LEGE nr.231 din 4 decembrie 2000
privind modificarea și completarea Legii nr.51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat
Textul actului publicat în M.Of. nr. 635/7 dec. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.116 din 9 iunie 1995, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

"Art. 3. - Activitatea avocatului se realizează prin:
a) consultații și cereri cu caracter juridic, asistență și reprezentare juridică în fața organelor de jurisdicție, de urmărire penală și în fața notarilor publici;
b) apărarea, reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice în raporturile cu autoritățile publice, instituțiile și cu orice persoană română sau străină;
c) redactarea de acte juridice, cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor;
d) orice alte mijloace și căi proprii exercitării dreptului de apărare, în condițiile legii."

2. La articolul 5, alineatul 5 va avea următorul cuprins:

"Societatea civilă profesională se constituie din 2 sau mai mulți avocați definitivi. În societatea civilă profesională își pot exercita profesia și avocați colaboratori sau avocați salarizați. Societatea civilă profesională și avocații care profesează în cadrul ei nu pot acorda asistență juridică persoanelor cu interese contrare."

3. După articolul 5 se introduc articolele 51 și 52 cu următorul cuprins:

"Art. 51. - Orice avocat, indiferent de forma de exercitare a profesiei, poate să încheie convenții de colaborare cu experți sau cu alți specialiști, în condițiile legii.
Societățile civile profesionale de avocați pot încheia astfel de convenții numai cu acordul unanim al asociaților.

Art. 52. - Formele de exercitare a profesiei de avocat vor fi individualizate prin denumire, după cum urmează:
a) în cazul cabinetului individual - numele avocatului titular, urmat de sintagma cabinet de avocat;
b) în cazul cabinetelor asociate - numele tuturor titularilor, urmate de sintagma cabinete asociate;
c) în cazul societăților civile profesionale - numele a cel puțin unuia dintre asociați, urmat de una dintre următoarele sintagme și asociații - societate civilă de avocați sau societate civilă de avocați;
d) în cazul cabinetelor grupate - numele fiecărui titular de cabinet, urmat de sintagma cabinete de avocați grupate.
Denumirea formelor de exercitare a profesiei, individualizate potrivit alin. 1, poate fi păstrată și după decesul sau plecarea unuia dintre asociați, cu acordul celui plecat sau, după caz, al tuturor moștenitorilor celui decedat, exprimat în formă autentică.
Denumirile prevăzute la alin. 1 vor figura pe firmele cabinetelor și ale societăților în condițiile stabilite de statut."

4. La articolul 6, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Convențiile de grupare și de asociere a cabinetelor, actele de constituire a societăților civile profesionale, precum și convențiile prevăzute la art. 5 1 se încheie în formă scrisă, cu respectarea condițiilor de fond prevăzute de lege și de statutul profesiei."

5. La articolul 9, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) este cetățean român, domiciliat în România, are exercițiul drepturilor civile și politice și nu exercită o profesie autorizată sau salarizată într-o altă țară;"

6. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

"Art. 10. - Membrul unui barou din altă țară poate exercita profesia de avocat în România, dacă îndeplinește condițiile prevăzute de lege, mai puțin cele cu privire la cetățenia română.
Membrul unui barou din altă țară nu poate acorda asistență juridică privind dreptul românesc.
Avocatul străin poate exercita profesia de avocat în România numai în cadrul unor societăți civile profesionale, în asociere cu avocați români, în condițiile art. 5, 51, 52 și 6. Numărul avocaților români asociați trebuie să fie cel puțin egal cu numărul avocaților străini asociați.
Avocatul străin nu poate pune concluzii orale sau scrise în fața instanțelor judecătorești și a celorlalte organe jurisdicționale și judiciare, cu excepția celor de arbitraj internațional.
Onorariile cuvenite avocatului străin se vor înregistra și se vor plăti integral în România.
Avocatul străin care exercită profesia în România este obligat să se înscrie într-un tablou special ținut de fiecare barou și va fi supus prevederilor prezentei legi și ale statutului profesiei."

7. La articolul 12, litera a) va avea următorul cuprins:

"a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii decât cea de avocat;"

8. La articolul 14, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"La cerere, poate fi primit în profesie, cu scutire de examen:
a) titularul diplomei de doctor în drept;
b) cel care, anterior sau la data primirii în profesia de avocat, a îndeplinit funcția de judecător, procuror, notar, consilier juridic sau jurisconsult timp de cel puțin 10 ani."

9. La articolul 15, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

"Stagiul se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz de lipsă motivată din profesie ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa avocatului stagiar. Perioada de stagiu anterior efectuată se socotește pentru îndeplinirea stagiului."

10. După articolul 15 se introduce articolul 151 cu următorul cuprins:

"Art. 151. - Pot îndruma activitatea unui avocat stagiar numai avocații definitivi care au dreptul să pună concluzii la Curtea Supremă de Justiție."

11. La articolul 17, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Dispozițiile alin. 1 se aplică în mod corespunzător și avocatului al cărui soț, rudă ori afin până la gradul al treilea inclusiv îndeplinește funcția de judecător la Curtea Constituțională ori funcția de judecător financiar, consilier de conturi sau procuror financiar la instanțele Curții de Conturi."

12. La articolul 19, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Avocatul definitiv are dreptul să pună concluzii la toate instanțele, cu excepția Curții Supreme de Justiție, Curții de Conturi și Curții Constituționale, unde va putea pune concluzii după 6 ani de la promovarea examenului de definitivat."

13. La articolul 23, litera c) se abrogă.

14. La articolul 24, după litera c) se introduce litera d) cu următorul cuprins:

"d) la cerere."

15. La articolul 27, după alineatul 1 se introduce alineatul 11 cu următorul cuprins:

"În acest scop avocatul poate să își deschidă un cont bancar pentru încasarea onorariilor și unul pentru depunerea sumelor primite de la client pentru cheltuieli în interesul acestuia. Modul de administrare a sumelor predate de client avocatului pentru cheltuieli în interesul său va fi stabilit prin convenția dintre avocat și client, potrivit statutului."

16. Alineatul 2 al articolului 27 devine articolul 271.

17. Articolul 28 va avea următorul cuprins:

"Art. 28. - Avocații au propriul sistem de asigurări sociale. Sistemul de asigurări sociale al avocaților este reglementat prin lege și se bazează pe contribuția acestora, precum și pe alte surse prevăzute de lege ori de Statutul Casei de Asigurări a Avocaților. Timpul servit în avocatură este considerat vechime în muncă."

18. La articolul 31, alineatul 2 se abrogă.

19. După articolul 35 se introduce articolul 351 cu următorul cuprins:

"Art. 351. - Avocatul este obligat să se asigure pentru răspunderea profesională, în condițiile stabilite prin statutul profesiei."

20. La articolul 48 alineatul 2, litera h) va avea următorul cuprins:

"h) ia act de cererea de transfer;"

21. La articolul 54, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

"Congresul avocaților este constituit din delegați ai fiecărui barou, potrivit normei de reprezentare stabilite de statut, din decanii barourilor și ceilalți membri ai Consiliului Uniunii Avocaților din România."

22. La articolul 58, litera i) va avea următorul cuprins:

"i) anulează hotărârile barourilor pentru nelegalitate;"

23. La articolul 58 se introduce litera j) cu următorul cuprins:

"j) înființează și coordonează Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților - I.N.P.P.A., constituit ca persoană juridică de drept privat, nonprofit, care nu face parte din sistemul național de învățământ și nu este supus procedurilor de autorizare și acreditare."

24. La articolul 68 alineatul 1, litera c) va avea următorul cuprins:

"c) amenda de la 500.000 lei la 5.000.000 lei, care se face venit la bugetul baroului. Plata amenzii se va face în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii disciplinare. Neachitarea în acest termen atrage suspendarea de drept din exercițiul profesiei până la achitarea sumei;"

25. La articolul 70 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Organizarea și funcționarea Casei de Asigurări a Avocaților se stabilesc de Consiliul Uniunii Avocaților din România prin statut."

26. La articolul 71, alineatul 2 va avea următorul cuprins:

"Avocatul înscris în barou, cu drept de exercițiu al profesiei, este obligat să contribuie la constituirea fondului Casei de Asigurări a Avocaților. Contribuția nu poate fi mai mică decât suma stabilită de Consiliul Uniunii Avocaților din România astfel încât să acopere nevoile curente de plată ale Casei de Asigurări a Avocaților. Avocații pot face parte și din alte forme de asigurări sociale."

27. La articolul 73 se introduce alineatul 2 cu următorul cuprins:

"Casa de Asigurări a Avocaților poate înființa sucursale sau filiale, în condițiile și cu procedura prevăzute în statutul de organizare și funcționare a acesteia."

Art. II. - Avocații străini care exercită profesia în România în diverse forme neprevăzute de lege sunt obligați să se constituie în societăți civile profesionale, potrivit art. 10, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi. Pentru înscrierea în barou și înregistrarea societății civile profesionale este necesar avizul conform al Uniunii Avocaților din România.
După expirarea termenului de 6 luni organele de urmărire penală, din oficiu sau la cererea Uniunii Avocaților din România ori a baroului, se vor sesiza pentru săvârșirea infracțiunii prevăzute la art. 22 din Legea nr. 51/1995.

Art. III. - Amenzile care se fac venit la bugetul baroului, prevăzute de prezenta lege, se actualizează periodic, în funcție de rata inflației, de către Consiliul Uniunii Avocaților din România.

Art. IV. - Prezenta lege intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se aplică la 30 de zile de la publicare.

Art. V. - Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 30 de zile, dându-se alineatelor și articolelor numerotarea corespunzătoare.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 6 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

PREȘEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 13 noiembrie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

București, 4 decembrie 2000.
Nr. 231.


Miercuri, 17 august 2022, 02:14

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.