LEGE nr.464 din 18 iulie 2001
pentru modificarea și completarea Legii nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive
Textul actului publicat în M.Of. nr. 423/30 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.298 din 28 decembrie 1995, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Materiile explozive fabricate în țară și cele importate pot fi experimentate sau folosite numai cu aprobarea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, în baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat stabilit prin hotărâre a Guvernului.

Amestecurile explozive simple pot fi preparate numai de persoane autorizate, conform normelor specifice de protecție a muncii pentru depozitarea, transportul și folosirea materiilor explozive.

Dacă organele prevăzute la alin. 1 completează sau modifică normele privind producerea de materii explozive din import, beneficiarii au obligația respectării și a acestor norme.

Materiile explozive cu destinație militară, fabricate în țară, precum și cele importate pot fi experimentate sau folosite cu aprobarea Ministerului Apărării Naționale, în baza unui aviz de specialitate emis de un organ autorizat stabilit prin hotărâre a Guvernului."

2. Alineatul 2 al articolului 5 se abrogă.

3. La articolul 8, alineatele 1, 2 și 3 vor avea următorul cuprins:

"Art. 8. - Pentru a putea produce și prepara materii explozive, persoanele fizice și juridice care, potrivit legii, au ca obiect astfel de operațiuni sunt obligate să obțină, în prealabil, autorizația inspectoratului de stat teritorial pentru protecția muncii și a inspectoratului de poliție al județului sau a Direcției Generale de Poliție a Muncipiului București și să se înregistreze la aceste autorități.

Obligația de a obține, în prealabil, autorizația și de a se înregistra la autoritățile prevăzute la alin. 1 revine și persoanelor care dețin, transportă, folosesc sau comercializează materii explozive, cu excepția unităților și formațiunilor Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază și Comandamentului Protecției Civile.

Aceleași obligații le au și persoanele care produc, dețin, transportă sau comercializează obiecte artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice, precum și persoanele care folosesc, în scopuri tehnice, asemenea obiecte pe bază de amestecuri pirotehnice."

4. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"Art. 13. - Transportul și mânuirea explozivilor propriuziși și ale mijloacelor de inițiere și aprindere, cu excepția obiectelor artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice și a celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se efectuează sub directa supraveghere a artificierilor autorizați și numai cu personal special instruit pentru asemenea operațiuni. Transportul și mânuirea obiectelor artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice și ale celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se efectuează de către personal special instruit."

5. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

"Art. 18. - Paza transporturilor de materii explozive de la producător la depozitele de bază, de consum sau complexe, indiferent de mijlocul de transport, se asigură de către unitățile competente ale Ministerului de Interne, pe cheltuiala beneficiarului.

Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de bază la depozitele de consum, precum și de la depozitele de consum la locurile de utilizare situate în afara incintei unității, paza se asigură de către agenții economici prin personal dotat cu arme de foc. Pentru transportul de materii explozive de la depozitele de bază la cele de consum agentul economic este obligat să anunțe în scris, în prealabil, unitatea competentă a Ministerului de Interne pe teritoriul căreia se efectuează transportul.

Paza materiilor explozive în tranzit pe teritoriul României se asigură de către unitățile competente ale Ministerului de Interne, contra cost, după verificarea prealabilă a integrității sigiliilor aplicate de expeditori, la solicitarea organelor care au atribuții privind transporturile și expedițiile internaționale. Paza transporturilor de materii explozive cu destinație militară pe teritoriul României se asigură de către unitățile Ministerului Apărării Naționale."

6. La articolul 26, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Nu necesită să fie autorizate ca artificieri următoarele categorii de personal:
a) personalul calificat care verifică materiile explozive la producător și la laboratoarele de specialitate autorizate în acest scop;
b) personalul care mânuiește și folosește materii explozive, altele decât explozivii propriu-ziși și mijloacele de inițiere și aprindere;
c) personalul militar care mânuiește și folosește materiale explozive la activități în cadrul unităților și formațiunilor aparținând Ministerului Apărării Naționale, Ministerului de Interne, Serviciului Român de Informații, Serviciului de Protecție și Pază și Comandamentului Protecției Civile."

7. Articolul 29 va avea următorul cuprins:

"Art. 29. - Persoanele juridice și fizice autorizate să fabrice, să confecționeze sau să comercializeze obiecte artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice și cele pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice sunt obligate ca la depozitarea, păstrarea și mânuirea acestora, precum și a materiilor din care sunt făcute, să respecte normele tehnice privind regimul materiilor explozive."

8. După articolul 29 se introduc articolele 291-293, cu următorul cuprins:

"Art. 291. - Vânzarea obiectelor artizanale de distracție fabricate sau confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice se realizează numai după inscripționarea pe ambalajul acestora, în limba română, a instrucțiunilor de folosire și a clasei din care fac parte.

Art. 292. - Se interzice vânzarea obiectelor artizanale de distracție fabricate sau confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice, indiferent de clasa în care sunt clasificate, persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani.

Art. 293. - Vânzarea obiectelor de distracție artizanale fabricate sau confecționate pe bază de amestecuri pirotehnice se face numai de către persoanele autorizate în acest sens și numai în locurile autorizate."

9. La articolul 30, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Vânzarea de materii explozive, cu excepția obiectelor artizanale de distracție pe bază de amestecuri pirotehnice și a celor pentru scopuri tehnice pe bază de amestecuri pirotehnice, se face numai după înscrierea în registrul prevăzut la art. 24 alin. 2, a numelui cumpărătorului, a autorizației din care rezultă că are dreptul să dețină, să folosească sau să facă operațiuni cu astfel de materii, precum și cantitatea comercializată."

10. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

"Art. 32. - Constituie contravenții încălcarea prevederilor prezentei legi, dacă faptele nu sunt săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează:
a) nerespectarea dispozițiilor art. 10 alin. 2, art. 14 alin. 2, art. 19, art. 21, art. 23, art. 24 alin. 1 și 2, art. 25, art. 26 alin. 2, art. 27 și art. 28 alin. 1, 2 și 4 - cu amendă de la 2.000.000 lei la 6.000.000 lei;
b) nerespectarea dispozițiilor art. 8, art. 10 alin. 3, art. 11, art. 12, art. 13, art. 14 alin. 1, art. 20, art. 29, art. 292 și art. 30 - cu amendă de la 4.000.000 lei la 12.000.000 lei;
c) nerespectarea dispozițiilor art. 3, art. 4, art, 5, art. 7, art. 9, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 22, art. 24 alin. 3, art. 26 alin. 1 și art. 291 - cu amendă de la 6.000.000 lei la 20.000.000 lei.
d) nerespectarea dispozițiilor art. 293 - cu închisoare contravențională de la o lună la 6 luni sau cu amendă de la 8.000.000 lei la 25.000.000 lei. Sancțiunile contravenționale cu amendă pot fi aplicate și persoanelor juridice."

11. La articolul 33, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecției Muncii, precum și de către polițiști."

12. Articolul 38 va avea următorul cuprins:

"Art. 38. - Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Industriei și Resurselor vor emite în comun, în termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, norme tehnice privind deținerea, prepararea, experimentarea, distrugerea, transportul, depozitarea, mânuirea și folosirea materiilor explozive utilizate în orice alte operațiuni specifice în activitățile deținătorilor, precum și autorizarea artificierilor și a pirotehniștilor.

Normele tehnice prevăzute la alin. 1 vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Ministerul Apărării Naționale, în același termen, va elabora norme tehnice proprii, cu respectarea dispozițiilor prezentei legi."

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 28 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 18 iulie 2001.
Nr. 464.


Luni, 03 octombrie 2022, 02:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.