LEGE nr.118 din 16 octombrie 1996
privind constituirea și utilizarea Fondului special al drumurilor publice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 261/25 oct. 1996

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Pentru completarea surselor de finanțare necesare construcției, modernizării, administrării, întreținerii și reparării drumurilor publice, se înființează Fondul special al drumurilor publice.

Art. 2. - Drumurile publice sunt căi de comunicație care au drept scop asigurarea transporturilor rutiere pentru satisfacerea cerințelor populației, ale economiei și ale apărării naționale.

Art. 3. - Drumurile publice pentru care se aplică prevederile prezentei legi sunt autostrăzile, drumurile naționale, drumurile județene și drumurile comunale.

CAPITOLUL II
Constituirea Fondului special al drumurilor publice

Art. 4. - Sursele Fondului special al drumurilor publice se constituie după cum urmează:

1. prin aplicarea unei cote de 25% asupra:

a) prețului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru carburanții auto livrați la intern de către producători;
b) valorii în vamă, stabilită potrivit legii, pentru carburanții auto importați;

2. prin aplicarea unei cote de 10% asupra:

a) prețului cu ridicata, exclusiv accizele, pentru autovehiculele și remorcile livrate de către producătorii din țară și destinate vânzării pe piața internă, cu excepția tractoarelor și mașinilor agricole, pentru care se va aplica o cotă de 5% începând cu data de 1 ianuarie 1998;
b) valorii în vamă a autovehiculelor și remorcilor importate.

Aplicarea cotelor prevăzute la alin. 1 se va reflecta la nivelul prețurilor cu ridicata și al prețurilor cu amănuntul, fără să afecteze volumul veniturilor bugetare.

Art. 5. - Obligația calculării și vărsării sumelor rezultate din aplicarea prevederilor art. 4 alin. 1 revine producătorilor și importatorilor, persoane fizice și persoane juridice, indiferent de forma de organizare, de titularul dreptului de proprietate și de deținătorii produsului importat.

Suma datorată se stabilește:

a) la data livrării de către producător;
b) la data efectuării formalităților de vămuire pentru produsele din import.

Art. 6. - Sumele datorate ca urmare a aplicării prevederilor art. 5 se varsă în contul Fondului special al drumurilor publice până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost stabilite.

Art. 7. - Pentru neplata în termen a sumelor datorate de către agenții economici, producători și importatori de carburanți auto, de autovehicule și de remorci se aplică majorări pentru fiecare zi de întârziere, conform legislației fiscale.

CAPITOLUL III
Repartizarea sumelor din Fondul special
al drumurilor publice

Art. 8. - Lucrările finanțate din Fondul special al drumurilor publice se execută conform programelor anuale care stau la baza fundamentării bugetului acestui fond.

Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România" elaborează și fundamentează bugetul Fondului special al drumurilor publice, pe care îl depune la Ministerul Transporturilor.

Bugetul Fondului special al drumurilor publice se aprobă anual ca anexă la legea bugetului de stat.

Art. 9. - Fondul special al drumurilor publice, constituit conform prevederilor art. 4 alin. 1, se repartizează astfel:

a) 65% pentru drumurile naționale;
b) 35% pentru drumurile județene și comunale.

CAPITOLUL IV
Dispoziții comune și tranzitorii

Art. 10. - Sumele încasate pentru Fondul special al drumurilor publice vor fi folosite în exclusivitate în scopul pentru care au fost constituite.

Art. 11. - Dispozițiile prezentei legi se aplică și persoanelor fizice și persoanelor juridice străine în măsura în care, prin tratate internaționale la care România este parte, nu se stabilește altfel.

Art. 12. - Disponibilul existent la finele anului în contul Fondului special al drumurilor publice se reportează cu aceeași destinație pentru anul următor.

Art. 13. - Constituirea și gestionarea Fondului special al drumurilor publice, stabilit potrivit prevederilor art. 4 din prezenta lege, se efectuează de către Ministerul Transporturilor.

Art. 14. - Controlul respectării prevederilor prezentei legi se exercită de către Regia Autonomă "Administrația Națională a Drumurilor din România", precum și de către organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor.

Art. 15. - Criteriile pe baza cărora se alocă sumele din Fondul special al drumurilor publice pe județe și, în cadrul acestora, pentru drumurile județene și comunale, precum și metodologia de programare, de calcul și de raportare, referitoare la Fondul special al drumurilor publice se stabilesc prin norme metodologice elaborate de către Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor.

În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor și Ministerul Finanțelor vor elabora normele metodologice prevăzute la alin. 1.

Art. 16. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 1997.

Art. 17. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă: art. 7 și art. 42 din Legea drumurilor nr. 13/1974; art. 3, art. 4, art. 11 și art. 17 alin. (2) din Legea nr. 43/1975 pentru stabilirea normelor privind proiectarea, construirea și modernizarea drumurilor; art. 3 alin. (4), art. 20 alin. (2) și art. 37 din Legea nr. 37/1975 privind sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație în localitățile urbane și rurale; Decretul nr.250/1981 privind stabilirea regimului de folosire a drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în alte state care transportă mărfuri în trafic internațional pe teritoriul României; Legea nr. 13/1994 privind constituirea și utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea și modernizarea drumurilor publice, precum și orice alte dispoziții contrare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 octombrie 1996, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
ADRIAN NĂSTASE

București, 16 octombrie 1996.
Nr. 118.


Sâmbătă, 01 octombrie 2022, 04:42

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.