ORDONANȚĂ nr.62 din 29 august 2002
pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 70/1997 privind controlul fiscal
Textul actului publicat în M.Of. nr. 646/30 aug. 2002

În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 411/2002 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Art. I. - Ordonanța Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.227 din 30 august 1997, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 64/1999, cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

„Art. 1. - Controlul fiscal cuprinde ansamblul activităților care au ca scop verificarea realității, legalității și sincerității declarațiilor, verificarea corectitudinii și exactității îndeplinirii, conform legii, a obligațiilor fiscale de către contribuabili, precum și activitatea de investigare și constatare a evaziunii fiscale.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

„Art. 3. - Obligațiile fiscale cuprind:

a) obligația de a declara bunurile și veniturile impozabile sau, după caz, impozitele datorate, taxele, contribuțiile la fondurile speciale;
b) obligația de a calcula și de a înregistra în evidențele contabile și de plată, la termenele legale, impozitele, taxele, contribuțiile la fondurile speciale;
c) obligația de a calcula, de a reține și de a înregistra în evidențele contabile și de plată, la termenele legale, impozitele care se realizează prin stopaj la sursă;
d) orice alte obligații legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale.”

3. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

„Art. 5. - Controlul fiscal se exercită de organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al unităților sale teritoriale, denumite în continuare organe de control fiscal, precum și de către serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale.

Organele de control fiscal îndeplinesc o funcție ce implică exercițiul autorității de stat.

Structura organizatorică, numărul de personal pentru activitatea de control fiscal, competența teritorială și atribuțiile aparatului de control fiscal din cadrul Ministerului Finanțelor Publice și al unităților sale teritoriale se aprobă de ministrul finanțelor publice.

În exercitarea atribuțiilor sale de serviciu organele de control fiscal colaborează cu autoritățile publice centrale și locale, cu direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor Publice, precum și cu instituțiile fiscale similare din alte state, în condițiile legii, pentru realizarea obiectivelor sale.”

4. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

„Art. 6. - În exercitarea atribuțiilor ce le revin organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale au dreptul:

a) să verifice în totalitate sau prin sondaj orice documente, înscrisuri, registre sau evidențe contabile ale contribuabililor verificați, referitoare la obiectul controlului, să primească copii de pe orice înscris, document sau înregistrare contabilă;
b) să solicite contribuabililor controlați, verbal sau în scris, toate informațiile și justificările referitoare la abaterile constatate. În cazul în care se solicită răspunsul în scris, contribuabilii sunt obligați să furnizeze informațiile respective în termen de 5 zile de la primirea solicitării;
c) să rețină documente în scopul protejării împotriva înstrăinării sau distrugerii, în condițiile legii, acte, înscrisuri, registre și documente financiar-contabile sau orice element material care face dovada stabilirii, înregistrării și achitării obligațiilor fiscale de către contribuabili, pe o perioadă de maximum 30 de zile. În cazuri excepționale, cu aprobarea conducerilor organului de control fiscal, perioada de reținere a documentelor poate fi prelungită cu maximum 90 de zile;
d) să solicite prezența contribuabililor sau a reprezentanților legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face în scris și cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora și locul întâlnirii, precum și scopul acesteia. Solicitarea se comunică contribuabilului cu cel puțin 5 zile înaintea datei fixate pentru întâlnire;
e) să facă constatări faptice cu privire la natura activităților producătoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor ori surselor impozabile;
f) să confiște, în condițiile legii, obiectele sau produsele reprezentând bunuri sustrase de la plata impozitelor și taxelor, precum și sumele în lei și în valută dobândite ilicit;
g) să stabilească obligațiile fiscale prin asimilare sau estimare, în situația în care în evidența contabilă nu există documente justificative sau contribuabilul refuză prezentarea acestora, demonstrate pe bază de înscrisuri, cu excepția cazurilor de forță majoră, în condițiile legii. Metodele și procedurile de stabilire a obligațiilor prin asimilare sau estimare vor fi aprobate prin ordin al ministrului finanțelor publice. Sarcina de a dovedi că metoda indirectă utilizată pentru stabilirea obligațiilor fiscale este incorectă revine contribuabilului;
h) să stabilească în sarcina contribuabilului diferențe de impozite și taxe, să calculeze majorări de întârziere, penalități și penalități de întârziere pentru neplata în termenele legale a impozitelor și/sau taxelor datorate conform prevederilor legilor fiscale;
i) să răspundă pentru rezultatele controlului, în limita documentelor supuse controlului și constatărilor efectuate și consemnate în actul de control;
j) să constate contravențiile și să aplice sancțiunile prevăzute de legile fiscale și contabile;
k) să dispună corectarea în contabilitate a eventualelor erori constatate după aprobarea și depunerea situațiilor financiare anuale, în anul în care au fost constatate;
l) să anuleze aplicarea măsurilor care contravin reglementărilor contabile și fiscale și să dispună măsurile necesare îndeplinirii corecte de către contribuabili a obligațiilor fiscale ce le revin;
m) să intre, în prezența contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezența altei persoane desemnate de contribuabil, în orice incintă a sediului în care își desfășoară activitatea contribuabilul sau în locuri în care există bunuri impozabile ori în care se desfășoară activități producătoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afara acestuia, numai cu autorizarea scrisă a conducerii organului de control fiscal sau, după caz, a conducerii serviciilor de specialitate ale autorităților administrației publice locale și cu acordul contribuabilului;
n) să verifice modul de aducere la îndeplinire a măsurilor dispuse de organele de control fiscal;
o) să beneficieze de protecție din partea organelor abilitate ale statului, la solicitarea acestora.”

5. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

„Art. 8. - În scopul determinării modului de respectare a obligațiilor fiscale ce revin contribuabililor și al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sau, după caz, conducerile serviciilor de specialitate ale autorităților administrației publice locale sunt în drept să solicite informații de la:

a) persoane fizice sau juridice care dețin în păstrare sau în administrare bunuri ori sume de bani ale contribuabililor, care au relații de afaceri cu aceștia sau care pot da relații în legătură cu operațiunile verificate;
b) organe ale administrației publice centrale și locale, instituții publice sau de interes public;
c) instituții publice sau private care înregistrează, sub orice formă, încheierile de contracte, circulația mărfurilor pe căile de comunicație de orice fel, evidența populației sau a bunurilor, exploatarea proprietăților și altele asemenea. Persoanele, organele și instituțiile menționate la alin. 1 sunt obligate ca în termenul specificat în solicitare să furnizeze informațiile și să pună la dispoziție organelor de control fiscal sau, după caz, serviciilor de specialitate ale autorităților administrației publice locale actele, evidențele și datele respective, în condițiile legii. Toate actele, datele și informațiile obținute de organele de control fiscal sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale, în modalitatea prevăzută în prezentul articol, vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului și vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta.”

6. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

„Art. 9. - În cazuri temeinic justificate organele de control fiscal sau, după caz, serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale pot solicita și altor persoane fizice decât cele angajate la contribuabili, potrivit competențelor teritoriale, note explicative sau declarații, considerate necesare pentru a stabili dacă persoana în cauză are sau nu are calitatea de contribuabil ori în legătură cu obiectivele controlului fiscal.”

7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

„Art. 10. - Organele de control fiscal au următoarele obligații:

a) să cunoască și să aplice corect, cu obiectivitate și profesionalism prevederile legislației contabile și fiscale și normele de aplicare a acestora;
b) să prezinte contribuabilului verificat legitimația de control și ordinul de serviciu;
c) să efectueze controlul în așa fel încât să afecteze cât mai puțin activitatea curentă a contribuabililor verificați;
d) să acorde atenție întrebărilor, nelămuririlor, reclamațiilor contribuabililor și să dea dovadă de înțelegere și solicitudine în soluționarea acestora, potrivit legii;
e) să întocmească și să depună la sediul unității de care aparține actele de control privind rezultatele verificării, potrivit metodologiei de control;
f) să utilizeze cu eficiență timpul de control, să păstreze și să apere secretul operațiunilor contribuabililor verificați;
g) să nu se angajeze direct sau indirect în relații de afaceri cu persoane fizice sau juridice controlate, relații care pot afecta îndeplinirea cu corectitudine a sarcinilor de control fiscal încredințate;
h) să sesizeze organele de urmărire penală în legătură cu anumite constatări ce ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni constatate cu ocazia exercitării atribuțiilor de control fiscal;
i) să nu pretindă și să nu primească nici un fel de bunuri în natură sau în bani, să nu își creeze avantaje în legătură cu serviciul sau cu exercitarea funcției;
j) să consemneze, conform legii, în registrul unic de control existent la contribuabil datele privind începerea controlului, obiectivele și rezultatele sintetice ale acestuia.”

8. Articolul 11 se abrogă.

9. Articolul 111 va avea următorul cuprins:

„Art. 111. - Înaintea desfășurării unei acțiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau reședința contribuabilului, acesta are dreptul:

a) să fie informat în legătură cu acțiunea de control prin transmiterea unui aviz de verificare;
b) să fie înștiințat în legătură cu drepturile și obligațiile sale. Avizul de verificare va cuprinde:

1. baza legală a transmiterii lui și a desfășurării controlului fiscal;

2. perioada în care este programată să se desfășoare acțiunea de control fiscal;

3. impozitele și perioadele impozabile care vor fi cuprinse în verificare.

Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel puțin 5 zile înainte de data începerii efective a acțiunii de control fiscal. Pentru motive întemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de începere a controlului fiscal cu maximum 15 zile lucrătoare, solicitare care se comunică în scris conducerii organului de control fiscal la 5 zile de la primirea avizului de verificare. O nouă solicitare de amânare a controlului fiscal respectiv nu se admite.

În cazul controalelor inopinate sau la verificarea unor sesizări, reclamații privind cazuri de evaziune fiscală, precum și în cazul verificării efectuate la cererea contribuabililor și al acțiunilor de verificare solicitate de diverse instituții pentru care sunt stabilite termene precise de soluționare prin acte normative, nu se transmit avize de verificare.”

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

„Art. 12. - Pe toată durata exercitării controlului fiscal contribuabilii supuși acestuia au următoarele drepturi:

a) să fie informați asupra desfășurării controlului și eventualelor situații neclare;
b) să fie primii solicitați, în cazul în care sunt disponibili, pentru a furniza informații, date, documente și elemente pentru clarificarea și justificarea operațiunilor efectuate;
c) să beneficieze de asistență de specialitate sau juridică pe toată durata controlului;
d) să beneficieze din partea organului de control de un tratament just, confidențial și echitabil;
e) să solicite din proprie inițiativă să fie controlați;
f) să conteste, potrivit legii, constatările înscrise în actele de control încheiate;
g) să fie protejați asupra secretului fiscal.”

11. Articolul 121 se abrogă.

12. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

„Art. 13. - Contribuabilii supuși controlului fiscal au următoarele obligații:

a) să se prezinte, la solicitarea organului de control, la data și locul stabilite pentru efectuarea controlului;
b) să pună la dispoziție toate documentele, situațiile și datele solicitate privind obiectul controlului;
c) să pună la dispoziție, la solicitarea organului de control, în condițiile legii, actele originale sau copii certificate, după caz, referitoare la obiectul controlului;
d) să permită accesul în locurile unde se află bunurile și valorile supuse impozitării, precum și în locurile unde se află documentele necesare controlului;
e) să furnizeze în scris și verbal, în legătură cu obiectul controlului, toate explicațiile și elementele necesare clarificării operațiunilor economico-financiare efectuate;
f) să manifeste respect față de autoritatea controlului, aducând la îndeplinire întocmai măsurile din actul de control rămase definitive, și să informeze organul de control despre aceasta;
g) să colaboreze cu organul de control pentru buna desfășurare a acțiunii de control;
h) să notifice toate modificările intervenite în datele inițiale de identificare, inclusiv încetarea activității în termenele prevăzute de lege;
i) să întocmească documente pentru orice operațiune impozabilă și să răspundă pentru realitatea și exactitatea datelor furnizate, precum și pentru autenticitatea documentelor în cauză furnizate organului de control;
j) să refacă evidențele tehnico-operative și contabile prin care se justifică operațiunile efectuate, în situația în care acestea au fost pierdute ori distruse, în termen de maximum 60 de zile de la data producerii evenimentului;
k) să întocmească și să pună la dispoziție organului de control registrul unic de control;
l) să dea o declarație pe propria răspundere la finalizarea controlului, în care să specifice că au fost prezentate toate documentele ce privesc obiectul controlului;
m) să creeze condiții corespunzătoare pentru desfășurarea controlului fiscal;
n) să se prezinte la sediul organului de control fiscal, la solicitarea scrisă a acestuia.

Documentele neprezentate cu rea-credință, dovedită cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau reședința contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate în considerare ulterior la soluționarea contestațiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finanțelor Publice.”

13. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

„Art. 14. - Contribuabilii care, potrivit legii, organizează și conduc contabilitatea proprie sunt obligați să păstreze evidențele contabile, precum și documentele justificative pe baza cărora s-au făcut înregistrările contabile, la sediul social declarat cu ocazia autorizării și înregistrării la organul fiscal, până la împlinirea termenului de prescripție a dreptului organelor fiscale sau, după caz, a dreptului serviciilor de specialitate ale autorităților administrației publice locale de a stabili diferențe de impozite. Evidențele contabile și documentele justificative se păstrează și se arhivează într-un mod adecvat, care să permită desfășurarea normală a controlului fiscal. Contribuabilii sunt obligați să păstreze la punctele de lucru un exemplar din documentele justificative aferente desfășurării activității acestora.”

14. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

„Art. 17. - Controlul fiscal se desfășoară, în baza deciziei conducătorului organului de control fiscal, la sediul, domiciliul ori reședința contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal. Controlul fiscal se poate desfășura și în orice alt loc stabilit de comun acord cu contribuabilul, acesta din urmă având în acest caz obligația de a asigura condițiile necesare pentru derularea normală a acțiunii de control.”

15. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

„Art. 18. - Durata efectuării controlului fiscal prevăzut la art. 17 este stabilită de organele de control fiscal sau, după caz, de serviciile de specialitate ale autorităților administrației publice locale, în funcție de obiectivele controlului, și nu poate fi mai mare de 3 luni.

În cazul marilor contribuabili sau al celor care au subunități, filiale ori sucursale în țară, durata controlului nu poate fi mai mare de 6 luni.”

16. Articolul 26 va avea următorul cuprins:

„Art. 26. - Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 13 constituie contravenție și se sancționează cu amendă, după cum urmează:

a) de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. c), d), f), g) și m);
b) de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. a), e), l) și n);
c) de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. h) și k);
d) de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei, pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute la lit. b), i) și j). Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către organele de control fiscal și de alte persoane împuternicite de Ministerul Finanțelor Publice.”

Art. II. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul integrării europene,
Hildegard Carola Puwak

București, 29 august 2002.
Nr. 62.


Luni, 24 ianuarie 2022, 08:37

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.