HOTĂRÂRE nr.391 din 5 august 1993
privind asigurarea resurselor financiare pentru reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie
Textul actului publicat în M.Of. nr. 203/24 aug. 1993

HOTARIRE Nr. 391 din 5 august 1993 privind asigurarea resurselor financiare pentru reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie

EMITENT: GUVERNUL

PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 24 august 1993 Guvernul Romaniei hotaraste:

ART. 1
Se autorizeaza Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Ministerul Finantelor sa constituie la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. un depozit in limita a 25 miliarde lei, in vederea reluarii procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in stadii avansate de executie.
Depozitul mentionat la alineatul precedent se va constitui din:
- pina la 15 miliarde lei pe seama alocatiilor bugetare prevazute in bugetul Ministerului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului pe anul 1993 la capitolul "Gospodarie comunala si locuinte";
- 10 miliarde lei puse la dispozitie de Banca Nationala a Romaniei in baza hotaririi consiliului de administratie al acesteia.

ART. 2
Din depozitul constituit potrivit prevederilor de la art. 1 alin. 1, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului impreuna cu Ministerul Finantelor, pe baza cererilor formulate de consiliile judetene, vor repartiza si pune la dispozitia acestora sumele stabilite pentru fiecare judet, in conturi speciale deschise la sucursalele judetene ale Bancii Romane pentru Dezvoltare

S.A.
Sumele aflate in conturile speciale deschise la sucursalele judetene ale Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. se vor utiliza de consiliile judetene in stricta conformitate cu destinatiile stabilite la art. 1 alin. 1 din prezenta hotarire, urmind sa fie reconstituite si apoi folosite potrivit prevederilor normelor metodologice din anexa la prezenta hotarire.

ART. 3
Consiliul municipiului Bucuresti va deschide acelasi cont special, ca si consiliile judetene, la sucursala Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., prin care va derula in continuare procesul investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie. Contul special se va alimenta din aceleasi categorii de resurse din care se reconstituie conturile speciale de la nivel judetean. Constituirea resurselor si destinatia acestora se fac in conformitate cu prevederile din normele metodologice, anexa la prezenta hotarire .

ART. 4
Consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti vor stabili si dispune masurile corespunzatoare pentru reluarea procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie, inclusiv plata lucrarilor executate si nedecontate, precum si rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agentii economici beneficiari ai investitiilor de locuinte, in ordinea si in conditiile prevazute in normele metodologice, anexa la prezenta hotarire.

ART. 5
Ministerul Finantelor si Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, impreuna cu consiliile judetene si al municipiului Bucuresti, raspund de aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotariri.
PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU Contrasemneaza:
--------------Ministru de stat, ministrul finantelor, Florin Georgescu p. Ministrul lucrarilor publice si amenajarii teritoriului, Victor Dumitrache, secretar de stat Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu ANEXA 1 NORME METODOLOGICE cu privire la constituirea si utilizarea fondurilor necesare terminarii locuintelor si celorlalte spatii cu alta destinatie din cadrul blocurilor aflate in diferite stadii de executie

A. Actiuni premergatoare terminarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie
1. Pentru partea executata si decontata pina la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, la locuintele si spatiile cu alta destinatie, aflate in diferite stadii de executie, se vor aplica prevederile din Legea nr.
85/1992 in legatura cu conditiile de avans, de plata integrala sau in rate a pretului si de dobinzi.

2. Incasarile obtinute din punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 85/ 1992 (din avansuri, plati integrale, rate, licitatii, dobinzi - dupa deducerea comisionului etc.) vor fi virate in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in vederea folosirii acestora pentru terminarea si darea in folosinta a locuintelor si spatiilor cu alta destinatie aflate in diferite stadii de executie. Conturile speciale vor fi desfasurate analitic pe localitati si, in cadrul acestora, pe fiecare bloc de locuinte, de catre titularii investitiilor respective.

3. Anterior actiunii de licitare a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, pentru care nu au fost emise repartitii sau nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vinzare-cumparare, autoritatile publice locale vor stabili, prin protocoale, locuintele care se vor trece fara plata - la terminarea acestora - in patrimoniul Ministerului Apararii Nationale, Ministerului de Interne si Serviciului Roman de Informatii, ca locuinte de serviciu, potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992.

B. Pentru terminarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie
1. In scopul realizarii si darii in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, la data intrarii in vigoare a prezentelor norme metodologice, consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti, in colaborare cu toate unitatile interesate, vor elabora si aproba un program, dupa modelul cuprins in anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, cu termene si responsabilitati care sa permita garantarea continuarii si incheierii procesului investitional la blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie.

2. Ministerul Finantelor si Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., pentru a asigura derularea operatiunilor, vor incheia o conventie in care se vor stabili conditiile de utilizare a depozitului, nivelul dobinzilor si comisioanelor practicate, precum si obligatiile partilor.

3. Pe seama consiliilor judetene si a Consiliului municipiului Bucuresti se vor deschide, la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., conturi distincte prin care se vor derula alimentarile cu fonduri din depozitul constituit si din alte surse precizate in aceste norme metodologice si se vor efectua plati numai pe baza detaliilor, la programul aprobat, prin care se vor stabili si nominaliza blocurile de locuinte a caror executie trebuie continuata si incheiata, incepind cu acele blocuri aflate in stadii foarte avansate si avansate de executie.
Consiliile judetene, pe baza intelegerilor cu consiliile locale pe teritoriul carora se afla locuinte in diferite stadii de executie, pot repartiza acestora sumele necesare terminarii lucrarilor la locuinte.
In acest scop, consiliile locale vor solicita sucursalelor din teritoriu ale Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. deschiderea de conturi speciale in care vor primi alimentarile cu fonduri si din care vor efectua plati numai pentru continuarea si terminarea lucrarilor la locuintele care fac obiectul acestor norme metodologice.

4. In baza inventarierilor si evaluarilor efectuate potrivit pct. 1 din Programul privind realizarea si darea in folosinta a locuintelor si a celorlalte spatii cu alta destinatie din cadrul blocurilor de locuinte aflate in diferite stadii de executie, platile pe baza de acte justificative din conturile speciale care se vor deschide la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. se vor efectua, prioritar, pentru:
a) lucrarile executate si nedecontate si rambursarea eventualelor credite bancare contractate de agentii economici beneficiari ai investitiilor de locuinte, aflate in stadiu de finisaj foarte avansat sau finalizate, cu regasirea in stadiile fizice realizate, ce vor fi certificate de respectivii beneficiari de investitii;
b) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza avansata de finisaj.
In prima etapa se va asigura utilizarea integrala a depozitelor de 21-25 miliarde lei pentru prioritatile de la lit. a) si b);
c) terminarea lucrarilor la blocurile de locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj, dupa plata lucrarilor executate si nedecontate si rambursarea eventualelor credite bancare contractate pentru aceste locuinte.
Alocarea sumelor se va face pentru fiecare bloc de locuinte in parte, astfel incit sa se asigure finalizarea lui cu incadrare in plafonul valoric negociat pe baza de contract.
La contractele incheiate intre unitatile in a caror evidenta sint inregistrate blocurile de locuinte aflate in diferite stadii de executie si agentii economici constructori se vor aditiona clauze speciale care vor prevedea :
- termenul limita stabilit pentru receptia definitiva a constructiei si care trebuie sa aiba in vedere un ritm de lucru sustinut, cu asigurarea aprovizionarii cu materiale, strict corelat cu ritmul executiei;
- orice influente in costurile constructiei ca rezultat al depasirii termenelor limita de receptie in conditii de inflatie vor fi suportate de constructor, beneficiarul avind dreptul de a-l actiona in justitie;
- verificarea la fata locului, de catre inspectorii directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si ai Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in conditiile stabilite prin conventie, a stadiului fizic de realizare a constructiilor finantate din fondurile speciale, corelat cu platile efective si cu prevederile din documentatie;
- verificarea situatiilor de lucrari se va face de catre dirigintii nominalizati pentru fiecare lucrare in parte, de catre regia autonoma sau societatea comerciala beneficiara a fondurilor de investitii. Decontarea lunara a lucrarilor executate se va face prin sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. in urma verificarii si insusirii de catre diriginti a situatiilor de lucrari si avizate de personalul de specialitate anume desemnat de Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului din cadrul inspectiilor de stat in constructii de pe teritoriul judetelor, respectiv al municipiului Bucuresti.
Situatiile de lucrari se vor intocmi in baza Ordinului nr. 197/D din 23.07.
1990 al ministrului transporturilor si al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului. La terminarea si receptionarea lucrarilor, pe scari si tronsoane, se vor prezenta de catre constructor situatiile de lucrari intocmite potrivit Ordinului nr. 74/D din 28.04.1993 al ministrului lucrarilor publice si amenajarii teritoriului.
Orice abateri de la clauzele contractuale, concretizate in majorarea nejustificata a costurilor constructiei, vor fi opozabile constructorului.
In conditiile in care, pe plan local, exista situatii deosebite in ceea ce priveste problema locuintelor, autoritatile publice judetene si cele ale municipiului Bucuresti, precum si celelalte autoritati publice locale pot hotari includerea in prioritatile acestei etape si a unor blocuri care se afla cu structura in executie, conditionat insa de asigurarea integrala a platilor pentru terminarea blocurilor de locuinte cu structura inchisa.
Aceasta speta nu poate face insa obiectul utilizarii depozitelor initiale.

5. La terminarea si dupa receptionarea blocurilor de locuinte, repartizarea apartamentelor se va face prin grija autoritatilor publice locale pe raza carora sint situate blocurile de locuinte, cu respectarea aprobarilor anterioare date de organele legale competente.

6. Agentii economici sau autoritatile publice locale in ale caror evidente se afla investitiile respective vor actiona astfel incit, o data cu receptia definitiva a locuintelor, sa dispuna de urmatoarele informatii:
a) suma platita de viitorul proprietar (avans din surse proprii sau imprumutate si credite pe termen lung contractate cu Casa de Economii si Consemnatiuni sau plati integrale din surse proprii la pretul initial al locuintei), stabilita pe baza de acte doveditoare;
a1) imprumutul contractat de catre beneficiarii de repartitii, precum si de catre titularii de precontracte sau contracte de vinzare-cumparare pentru partea de locuinte executata si decontata, in baza prevederilor Legii nr. 85/1992;
b) suma care se mai datoreaza de catre viitorul proprietar, fie ca diferenta intre costul definitiv al apartamentului si suma pozitiilor de la lit. a) si a1 ) de mai sus, fie ca diferenta intre costul definitiv al apartamentului si suma reprezentind avansul si plata partiala facuta de beneficiarii de repartitii eliberate de autoritatile locale competente;
c) calitatea de salariat, taran sau pensionar a persoanei care a contractat locuinta si daca impreuna cu membrii de familie nu au in proprietate o alta locuinta (prin familie se intelege sot si sotie, cu sau fara copii in intretinere);
d) incadrarea celor care au solicitat locuinte, pe baza de acte doveditoare, in una din urmatoarele categorii:
d1) tineri casatoriti care la data contractarii locuintei au virsta de pina la 30 ani;
d2) invalizi de gradul I si II;
d3) handicapati;
d4) raniti, precum si familii si parinti ai celor decedati, ca urmare a participarii la victoria Revolutiei din decembrie 1989;
d5) persoane si familii care isi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza in agricultura sau silvicultura;
d6) personal calificat din invatamint si sanatate care isi schimba domiciliul la sate;
d7) persoane sau familii care isi schimba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamintul cu care au fost improprietarite.

7. Autoritatile publice locale vor stabili si aproba pentru familiile sau persoanele care au fost incadrate in una din categoriile prevazute la pct. 6 lit . d) din prezentele norme metodologice, cu exceptia celor prevazute la lit. d4), subventii care se vor suporta de catre stat in vederea realizarii locuintei, acestea urmind a fi cuprinse intre 50.000 lei si echivalentul a 30% din valoarea locuintei la data emiterii repartitiei, a incheierii precontractului sau contractului initial de vinzare-cumparare.
Subventiile astfel stabilite se vor solicita, in mod centralizat, de catre consiliile judetene, respectiv Consiliul municipiului Bucuresti, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in al carui buget sint prevazute fondurile corespunzatoare.
Cererea de subventii se va face dupa modelul cuprins in anexa nr. 1 a) la prezentele norme metodologice.
Pentru persoanele si familiile prevazute la lit. d4), subventiile in sume fixe se stabilesc, se aproba si se suporta de la bugetul de stat in conditiile prevazute in completarile la Precizarile nr. 182362/1992 si nr. 18/2244/1992, emise de Ministerul Finantelor si Subsecretariatul de Stat pentru Problemele Victimelor Revolutiei, astfel incit acestea nu se includ in cererile care se vor transmite la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului.
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in cadrul creditelor bugetare deschise in acest scop, va transmite consiliilor judetene si Consiliului municipiului Bucuresti subventiile cuvenite, care vor fi inregistrate in contul "Sume de mandat".
In conditiile in care sarcinile decurgind din Programul privind realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie au fost descentralizate pe seama autoritatilor publice locale, consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti vor proceda la repartizarea subventiilor respective pe localitati si la virarea sumelor respective la dispozitia consiliilor locale care, de asemenea, le vor inregistra in contul "Sume de mandat".
Sumele stabilite si aprobate pentru a fi acordate ca subventii persoanelor indreptatite potrivit legii, se vor comunica de catre autoritatile publice locale agentilor economici pentru a fi deduse din sumele care se mai datoreaza pentru locuintele construite, determinate potrivit prevederilor de la pct. 6 lit . b).
Intreaga subventie primita si dedusa din sumele datorate de viitorii proprietari va fi virata in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. pe seama consiliilor judetene, Consiliului municipiului Bucuresti sau a consiliilor locale, reintregindu-se astfel fondurile avansate din depozitul constituit pentru realizarea programului de locuinte.

8. Pentru sumele datorate de persoanele beneficiare de locuinte stabilite potrivit pct. 6 lit. b) si care se vor diminua, dupa caz, cu subventiile in sume fixe acordate potrivit pct. 7, agentii economici beneficiari ai investitiilor de locuinte vor incheia, cu persoanele fizice beneficiare de locuinte, contracte de imprumut dupa modelul cuprins in anexa nr. 5 la prezentele norme metodologice, cu respectarea urmatoarelor conditii:
a) imprumutul urmeaza sa se ramburseze in termen de maximum 15 ani, de regula in rate chenzinale sau lunare;
b) dobinda la imprumutul acordat va fi de 30% pe an si se va suporta astfel:
b1) 15 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte din categoriile mentionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice;
b2) 15 puncte procentuale de catre beneficiarii de locuinte, salariati, tarani si pensionari care nu sint cuprinsi in categoriile mentionate la pct. 6 lit. d) din prezentele norme metodologice, dar au contribuit la realizarea locuintei cu sume care sa reprezinte cel putin 20% din costul definitiv al locuintei;
b3) 18 puncte procentuale de catre benficiarii de locuinte, salariati, tarani si pensionari care nu sint incadrati la lit. b1) si b2) de mai sus;
b4) 15 puncte procentuale din bugetul de stat pentru beneficiarii de locuinte de la lit. b1) si b2) de mai sus;
b5) 12 puncte procentuale din bugetul de stat pentru beneficiarii de locuinte de la lit. b3) de mai sus;
c) pentru nerambursarea la termen a imprumutului, precum si pentru neplata dobinzii, beneficiarii de imprumuturi vor suporta penalitati si celelalte consecinte prevazute de dispozitiile legale, care se vor inscrie in clauzele contractuale;
d) dobinzile se vor calcula si se vor incasa de la persoanele fizice beneficiare de locuinte o data cu ratele scadente la imprumuturile acordate;
e) agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile respective si in a caror raspundere s-a preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate si a dobinzilor la imprumuturile respective, pentru acoperirea cheltuielilor ocazionate de aceste operatiuni, vor calcula un comision de 1%, care se va aplica la suma incasata ca rata la imprumutul acordat , comision ce se va retine din dobinzile platite de imprumutati;
f) pentru dobinzile care se platesc din bugetul de stat, agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile vor stabili cuantumul lunar al acestora pe care-l vor prezenta, cu viza de control financiar preventiv, pina la data de 5 a fiecarei luni, consiliilor locale sau consiliilor judetene si Consiliului municipiului Bucuresti, in functie de subordonarea agentului economic, in a caror evidenta se afla investitiile, dupa modelul cuprins in anexa nr. 2. Datele centralizate cu privire la dobinzile care se platesc din bugetul de stat se vor transmite, pina la data de 15 a fiecarei luni, prin grija consiliilor judetene si Consiliului municipiului Bucuresti, dupa modelul cuprins in anexa nr. 2a), la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului in bugetul caruia sint prevazute fondurile pentru suportarea acestor dobinzi.
Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului, in limita creditelor bugetare deschise in acest scop, va vira, pina la data de 25 a fiecarei luni, contravaloarea tuturor dobinzilor, in contul special deschis la Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A., in vederea refacerii depozitului constituit.
Dupa efectuarea acestei virari, Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului va confirma consiliilor judetene si Consiliului municipiului Bucuresti plata dobinzilor din bugetul de stat, aferente imprumuturilor acordate pentru locuinte, care, la rindul lor, vor transmite agentilor economici, beneficiari ai investitiei, confirmarea platii dobinzilor pentru a fi luate in evidentele privind derularea contractelor de imprumut;
g) incasarile din ratele la imprumuturile acordate, precum si din dobinzile aferente acestor imprumuturi platite de persoanele fizice, dupa deducerea comisionului care se retine de agentul economic, beneficiar al investitiei, se vor vira de fiecare agent economic, chenzinal, la data de 15 a fiecarei luni si in ultima zi lucratoare a fiecarei luni, in contul special deschis la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., in vederea refacerii depozitului initial constituit.

9. Agentii economici beneficiari ai investitiei in a caror raspundere s-a preluat evidenta, urmarirea si incasarea ratelor la imprumuturile acordate, precum si a dobinzilor la imprumuturile respective, pina la data de 6 a fiecarei luni care urmeaza perioadei de executie, vor transmite la consiliul judetean, respectiv la Consiliul municipiului Bucuresti situatia operatiunilor efectuate pentru realizarea locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut dupa modelul cuprins in anexa nr. 3 la prezentele norme metodologice.
O copie de pe aceasta situatie va fi remisa consiliilor locale, judetene si al municipiului Bucuresti, pentru informare.

10. Consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti, pina la data de 10 a fiecarei luni, pe baza informatiilor primite de la agentii economici potrivit pct. 9 si a celor din extrasele de cont primite de la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A., vor transmite la Ministerul Finantelor Directia generala a bugetului de stat -, la Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si, in mod corespunzator, la Banca Nationala a Romaniei situatia prevazuta in modelul cuprins in anexa nr. 4 la prezentele norme metodologice.

11. Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A. va asigura, prin sistemul propriu informational, transmiterea la Ministerul Finantelor - Directia generala a bugetului de stat - pina la data de 10 a fiecarei luni, pentru perioada expirata , decontul care se va stabili pe baza de conventie.
Admiterea la plata a cheltuielilor pentru realizarea locuintelor care fac obiectul acestor norme metodologice se face cu respectarea prevederilor din conventia anuala semnata intre Ministerul Finantelor si Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A.

12. Depozitul constituit pentru realizarea locuintelor aflate in diferite stadii de executie se va reconstitui, prin grija tuturor organelor implicate, prin virarea in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. a incasarilor provenite din:
a) dobinda care se va bonifica de catre Banca Romana pentru Dezvoltare - S.A . la soldul depozitului respectiv;
b) ratele incasate la imprumuturile pentru care agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile au incheiat contracte potrivit prevederilor Legii nr. 85/1992 si celor de la cap. B pct. 8 din aceste norme metodologice;
c) dobinzile platite de imprumutati, diminuate cu comisioanele retinute de agentii economici in a caror evidenta se afla investitiile, in conditiile prevazute de Legea nr. 85/1992 si pct. 8 din aceste norme metodologice;
d) dobinzile platite din bugetul de stat ca protectie sociala pentru constructii de locuinte;
e) subventiile in sume fixe acordate din bugetul de stat ca protectie sociala pentru constructiile de locuinte;
f) contributia adusa de beneficiarii de locuinte ca avans, in cazul persoanelor care nu au participat initial cu avansuri din surse proprii sau imprumutate, precum si plati partiale sau integrale facute de beneficiarii de locuinte care doresc sa reduca imprumutul ori sa nu contracteze imprumut pentru locuinte;
g) sumele nete obtinute din vinzarea la licitatie a spatiilor cu alta destinatie decit aceea de locuinta, situate in blocurile de locuinte terminate si date in folosinta;
h) sumele nete obtinute din vinzarea la licitatie a apartamentelor pentru care nu au fost incheiate precontracte ori contracte de vinzare-cumparare cu populatia, nu au fost repartizate prin comunicari oficiale populatiei sau nu au fot incheiate protocoale de trecere ca locuinte de serviciu potrivit prevederilor art. 2 alin. 2 din Legea nr. 85/1992;
i) ratele si dobinzile incasate de la beneficiarii locuintelor finalizate ca urmare a utilizarii depozitului Bancii Nationale a Romaniei;
j) sumele obtinute din licitatiile care se vor organiza pentru spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta si pentru locuinte vor fi virate dupa deducerea cheltuielilor ocazionate de organizarea licitatiilor.
Organizarea licitatiilor, precum si cheltuielile ocazionate de organizarea licitatiilor se vor face cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.

13. Pe masura ce disponibilitatile existente in conturile speciale deschise la sucursalele Bancii Romane pentru Dezvoltare - S.A. depasesc nevoile de plati stabilite in ordinea de prioritate prevazuta la cap. B pct. 4 din prezentele norme metodologice, consiliile judetene, Consiliul municipiului Bucuresti si consiliile locale, dupa caz, vor dispune reluarea lucrarilor la blocurile de locuinte care se afla in stadiul de structura in executie, pina la terminarea si darea in folosinta a acestora, dupa care se va proceda la valorificarea acestora in aceleasi conditii, procesul urmind sa continue cu locuintele a caror executie este la fundatie sau la cota zero.

14. Autoritatile publice locale, in cadrul competentelor conferite de prevederile Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, pot aproba ca din locuintele astfel realizate sa retina un numar de locuinte, pentru a rezolva unele probleme sociale deosebite, Locuinta sociala este definitiva, in intelesul prezentei metodologii, in anexa nr. 6 la prezentele norme metodologice.

15. Lucrarile tehnico-edilitare, conexe ansamblurilor de locuinte, necesare punerii in functiune a locuintelor aflate in diferite stadii de executie se vor efectua corelat cu programul de realizare si punere in functiune a locuintelor, iar finantarea se va asigura din sursele proprii ale beneficiarilor, credite bancare angajate de agentii economici si alocatii de la bugetele locale, inclusiv pe seama transferurilor de la bugetul de stat destinate investitiilor in infrastructura conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 1993 pentru acele lucrari care in conformitate cu dispozitiile legale pot fi finantate de la buget -, in limita veniturilor proprii ale fiecarui buget local si cu incadrarea in sumele defalcate din impozitul pe salarii, ramase la dispozitia autoritatilor locale.
Pentru lucrarile tehnico-edilitare ai caror beneficiari finali sint agenti economici, autoritatile publice locale, in conditiile in care, pentru realizarea acestor lucrari, au contribuit cu fonduri din sumele incasate si retinute din vinzarea locuintelor, iar pentru anul 1993 din alocatiile bugetelor locale vor incheia conventii pentru recuperarea de la agentii economici respectivi a sumelor astfel avansate; sumele incasate pe baza unor asemenea conventii se vor face venit la bugetele locale ale unitatilor administrative pe a caror raza teritoriala au fost realizate investitiile respective.
ANEXA 1 (la Normele Metodologice) PROGRAM cu privire la realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie -------------------------------------------------------------------------------Nr. Obiectivele Executa Coordoneaza si Termene crt raspund -------------------------------------------------------------------------------
1. Incheierea inventarierii Agentii economici Consiliile judete- 30 de zile blocurilor de locuinte, precum in ale caror evi- ne si Consiliul de la aprosi a lucrarilor tehnico-edili- dente se afla in- municipiului Bucu- barea Hotatare aferente acestora, aflate vestitiile respec- resti, precum si ririi Guin diferite stadii de executie tive, impreuna cu consiliile locale vernului si evaluarea cheltuielilor ne- constructorii pe teritoriul ca- nr. 391/1993 cesare pentru terminare si rora se afla locudare in folosinta intele, in colaborare cu Ministerul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului a) Ordinea de realizare:
- blocuri cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte avansat sau finalizate si cu lucrari executate si nedecontate, precum si credite bancare contractate de agentii economici beneficiari ai investitiilor de locuinte;
- blocuri cu structura inchisa, in faza de finisaj avansat;
- blocuri cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj;
- blocuri cu structura in executie;
- blocuri la fundatie sau cu cota zero terminata;
b) In cadrul evaluarii preliminare a cheltuielilor pentru terminarea lucrarilor se vor evidentia distinct, pe structurile de la lit. a) de mai sus:
- cheltuielile aferente terminarii locuintelor, din care, daca sint cazuri, cheltuieli pe baza de situatii definitive de lucrari ramase nedecontate si decontarile efectuate pe seama creditelor bancare contractate in acest scop de agentii economici beneficiari ai locuintelor;
- cheltuielile aferente terminarii spatiilor cu alta destinatie decit aceea de locuinte, situate in blocuri de locuinte, din care, daca sint cazuri, cheltuieli pe baza de situatii definitive de lucrari ramase nedecontate;
c) Pentru lucrarile tehnicoedilitare aferente locuintelor aflate in diferite stadii de executie se vor face evaluari separate
2. Analiza si pregatirea tutu- Idem Idem ror informatiilor referitoare la cheltuielile efectuate pentru partea executata, pe baza carora sa se aplice prevederile Legii nr. 85/1992, tinind seama de precizarile de la

cap. A din prezentele norme

metodologice;
- lucrarile se vor realiza pe structurile si in aceleasi termene prevazute la pct. 1 din prezentul program
3. Constituirea depozitelor Directia generala Departamentul bu- 5 zile de pe masura crearii resurselor a trezoreriei si getului de stat la aprobarea la Banca Romana pentru Dez- Directia generala si datoriei Hotaririi voltare - S.A. in scopul fi- a bugetului de publice din Mi- Guvernului nantarii locuintelor aflate stat, in colabora- nisterul Finan- nr. 391/1993 in stadii finale de executie re cu Ministerul telor si DirecLucrarilor Publi- tia generala de ce si Amenajarii lucrari publice Teritoriului si si locuinte din Banca Nationala a cadrul MinisteRomaniei rului Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului si Banca Nationala a Romaniei
4. Repartizarea sumelor cons- Ministerul Finan- Idem 3 zile de la tituite ca depozit pe judete telor prin Direc- alimentarea si transmiterea acestei repar- tia generala a bu- depozitului tizari la Banca Romana pentru getului de stat si Dezvoltare - S.A. in vederea Directia generala a virarii sumelor in conturi trezoreriei, in cospeciale deschise pe seama laborare cu Ministeautoritatilor publice judetene rul Lucrarilor Publice si Amenajarii Teritoriului
5. Repartizarea pe consilii Directia programe, Consiliile jude- 3 zile de la locale si virarea in contu- prognoza si buget- tene si Consiliul primirea in rile speciale deschise pe sea- finante municipiului cont a ma acestora la sucursalele Bucuresti sumei Bancii Romane pentru Dezvol- repartizate tare - S.A. (daca local se decide astfel) a sumelor necesare pentru terminarea locuintelor aflate in diferite stadii de executie, cu defalcare pe blocuri
6. Formularea cererilor Directia programe, Consiliile jude- Pina la data pentru subventiile in sume prognoze si buget- tene si Consiliul de 20 a fixe care se acorda din bugetul finante municipiului fiecarei de stat potrivit formularului Bucuresti luni - anexa nr. 1 a) la prezentele norme metodologice
7. Solicitarea deschiderilor Directia generala Ministerul Lu- Pina la data de credite pentru subventiile de lucrari publice crarilor Publi- de 25 a in sume fixe la Ministerul si locuinte ce si Amenajarii fiecarei Finantelor Teritoriului luni
8. Virarea sumelor reprezen- Directia generala Ministerul Lutind subventii in sume fixe - de lucrari publice crarilor Publi- In aceeasi la nivelul deschiderilor de si locuinte ce si Amenajarii zi in care credite aprobate la judete si Teritoriului se aproba municipiul Bucuresti si, unde deschiderea este cazul, de catre acestea Directia programe, Consiliile jude- de credite la consiliile locale pentru prognoze si buget- tene si Consiliul a fi inregistrate in contul finante municipiului "Sume de mandat" Bucuresti
9. Virarea sumelor reprezen- Directia programe, Consiliile jude- Pina in tind subventii in sume fixe prognoze si buget- tene, Consiliul ultima zi din cont, sume de mandat in finante municipiului lucratoare conturile speciale deschise Bucuresti si din fiecare la sucursalele Bancii Romane consiliile luna pentru Dezvoltare - S.A. si locale, dupa caz comunicarea acestor subventii agentilor economice beneficiari ai investitiei
10. Intocmirea si transmi- Agentii economici Directorul si Pina la terea situatie privind dobin- conducatorul data de 5 a zile stabilite a se plati din organului finan- fiecarei bugetul de stat pentru impru- ciar-contabil luni muturile acordate persoanelor fizice pentru constructii de locuinte, potrivit anexei nr.
2 la prezentele norme metodologice
11. Intocmirea si transmi- Directia programe, Consiliile jude- Pina la terea situatiei centralizate prognoze si buget- tene si Consiliul data de 15 privind dobinzile stabilite finante municipiului a fiecarei a se plati din bugetul de Bucuresti luni stat pentru imprumuturile acordate persoanelor fizice pentru constructii de locuinte, potrivit anexei nr. 2 a) la prezentele norme metodologice
12. Solicitarea deschide- Directia generala Ministerul Lu- Pina la rilor de credite pentru dobin- de lucrari pub- crarilor Publice data de 20 zile care se platesc din lice si locuinte si Amenajarii a fiecarei bugetul de stat pentru locuinte Teritoriului luni
13. Virarea sumelor repre- Directia generala Ministerul Lu- In aceeasi zentind dobinzi care se pla- de lucrari pub- crarilor Publice zi in care tesc din bugetul de stat lice si locuinte si Amenajarii se aproba pentru locuinte, in limita Teritoriului deschiderea deschiderilor de credite apro- de credite bate, si confirmarea acestor virari catre consiliile judetene si Consiliul municipiului Bucuresti
14. Confirmarea catre agentii Directia programe, Consiliile ju- Pina in economici beneficiari ai in- prognoze si buget- detene si ultima zi vestitiei a platilor din finante Consiliul lucratoare bugetul de stat a dobinzilor municipiului a fiecarei pentru locuinte Bucuresti luni
15. Virarea in conturile Agentii economici Directorul si La data de speciale deschise la sucursa- organul finan- 15 si in lele Bancii Romane pentru ciar-contabil ultima zi Dezvoltare - S.A. a sumelor lucratoare drept rate la imprumuturile din luna acordate, precum si a dobinzilor aferente acestor imprumuturi platite de persoanele fizice
16. Transmiterea situatiei Agentii economici Directorul si Pina la data lunare privind operatiunile organul finan- de 6 a fieefectuate pentru realizarea ciar-contabil carei luni locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut, potrivit anexei nr.
3 la prezentele norme metodologice
17. Transmiterea situatiei Directia programe, Consiliile ju- Pina la data lunare privind rulajul con- prognoze si buget- detene si Con- de 10 a fietului special deschis pentru finante siliul munici- carei luni realizarea si darea in folo- piului Bucuresti sinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, potrivit anexei nr. 4 la prezentele norme metodologice
18. Terminarea si darea in Agentii economici Consiliile jude- Potrivit folosinta a locuintelor aflate constructori, pre- tene, Consiliul programelor in diferite stadii de executie cum si agentii eco- municipiului stabilite si la data punerii in aplicare: nomici beneficiari Bucuresti si con- aprobate pe ai investitiilor siliile locale, plan local dupa caz - blocuri de locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte avansat sau finalizate;
- blocuri de locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj avansat;
- blocuri de locuinte cu Fara a depasi structura inchisa, in faza de anul 1994 inceput de finisaj;
- blocuri de locuinte cu structura in executie;
- blocuri de locuinte la fundatie sau cu cota zero terminata ------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Agentii economici in ale caror evidente sint locuintele aflate in diferite stadii de executie vor incheia contracte cu constructorii in legatura cu terminarea si darea in folosinta a blocurilor de locuinte, cu esalonarea in timp a lucrarilor, si vor prezenta autoritatilor publice locale programe concrete si detaliate, inclusiv pentru lucrarile tehnico-edilitare necesare functionarii locuintelor.
Termenele care vor fi prevazute in cadrul acestui punct din program sint considerate ca limite maxime, putind fi devansate daca pe plan local se vor asigura conditiile materiale, financiare si de forta de munca.
Inceperea unor noi constructii de locuinte, cu protectia statului prin subventii in sume fixe si facilitati in plata dobinzilor, se va putea realiza pe baza reglementarilor care se vor aproba in acest scop.
ANEXA 1 a) CERERE de subventii in sume fixe, de la bugetul de stat, pentru constructii de locuinte ------------------------------------------------------------------------------Nr. Nr. Subventia totala Subventia medie crt. Categorii de beneficiari cazuri - mii lei - pe beneficiar - mii lei -------------------------------------------------------------------------------
1. Tineri casatoriti care la data contractarii locuintei au virsta de pina la 30 ani
2. Invalizi de gradul I si II
3. Handicapati
4. Persoane si familii care isi schimba domiciliul din orase la sate si lucreaza in agricultura sau silvicultura
5. Personal calificat din invatamint si sanatate care isi schimba domiciliul la sate
6. Persoane sau familii care isi schimba domiciliul dintr-un sat in alt sat pentru a lucra pamintul cu care au fost improprietariti TOTAL -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTA:
Subventii in sume fixe se pot solicita pentru persoanele prevazute la nr.
crt. 4, 5 si 6 numai in conditiile in care acestea au precontractat, contractat ori li s-au repartizat locuinte aflate in diferite stadii de executie in satele in care isi stabilesc (schimba) domiciliul.
ANEXA 2 ........................*) SITUATIA dobinzilor stabilite a se plati din bugetul de stat pentru imprumuturile acordate persoanelor fizice pentru constructii de locuinte, la finele lunii....
. 199......
------------------------------------------------------------------------------Numele si prenumele Dobinda Dobinda Numarul Anul si Anul si persoanei beneficiare lunara totala de luni luna din luna in Nr. de imprumut pentru stabilita stabilita pentru care care se ca- care statul contribuie a se pla- a se pla- care se incepe incheie zuri la plata dobinzilor ti din ti din datoreaza plata plata bugetul bugetul dobinda dobinzii dobinzii de stat de stat - lei - -mii lei------------------------------------------------------------------------------

A. Persoane pentru care, din bugetul de stat, se suporta o dobinda echivalenta cu 12 puncte procentuale la imprumutul acordat
1.

2.
.
.
n --------------------------------------------------TOTAL 1 x x --------------------------------------------------- B. Persoane pentru care, din bugetul de stat, se suporta o dobinda echivalenta cu 15 puncte procentuale la imprumutul acordat
1.

2.
.
.
.
n --------------------------------------------------TOTAL 2 x x --------------------------------------------------TOTAL GENERAL x x -----------------------------------------------------------------------------*) Agentul economic.
NOTA:
Pentru fiecare din lunile care urmeaza, atit la litera A, cit si la litera B , pe primul rind se va trece:
- report din perioada anterioara, apoi, numerotarea cazurilor continua de la numarul ramas din ultima reportare.
ANEXA 2 a) CONSILIUL JUDETEAN..............
CONSILIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUATIA dobinzilor stabilite a se plati din bugetul de stat pentru imprumuturile acordate persoanelor fizice pentru constructii de locuinte, la finele lunii....
............ 199..

A. Pentru persoane pentru care, din bugetul de stat, se suporta o dobinda echivalenta cu 12 puncte procentuale la imprumutul acordat
1. Numar de cazuri.... contracte
2. Dobinda lunara stabilita a se plati din bugetul de stat.... mii lei
3. Dobinda totala stabilita a se plati din bugetul de stat.... mii lei din care:
- anul 1993.... mii lei - anul 1994.... mii lei

B. Pentru persoane pentru care, din bugetul de stat, se suporta o dobinda echivalenta cu 15 puncte procentuale la imprumutul acordat
1. Numar de cazuri.... contracte
2. Dobinda lunara stabilita a se plati din bugetul de stat.... mii lei
3. Dobinda totala stabilita a se plati din bugetul de stat.... mii lei din care:
- anul 1993.... mii lei - anul 1994.... mii lei NOTA:
Situatia va fi actualizata lunar pe baza informatiilor primite de la agentii economici conform anexei nr. 2.
ANEXA 3 ....................*) SITUATIA privind operatiunile efectuate pentru realizarea locuintelor si a celor din derularea contractelor de imprumut pentru locuinte, la finele lunii..........

199....
- mii lei ----------

I. Operatiuni efectuate pentru realizarea locuintelor
1. Incasari din sumele virate de autoritatile publice locale
2. Plati pentru realizarea locuintelor, din care pentru:

2.1. locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte avansat sau finalizate
2.2. locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj
2.3. locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj
2.4. locuinte cu structura in executie
2.5. locuinte la fundatie sau cu cota zero terminata
3. Disponibil (1-2) II. Operatiuni privind derularea contractelor de imprumut - mii lei -----------------------Sume Sume virate incaste pentru reconstituirea depozitului -------- -------------
1. Rate la imprumuturile acordate
2. Dobinzi platite de populatie la imprumuturile 1) acordate
3. Contributii aduse de beneficiarii de locuinte ca avans, plati partiale sau integrale - dupa punerea in aplicare a Legii nr. 85/1992 2)
4. Sume obtinute din licitarea spatiilor cu alta destinatie decit aceea de locuinte 2)
5. Sume obtinute din licitarea locuintelor III. Date informative - mii lei -----------
1. Restante la ratele scadente pentru imprumuturile acordate
2. Dobinzi restante la imprumuturile acordate populatiei
3. Dobinzi scadente care se platesc de stat la imprumuturile acordate populatiei
4. Dobinzi pentru care au fost primite confirmari ca s-au platit din bugetul de stat
5. Subventii in sume fixe platite din bugetul de stat
6. Comisionul retinut de agentii economici
7. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta
8. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru locuinte Numar apartamente ----------------
9. Locuinte date in functiune, din care:

9.1. peste program
9.2. sub program *) Agentul economic.
1) Sume incasate din care se deduc comisioanele (pct. 6 din date informative ).
2) Sume incasate din care se deduc cheltuielile efectuate cu licitatiile (pct. 6 si pct. 7, dupa caz, din date informative).
ANEXA 4 CONSILIUL JUDETEAN.............
CONSILIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI SITUATIA rulajului contului special deschis pentru realizarea si darea in folosinta a locuintelor aflate in diferite stadii de executie la finele lunii............

199....
- mii lei ----------

I. Resurse...........

1. Alimentari primite din depozitul constituit, inclusiv din subventiile in sume fixe si din dobinzile care se platesc de la bugetul de stat
2. Incasari din ratele scadente la imprumuturile acordate
3. Incasari din dobinzile platite de populatie la imprumuturile acordate
4. Contributii aduse de beneficiarii de locuinte ca avans, plati partiale sau integrale
5. Incasari nete din vinzarea la licitatie a spatiilor cu alta destinatie decit aceea de locuinta
6. Incasari nete din vinzarea la licitatie a locuintelor II. Cheltuieli...........
din care pentru:
- locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj foarte avansat sau terminate, dar nedecontate - locuinte cu structura inchisa, in faza de finisaj avansat - locuinte cu structura inchisa, in faza de inceput de finisaj - locuinte cu structura in executie - locuinte la fundatie sau cu cota zero terminata III. Disponibil (I-II)...........
Date informative:

1. Restante la ratele scadente la imprumuturile acordate
2. Dobinzi restante la imprumuturile acordate populatiei
3. Dobinzi scadente care se platesc de stat la imprumuturile acordate populatiei
4. Dobinzi pentru care au fost primite confirmari ca s-au platit din bugetul de stat
5. Subventii in sume fixe platite din bugetul de stat
6. Comisionul retinut de agentii economici beneficiari ai investitiilor
7. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru spatiile cu alta destinatie decit aceea de locuinta
8. Cheltuieli efectuate cu organizarea licitatiilor pentru locuinte Numar apartamente ----------------
9. Locuinte date in functiune, din care:

9.1. peste program
9.2. sub program NOTA:
La raportarile pe structurile de la cap. II "Cheltuieli" se vor avea in vedere stadiile de executie la data reluarii procesului investitional in baza Hotaririi Guvernului nr. 391/1993.
ANEXA 5 CONTRACT DE IMPRUMUT Nr..... din........ 199...
Intre...........................*), reprezentat prin.............., pe de o parte, si................, nascut in......., judetul.................., la data de........, fiul lui........... si al............., cu domiciliul in...
........, str.......... nr....., bloc......, scara....., etajul...., apartamentul...., posesor al buletinului de identitate seria.... nr......, eliberat de....., in...., pe de alta parte, a intervenit urmatorul contract de imprumut:

1.................................*), pe baza resurselor avansate temporar de catre stat in vederea realizarii si punerii in functiune a locuintelor aflate in diferite stadii de executie, acorda beneficiarului.........................
un imprumut de lei...., pe termen de..... ani, cu o dobinda de 30% pe an, care se suporta astfel:
15% 18% de catre beneficiarul imprumutului 15% 12% din bugetul de stat Rata curenta la imprumutul de.... lei + dobinda curenta datorata de beneficiarul de imprumut de.... lei =.... lei.
Rata ultima la imprumut de.... lei + dobinda ultima datorata de beneficiarul de imprumut de.... lei =.... lei.

2. Imprumutul acordat, precum si dobinda, stabilite in rate lunare de....
lei, se vor retine pe statul de plata de catre unitatea la care beneficiarul de imprumut are de incasat drepturi banesti, incepind cu luna........ 199.... si pina in luna..... anul......
Pentru perioada de timp cit beneficiarul de imprumut nu are de incasat drepturi banesti, rata lunara in suma de.... lei se achita prin bancile comerciale sau Casa de Economii si Consemnatiuni in contul nr...... al......*) , ori direct la casieria........................*).
Ca alternativa:
Achitarea imprumutului, precum si a dobinzilor aferente se face in urmatoarele conditii:
...............................................................................

3. Neplata la scadenta a 6 rate atrage executarea silita asupra locuintei si evacuarea detinatorilor acesteia. Executarea silita se face in baza prezentului contract care are valoare de inscris autentic si constituie titlu executoriu.

4. Pentru nerambursarea la scadenta a imprumutului se aplica penalitati de 1 % pentru fiecare zi care depaseste termenul de plata stabilit, aplicat la datoria restanta.

5. Alte clauze**) ...............................................................................
Incheiat la data de...., in... exemplare, din care.... exemplare au fost inaintate beneficiarului de imprumut.
............*) Beneficiarul de imprumut, Director, Organul financiar-contabil, Garantul, NOTA:
La contract se anexeaza declaratia garantului.
*) Agentul economic.
**) Convenite intre parti pentru a asigura garantarea rambursarii imprumutului.
ANEXA 6 LOCUINTA SOCIALA
1. In practica internationala locuinta sociala este definita ca parte componenta a politicii de locuire, iar la definirea acesteia se au in vedere atit forma de proprietate, cit si modul de finantare in scopul realizarii ei.
Rezulta, de asemenea, ca locuinta sociala poate fi in proprietatea unor autoritati publice locale, a unor organizatii nonprofit sau chiar a unor unitati ale cooperatiei.
Astfel de locuinte sint, de regula, inchiriate unor persoane, familii a caror situatie economica si sociala nu le permite sa realizeze o locuinta in proprietate personala si nici chiar sa detina o locuinta in calitate de chiriasi , in conditiile nivelului unei chirii care se stabileste de piata, in functie de cerere si oferta, localitate si, in cadrul acesteia, zona in care este situata locuinta, marime, grad de confort etc.

2. Avind in vedere ca locuintele car fac obiectul acestor norme metodologice , ca locuinte sociale, se realizeaza din fondurile statului ori ale autoritatilor publice locale, trebuie sa vizeze acele familii sau persoane care nu pot sa realizeze o locuinta proprietate personala datorita situatiei financiare precare, dar care din veniturile pe care le obtin pot sa asigure plata chiriei - protejate de stat -, precum si a cheltuielilor de intretinere si functionare a locuintei.
De aceea, locuinta sociala trebuie sa aiba in vedere unele standarde legate de marimea acesteia, corelata cu situatia numerica a familiei, zona in care este situata, gradul de dotare si costul acesteia.
Locuinta sociala, prin definitie sa, nu poate fi schimbata, instrainata, subinchiriata decit in conditiile stabilite de proprietar si aduse la cunostinta persoanei care o detine, in calitate de chirias, prin clauzele prevazute in contractul de inchiriere.
----------------


Luni, 24 ianuarie 2022, 09:19

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.