LEGE nr.158 din 16 aprilie 2003
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 113/1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 61/1998
Textul actului publicat în M.Of. nr. 276/19 apr. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.113 din 30 iunie 1999 pentru modificarea și completarea unor acte normative în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr.61/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.315 din 30 iunie 1999, cu următoarele modificări:

1. Articolul I se abrogă.

2. La articolul II punctul 1, articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Toți plătitorii, persoane juridice sau fizice, române și străine, cărora le revin, potrivit legii, obligații fiscale către bugetul de stat și bugetele locale, trebuie să întocmească și să depună declarații sau deconturi de impunere, denumite în continuare declarații de impozite și taxe.

(2) Declarațiile de impozite și taxe sunt documente prin care se declară:

a) impozitele și taxele datorate, în cazul în care, potrivit legii, obligația de a calcula impozitele și taxele revine plătitorului;
b) bunurile și veniturile impozabile, în cazul în care, potrivit legii, stabilirea impozitului și a taxei se face de organul fiscal;
c) impozitele colectate prin stopaj la sursă, în cazul în care plătitorul are obligația de a calcula, de a reține și de a vărsa impozite și taxe.

(3) Declarația de impozite și taxe se întocmește prin completarea unui formular pus la dispoziție plătitorilor, în mod gratuit, de Ministerul Finanțelor Publice.

(4) Ministerul Finanțelor Publice poate transmite contribuabililor formularele de declarare a impozitelor și taxelor, precum și plicurile preadresate, cu suportarea contravalorii corespondenței referitoare la trimiterea și primirea declarațiilor, din sumele cu această destinație prevăzute în bugetul Ministerului Finanțelor Publice.

(5) Declarațiile de impozite și taxe se întocmesc și se depun, potrivit reglementărilor în vigoare, precum și prezentei ordonanțe, la unitatea subordonată Ministerului Finanțelor Publice, în a cărei rază teritorială plătitorul își are sediul sau domiciliul, după caz, sau unde este luat în evidență fiscală, denumită în continuare organ fiscal competent."

3. La articolul II punctul 3, articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Constatarea faptelor prevăzute la art. 13 și 14 și aplicarea penalităților și amenzilor se efectuează de către organele fiscale competente prin documente de constatare sau de verificare."

4. La articolul III punctul 1, articolul 4 va avea următorul cuprins:

"Art. 4. - În sensul prezentei ordonanțe, prin impozite se înțelege sumele datorate, potrivit legii, bugetului de stat și bugetelor locale, precum și orice alte sume care constituie venituri de natură fiscală, a căror administrare revine Ministerului Finanțelor Publice sau, după caz, autorităților administrației publice locale."

5. Articolul IV se abrogă.

6. Articolul VI se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 17 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 25 martie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 16 aprilie 2003.
Nr. 158.


Marți, 18 ianuarie 2022, 12:10

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.