LEGE nr.713 din 3 decembrie 2001
privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.206/2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr.84/1995
Textul actului publicat în M.Of. nr. 803/14 dec. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr.206 din 15 noiembrie 2000 pentru modificarea și completarea Legii învățământului nr. 84/1995, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.594 din 22 noiembrie 2000, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 1, alineatele (4), (41)-(44) ale articolului 166 vor avea următorul cuprins:

"(4) Baza materială a instituțiilor de învățământ superior de stat este de drept proprietatea acestora. Ministerul Educației și Cercetării este împuternicit să emită certificate de atestare a dreptului de proprietate pentru instituțiile de învățământ superior, pe baza documentației înaintate de către acestea.

(41) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat: grădinițe, școli generale primare și gimnaziale, licee, grupuri școlare, seminarii teologice, școli profesionale și școli postliceale fac parte din domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor, județelor sau al municipiului București, în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea, și trec în administrarea inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București, în condițiile legii. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților de învățământ preuniversitar de stat.

(42) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ special de stat fac parte din domeniul public județean, respectiv al municipiului București, și trec în administrarea inspectoratelor școlare județene, respectiv a Inspectoratului Școlar al Municipiului București. Bunurile imobile trecute în administrarea serviciilor descentralizate pentru protecția drepturilor copilului din subordinea consiliilor județene, în temeiul art. 3 din Hotărârea Guvernului nr.261/2000, trec în administrarea inspectoratelor școlare.

(43) Schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar se poate realiza numai cu avizul conform al ministrului educației și cercetării. Înstrăinarea sau schimbarea destinației bunurilor din baza materială a învățământului fără avizul ministrului educației și cercetării constituie infracțiune și se pedepsește conform legii penale. Actele de înstrăinare sau de schimbare a destinației bunurilor din baza materială a învățământului, fără avizul ministrului educației și cercetării, sunt nule.

(44) Terenurile și clădirile în care își desfășoară activitatea unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Educației și Cercetării, ale căror cheltuieli de întreținere, funcționare și dezvoltare se finanțează de la bugetul de stat, fac parte din domeniul public al statului și se află în administrarea Ministerului Educației și Cercetării. Celelalte componente ale bazei materiale sunt de drept proprietatea unităților și instituțiilor respective."

2. La articolul I, punctul 2 se abrogă.

3. La articolul I, punctul 3 se abrogă.

4. La articolul I, punctul 4 va avea următorul cuprins:

"4. Articolul 167 va avea următorul cuprins:

“Art. 167. - (1) Finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat se face descentralizat prin bugetele consiliilor județene/Consiliului General al Municipiului București sau prin bugetele locale. Repartizarea fondurilor pe unitățile de învățământ preuniversitar se face prin hotărâre a consiliului județean/Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, aprobată prin hotărâre a Guvernului, și cu asistența tehnică a inspectoratelor școlare.

(2) Finanțarea cheltuielilor de capital, de funcționare, de întreținere și de reparare a unităților din învățământul preuniversitar, precum și a bazei didactico-materiale, cu excepția celor prevăzute la alin. (5), este asigurată prioritar de către consiliile județene/Consiliul General al Municipiului București sau de consiliile locale din bugetele acestora, precum și din resursele proprii ale respectivelor unități. Din comisia de recepție a lucrărilor vor face parte și reprezentanți ai inspectoratului școlar județean și ai unității școlare.

(3) De drepturile acordate potrivit legii beneficiază copiii și tinerii cu deficiențe care urmează o formă de învățământ preuniversitar de stat.

(4) Cluburile elevilor, cluburile sportive școlare, taberele școlare, palatele copiilor, inspectoratele școlare, casele corpului didactic, precum și alte instituții de stat subordonate Ministerului Educației și Cercetării se finanțează din bugetul acestuia.

(5) Fondurile necesare pentru salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și administrativ din unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar, pentru deplasări, precum și pentru cheltuieli de dotări cu obiecte de inventar și cărți sunt asigurate din bugetul de stat și defalcate în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale.

(6) Ministerul Educației și Cercetării poate aloca de la buget fonduri pentru finanțarea cheltuielilor curente aferente unor activități extrașcolare, educației copiilor cu deficiențe, perfecționării pregătirii profesionale a cadrelor didactice și altor acțiuni și activități, în condițiile legii.

(7) În zonele defavorizate, precum și în situații speciale stabilite prin hotărâre a Guvernului, se pot aloca fonduri de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru dezvoltarea și modernizarea bazei materiale a învățământului preuniversitar, precum și pentru alte cheltuieli.

(8) Creditele externe ale Ministerului Educației și Cercetării, contractate cu aprobarea Guvernului, precum și dobânzile aferente acestora se rambursează din bugetul de stat.”"

5. La articolul I, punctul 5 se abrogă.

Art. II. - Legea învățământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 2 octombrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 3 decembrie 2001.
Nr. 713.


Miercuri, 19 ianuarie 2022, 02:43

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.