ORDIN nr.2.103 din 12 noiembrie 2001
al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, și aprobarea modelului Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali
Textul actului publicat în M.Of. nr. 720/12 noi. 2001

Ministrul finanțelor publice,

în temeiul prevederilor art. 109 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.18/2001 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

în baza art. III din Ordonanța Guvernului nr.26/2001 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare,

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Se aprobă modelul Declarației-inventar privind impozitele, taxele și contribuțiile și alte venituri bugetare, neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate până la data de 30 septembrie 2001, inclusiv majorările de întârziere evidențiate contabil, pe ani fiscali, precum și instrucțiunile de întocmire și depunere prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. 2 și 6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, referitoare la plata obligațiilor bugetare și majorările de întârziere, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 620/1997, cu modificările și completările ulterioare, pct. 2 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, aprobată și modificată prin Legea nr. 108/1996, modificată și completată prin Ordonanța Guvernului nr.53/1997, referitoare la compensarea, restituirea și scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligațiilor bugetare, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finanțelor, nr. 2.051/1997.

Art. 4. - Direcția generală de administrare a veniturilor publice și a monopolurilor, Direcția generală a tehnologiei informației, Direcția contabilității publice, Direcția Generală a Vămilor și unitățile sale teritoriale, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București și unitățile lor subordonate vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 18 octombrie 2001.
Nr. 2.103.


ANEXA Nr. 1

NORME METODOLOGICE
pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.11/1996 privind executarea creanțelor bugetare, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la plata obligațiilor bugetare, a majorărilor de întârziere, a penalităților și penalităților de întârziere

1. Referitor la art. 8, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr.26/2001

1.1. Debitorii sunt obligați să facă plata obligațiilor bugetare distinct, pe fiecare impozit, taxă, contribuție sau pe alte venituri bugetare, inclusiv pe majorări de întârziere aferente și penalități de orice fel, în următoarea ordine:
a) obligații bugetare cu termene de plată în anul curent;
b) obligații bugetare datorate și neachitate până la data de 31 decembrie a anului precedent, în ordinea vechimii;
c) obligații bugetare reprezentând majorări de întârziere și penalități de întârziere aferente obligațiilor bugetare, datorate și neachitate până la data de 31 decembrie a anului precedent;
d) obligații bugetare cu termene de plată viitoare. Prin termene de plată a obligațiilor bugetare se înțelege termene de plată scadente stabilite prin acte normative, respectiv prin legi specifice sau prin ordine ale ministrului finanțelor publice, pentru cele care nu au termene de plată prevăzute de lege, precum și cele stabilite prin acte de verificare a modului de determinare a impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor venituri bugetare sau prin grafice de acordare a înlesnirilor la plată, întocmite sau aprobate, conform legii, după caz, de organele competente ale creditorilor bugetari.

A. În categoria obligațiilor bugetare cu termene de plată în anul curent se cuprind:

1. sumele datorate în contul ratelor din graficele de plată a obligațiilor bugetare pentru care s-au aprobat eșalonări și/sau amânări la plată, precum și majorările datorate și calculate conform legii;

2. penalitățile datorate și calculate conform legii, precum și amenzile stabilite de organele competente prin documente de constatare sau de verificare și/sau procese-verbale de constatare a contravenției, întocmite conform legii;

3. impozite, taxe, contribuții sau alte venituri bugetare, cu termene scadente în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie a anului curent, atât cele declarate de debitori, cât și cele stabilite de organele de specialitate prin documente de impunere, potrivit legii;

4. majorările de întârziere și penalitățile de întârziere, pentru care se stabilesc termene de plată în anul curent de organele competente, aferente obligațiilor bugetare neachitate prevăzute la pct. 3.

Majorările de întârziere și penalitățile de întârziere se stabilesc de organele competente ale creditorilor bugetari, pe baza evidenței pe plătitori, prin procese-verbale de stabilire a majorărilor de întârziere și a penalităților, conform modelului prezentat în anexa la prezentele norme metodologice;

5. diferențe de impozite, taxe, contribuții sau alte venituri bugetare, precum și majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente acestora, calculate și stabilite de organele competente prin acte de verificare și control, conform legii, indiferent de perioada la care se referă.

B. În categoria obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent se cuprind obligațiile bugetare datorate și neachitate la scadență ori la termenele de plată stabilite conform legii, reprezentând impozite, taxe, contribuții sau alte venituri bugetare din anii precedenți, inclusiv penalități și amenzi neachitate în termen și pentru care nu s-au acordat înlesniri la plată conform legii.

C. În categoria majorărilor de întârziere și a penalităților de întârziere aferente obligațiilor bugetare datorate și neachitate la data de 31 decembrie a anului precedent se cuprind majorările de întârziere și penalitățile de întârziere aferente acestor obligații, calculate până la data de 31 decembrie a anului precedent, precum și majorările de întârziere calculate până la data stingerii acestor obligații.

D. În categoria obligațiilor bugetare cu termene de plată viitoare se cuprind sumele definite la lit. A.1, A.2, A.3 și A.5 cu termene de plată ulterioare datei plății.

1.2. În cazul în care plata se face prin virament bancar, debitorii sunt obligați să întocmească documentul de plată pentru fiecare impozit, taxă, contribuție și alte venituri bugetare, specificând termenul de plată și natura obligației definite conform pct. 1.1.

În situația în care debitorul nu respectă prevederea de mai sus, creditorul bugetar va efectua stingerea obligației bugetare în ordinea prevăzută la pct. 1.1.

În condițiile în care la același termen de plată sunt concurente mai multe obligații bugetare, iar debitorul nu le poate îndestula pe toate din disponibilitățile bănești, plata se va face în ordinea prevăzută la pct. 1.1.

În situația în care debitorul nu efectuează plata obligațiilor bugetare conform prevederilor pct. 1.1, organul fiscal competent va proceda la stingerea obligațiilor bugetare, înștiințând debitorul despre operațiunea efectuată.

2. Referitor la art. 13, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr.26/2001

2.1. Pentru orice obligație bugetară neplătită la termenul de plată se datorează majorări de întârziere. Calculul majorărilor de întârziere începe cu ziua imediat următoare termenului de plată a obligației bugetare până la data stingerii acesteia prin plată voluntară în numerar sau prin virament ori până la stingerea obligației bugetare prin alte modalități prevăzute de lege, respectiv: compensare, insolvabilitate, executare silită, prescripție și alte forme legale prevăzute de lege. Prin data stingerii obligației bugetare prin compensare sau insolvabilitate se înțelege:

a) data la care compensarea a devenit posibilă potrivit legii, după cum urmează:

b) data documentului prin care obligația bugetară este scăzută din evidența organelor competente, în cazul în care debitorul se află în stare de insolvabilitate.

2.2. Majorările de întârziere se calculează în lei atât pentru debitele stabilite în lei, cât și pentru cele stabilite în valută.

Pentru debitele datorate în valută calculul majorărilor de întârziere se efectuează prin aplicarea cotei majorărilor de întârziere asupra debitului datorat în valută, transformat în lei la cursul de schimb valutar din ziua scadenței debitului.

2.3. Pentru neplata la termen a impozitului pe venit, datorat de persoane fizice, se datorează majorări de întârziere după cum urmează:

a) pentru anul fiscal de impunere majorările de întârziere pentru plățile anticipate, neefectuate în termen, se calculează astfel:

b) majorările de întârziere pentru sumele neachitate, înscrise în deciziile de plăți anticipate cu titlu de impozit pentru anul precedent, se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor până la data plății inclusiv;

c) în cazul în care impozitul stabilit în decizia de impunere anuală este inferior sumei datorate cu titlu de plăți anticipate în contul impozitului pe venitul global, majorările de întârziere calculate la sumele înscrise în deciziile de plăți anticipate se recalculează pentru impozitul înscris în decizia de impunere anuală, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui de impunere;

d) pentru diferențele de impozit pe venit mai mari de 1.000.000 lei, stabilite prin decizia de impunere anuală, majorările de întârziere se calculează după expirarea termenului de 60 de zile de la data comunicării deciziei.

3. Referitor la art. 131, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr.26/2001

3.1. Pentru obligațiile bugetare neplătite la termenul de plată legal se datorează o penalitate de întârziere de 0,5% pe fiecare lună și/sau fracțiune de lună de întârziere, începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care acestea aveau termene de plată. De exemplu, în cazul unei obligații bugetare cu termenul de plată stabilit la data de 25 martie, dacă suma a fost achitată între 1 aprilie 30 aprilie se datorează penalitatea de întârziere corespunzătoare unei luni, iar dacă se achită în perioada 1 mai 31 mai se datorează penalitatea de întârziere corespunzătoare pentru două luni și așa mai departe.

3.2. Penalitățile de întârziere prevăzute la pct. 3.1 se aplică și obligațiilor bugetare neachitate din anii precedenți, aflate în sold la data de 31 decembrie 2000 și neachitate la data de 31 septembrie 2001, precum și obligațiilor bugetare datorate și neachitate în perioada 1 ianuarie 2001 30 septembrie 2001.

3.3. Penalitatea de întârziere nu înlătură obligația de plată a majorărilor de întârziere și a penalităților pentru nevărsarea de către plătitori a sumelor reținute la sursă.

4. Referitor la art. 87, astfel cum a fost modificat prin Ordonanța Guvernului nr.26/2001

Sumele plătite în plus de contribuabil sau cele de rambursat ori de restituit, după caz, prevăzute la pct. 1.1, se compensează cu obligații fiscale și nefiscale către bugetul de stat, în ordinea prevăzută la art. 8 din Ordonanța Guvernului nr.11/1996, modificată prin Ordonanța Guvernului nr.26/2001.

5. Dispoziții finale

Majorările de întârziere datorate pentru neplata în termen a obligațiilor bugetare, precum și majorările datorate pe perioada înlesnirilor la plată se achită în același cont bugetar în care se face plata debitului care le-a generat. Penalitățile de întârziere și penalitățile datorate pentru neplata obligațiilor reținute la sursă se achită în contul bugetar 20.22.01.03 "Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate, potrivit legii".

ANEXĂ
la normele metodologice

...............................


ANEXA Nr. 2
(Se va adapta corespunzător de către fiecare creditor bugetar.)

..............................


Luni, 15 august 2022, 04:38

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.