LEGE nr.49 din 21 ianuarie 2003
privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 62/2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
Textul actului publicat în M.Of. nr. 54/30 ian. 2003

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.62 din 29 august 2002 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.646 din 30 august 2002, cu următoarele modificări și completări:

1. La articolul I punctul 3, articolul 5 va avea următorul cuprins:

"Art. 5. - Controlul fiscal se exercită de către organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al unităților sale teritoriale, precum și de către serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale, denumite în continuare organe de control fiscal.

Organele de control fiscal îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Structura organizatorică, numărul de personal pentru activitatea de control fiscal, competența teritorială și atribuțiile aparatului de control fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al unităților sale teritoriale se aprobă de ministrul finanțelor publice, iar pentru serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale, de ministrul administrației publice.

În exercitarea atribuțiilor de serviciu organele de control fiscal colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv ale Ministerului Administrației Publice, precum și cu instituțiile fiscale similare din alte state, în condițiile legii, pentru realizarea obiectivelor lor."

2. La articolul I punctul 4 articolul 6, literele d) și g) vor avea următorul cuprins:

"d) să solicite prezența contribuabililor sau a reprezentanților legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face în scris și cuprinde în mod obligatoriu data, ora și locul întâlnirii, precum și scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puțin 5 zile lucrătoare înaintea datei fixate pentru întâlnire;
............................................................................................
g) să stabilească obligațiile fiscale prin asimilare sau estimare, în situația în care în evidența contabilă nu există documente justificative sau contribuabilul refuză prezentarea acestora, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice, respectiv al ministrului administrației publice. Sarcina de a dovedi că metoda indirectă utilizată pentru stabilirea obligațiilor fiscale este incorectă revine contribuabilului;"

3. La articolul I punctul 4 articolul 6, litera i) se abrogă.

4. La articolul I punctul 5, partea introductivă a articolului 8 va avea următorul cuprins:

"Art. 8. - În scopul determinării modului de respectare a obligațiilor fiscale ce revin contribuabililor și al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt în drept să solicite informații de la:"

5. La articolul I punctul 6, articolul 9 se abrogă.

6. La articolul I punctul 7 articolul 10, după litera j) se introduce litera k) cu următorul cuprins:

"k) să răspundă pentru constatările rezultate din control, raportat la tematica stabilită pentru verificare și în concordanță cu documentele supuse controlului."

7. La articolul I punctul 9 articolul 111, alineatele 2 și 3 vor avea următorul cuprins:

"Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data începerii efective a acțiunii de control fiscal.

Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucrătoare, solicitare care se comunică în scris conducerii organului de control fiscal în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizului de verificare."

8. La articolul I punctul 9 articolul 111, după alineatul 5 se introduc două alineate noi, alineatele 6 și 7, cu următorul cuprins:

"Organele de control fiscal sunt obligate să dea curs imediat sau în cel mult 24 de ore tuturor sesizărilor și reclamațiilor privind cazurile de evaziune fiscală.

Controlul inopinat nu poate fi extins la nivelul unei perioade sau activități a unui contribuabil."

9. La articolul I punctul 10 articolul 12, litera e) se abrogă.

10. La articolul I, punctul 11 se abrogă.

11. La articolul I punctul 12 articolul 13, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) să se prezinte, la solicitarea organului de control, la data și locul stabilite pentru efectuarea controlului, la sediul central și/sau al subunităților agentului economic;"

12. La articolul I punctul 14, articolul 17 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - Controlul fiscal se desfășoară, în baza deciziei conducătorului organului de control fiscal, la sediul social înregistrat de organele competente și/sau la subunitățile agentului economic respectiv.

În cazul în care documentele au fost ridicate de organele abilitate de lege, controlul se poate efectua, dacă agentul economic nu dispune de sediu corespunzător, și la sediul organului de control."

13. La articolul I punctul 16 articolul 26, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control fiscal și de alte persoane împuternicite din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, respectiv al Ministerului Administrației Publice, după caz."

14. La articolul I, după punctul 16 se introduce punctul 17 cu următorul cuprins:

"17. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

«Art. 29. - În termen de 60 de zile de la data publicării legii de aprobare a prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației Publice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin hotărâre a Guvernului.»"

Art. II. - Ordonanța Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. 2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 17 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 21 ianuarie 2003.
Nr. 49.


Luni, 24 ianuarie 2022, 08:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.