio pentru furnizarea de rețele publice și de servicii de comunicații electronice se aduce la cunoștință publicului prin intermediul paginii de Internet a IGCTI.

SECȚIUNEA a 2-a
Suspendarea și retragerea licenței de utilizare a frecvențelor radio

Art. 27. - Licența de utilizare a frecvențelor radio poate fi retrasă de către IGCTI în următoarele situații:

a) ANRC a revocat titularului licenței autorizația generală;
b) în cazul nerespectării repetate de către titular a condițiilor prevăzute în licență sau a obligațiilor asumate în cuprinsul licenței;
c) ca urmare a neplății de către titular, în termen de 90 de zile de la scadență, a tarifului de utilizare a spectrului și a majorărilor de întârziere;
d) în cazul în care titularul modifică destinația de folosință a frecvențelor care fac obiectul licenței;
e) pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul comunicațiilor electronice, în condițiile în care o asemenea încălcare a avut ca efect prejudicierea gravă a interesului public;
f) la cererea titularului.

Art. 28. - În cazurile prevăzute la art. 27 lit. b)-e) IGCTI poate dispune fie retragerea licenței de utilizare a frecvențelor radio, fie suspendarea acesteia până în momentul în care titularul licenței se va conforma măsurilor dispuse de legislația în vigoare din domeniul comunicațiilor electronice.

CAPITOLUL IV
Emiterea licențelor de utilizare a frecvențelor radio pentru rețelele de comunicații electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale

Art. 29. - (1) În vederea obținerii licențelor de utilizare a frecvențelor radio pentru rețelele de comunicații electronice destinate transmisiilor cu caracter experimental sau ocazional, solicitantul va depune la IGCTI cererea prevăzută la art. 9 alin. (1), însoțită în mod obligatoriu de documentele prevăzute la alineatele relevante din cuprinsul art. 9.

(2) Documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) lit. a) și b) nu sunt necesare dacă solicitantul este o persoană juridică străină.

(3) În termen de 30 de zile calendaristice de la primirea documentelor prevăzute la alin. (1), IGCTI va analiza documentația tehnică și, dacă sunt îndeplinite condițiile tehnice și legale, va emite licența de utilizare a frecvențelor radio.

(4) În cazul solicitărilor pentru transmisiile ocazionale în regim de urgență termenul prevăzut la alin. (3) se poate reduce.

(5) Termenul de valabilitate a licențelor de utilizare a frecvențelor radio pentru rețelele de comunicații electronice destinate experimentărilor este prevăzut la art. 8 alin. (4).

Art. 30. - (1) Licențele de utilizare a frecvențelor radio pentru rețelele de comunicații electronice destinate experimentărilor sau transmisiilor ocazionale nu vor fi acordate în situațiile prevăzute la art. 10 alin. (1).

(2) În cazul în care se constată existența unuia dintre cazurile prevăzute în cuprinsul art. 10 alin. (1), IGCTI va informa solicitantul în acest sens.

CAPITOLUL V
Dispoziții finale

Art. 31. - (1) Prevederile prezentului articol se aplică drepturilor de utilizare a spectrului radio ale titularilor licențelor, autorizațiilor de operare sau autorizațiilor tehnice de funcționare, emise conform prevederilor Legii telecomunicațiilor nr. 74/1996, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit dispozițiilor legislației speciale asociate acesteia și valabile conform termenului înscris în respectivul act administrativ și prevederilor reglementărilor în vigoare privind revizuirea drepturilor de utilizare a spectrului radio, drepturi conferite prin actele administrative amintite anterior.

(2) În cadrul procesului de revizuire a drepturilor de utilizare a spectrului precizate la alin. (1), prevederile art. 9 alin. (6) și (7) și ale art. 10-13 se aplică în mod corespunzător, cu derogare în privința termenelor stipulate.

Art. 32. - IGCTI va refuza revizuirea prevederilor care se referă la drepturi de utilizare a frecvențelor radio și la obligațiile conexe acestora din cadrul licențelor, autorizațiilor și acordurilor eliberate în temeiul prevederilor Legii nr. 74/1996, cu modificările și completările ulterioare, și potrivit dispozițiilor legislației speciale asociate acesteia, în cazul în care solicitanții acestora nu au achitat în totalitate tarifele de utilizare a spectrului, precum și obligațiile accesorii acestora, datorate IGCTI pentru dreptul de utilizare a spectrului de frecvențe radio.

Art. 33. - (1) Prevederile prezentei decizii sunt aplicabile și rețelelor de comunicații electronice utilizate pentru retransmisia sau difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, conform Legii audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare, și care au în componența lor sisteme ce utilizează benzi de frecvențe neatribuite serviciului de radiodifuziune, conform TNABF.

(2) În cazul sistemelor ce utilizează spectrul radio prevăzute la alin. (1), destinate pentru realizarea legăturilor la utilizatorii finali sau la alți utilizatori, astfel cum aceștia sunt definiți de prevederile OG nr. 34/2002 (sisteme MMDS și alte sisteme de distribuție tip punct-multipunct, stații de comunicații în serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentei decizii, coroborate, după caz, cu prevederile altor acte normative din domeniu.

(3) Autorizarea sistemelor ce utilizează spectrul radio prevăzute la alin. (1), care realizează legătura dintre studioul unde se elaborează programul audiovizual final ce urmează a fi difuzat și emițătorul care difuzează efectiv serviciul de programe audiovizuale respectiv, se efectuează cu respectarea prevederilor prezentei decizii. În acest caz solicitantul trebuie să facă dovada existenței licenței audiovizuale și a licenței de emisie pentru serviciul de programe ce urmează a fi difuzat.

(4) În cazul sistemelor ce utilizează spectrul radio prevăzute la alin. (1), destinate exclusiv pentru transportul programelor audiovizuale între diverse puncte ale propriilor rețele de comunicații electronice (sisteme MMDS, stații de comunicații în serviciul fix sau mobil prin satelit), autorizarea acestora se realizează cu respectarea prevederilor prezentei decizii; în acest caz solicitantul trebuie să facă dovada existenței documentelor precizate de Legea nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare - licență audiovizuală, autorizație de retransmisie, aviz de retransmisie, după caz corespunzător zonelor în care serviciile de programe urmează a fi difuzate/retransmise.

(5) Procedura de obținere a autorizației tehnice de funcționare pentru componentele rețelei care difuzează sau retransmit servicii de programe audiovizuale se va iniția, în conformitate cu prevederile Deciziei președintelui IGCTI nr. 385/2005 privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale, numai după obținerea licențelor de utilizare a frecvențelor radio în conformitate cu prevederile alin. (2), (3) și (4).

Art. 34. - IGCTI va pune la dispoziție publicului, prin intermediul paginii proprii de Internet, informațiile necesare obținerii licenței de utilizare a frecvențelor radio.

Art. 35. - Anexa face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 36. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în temeiul art. 16 alin. (2) din Legea nr. 510/2004 privind reorganizarea Inspectoratului General pentru Comunicații și Tehnologia Informației, încetează valabilitatea prevederilor Ordinului ministrului comunicațiilor și tehnologiei informației nr.403/2003 privind procedura de solicitare și de emitere a licențelor de utilizare a frecvențelor radioelectrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.100 din 3 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 37. - Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Marius Cătălin Marinescu

București, 28 noiembrie 2005.
Nr. 658.


ANEXĂ

BENZI DE FRECVENȚE
pentru care se acordă licențe de utilizare a frecvențelor radio prin procedură de selecție competitivă sau comparativă pentru diverse categorii de rețele

Licențele de utilizare a frecvențelor radio în vederea furnizării rețelelor publice de comunicații electronice din categoriile enumerate mai jos se acordă prin procedură de selecție competitivă sau comparativă.

A. Serviciul mobil terestru

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bandă de frecvențe      Categorii de rețele          Observații
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
146-174 MHz         Rețele de radiocomunicații mobile   În partaj cu rețele de radiocomunicații
               de acces public (PAMR)        mobile profesionale de uz privat (PMR),
                                  până în anul 2010
415-420 MHz/425-430 MHz   Rețele de radiocomunicații mobile   În partaj cu rețele de radiocomunicații
               de acces public (PAMR)        mobile profesionale de uz privat (PMR)
453-457,5 MHz/463-467,5 MHz Rețele de telefonie mobilă celulară
               digitală CDMA 450
870-876 MHz/915-921 MHz   Rețele de radiocomunicații mobile
               de acces public (PAMR)
890-915 MHz/935-960 MHz   Rețele de telefonie mobilă celulară
               digitală GSM 900
880-890 MHz/925-935 MHz   Rețele de telefonie mobilă celulară  E-GSM (GSM 900 extins)
               digitală GSM 900
1710-1785 MHz/1805-1880 MHz Rețele de telefonie mobilă celulară
               digitală DCS 1800
1900-1920 MHz și       Rețele mobile de generația a III-a  Componenta terestră TDD
2010-2025 MHz        UMTS/IMT-2000            a sistemelor UMTS/IMT-2000
1920-1980 MHz/2110-2170 MHz Rețele mobile de generația a III-a  Componenta terestră FDD
               UMTS/IMT-2000            a sistemelor UMTS/IMT-2000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Serviciul fix

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bandă de frecvențe      Categorii de rețele          Observații
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
3410-3500/3510-3600 MHz   Rețele punct-multipunct cu acces fix Aranjament canale conform recomandării
               pe suport radio (FWA)         CEPT/ERC/REC 14-03, Anexa B
24,5-25,5/25,5-26,5 GHz   Rețele punct-multipunct cu acces fix Aranjament canale conform recomandării
               pe suport radio (FWA)         CEPT T/R 13-02, Anexa B
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Joi, 06 octombrie 2022, 12:29

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.