LEGEA nr.356 din 10 iulie 2001
patronatelor
Textul actului publicat în M.Of. nr. 380/12 iul. 2001

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Patronatele sunt organizații ale patronilor, autonome, fără caracter politic, înființate ca persoane juridice de drept privat, fără scop patrimonial.

Art. 2. - În înțelesul prezentei legi, patronul este persoana juridică înmatriculată sau persoana fizică autorizată potrivit legii, care administrează și utilizează capital, indiferent de natura acestuia, în scopul obținerii de profit în condiții de concurență, și care angajează muncă salariată.

CAPITOLUL II
Constituirea, organizarea și funcționarea patronatelor

SECȚIUNEA 1
Constituire și organizare

Art. 3. - (1) Patronatele sunt constituite pe activități economice și organizate pe secțiuni, diviziuni, ramuri și la nivel național.

(2) Un număr de cel puțin 15 persoane juridice înmatriculate sau persoane fizice autorizate potrivit legii poate constitui un patronat.

(3) Se pot constitui patronate și cu un număr de cel puțin 5 membri în ramurile în care aceștia dețin peste 70% din volumul producției.

(4) Patronatele își pot constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică. Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică își desfășoară activitatea în baza statutului patronatului din care fac parte.

Art. 4. - (1) Patronatele se pot constitui în uniuni, federații, confederații sau în alte structuri asociative.

(2) Două sau mai multe patronate pot constitui uniuni sau federații patronale.

(3) Mai multe uniuni sau federații patronale se pot asocia în confederații patronale.

(4) Patronatele își desfășoară activitatea în baza statutului și regulamentului proprii, potrivit prevederilor prezentei legi.

(5) Confederațiile patronale reprezentative la nivel național, potrivit legii, se pot constitui într-un organism de reprezentare a patronatelor, cu statut și regulament de organizare și funcționare proprii, pentru reprezentarea unitară a mișcării patronale la nivel național și internațional.

(6) Patronatele au dreptul să se afilieze la organizații internaționale.

Art. 5. - Demnitarii, precum și persoanele care dețin funcții de conducere în structurile administrației publice nu pot face parte din organele de conducere ale patronatelor.

SECȚIUNEA a 2-a
Statutul

Art. 6. - Modul de constituire, organizare, funcționare și dizolvare a unui patronat se reglementează prin statutul adoptat de către membrii săi, cu respectarea dispozițiilor legale.

Art. 7. - (1) Statutul va cuprinde, sub sancțiunea nulității, cel puțin următoarele elemente:
a) denumirea patronatului, sediul principal și, după caz, structurile teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică;
b) obiectul de activitate și scopul;
c) patrimoniul inițial, mărimea și compunerea acestuia, cotizațiile, precum și alte surse de finanțare legale;
d) drepturile și obligațiile membrilor;
e) organele de conducere;
f) răspunderi;
g) dizolvarea și lichidarea patronatului.

(2) Personalitatea juridică a patronatului se dobândește potrivit legii asociațiilor și fundațiilor; cererea de acordare a personalității juridice va fi însoțită de procesul-verbal de constituire, statutul autentificat, tabelul cuprinzând adeziunile, dovada existenței sediului și a mijloacelor financiare necesare în vederea desfășurării activității.

SECȚIUNEA a 3-a
Drepturile și obligațiile patronatelor

Art. 8. - Patronatele reprezintă, susțin și apără interesele membrilor lor în relațiile cu autoritățile publice, cu sindicatele și cu alte persoane juridice și fizice, în raport cu obiectul și scopul lor de activitate, atât în plan național, cât și internațional, potrivit propriilor statute și în acord cu prevederile prezentei legi.

Art. 9. - La elaborarea proiectelor de acte normative privind activitățile patronale inițiatorii vor solicita în prealabil avizul consultativ scris și motivat al structurilor patronale reprezentative.

Art. 10. - În vederea realizării scopului pentru care sunt înființate, patronatele:
a) reprezintă, promovează, susțin și apără interesele economice, tehnice și juridice ale membrilor lor;
b) activează pentru deplina libertate de acțiune a patronilor în scopul dezvoltării și eficientizării activității acestora;
c) promovează concurența loială, în condițiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membrii lor;
d) sunt consultate de Guvern la inițierea, elaborarea și promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică și participă în structurile de coordonare și gestionare a programelor cu Uniunea Europeană;
e) desemnează, în condițiile legii, reprezentanți la negocierea și încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative și acorduri în relațiile cu autoritățile publice și cu sindicatele, precum și în structurile tripartite de conducere și de dialog social.

Art. 11. - (1) Patronatele asigură pentru membrii lor informații, facilitarea de relații între aceștia, precum și cu alte organizații, promovarea progresului managerial, servicii de consultanță și asistență de specialitate, inclusiv în domeniul formării forței de muncă.

(2) Organizațiile patronale sunt abilitate să asigure orice alte servicii cerute de membrii lor, cu respectarea legii.

Art. 12. - (1) Elaborarea statutelor, a regulamentelor de organizare și funcționare, alegerea organelor de conducere, organizarea gestiunii și a activității sunt atribute proprii patronatelor.

(2) Membrilor organelor de conducere alese ale patronatelor li se asigură protecția legii împotriva oricăror forme de discriminare, condiționare, constrângere sau limitare a exercitării funcțiilor lor, sub sancțiunea pedepselor prevăzute de lege.

Art. 13. - Patronatele pot adresa autorităților publice competente propuneri de legiferare în domeniile de interes patronal.

SECȚIUNEA a 4-a
Patrimoniul și finanțarea activității

Art. 14. - Bunurile mobile și imobile aparținând patronatelor pot fi folosite numai în interesul acestora și potrivit scopului pentru care au fost înființate prin lege.

Art. 15. - (1) Patronatele pot dobândi, în condițiile prevăzute de lege, cu titlu gratuit sau oneros, orice fel de bunuri mobile sau imobile necesare în vederea realizării scopului pentru care sunt înființate.

(2) Confederațiile și federațiile patronale reprezentative pot primi în locație, pe baza unei cereri motivate, imobile sau spații din fondul locativ de stat, pe care le vor folosi ca sedii și pentru care vor plăti chirie calculată potrivit dispozițiilor privitoare la locuințe. Pentru construirea de sedii proprii confederațiile și federațiile patronale reprezentative pot primi în concesiune sau cu chirie terenuri din proprietatea privată a statului sau a unităților administrativteritoriale. Închirierea sau concesionarea se face prin act administrativ emis de autoritatea competentă.

Art. 16. - Patronatul poate, în condițiile legii și ale statutului său:
a) să acorde ajutor și credit mutual membrilor săi;
b) să editeze și să tipărească publicații proprii;
c) să înființeze și să administreze, în interesul membrilor săi, unități de cultură, învățământ și cercetare în domeniul activității patronale, unități economico-sociale, comerciale, precum și bancă proprie pentru operațiuni financiare în lei și în valută.

Art. 17. - (1) Activitatea economico-financiară a patronatelor se desfășoară potrivit bugetului propriu de venituri și cheltuieli.

(2) Sursele veniturilor patronatelor sunt: taxe de înscriere, cotizații, contribuții pentru fondul destinat negocierii contractelor colective de muncă și activități specifice, donații, sponsorizări și alte venituri, potrivit statutelor și legilor în vigoare.

(3) Taxa de înscriere, cotizațiile și contribuțiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă se înregistrează în contabilitate la capitolul cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel care le efectuează.

(4) Veniturile patronatelor sunt destinate realizării scopurilor pentru care au fost înființate și nu pot fi repartizate membrilor acestora.

CAPITOLUL III
Reorganizarea și dizolvarea patronatelor

Art. 18. - În cazul reorganizării unui patronat situația patrimoniului va fi soluționată de organele de conducere ale acestuia ori, în caz de divergență, de către instanța de judecată competentă, potrivit legii.

Art. 19. - În cazul dizolvării unui patronat patrimoniul acestuia se împarte cu respectarea prevederilor statutului și ale dreptului comun în materie.

Art. 20. - (1) În termen de 15 zile de la dizolvare conducătorul patronatului sau lichidatorii patrimoniului sunt obligați să solicite instanței judecătorești competente să facă mențiunea dizolvării.

(2) După expirarea termenului de 15 zile orice persoană interesată poate solicita instanței judecătorești competente operarea mențiunii prevăzute la alin. (1).

CAPITOLUL IV
Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 21. - (1) În termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, patronatele care până la data respectivă au dobândit personalitate juridică vor depune la instanța de judecată competentă noul statut în concordanță cu prevederile prezentei legi.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) determină suspendarea dreptului de reprezentare începând cu ziua următoare expirării termenului de 6 luni.

Art. 22. - Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Hotărârea Guvernului nr.503/1991 privind organizațiile patronale ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital integral de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.175 din 26 august 1991.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 18 iunie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU

București, 10 iulie 2001.
Nr. 356.


Vineri, 30 septembrie 2022, 20:11

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.