DECIZIE nr.138/EN din 16 decembrie 2002
privind impunerea unor cerințe minimale pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice destinate publicului
Textul actului publicat în M.Of. nr. 20/15 ian. 2003

În temeiul prevederilor art. 38 alin. (1), (3) și (5), ale art. 44 lit. e) și ale art. 46 alin. (1) pct. 17 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002,
având în vedere prevederile Deciziei președintelui Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații nr. 131/2002 privind regimul de autorizare generală pentru furnizarea rețelelor și a serviciilor de comunicații electronice,
președintele Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații emite prezenta decizie.

Art. 1. - Prezenta decizie are ca obiect impunerea unor cerințe minimale de calitate pentru furnizarea anumitor servicii de comunicații electronice destinate publicului, în vederea asigurării satisfacerii intereselor utilizatorilor finali.

Art. 2. - În vederea asigurării unor niveluri minime ale calității serviciilor de comunicații electronice destinate publicului, prin prezenta decizie se stabilesc un set minimal de indicatori de calitate a serviciilor și valorile minime acceptate pentru parametrii aferenți, precum și un set minimal de caracteristici tehnice necesare atingerii nivelurilor de calitate impuse.

Art. 3. - (1) Furnizorii serviciilor de comunicații electronice destinate publicului au următoarele obligații:

a) de a respecta cerințele minimale de calitate prevăzute de prezenta decizie;
b) de a raporta periodic Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații, denumită în continuare ANRC, valorile parametrilor aferenți indicatorilor de calitate a furnizării serviciilor, în condițiile prevăzute în anexele la prezenta decizie.

(2) În cazul obligațiilor de raportare cu periodicitate trimestrială, raportările se vor realiza la datele de 25 ianuarie, 25 aprilie, 25 iulie și 25 octombrie, dar după împlinirea unui termen de 6 luni de la data estimativă indicată în notificare pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice respective.

(3) În cazul obligațiilor de raportare cu periodicitate anuală, raportările se vor realiza la data de 25 ianuarie, dar după împlinirea unui termen de 6 luni de la data estimativă indicată în notificare pentru furnizarea serviciilor de comunicații electronice respective.

Art. 4. - (1) Transmiterea documentelor care conțin valorile parametrilor prevăzuți la art. 3 alin. (1) lit. b) se poate efectua către sediul central sau oficiul teritorial al ANRC în raza căruia se situează domiciliul/sediul furnizorului numai în unul dintre următoarele moduri:

a) prin depunere, personal sau de către un reprezentant al furnizorului, sub luare de semnătură;
b) prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire;
c) ca înscris în formă electronică, căruia i s-a încorporat, atașat sau i s-a asociat logic o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv și generată cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnăturii electronice.

(2) Este considerată dată a transmiterii, după caz, data înscrierii în registrul general de intrare-ieșire a corespondenței al ANRC, data confirmării primirii prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire sau data confirmării primirii înscrisului în formă electronică.

Art. 5. - (1) Nerespectarea obligației prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. a) constituie contravenție, conform prevederilor art. 55 alin. (1) lit. i) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicațiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002.

(2) În cazul nerespectării obligației prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b), ANRC poate aplica amenzile administrative prevăzute la art. 56 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.79/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 591/2002.

Art. 6. - Cerințele minimale de calitate prevăzute în prezenta decizie vor fi modificate periodic în funcție de rezultatele raportărilor periodice și de evoluțiile tehnologice în domeniu.

Art. 7. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 8. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații,
Ion Smeeianu

București, 16 decembrie 2002.
Nr. 138/EN.


ANEXA Nr. 1

SERVICIUL DE TELEFONIE DESTINAT PUBLICULUI

Definiție:

Serviciul de telefonie destinat publicului este serviciul de comunicații electronice destinat publicului, care constă în transportul direct și în timp real al vocii prin intermediul unei rețele publice de comunicații electronice comutate, astfel încât orice utilizator conectat la un punct terminal al rețelei să poată comunica cu orice utilizator conectat la un alt punct terminal al rețelei.

Banda standard de transmisie a vocii este cuprinsă între 300 și 3.400 Hz, cu atenuare la capetele benzii de 8,7 dB față de atenuarea la frecvența de referință de 1.020 Hz.

Indicatori minimali de calitate

Acești indicatori minimali de calitate se aplică numai serviciului de telefonie destinat publicului furnizat prin intermediul unei rețele publice fixe de comunicații electronice.

1. Timpul necesar pentru începerea furnizării serviciului

Definiție:

Timpul necesar pentru începerea furnizării serviciului este reprezentat de intervalul de timp cuprins între momentul primirii de către furnizorul de servicii a cererii de furnizare a serviciului și momentul în care acest serviciu devine disponibil pentru utilizatorul care a formulat cererea. Se vor lua în considerare numai cererile pentru care există condiții tehnice de instalare.

Acest indicator se aplică în cazul instalării unei noi linii telefonice, precum și în cazul în care este instalată o linie suplimentară de acces, inclusiv în cazul trecerii de la PSTN la ISDN.

Considerații privind măsurarea parametrilor acestui indicator

Se vor raporta valorile următorilor parametri:

- intervalul de timp în care 95% din cereri sunt soluționate;
- intervalul de timp în care 99% din cereri sunt soluționate;
- procentajul cererilor soluționate în intervalul de timp convenit cu utilizatorul.

Primii doi parametri vor fi calculați în zile efective, iar nu în zile lucrătoare. Din calculul acestora se vor exclude cazurile în care utilizatorul solicită amânarea începerii furnizării serviciului.

2. Deranjamente raportate per linie de acces pe an

Definiții: Un raport de deranjament valid este un raport asupra întreruperii sau degradării serviciului, redactat de către un utilizator și atribuit rețelei prin intermediul căreia se furnizează serviciul sau oricărei rețele interconectate cu prima, prin intermediul căreia se transportă apelurile generate de serviciul respectiv. Sunt excluse cazurile în care întreruperea sau degradarea serviciului este cauzată de defectarea unui echipament terminal.

Raportările privitoare la ratele de acces de bază sau primar (BRA/PRA) sau la accesul de tip analog multilinie vor fi înregistrate ca o raportare unică, indiferent de numărul de canale activate sau afectate. De asemenea, numărul de linii de acces considerate va fi 1 pentru rate de acces de bază sau primar, indiferent de numărul de canale activate.

În cazul furnizării indirecte a serviciului, numărul de linii de acces se va înlocui cu numărul de utilizatori ai serviciului (înregistrări CLI sau de coduri PIN).

O linie de acces este un circuit capabil să stabilească o legătură vocală între punctul terminal al rețelei și centrala locală.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Calculul parametrului acestui indicator se face realizându-se raportul dintre totalul raportărilor valide de deranjamente din perioada de colectare a datelor și numărul mediu de linii de acces sau de înregistrări ale serviciului existente în rețeaua respectivă în intervalul de timp pentru care se efectuează evaluarea.

Se va lua în calcul un număr mediu de linii (sau utilizări ale serviciului indirect) în rețea, număr calculat în funcție de variația acestuia în intervalul temporal dat.

Raportările de deranjamente vor fi în general prezumate ca fiind valide.

Parametrul se va calcula separat pentru servicii directe și indirecte.

3. Timpul de remediere a deranjamentelor

Definiție:

Timpul de remediere a deranjamentelor reprezintă durata de timp măsurată între momentul în care deranjamentul a fost raportat la adresa publică indicată de către furnizorul de servicii și momentul în care elementul serviciului sau serviciul reclamat a fost readus la parametrii normali de funcționare.

Considerații privind măsurarea parametrilor acestui indicator

Furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului va face public intervalul orar în care se pot depune la adresa publică desemnată în acest scop notificări cu privire la deranjamente.

Nu se vor lua în calcul cazurile în care furnizorul de servicii încheie cu utilizatorul un contract în care se obligă să furnizeze servicii preferențiale de remediere a deranjamentelor, altele decât cele oferite în mod curent.

Se vor raporta valorile următorilor parametri:

- timpul necesar remedierii deranjamentelor referitoare la linia de acces, în cazul raportărilor valide, pentru cele mai rapide 80% din cazuri;
- timpul necesar remedierii deranjamentelor referitoare la linia de acces, în cazul raportărilor valide, pentru cele mai rapide 95% din cazuri;
- timpul necesar remedierii tuturor celorlalte deranjamente raportate, în cazul raportărilor valide, pentru cele mai rapide 80% din cazuri;
- timpul necesar remedierii tuturor celorlalte deranjamente raportate, în cazul raportărilor valide, pentru cele mai rapide 95% din cazuri;
- procentajul deranjamentelor totale remediate în termenul convenit cu utilizatorul din totalul deranjamentelor valide raportate.

Se vor exclude din statistică cazurile referitoare la deranjamentele a căror remediere rezidă în interiorul altor rețele de comunicații electronice, interconectate cu prima, despre care furnizorul serviciului de telefonie destinat publicului nu poate primi informații privind remedierea problemei apărute.

Statistica va cuantifica deranjamentele remediate în perioada de colectare a datelor, indiferent de momentul în care s-a produs raportarea deranjamentului.

4. Rata apelurilor nereușite

Definiție:

Un apel nereușit este un apel către un număr de identificare valid, corect format, la care nu se obține nici ton de ocupat, nici ton de apel, nici semnal de răspuns în cel mult 30 de secunde de când informațiile necesare identificării utilizatorului apelat au fost recepționate de rețea.

Considerații privind măsurarea parametrilor acestui indicator

Rata apelurilor nereușite este reprezentată de raportul procentual dintre numărul de apeluri nereușite și totalul apelurilor încercate într-o perioadă de timp specificată.

Se vor raporta valorile următorilor parametri:

- procentajul apelurilor nereușite la nivel local;
- procentajul apelurilor nereușite la nivel național;
- procentajul apelurilor nereușite la nivel internațional.

Valorile parametrilor naționali și internaționali vor fi furnizate defalcat pentru fiecare transportator utilizat și aflat sub jurisdicția statului român.

Pentru parametrul internațional nu se impun valori limită.

5. Timpul de stabilire a conexiunii

Definiție:

Timpul de stabilire a conexiunii reprezintă intervalul dintre momentul în care informațiile de adresă cerute pentru stabilirea conexiunii au fost recepționate de rețea și momentul în care partea apelantă recepționează ton de ocupat, ton de apel sau semnal de răspuns de la partea apelată.

Considerații privind măsurarea parametrilor acestui indicator

Se vor raporta valorile următorilor parametri:

- valoarea medie (în secunde) pentru stabilirea apelurilor la nivel local;
- timpul (în secunde) în care 95% din totalul legăturilor telefonice locale sunt stabilite;
- valoarea medie (în secunde) pentru stabilirea apelurilor la nivel național;
- timpul (în secunde) în care 95% din totalul legăturilor telefonice naționale sunt stabilite;
- valoarea medie (în secunde) pentru stabilirea apelurilor la nivel internațional;
- timpul (în secunde) în care 95% din totalul legăturilor telefonice internaționale sunt stabilite.

Apelurile considerate nereușite nu se iau în calcul.

Valorile parametrilor naționali și internaționali vor fi furnizate defalcat pentru fiecare transportator utilizat și aflat sub jurisdicția statului român.

Pentru parametrul internațional nu se impun valori limită.

6. Timpul de răspuns pentru servicii de "operatoare"

Definiție:

Timpul de răspuns pentru servicii de "operatoare" reprezintă intervalul de timp dintre momentul în care informația de adresă pentru un serviciu de "operatoare" a fost corect recepționată de rețea și momentul în care operatorul uman răspunde utilizatorului apelant pentru a-i furniza serviciul solicitat.

Considerații privind măsurarea parametrilor acestui indicator

Serviciile la care face referire acest indicator sunt cele care pot fi apelate utilizându-se formate speciale de accesare (numere scurte de trei cifre, cu excepția numerelor de acces la serviciile de urgență, de tip 112). Serviciile furnizate în întregime în mod automat nu se iau în calcul.

Se vor raporta valorile următorilor parametri:

- timpul mediu de răspuns;
- procentajul apelurilor către servicii de "operatoare" la care s-a răspuns în maximum 30 de secunde din totalul apelurilor către aceste servicii.

7. Disponibilitatea telefoanelor publice cu plată

Definiție:

Telefonul public cu plată este acel echipament terminal de telefonie pus la dispoziție publicului de către un furnizor al serviciului de telefonie destinat publicului, care poate funcționa atât ca terminal apelant, cât și ca terminal apelat.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Se va calcula raportul procentual dintre numărul de posturi telefonice publice în funcțiune și totalul posturilor telefonice publice aparținând furnizorului.

8. Corectitudinea facturii

Definiție:

O reclamație ce vizează corectitudinea facturii reprezintă o expresie a dezacordului utilizatorului în legătură cu corespondența dintre obligația sa de plată și serviciile efectiv furnizate. Nu se va confunda reclamația de acest fel cu o cerere de informații suplimentare cu privire la factura primită.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Se va calcula raportul procentual dintre numărul reclamațiilor cu privire la corectitudinea facturii și numărul total al facturilor emise în trimestrul pentru care se face raportarea. Vor fi luate în calcul toate reclamațiile de acest fel primite, indiferent de validitatea lor.

Tabelul 1.1. Indicatori minimali de calitate pentru serviciul de telefonie destinat publicului*)

...........................


ANEXA Nr. 2

SERVICIUL DE LINII ÎNCHIRIATE

Definiție:

Serviciul de linii închiriate este serviciul de comunicații electronice destinat publicului, care oferă o capacitate de transmisie transparentă și permanentă între două puncte ale rețelelor și care nu permite posibilitatea comutării la cererea utilizatorilor.

A. Indicatori minimali de calitate

1. Disponibilitatea serviciului de linii închiriate

Definiție:

Disponibilitatea serviciului reprezintă timpul mediu de reală sau potențială utilizare a serviciului în condiții de performanță specificate, exprimat în procente, din perioada de observare.

Considerații privind măsurarea parametrilor indicatorului

          Perioada de observare - 5 Perioada de nedisponibilitate
Disponibilitatea = ------------------------------------------------------
                 Perioada de observare

              Nr. perioadelor de nedisponibilitate
Frecvența căderilor = -----------------------------------------------------
                 Perioada de observare

Disponibilitatea serviciului va fi evaluată în decursul unei lungi perioade de observare (minimum 3 luni) și nu poate fi măsurată utilizându-se un singur test.

Valorile parametrilor vor fi raportate trimestrial.

Perioadele de nedisponibilitate ce trebuie evaluate în cazul liniilor închiriate se pot datora în general uneia dintre următoarele trei cauze:

 1. deranjamente reclamate de utilizator (fault reports) și confirmate prin testele și investigațiile efectuate de furnizorul serviciului;
 2. abateri de la serviciul normal constatate de utilizator (impaired service reports), acesta continuând totuși să utilizeze serviciul cu performanțe degradate;
 3. întreruperi planificate ale serviciului, de exemplu în scopul efectuării unor reparații sau unor activități de verificare și întreținere.

NOTĂ:
Condițiile și procedurile cu privire la măsurarea disponibilității se regăsesc în standardele armonizate la nivel european: ETSI EN 300 418; EN 300 419; EN 300 448; EN 300 449; EN 300 451; EN 300 452.

Valorile impuse pentru parametrii disponibilitate, respectiv frecvența căderilor, se regăsesc în tabelul 2.1.

Tabelul 2.1. Indicatori minimali de calitate pentru serviciul de linii închiriate

................................

B. Caracteristici tehnice pentru setul minim de linii închiriate

După natura semnalului transmis liniile închiriate se clasifică în:

- linii închiriate analogice;
- linii închiriate digitale.

1. Linii închiriate analogice

Conform standardelor tehnice elaborate de ETSI, liniile închiriate analogice sunt împărțite în următoarele categorii:

- linii de calitate obișnuită (A2O, A4O), cu 2 sau 4 fire;
- linii de calitate specială (A2S, A4S), cu 2 sau 4 fire.

Tabelul 2.2. Tipuri de linii închiriate analogice

....................

În conformitate cu standardele ETSI, caracteristicile tehnice minimale ale conexiunii se regăsesc în tabelul 2.3.

Tabelul 2.3. Linii închiriate analogice. Condiții tehnice minimale

................

2. Linii închiriate digitale

Setul minim de linii închiriate pentru care se impun caracteristici tehnice minimale se referă la următoarele categorii de linii închiriate:

- linii închiriate digitale fără restricții, cu debit binar de 64 kbit/s (D64U);
- linii închiriate digitale cu debit binar multiplu de 64 kbit/s (D64M);
- linii închiriate digitale pentru fluxuri de 2.048 kbit/s nestructurate (D2048U);
- linii închiriate digitale pentru fluxuri de 2.048 kbit/s structurate (D2048S).

Tabelul 2.4. Tipuri de linii închiriate digitale

.......................

În conformitate cu standardele ETSI, caracteristicile tehnice minimale ale conexiunii se regăsesc în tabelul 2.5.

Tabelul 2.5. Linii închiriate digitale. Condiții tehnice minimale

........................


ANEXA Nr. 3

SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE
oferite pe rețea ISDN

Indicatori minimali de calitate a serviciilor oferite pe o rețea ISDN

Definiție:

Rețeaua ISDN este rețeaua prin intermediul căreia se furnizează un pachet de servicii de comunicații electronice diferite, oferind o conexiune digitală între interfețele utilizator/rețea.

1. Deranjamente raportate per linie de acces ISDN pe an

Definiție:

O raportare validă de deranjament reprezintă o raportare a întreruperii sau degradării serviciului ce afectează unul sau mai multe canale ISDN și este atribuită rețelei, necesitând reparație. Aceasta exclude defectarea oricărui echipament terminal.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Calculul indicatorului se va face prin divizarea numărului de raportări valide înregistrate într-o perioadă de un an la valoarea medie a numărului de linii de acces ISDN în aceeași perioadă de timp.

Se vor lua în considerare numai raportările valide.

Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

2. Secunde sever eronate

Definiție:

O secundă sever eronată (Severely Errored Second - SES) este un interval de o secundă cu o rată de eroare de bit (BER) superioară valorii 10-3.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Indicatorul va fi exprimat sub forma unui raport procentual între numărul secundelor sever eronate din cuprinsul unui interval de măsură specificat și totalul secundelor din acel interval pentru conexiuni ISDN de 64 kbps.

Măsurătorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test.

Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

3. Rata apelurilor nereușite

Definiții:

Un apel nereușit este un apel către un număr de identificare valid, format corespunzător, pentru care sistemul de semnalizare al utilizatorului apelant nu recepționează mesajul "ALERT" sau "CONNECT" ori o indicație de "utilizator ocupat" sau altă indicație de refuzare a apelului, în cel mult 30 de secunde din momentul când mesajele "INITIAL ADDRESS MESSAGE" sau "SUBSEQUENT ADDRESS MESSAGE" sunt recepționate de rețea.

Un apel virtual nereușit este un apel virtual către un număr de identificare valid, care nu determină recepția unui pachet de conectare sau a unei confirmări de disponibilitate de la partea apelată, într-un interval de 200 de secunde din momentul când un pachet de cerere de apel este transferat de la partea apelantă în canalul de acces.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Rata apelurilor nereușite este raportul procentual dintre numărul de apeluri/apeluri virtuale nereușite și totalul apelurilor/apelurilor virtuale încercate într-o perioadă de timp specificată.

Măsurătorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test.

Se vor raporta separat valorile parametrului pentru apeluri nereușite și pentru apeluri virtuale nereușite.

Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

4. Timpul de stabilire a conexiunii

Definiție:

Timpul de stabilire a conexiunii este perioada de la momentul când mesajele "INITIAL ADDRESS MESSAGE" sau "SUBSEQUENT ADDRESS MESSAGE", necesare pentru selecția circuitului, sunt recepționate de rețea și până la momentul când un mesaj "ALERT" sau "CONNECT" ori o indicație de "utilizator ocupat" sau altă indicație de refuzare a apelului de către utilizatorul apelat este primită în sistemul de semnalizare al utilizatorului apelant.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Se vor exclude din calcul apelurile nereușite și apelurile care primesc mesajul "NO USER RESPONDING".

Măsurătorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test.

Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

5. Rata de transfer

Definiție:

Rata de transfer pentru o conexiune virtuală reprezintă numărul biților de date transferați cu succes într-o singură direcție de la un punct terminal la altul, pe unitate de timp.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Calculul indicatorului se realizează efectuându-se raportul procentual dintre valoarea reală a ratei de transfer obținută și cea nominală a conexiunii.

Măsurătorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test. Indicatorul se va calcula pentru intervale de timp de 10 secunde de conexiune activă.

Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

6. Întârzierea în buclă

Definiție:

Întârzierea în buclă este intervalul de timp dintre momentul în care primul bit al pachetului trece în linia de acces a echipamentului terminal transmițător și momentul în care ultimul bit al aceluiași pachet este recepționat de echipamentul terminal receptor.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Măsurătorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test, utilizându-se pachete de date cu o lungime fixă de 128 biți.

Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

7. Întârzierea stabilirii legăturii

Definiție:

Întârzierea stabilirii legăturii virtuale este intervalul dintre momentul când primul bit al pachetului de cerere de apel este transferat de la echipamentul terminal transmițător în linie și momentul când ultimul bit al pachetului de conectare este recepționat de echipamentul terminal receptor.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Se vor exclude din calcul apelurile nereușite.

Măsurătorile se vor efectua prin generarea unor semnale de test.

Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

8. Disponibilitatea serviciului suport

Definiție:

O stare de nedisponibilitate începe cu prima apariție a unui interval de zece secunde consecutive în care, pentru fiecare secundă, fie serviciul este întrerupt datorită unui deranjament de rețea, fie rata de eroare reziduală este mai mare decât 10-3. Aceste zece secunde sunt considerate parte a timpului de nedisponibilitate.

Starea de nedisponibilitate se încheie cu primul interval de zece secunde pe durata căruia serviciul nu este întrerupt sau rata de eroare reziduală nu este mai mare de 10-3.

Aceste zece secunde sunt considerate parte a timpului de disponibilitate.

Disponibilitatea serviciului suport este definită ca raportul procentual dintre numărul mediu al orelor în care serviciul este disponibil pentru utilizator (pentru toate conexiunile permanente în mod pachet) și numărul total de ore.

Considerații privind măsurarea parametrului acestui indicator

Se vor exclude din calcul momentele de nedisponibilitate datorate echipamentelor/instalațiilor aparținând utilizatorilor sau terților.

Raportarea acestui indicator se va face trimestrial.

Tabelul 3.1. Indicatori minimali de calitate pentru servicii de comunicații electronice destinate publicului furnizate prin intermediul rețelelor ISDN

............................


ANEXA Nr. 4

SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE
oferite prin intermediul rețelelor pe care se utilizează protocolul IP

Pentru realizarea unor niveluri calitative minime pentru serviciile furnizate prin intermediul rețelelor pe care se utilizează protocolul IP se vor utiliza următorii parametri de performanță:

1. Întârzierea de transfer IP - IPTD

Pentru un sens de transmisie acest indicator reprezintă timpul necesar ca un pachet să fie transmis și recepționat în întregime la destinație și este suma a două componente, respectiv:

- timpul necesar pentru ca primul bit al pachetului să treacă de la sursă la destinație, exprimat în funcție de distanța fizică, de numărul echipamentelor active și pasive traversate de-a lungul legăturii și de încărcarea instantanee a rețelei;
- timpul necesar pentru a transmite toți biții pachetului, exprimat în funcție de viteza de transmisie a liniei.

2. Variația întârzierii IP - IPDV

Pentru o pereche de pachete IP acest indicator reprezintă diferența între întârzierea pe un sens, măsurată pentru două pachete consecutive.

3. Rata de pierderi IP - IPLR

Indicatorul este definit ca numărul de pachete expediate, dar nerecepționate la destinație sau recepționate incomplet, raportat la numărul total de pachete expediate.

4. Rata de eroare IP - IPER

Indicatorul reprezintă raportul dintre numărul de pachete eronate și numărul total de pachete expediate.

Cei patru parametri de performanță considerați pentru rețelele pe care se utilizează procotolul IP se vor încadra în valorile limită definite în tabelul 4.1, identificându-se astfel clase de calitate a serviciilor oferite.

Tabelul 4.1. Corelarea obiectivelor de performanță a rețelelor IP cu clasele de calitate a serviciului

.....................

Pentru îndeplinirea condițiilor impuse, precum și pentru clarificarea aspectelor tehnice privind definirea, implementarea, măsurarea parametrilor de performanță se vor consulta recomandările ITU-T Y.1540 și Y.1541.

În tabelul 4.2 se propune o orientare a furnizorilor de servicii de comunicații electronice prin intermediul rețelelor pe care se utilizează protocolul IP pentru clasificarea aplicațiilor oferite.

Tabelul 4.2. Încadrarea serviciilor de comunicații electronice oferite prin intermediul rețelelor pe care se utilizează protocolul IP în clase de calitate

.............................

Furnizorii serviciului de telefonie destinat publicului, care folosesc tehnologia VoIP pentru oferirea de convorbiri locale, au obligația de a comunica persoanelor interesate, înainte de comercializarea serviciului, clasa de calitate în care se încadrează serviciul oferit și să practice pentru furnizarea serviciului tarife corelate cu această clasă.

Furnizorii serviciului de telefonie destinat publicului, care folosesc tehnologia VoIP pentru oferirea de convorbiri de lungă distanță și internaționale, au obligația să respecte obiectivele de performanță corespunzătoare clasei 0 de calitate a serviciilor.


Miercuri, 17 august 2022, 02:23

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.