ORDONANȚĂ nr.15 din 23 ianuarie 1996
privind intarirea disciplinei financiar-valutare
Textul actului publicat în M.Of. nr. 24/31 ian. 1996

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) și (3) din Constituție, precum și ale art. 1 lit. b) din Legea nr. 130/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Agenții economici care dețin valută în cont și au datorii la intern neachitate de peste 60 de zile sunt obligați ca într-un termen de 5 zile lucrătoare să o schimbe în lei pentru achitarea datoriilor respective, cu excepția cazurilor în care există obligații de plată la extern cu scadență de până la 30 de zile, pentru importuri de producție și investiții, precum și pentru achitarea ratelor de credit și a dobânzilor aferente împrumuturilor externe angajate.

Disponibilitățile în lei obținute ca urmare a aplicării prevederilor alin. 1 se vor utiliza pentru achitarea datoriilor restante, în următoarea ordine:

a) plata energiei electrice, termice și a gazelor naturale;
b) celelalte datorii, potrivit prevederilor Legii nr. 76/1992, republicată.

Art. 2. - Agenții economici au obligația de a prezenta societăților bancare cu capital de stat și privat de la care solicită ridicarea drepturilor salariale, cu 3 zile lucrătoare înainte de plata chenzinei a doua, o declarație privind: situația disponibilităților în lei și în valută existente în toate conturile bancare proprii, a datoriilor mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrică, termică și gaze naturale, precum și modul de utilizare a disponibilităților care exced necesarului de lichidități pentru plata salariilor, în scopul achitării obligațiilor de plată mai vechi de 60 de zile către furnizorii de energie electrică, termică și gaze naturale.

Declarația se va prezenta sub semnătura persoanelor împuternicite să angajeze agentul economic respectiv, care răspund de realitatea datelor prezentate.

La solicitarea eliberării efective a drepturilor salariale, agenții economici vor prezenta dovada efectuării plăților către furnizorii de energie electrică, termică și gaze naturale, în condițiile prevăzute la alin. 1.

Nerespectarea prevederilor art. 1 și ale art. 2 alin. 1 și 3 constituie contravenții și atrage după sine sancționarea managerului sau a președintelui consiliului de administrație, după caz, al agentului economic respectiv, cu amenzi cuprinse între 5.000.000 lei și 10.000.000 lei.

Nerespectarea prevederilor art. 2 alin. 3 atrage după sine sancționarea directorului unității societății bancare respective, cu amenzi de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Înscrierea de către agentul economic de date nereale în declarația prevăzută la art. 2 alin. 2 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de 10.000.000 lei, dacă nu constituie infracțiune, potrivit legii.

Art. 3. - Societățile bancare autorizate să funcționeze în România au obligația de a se încadra zilnic în nivelul poziției valutare stabilite de Banca Națională a României.

Sumele în valută care depășesc la sfârșitul zilei, inclusiv după efectuarea tranzacțiilor pe piața valutară interbancară, nivelul stabilit al poziției valutare lungi vor fi vândute Băncii Naționale a României la cursul acesteia.

Banca Națională a României va stabili prin norme proprii lichiditatea valutară a societăților bancare.

Casele de schimb valutar au obligația de a se încadra zilnic în nivelul poziției valutare și de a vinde sumele în valută care depășesc la sfârșitul zilei acest nivel, potrivit normelor emise de Banca Națională a României.

Nerespectarea prevederilor alin. 2 și 4 constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei; totodată, Banca Națională a României va lua măsuri de ridicare a dreptului de efectuare a operațiunilor valutare persoanelor juridice contraveniente.

Art. 4. - Pentru produsele care se comercializează pe piața externă, cu plata la termen, conform uzanțelor internaționale, încasarea și repatrierea valutei reprezentând contravaloarea acestora se vor realiza în maximum 5 zile de la termenele prevăzute în contractele externe.

Agenții economici pot efectua operațiuni de export în contrapartidă cu import de mărfuri, numai pe bază de licențe eliberate de organele competente.

Agenții economici care au angajat credite bancare pentru producția de export vor beneficia de bonificația de dobândă acordată prin Banca de Export-Import a României - S.A. (Eximbank), numai dacă au încasat și au repatriat în totalitate valuta aferentă exporturilor anterioare, la termenele scadente stipulate în contractele externe, termene corelate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.18/1994.

Nerespectarea prevederilor alin. 1 se sancționează conform celor stipulate în Ordonanța Guvernului nr.18/1994 privind măsuri pentru întărirea disciplinei financiare a agenților economici, aprobată prin Legea nr. 12/1995 și modificată prin Ordonanța Guvernului nr.34/1995, aprobată prin Legea nr. 99/1995.

Art. 5. - Pentru întărirea disciplinei financiare și evitarea evaziunii fiscale, operațiunile de încasări și plăți între persoanele juridice se vor efectua numai prin instrumente de plată fără numerar.

Persoanele juridice pot efectua plăți în numerar în următoarele cazuri:

a) plata salariilor și a altor drepturi de personal;
b) alte operațiuni de plăți ale persoanelor juridice cu persoane fizice;
c) plăți către persoane juridice, în limita unui plafon zilnic maxim de 5.000.000 lei.

Este interzisă acordarea unor facilități de preț clienților, persoane juridice, care efectuează plata în numerar.

Sumele în numerar aflate în casieria proprie a persoanelor juridice nu pot depăși plafonul de 5.000.000 lei. Se admite depășirea acestui plafon numai cu sumele aferente plății salariilor și a altor drepturi de personal, precum și a altor operațiuni cu persoane fizice, pentru o perioadă de 3 zile de la data prevăzută pentru plata acestora.

Sumele în numerar care depășesc nivelul stabilit conform alin. 4 vor fi depuse în conturile bancare ale persoanelor juridice respective, în următoarele termene:

- în următoarea zi lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se află în aceeași localitate cu cel al unității societății bancare la care are deschis contul;
- în maximum două zile lucrătoare, dacă sediul persoanei juridice se află în altă localitate decât cel al unității societății bancare la care își are deschis contul.

Art. 6. - Efectuarea de plăți sau de încasări în numerar între persoane juridice, peste plafonul prevăzut la art. 5 lit. c), constituie contravenție și se sancționează cu confiscarea sumei care depășește plafonul și cu amendă.

Amenzile se aplică persoanelor fizice vinovate, astfel:

a) pentru depășirea plafonului prevăzut la art. 5 lit. c) cu sume cuprinse între 1.000.000 lei și 5.000.000 lei, cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) pentru depășirea plafonului prevăzut la art. 5 lit. c) cu sume ce depășesc 5.000.000 lei, cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 3 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 4 și 5, după caz, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

Art. 7. - Se interzice societăților bancare, de asigurări și financiare, să elibereze persoanelor juridice sume în numerar peste plafonul stabilit la art. 5 lit. c), cu excepția operațiunilor menționate la art. 5 lit. a) și b).

Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenție pentru personalul societăților bancare, de asigurări și financiare care va fi sancționat cu amendă la nivelul sumei plătite reprezentând depășirea plafonului stabilit conform prevederilor art. 5 lit. c) din prezenta ordonanță.

Art. 8. - Plafonul maxim al numerarului admisibil la sfârșitul zilei în casieriile societăților bancare, de asigurări și financiare se stabilește de către acestea, cu acordul Băncii Naționale a României.

Art. 9. - În vederea gestionării corecte a patrimoniului agenților economici și al altor persoane juridice și fizice, se stabilesc următoarele:

a) Persoanele prevăzute la art. 1 din Legea contabilității nr. 82/1991 organizează și conduc evidența contabilă la sediul de pe teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 3 și 11 din lege.

Fac excepție de la această regulă sucursalele și alte subunități fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparțin unor persoane juridice sau fizice cu sediul în România.

Aceste unități conduc contabilitatea în țara în care au sediul declarat, dar în conformitate cu reglementările legale, în domeniu, din România.

b) Persoanele juridice sunt obligate să păstreze, la sediul declarat, documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitate, precum și registrele contabile legale și să le pună la dispoziția organelor în drept în cadrul exercitării atribuțiilor lor legale.

Nerespectarea prevederilor lit. a) și b), în condițiile în care nu reprezintă infracțiune, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei și se suportă de către persoanele fizice vinovate.

Art. 10. - Articolele 13 și 17 din Ordonanța Guvernului nr.13/1995, aprobată și modificată prin Legea nr. 119/1995,

se modifică și se completează, având următorul cuprins:

"Art. 13. - La cererea agenților economici prevăzuți la art. 2, societățile bancare cu capital majoritar de stat vor proceda la reeșalonarea creditelor restante, existente în sold la data aprobării, conform art. 4, a programelor de restructurare și redresare financiară pe o perioadă de cel mult 3 ani cu până la un an perioadă de grație.

Dobânzile la creditele restante datorate societăților bancare cu capital majoritar de stat de către agenții economici prevăzuți la art. 2 pot fi reduse sau anulate.

Banca Națională a României va analiza impactul financiar rezultat din amânarea creditelor și va lua măsuri corespunzătoare de sprijinire a băncilor comerciale."

"Art. 17. - Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, consiliile locale și județene, după caz, pot acorda, la cererea regiilor autonome și a societăților comerciale cu capital majoritar de stat prevăzute la art. 2, amânări și eșalonări la plata impozitelor, a taxelor și a altor obligații datorate bugetului de stat, trezoreriei statului, bugetelor locale, bugetului asigurărilor sociale de stat și Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, precum și amânări, eșalonări, reduceri și scutiri de majorări de întârziere calculate pentru neplata în termen a acestora, datorate și neplătite până la data aprobării, conform art. 4, a programelor de restructurare și redresare financiară.

Amânarea și eșalonarea la plată prevăzute la alineatul precedent se pot acorda pe o perioadă de până la 3 ani, cu o perioadă de grație de până la un an.

În cazul impozitului pe profit, Ministerul Finanțelor poate acorda, de la caz la caz, o reducere de 15% din suma datorată în condițiile prevăzute la alin. 1.

Acordarea înlesnirilor la plată prevăzute la alin. 1 și 3 se face în funcție de posibilitățile reale de plată ale agenților economici, de prevederile programelor de restructurare și redresare financiară și de prevederile acordurilor de conciliere încheiate.

De la data depunerii cererii până la achitarea integrală a debitului, în condițiile respectării înlesnirilor aprobate nu se datorează majorări de întârziere și se suspendă termenul de prescripție extinctivă.

Nerespectarea de către debitori a obligațiilor care le revin după acordarea înlesnirilor la plată prevăzute în prezentul articol, astfel cum au fost aprobate, conduce la pierderea valabilității înlesnirilor, la calcularea majorărilor de întârziere pentru întreaga perioadă și la executarea silită pentru suma neplătită."

Art. 11. - Virarea sumelor din transferurile prevăzute în bugetele locale, altele decât cele destinate cheltuielilor de capital, se va face după deducerea din aceste fonduri, de către direcțiile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, a obligațiilor de plată a energiei electrice, termice și a gazelor naturale livrate, mai vechi de 30 de zile, ale unităților beneficiare de astfel de transferuri, aflate sub autoritatea consiliilor județene sau locale, după caz.

Art. 12. - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta ordonanță se efectuează de către organele Ministerului Finanțelor, Băncii Naționale a României și Curții de Conturi, după caz, împuternicite în acest scop.

Art. 13. - Dispozițiile prezentei ordonanțe referitoare la sancțiunile contravenționale se completează cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor, cu excepția art. 25-27.

Art. 14. - Plafoanele valorice prevăzute pentru operațiunile în numerar, precum și cuantumul amenzilor contravenționale stabilite prin prezenta ordonanță vor fi actualizate prin hotărâri ale Guvernului, în funcție de evoluția prețurilor.

Art. 15. - Banca Națională a României, Ministerul Finanțelor și Comisia Națională a Valorilor Mobiliare sunt autorizate să exercite controlul prudențial asupra tuturor societăților nebancare care desfășoară activități de atragere de resurse financiare de la agenți economici și persoane fizice, precum și de plasare a resurselor respective.

Art. 16. - În termen de 10 zile de la publicarea prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, Ministerul Comerțului și Banca Națională a României vor elabora norme metodologice pentru aplicarea prevederilor acesteia.

Art. 17. - Prezenta ordonanță intră în vigoare în termen de 10 zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE VĂCĂROIU

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Florin Georgescu

Guvernatorul Băncii Naționale a României,
Mugur Isărescu

București, 23 ianuarie 1996.
Nr. 15.


Vineri, 12 august 2022, 23:55

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.