HOTĂRÂRE nr.1.509 din 18 decembrie 2002
pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate
Textul actului publicat în M.Of. nr. 8/9 ian. 2003

În temeiul art. 107 din Constituție și al art. 10 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, denumit în continuare contract-cadru, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Medicamentele cu și fără contribuție personală se asigură de farmaciile autorizate de Ministerul Sănătății și Familiei, acreditate conform reglementărilor legale în vigoare și care respectă criteriile de selecție stabilite prin norme, în baza contractelor încheiate cu casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești și cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor și Locuinței, denumite în continuare case de asigurări de sănătate.

(2) Lista cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asigurații pe bază de prescripție medicală în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuție personală, se elaborează anual de Ministerul Sănătății și Familiei și de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Farmaciștilor din România, și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

(3) Lista cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asigurații pe bază de prescripție medicală, cu sau fără contribuție personală, după 3 luni de la intrarea în vigoare, se poate actualiza trimestrial prin hotărâre a Guvernului în cazul în care nu corespunde nevoilor de asistență medicală, pe baza analizei Ministerului Sănătății și Familiei, a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a Colegiului Farmaciștilor din România, care adoptă măsurile ce se impun pentru a asigura funcționarea în continuare a sistemului, având în vedere sumele ce pot fi acordate cu această destinație.

Art. 3. - Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate pentru fiecare medicament corespunzător denumirii comune internaționale (DCI) din Lista cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) de care beneficiază asigurații, cu contribuție personală, în tratamentul ambulatoriu, este prețul de referință. Prețul de referință se stabilește potrivit dispozițiilor cuprinse în normele metodologice prevăzute la art. 10.

Art. 4. - (1) Lista dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice, decontate integral sau cu contribuție personală din partea asiguratului, este prevăzută în pachetul de servicii de bază stabilit de comisia formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății și Familiei și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, cu consultarea reprezentanților Colegiului Medicilor din România, care este cuprins în normele metodologice prevăzute la art. 10.

(2) Dispozitivele medicale se acordă de către furnizorii de dispozitive medicale autorizați și acreditați potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Lista cuprinzând furnizorii de dispozitive medicale acreditați se stabilește de Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin decizie a președintelui acesteia.

(3) Dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice se acordă în baza contractelor încheiate între furnizorii de dispozitive medicale acreditați și casa de asigurări de sănătate.

Art. 5. - Suma maximă care se suportă de casele de asigurări de sănătate pentru fiecare dispozitiv medical sau pe tip de dispozitiv medical, după caz, denumită în continuare preț de referință, se stabilește potrivit dispozițiilor cuprinse în normele metodologice prevăzute la art. 10.

Art. 6. - (1) Furnizorii de medicamente și de dispozitive medicale aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de sănătate au obligația să respecte prevederile contractului-cadru și ale normelor de aplicare a acestuia.

(2) Nerespectarea obligațiilor contractuale de către părți conduce la aplicarea măsurilor prevăzute în contractulcadru și stipulate în contractul de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală și de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice.

Art. 7. - Controlul activității care face obiectul contractului încheiat cu farmaciile acreditate se asigură de servicii specializate din structura Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătății și Familiei, a direcțiilor de sănătate publică sau a direcțiilor medicale ori a structurilor similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, după caz, împreună cu Colegiul Medicilor din România și Colegiul Farmaciștilor din România, organizate la nivel național și județean, respectiv al municipiului București, precum și de alte instituții abilitate de lege, conform prevederilor legale în vigoare. Controlul activității furnizorilor de dispozitive medicale se asigură de către servicii specializate din structura Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătății și Familiei, a direcțiilor de sănătate publică, respectiv a direcțiilor medicale sau a structurilor similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, după caz, împreună cu Colegiul Medicilor din România, organizat la nivel național și județean, respectiv al municipiului București, precum și de alte instituții abilitate de lege, conform prevederilor legale în vigoare.

Art. 8. - (1) Fondul pentru acordarea de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu se aprobă conform legii.

(2) Fondul pentru acordarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice se aprobă conform legii.

Art. 9. - Ministerul Sănătății și Familiei, autoritate publică centrală în domeniul asigurării, promovării și ocrotirii sănătății populației, supraveghează respectarea legislației în domeniu pentru garantarea dreptului la asistență medicală, colaborând în acest scop cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România, autoritățile publice centrale și locale, precum și cu alte instituții abilitate de lege.

Art. 10. - În temeiul art. 10 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.150/2002, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, Colegiului Farmaciștilor din România și a Ordinului Asistenților Medicali din România, elaborează norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme. Normele se aprobă prin ordin al ministrului sănătății și familiei și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri prevederile Hotărârii Guvernului nr.1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a Contractului-cadru privind condițiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării și recuperării deficiențelor organice sau funcționale ori corectării unor deficiențe fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.32 din 18 ianuarie 2002, cu modificările ulterioare, își încetează aplicabilitatea.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătății și familiei,
Daniela Bartoș

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 decembrie 2002.
Nr. 1.509.


ANEXĂ

CONTRACT-CADRU
privind condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și a dispozitivelor medicale destinate recuperării unor dificiențe organice sau fiziologice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

CAPITOLUL I
Acordarea medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 1. - În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate farmaciile acreditate au următoarele obligații:

a) să se aprovizioneze permanent cu medicamentele prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman de care beneficiază asigurații în tratamentul ambulatoriu pe bază de prescripție medicală cu sau fără contribuție personală;
b) să aibă permanent în stoc produse comerciale ale aceleiași denumiri comune internaționale (DCI), care au prețurile cele mai mici disponibile pe piață;
c) să practice o evidență de gestiune cantitativ valorică;
d) să verifice prescripțiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă pentru a fi eliberate de farmaciile acreditate și decontate de casele de asigurări de sănătate, precum și să verifice dacă au fost respectate condițiile prevăzute în normele privind eliberarea prescripțiilor medicale referitoare la numărul de medicamente și durata terapiei;
e) să nu elibereze medicamente fără prescripție medicală, pentru cele la care reglementările legale în vigoare prevăd această obligație;
f) să transmită caselor de asigurări de sănătate datele solicitate, prin programul implementat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate sau printr-un program compatibil cu cerințele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, avizat de aceasta;
g) să întocmească și să prezinte caselor de asigurări de sănătate documentele necesare în vederea decontării medicamentelor: factură, borderou centralizator, prescripții medicale, cu înscrierea numărului de ordine a bonului fiscal și a datei de emitere a acestora, pe baza cărora au fost eliberate medicamentele, în condițiile stabilite prin norme;
h) să respecte modul de eliberare a medicamentelor, în condițiile stabilite prin norme;
i) să angajeze numai personal farmaceutic care posedă autorizație de liberă practică;
j) să informeze asigurații despre drepturile și obligațiile ce decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum și modul de utilizare a acestora, conform prescripției medicale;
k) să respecte prevederile codului deontologic al farmaciștilor în relațiile cu asigurații;
l) să își stabilească programul de funcționare, pe care să îl afișeze la loc vizibil în farmacie, să participe la sistemul organizat pentru asigurarea furnizării medicamentelor în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale și să afișeze la loc vizibil programul farmaciilor care asigură continuitatea furnizării de medicamente. Acest program se comunică direcțiilor de sănătate publică și caselor de asigurări de sănătate;
m) să elibereze medicamentele din prescripțiile medicale asiguraților, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contribuția de asigurări de sănătate a asiguratului;
n) să elibereze medicamentul cu prețul cel mai mic din farmacie, dacă medicul indică în prescripția medicală numai denumirea substanței active; dacă prescripția medicală cuprinde numai denumirea comercială a medicamentului, farmacistul, dacă este cazul, poate efectua substituția generică, cu acordul asiguratului, eliberând acestuia un medicament din cadrul aceleiași denumiri comune internaționale (DCI) cu un preț de vânzare mai mic;
o) să anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, în fața primitorului, pe toate exemplarele prescripției medicale;
p) să nu elibereze medicamentele din prescripțiile medicale care și-au încetat valabilitatea;
q) să accepte controlul din partea serviciilor specializate prevăzute la art. 7 din hotărâre asupra modului de desfășurare a activității;
r) să păstreze la loc vizibil în farmacie condica de sugestii și reclamații; condica va fi numerotată de farmacie și ștampilată de casa/casele de asigurări de sănătate cu care aceasta se află în relație contractuală.

Art. 2. - În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate farmaciile au următoarele drepturi:

a) să primească de la casa de asigurări de sănătate contravaloarea medicamentelor cu și fără contribuție personală eliberate, conform facturilor emise și documentelor însoțitoare;
b) să fie informate permanent și din timp asupra modalității de furnizare a medicamentelor cu și fără contribuție personală;
c) să cunoască condițiile de contractare a furnizării de medicamente cu și fără contribuție personală;
d) să își organizeze activitatea proprie pentru creșterea eficienței furnizării de medicamente cu și fără contribuție personală, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
e) să încaseze de la asigurați contribuția personală reprezentând diferența dintre prețul de vânzare cu amănuntul și prețul de referință al medicamentelor, decontat de casele de asigurări de sănătate.

Art. 3. - În relațiile contractuale cu farmaciile acreditate casele de asigurări de sănătate au următoarele obligații:

a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu numai cu farmaciile autorizate și acreditate conform reglementărilor legale în vigoare și care îndeplinesc criteriile de selecție;
b) să nu deconteze contravaloarea prescripțiilor medicale care nu conțin datele obligatorii privind prescrierea și eliberarea acestora, stabilite potrivit normelor; casele de asigurări de sănătate pot deconta prescripții medicale și care nu conțin toate datele, dar numai pentru afecțiuni acute și dacă se poate identifica medicul, asiguratul și se specifică faptul că tratamentul este prescris pentru afecțiune acută. În această situație casele de asigurări de sănătate vor atenționa medicii care prescriu rețete fără toate datele obligatorii necesare în vederea decontării acestora, iar începând cu cea de-a treia abatere constatată casele de asigurări de sănătate vor recupera 10% din valoarea decontată pentru fiecare prescripție medicală la care s-au constatat astfel de deficiențe;
c) să deconteze farmaciilor acreditate cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate și defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor eliberate cu și fără contribuție personală, astfel: 50% din valoarea facturii în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate și restul valorii facturii acceptate la decontare, în maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii acesteia. Facturile ce depășesc valoarea contractată inițial și defalcată trimestrial se decontează în baza actelor adiționale la contract prin modificarea valorii contractate inițial, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la data depunerii acestora, ținându-se seama de limitele de cheltuieli aprobate cu această destinație;
d) să urmărească decadal evoluția consumului de medicamente comparativ cu fondul alocat cu această destinație, luând măsurile ce se impun;
e) să controleze farmaciile în scopul respectării clauzelor contractuale;
f) să monitorizeze decadal consumul de medicamente cu și fără contribuție personală, pe medic și pe asigurat, pe baza facturilor emise de farmacii;
g) să acorde, în cadrul sumelor negociate și contractate, avansuri lunare în limita a 30% din suma corespunzătoare lunii respective pentru farmaciile care funcționează în structura unor unități sanitare din ambulatoriile de specialitate din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească;
h) să aducă la cunoștință furnizorilor și asiguraților cazurile în care s-a eliberat mai mult de o prescripție medicală pentru o singură boală cronică pe o lună pentru un asigurat; în această situație asigurații respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripție medicală pentru perioada de timp acoperită cu medicamentele eliberate suplimentar.

SECȚIUNEA a 2-a
Condițiile acordării medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

Art. 4. - (1) Casele de asigurări de sănătate încheie contracte cu reprezentanții legali ai societăților comerciale farmaceutice autorizate, acreditate și care îndeplinesc criteriile de selecție, pe baza următoarelor documente:

a) actele de constituire a societății;
b) codul fiscal;
c) autorizația de funcționare;
d) contul deschis la Trezoreria statului;
e) certificatul de acreditare a farmaciei.

(2) În contractul de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală se va specifica valoarea acestuia, defalcată pe trimestre. Valoarea contractului se va negocia între farmaciile acreditate și casele de asigurări de sănătate, în baza criteriilor stabilite prin norme.

(3) Pentru anul 2003 în valoarea contractului încheiat între casele de asigurări de sănătate și farmacii vor fi incluse și prevăzute distinct obligațiile de plată către farmacii pentru facturile înregistrate până la data de 30 noiembrie 2002.

(4) Clauzele contractului pot fi modificate prin acte adiționale, iar valoarea contractului poate fi corectată dacă fondul cu această destinație suferă modificări în cursul anului sau dacă se înregistrează economii la unele farmacii, cu încadrarea în sumele alocate cu această destinație.

(5) Contractele pot fi încheiate de reprezentantul legal al societății comerciale farmaceutice atât cu casa de asigurări de sănătate în a cărei rază administrativ-teritorială se află sediul social al societății respective, cât și cu alte case de asigurări de sănătate, în numele și pentru farmaciile din structura sa organizatorică. În situația în care în cadrul aceleiași societăți comerciale farmaceutice funcționează mai multe farmacii acreditate, situate în județe diferite, reprezentantul legal al societății comerciale încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială se află amplasate farmaciile respective.

Art. 5. - (1) Modalitățile de prescriere, eliberare și de decontare a medicamentelor cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu se stabilesc prin norme. Pentru fiecare boală cronică asiguratul are dreptul la o singură prescripție medicală pe lună, cu maximum 3 medicamente care să acopere necesarul întregii luni. În situația în care există asigurați care au beneficiat de mai mult de o prescripție medicală pe o lună, la comunicarea casei de asigurări de sănătate, medicii nu mai acordă o nouă prescripție medicală pentru boala cronică respectivă, pentru perioada comunicată de casa de asigurări de sănătate. În situația în care unii medici eliberează prescripții medicale pentru perioada comunicată de casa de asigurări de sănătate, în care nu trebuia să se mai acorde prescripții medicale pentru asigurat, medicii respectivi suportă contravaloarea prescripțiilor medicale respective, care va fi încasată de casele de asigurări de sănătate și care va reîntregi fondul destinat consumului de medicamente în ambulatoriul de specialitate.

(2) Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate suportată din fondul național unic pentru asigurări sociale de sănătate în codițiile legii, casele de asigurări de sănătate suportă integral prețul cel mai mic al medicamentului corespunzător denumirii comune internaționale (DCI) cuprinse în Lista cuprinzând denumirile comune internaționale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman în tratamentul ambulatoriu de care beneficiază asigurații pe bază de prescripție medicală cu contribuție personală.

Art. 6. - Tipul de contract pentru furnizarea de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu și plata acestora se stabilește prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie; în cuprinsul contractului pot fi prevăzute și alte clauze suplimentare negociate în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 7. - (1) Neplata din vina casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentelor justificative sau la 90 de zile calendaristice pentru cele ce au depășit valoarea contractată inițial, a sumelor datorate prevăzute în contract atrage majorări de întârziere egale cu majorările aferente pentru întârzierile achitării impozitelor către stat.

(2) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a deconta unele prescripții medicale se poate face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la aceasta.

(3) Litigiile dintre farmacii și casele de asigurări de sănătate se soluționează de Comisia Centrală de Arbitraj organizată potrivit legii.

Art. 8. - Refuzul farmaciilor acreditate de a pune la dispoziție organelor de control actele de evidență a medicamentelor și documentele în baza cărora se decontează acestea de către casele de asigurări de sănătate conduce la sistarea plăților în curs către farmacia respectivă până la următorul control.

Art. 9. - Contractul de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situații:

a) dacă farmacia acreditată nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului;
b) dacă din motive imputabile farmaciei acreditate aceasta își întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
c) dacă farmacistul renunță sau pierde calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România;
d) ridicarea de către organele în drept a autorizației de funcționare sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
e) retragerea de către organele în drept a acreditării farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
f) dacă farmacia acreditată compensează medicamentele neeliberate din prescripția medicală cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;
g) nerespectarea obligațiilor contractuale în mod nejustificat, constatată cu ocazia controlului efectuat de instituțiile abilitate.

Art. 10. - Contractul de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situații:

a) farmacia se mută din teritoriul de funcționare;
b) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare;
c) încetarea definitivă a activității casei de asigurări de sănătate;
d) acordul de voință al părților;
e) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al farmaciei sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă și motivată, în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se dorește încetarea contractului.

Art. 11. - Contractele de furnizare de medicamente cu și fără contribuție personală în tratamentul ambulatoriu se încheie anual, iar decontarea prescripțiilor medicale facturate în luna decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor conform Normelor de închidere a exercițiului bugetar.

Art. 12. - Contractele încheiate cu farmaciile pentru anul 2002 se prelungesc printr-un act adițional până la încheierea noilor contracte. Suma înscrisă în actul adițional va fi consemnată distinct ca sumă inclusă în valoarea totală în contractul pentru anul 2003. Condițiile acordării medicamentelor, în baza actului adițional, sunt cele prevăzute în actele normative legale în vigoare la data încheierii actului adițional.

CAPITOLUL II
Acordarea dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice

SECȚIUNEA 1
Dispoziții generale

Art. 13. - În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de dispozitive medicale acreditați au următoarele obligații:

a) să livreze dispozitivele medicale autorizate/înregistrate de Ministerul Sănătății și Familiei;
b) să nu livreze dispozitive medicale expirate sau care prezintă abateri de la performanțele funcționale și de securitate, generatoare de incidente;
c) să livreze dispozitive medicale însoțite de documente care atestă proveniența și calitatea lor;
d) să emită, potrivit legii, declarația de conformitate pentru dispozitivele medicale la comandă;
e) să asigure service pentru dispozitivul medical livrat, atât în perioada de garanție, cât și după expirarea acesteia, în cadrul termenului de înlocuire;
f) să livreze dispozitivele medicale și să desfășoare activități de protezare numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru menționat/menționate în certificatul de acreditare;
g) să livreze numai dispozitive medicale cu elemente de identificare și cu instrucțiuni de folosire și întreținere în limba română;
h) să livreze dispozitivele medicale în ambalaje adecvate, potrivit formei și caracteristicilor acestora, și să le eticheteze conform prevederilor legale în vigoare;
i) să verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea și buna funcționare a dispozitivului medical;
j) să livreze la termenul convenit cu asiguratul dispozitivul medical comandat;
k) să execute orice modificare necesară dispozitivului medical în cazul în care nu au fost respectate caracteristicile specifice din prescripția medicului de specialitate;
l) să transmită Casei Naționale de Asigurări de Sănătate documentația privind fundamentarea datelor pentru calcularea prețului de referință și caracteristicile specifice ale dispozitivelor medicale pentru care sunt acreditați; prețurile de vânzare cu amănuntul care sunt comunicate în vederea calculării prețului de referință rămân nemodificate în perioada pentru care se încheie contractul de furnizare de dispozitive medicale cu casa de asigurări de sănătate;
m) să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, precum și demnitatea și intimitatea acestora;
n) să emită facturile însoțite de: copia de pe certificatul de garanție, declarația de conformitate pentru dispozitivele la comandă, după caz, audiogramele efectuate după protezarea auditivă, după caz, confirmarea primirii dispozitivului medical sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate și a codului numeric personal sau a documentelor ce confirmă expedierea prin poștă și primirea la domiciliu; cheltuielile cu transportul dispozitivului medical la domiciliul asiguratului nu se decontează de casele de asigurări de sănătate;
o) să respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale în mod nediscriminatoriu;
p) să nu refuze contractarea furnizării de dispozitive medicale cu casele de asigurări de sănătate, la solicitarea acestora;
q) să accepte controlul din partea serviciilor specializate, prevăzute la art. 7 din prezenta hotărâre, asupra modului de desfășurare a întregii activități care face obiectul contractului.

Art. 14. - În relațiile contractuale cu casele de asigurări de sănătate furnizorii de dispozitive medicale au următoarele drepturi:

a) să primească de la casa de asigurări de sănătate contravaloarea dispozitivelor medicale furnizate, conform facturilor emise și documentelor însoțitoare;
b) să fie informați permanent și din timp asupra modalității de furnizare a dispozitivelor medicale;
c) să cunoască condițiile de contractare privind furnizarea de dispozitive medicale;
d) să își organizeze activitatea proprie pentru creșterea eficienței protezării și furnizării de dispozitive medicale, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;
e) să încaseze contribuție personală de la asigurați, reprezentând diferența dintre prețul de vânzare cu amănuntul și prețul de referință ale dispozitivelor medicale furnizate.

Art. 15. - În relațiile contractuale cu furnizorii de dispozitive medicale casele de asigurări de sănătate au următoarele obligații:

a) să trimită Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, pentru fiecare furnizor de dispozitive medicale, certificatul de acreditare în original și documentele pe baza cărora s-a făcut acreditarea, în termen de 3 zile calendaristice de la data emiterii certificatului de acreditare;
b) să încheie contracte cu furnizorii de dispozitive medicale înscriși în lista cuprinzând furnizorii acreditați pentru întreaga țară, aprobată prin ordin al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, și care îndeplinesc criteriile de selecție stabilite prin norme și să nu refuze încheierea de contracte cu furnizorii de dispozitive medicale care oferă dispozitivul medical la prețul de vânzare cu amănuntul cel mai mic la nivel național;
c) să informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra condițiilor de contractare;
d) să verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor încheiate cu aceștia;
e) să emită decizii privind aprobarea procurării dispozitivului medical, în limita fondurilor cu această destinație;
f) să respecte dreptul asiguratului de a-și alege furnizorul de dispozitive medicale din lista cuprinzând furnizorii acreditați pentru întreaga țară;
g) să asigure decontarea pe baza facturilor emise de furnizor și a documentelor însoțitoare;
h) să raporteze Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, la termenele stabilite, datele solicitate privind activitatea desfășurată de furnizorii de dispozitive medicale, în baza contractelor încheiate cu aceștia;
i) să țină evidența deciziilor de aprobare a dispozitivelor medicale pe fiecare asigurat, precum și evidența dispozitivelor medicale decontate pe fiecare asigurat;
j) să afișeze la loc vizibil lista cuprinzând furnizorii acreditați cu care se află în relație contractuală, prețurile de vânzare cu amănuntul ale dispozitivelor furnizate de aceștia și prețurile de referință ale dispozitivelor medicale;
k) să verifice dacă emitentul prescripției medicale se află în relații contractuale cu o casă de asigurări de sănătate. Prin emitent se înțelege furnizorul de servicii medicale, și nu cel de dispozitive medicale.

SECȚIUNEA a 2-a
Condițiile acordării dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice

Art. 16. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice se încheie între furnizorul de dispozitive medicale autorizat, acreditat și care îndeplinește criteriile de selecție, prin reprezentantul său legal, și casa de asigurări de sănătate, pe baza următoarelor documente:

a) certificatul de înregistrare cu cod unic de înregistrare sau, după caz, înregistrarea în Registrul unic al Ministerului Sănătății și Familiei, inclusiv codul fiscal și autorizația sanitară de funcționare;
b) contul deschis la trezoreria statului;
c) certificatul de acreditare;
d) autorizația/autorizațiile de utilizare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat și/sau, după caz, certificatul/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale pentru care a fost acreditat;
e) certificatul de înregistrare a reprezentantului autorizat, acolo unde este cazul.

Art. 17. - (1) Dispozitivele medicale se acordă la recomandarea medicului de specialitate aflat în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate direct sau prin reprezentantul legal, pe baza prescripției medicale și a cererii scrise întocmite de asigurat, de mandatarul desemnat de acesta cu procură specială sau de reprezentantul legal al asiguratului. Cererea se înregistrează la casa de asigurări de sănătate la care se virează contribuția asiguratului. Pentru persoana asigurată prin efectul legii cererea se depune la casa de asigurări de sănătate în a cărei rază își are domiciliul sau reședința persoana îndreptățită.

(2) Modul de prescriere, de procurare și decontare a dispozitivelor medicale se stabilește prin norme.

(3) Medicii de specialitate aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate, care prescriu dispozitive medicale și își desfășoară activitatea în cadrul unei unități sanitare autorizate și acreditate, nu pot reprezenta interesele unui furnizor de dispozitive medicale înscris în lista cuprinzând furnizorii acreditați.

Art. 18. - Casele de asigurări de sănătate decontează integral prețul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical, dacă acesta este mai mic decât prețul de referință. Dacă prețul de vânzare cu amănuntul al dispozitivului medical este mai mare decât prețul de referință, diferența se suportă de asigurat prin contribuție personală și se achită direct furnizorului, care eliberează chitanță fiscală. Pentru persoanele prevăzute în legi speciale, care beneficiază de gratuitate din fondul unic național pentru asigurări sociale de sănătate în condițiile prevederilor legale în vigoare, în situația în care pentru un dispozitiv medical prețurile de vânzare cu amănuntul ale tuturor furnizorilor de dispozitive medicale sunt mai mari decât prețul de referință al acestui dispozitiv medical, casele de asigurări de sănătate decontează contravaloarea dispozitivului medical la prețul de vânzare cu amănuntul cel mai mic la nivel național.

Art. 19. - Tipul de contract pentru furnizarea de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice și plata acestora se stabilește prin norme. Utilizarea acestui tip de contract este obligatorie; în cuprinsul contractului pot fi prevăzute și alte clauze suplimentare negociate în limita prevederilor legale în vigoare.

Art. 20. - (1) Neplata sumelor datorate în condițiile prevăzute în contract, din vina casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea facturii și a altor documente justificative, atrage majorări de întârziere egale cu majorările aferente pentru întârzierile achitării impozitelor către stat.

(2) Refuzul caselor de asigurări de sănătate de a deconta unele facturi ale furnizorilor de dispozitive medicale se poate face numai prin prezentarea în scris a cauzelor care au condus la aceasta.

(3) Litigiile dintre furnizorii de dispozitive medicale și casele de asigurări de sănătate se soluționează de Comisia Centrală de Arbitraj organizată potrivit legii.

Art. 21. - Refuzul furnizorilor de dispozitive medicale de a pune la dispoziție organelor de control actele de evidență a dispozitivelor medicale furnizate și documentele în baza cărora se decontează acestea conduce la sistarea plăților în curs către furnizorul respectiv până la următorul control.

Art. 22. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la data constatării, în următoarele situații:

a) ridicarea de către organele în drept a autorizației/avizului de funcționare a furnizorului de dispozitive medicale sau expirarea termenului de valabilitate a acestora;
b) retragerea acreditării sau expirarea termenului de valabilitate a acreditării;
c) dacă din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta își întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;
d) furnizarea de dispozitive medicale neautorizate/neînregistrate de Ministerul Sănătății și Familiei;
e) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu este acreditat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;
f) nerespectarea termenelor de livrare a dispozitivelor medicale.

Art. 23. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale încetează la data la care a intervenit una dintre următoarele situații:

a) se schimbă adresa sediului social;
b) încetarea prin faliment, dizolvare, lichidare a furnizorului de dispozitive medicale;
c) încetarea definitivă a activității caselor de asigurări de sănătate;
d) acordul de voință al părților;
e) denunțarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale sau al casei de asigurări de sănătate, printr-o notificare scrisă și motivată în care se va preciza temeiul legal, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la care se dorește încetarea contractului.

Art. 24. - Pentru încadrarea în fondul aprobat pentru acordarea de dispozitive medicale și asigurarea accesului asiguraților la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate vor analiza lunar numărul de decizii privind aprobarea procurării dispozitivelor medicale emise în luna anterioară, alcătuind, după caz, liste de așteptare pentru asigurați, pe categorii de dispozitive medicale.

Art. 25. - Contractele de furnizare de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficiențe organice sau fiziologice se încheie anual, iar decontarea dispozitivelor medicale facturate în luna decembrie a anului în curs se face în luna ianuarie a anului următor, conform normelor de închidere a exercițiului bugetar.

Art. 26. - Contractele încheiate cu furnizorii de dispozitive medicale pentru anul 2002 se prelungesc printr-un act adițional până la încheierea noilor contracte. Condițiile acordării dispozitivelor medicale, în baza actului adițional, sunt cele prevăzute în actele normative legale în vigoare la data încheierii actului adițional.


Marți, 16 august 2022, 00:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.