ORDONANȚĂ nr.19 din 18 august 1997
privind transporturile
Textul actului publicat în M.Of. nr. 200/20 aug. 1997

În temeiul art. 1 lit. h) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, Guvernul României emite următoarea ordonanță:

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Prezenta ordonanță stabilește normele generale aplicabile organizării și executării tuturor activităților de transport terestru, pe apă și aerian pe teritoriul României, precum și normele generale aplicabile mijloacelor de transport, proprietate a persoanelor fizice și juridice, române, în afara teritoriului național. Dispozițiile prezentei ordonanțe constituie cadrul general pentru toate actele normative specifice diferitelor moduri de transport și activităților conexe; în caz de conflict ele prevalează asupra acestora din urmă.

Art. 2. - În toate raporturile generate de activitatea de transport protecția vieții umane și a mediului este prioritară.

Art. 3. - Sistemul național de transport constituie parte integrantă a activităților economice și sociale ale României și are următoarele obiective principale:

a) realizarea conectării tuturor localităților la rețeaua națională de transport;
b) asigurarea dreptului la liberă circulație a cetățenilor;
c) asigurarea liberei circulații a mărfurilor și a bunurilor;
d) asigurarea transporturilor care privesc siguranța națională;
e) asigurarea racordării la sistemele internaționale de transport;
f) participarea la dezvoltarea economică și socială a țării.

Art. 4. - Sistemul național al transporturilor are următoarele componente:

a) infrastructurile de transport rutier, feroviar, naval și aerian, de interes public;
b) utilizatorii infrastructurilor de transport de interes public;
c) operatorii de transport public și privat.

Art. 5. - Dezvoltarea sistemului național de transport se realizează ținând seama de următorii factori:

a) programele naționale de realizare a unei dezvoltări durabile;
b) nevoile de apărare a țării;
c) asigurarea unui nivel ridicat de siguranță a traficului;
d) eficiența economică ridicată;
e) condițiile de conservare și de protejare a mediului înconjurător;
f) utilizarea rațională a energiei;
g) convențiile și acordurile internaționale la care România este parte.

Art. 6. - Statul sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului public, garantează libera inițiativă și autonomia transportatorilor privați și asigură condițiile unui mediu concurențial normal între modurile de transport și între diferitele categorii de transportatori.

Art. 7. - Utilizatorii de transporturi au acces egal și nediscriminatoriu la structurile de transport de interes public, pot alege liber modul de transport prin care își exercită dreptul de a se deplasa și au posibilitatea de a efectua ei înșiși transportul ori de a apela la serviciile unui transportator liber ales.

Art. 8. - Ministerul Transporturilor, în calitate de organ de specialitate al administrației publice centrale, este autoritatea de stat în domeniul transporturilor și asigură realizarea, modernizarea, dezvoltarea și siguranța sistemului național de transport. Modurile de transport pe care Ministerul Transporturilor le reglementează în calitate de autoritate de stat sunt:

a) transportul rutier;
b) transportul feroviar;
c) transportul maritim, fluvial și pe apele interioare;
d) transportul aerian;
e) transportul multimodal și transportul combinat. Fiecare mod de transport este parte integrantă a sistemului național de transport și cuprinde infrastructura, utilizatorii și operatorii, care au activități specifice respectivului mod de transport. Ministerul Transporturilor coordonează modurile de transport printr-o abordare multimodală, ținând seama de capacitățile existente sau de cele prevăzute pentru fiecare mod de transport, precum și de promovarea unei dezvoltări raționale a transporturilor combinate, cu respectarea reglementărilor specifice fiecărui mod de transport.

CAPITOLUL II
Ministerul Transporturilor organ de specialitate al administrației publice centrale și autoritate de stat în domeniul transporturilor

Art. 9. - Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administrației publice centrale și în această calitate are următoarele atribuții:

a) elaborează strategiile de dezvoltare a activităților de transport;
b) elaborează și supune aprobării Guvernului programele de modernizare și de dezvoltare a infrastructurilor de transport;
c) administrează, gestionează și exploatează infrastructurile și echipamentele de interes național din sistemul național de transport;
d) asigură tuturor utilizatorilor și agenților economici acces egal și nediscriminatoriu la infrastructurile de transport de interes național și local;
e) asigură beneficiarilor de transport dreptul de a apela la un transportator autorizat și liber ales;
f) sprijină dezvoltarea și funcționarea transportului public;
g) stimulează libera inițiativă și asigură autonomia transportatorilor privați;
h) asigură condițiile unui mediu concurențial normal în interiorul fiecărui mod de transport, precum și între modurile de transport;
i) asigură efectuarea transporturilor militare și a transporturilor de intervenție în caz de calamități naturale sau în alte situații deosebite;
j) asigură dezvoltarea cercetării în transporturi în corelare cu programele naționale de cercetare;
k) elaborează politica economică în domeniul transporturilor;
l) elaborează politici pentru dezvoltarea transporturilor multimodale și a transportului combinat;
m) elaborează politici de dezvoltare echilibrată a tuturor modurilor de transport;
n) asigură gestionarea proprietății publice din domeniul transporturilor;
o) gestionează resursele financiare alocate prin bugetul de stat, cele din fondurile speciale pentru dezvoltarea infrastructurilor de transport sau din creditele externe garantate de stat;
p) aprobă sau supune spre aprobare Guvernului, după caz, tarife sau taxe de utilizare a infrastructurilor de transport;
r) clasifică infrastructurile de transport în conformitate cu standardele naționale și internaționale.

Art. 10. - Pentru realizarea obiectivelor politicii guvernamentale în domeniul transporturilor, Ministerul Transporturilor poate încheia contracte de activitate pentru unul sau mai mulți ani cu agenți economici din domeniul transporturilor, stabilind obiective specifice și mijloace tehnice și economice pentru realizarea acestora. Contractele de activitate încheiate se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 11. - Ministerul Transporturilor este autoritatea de stat în domeniul transporturilor feroviare, rutiere, maritime, pe apele interioare, aeriene, multimodale și combinate, având următoarele atribuții:

a) reprezintă Guvernul în domeniul transporturilor, în organismele internaționale și în relațiile bilaterale cu alte state;
b) elaborează și promovează acte normative și norme destinate asigurării compatibilității sistemului național de transport cu sistemele de transport internaționale;
c) emite norme tehnice obligatorii pentru construcția, modernizarea, întreținerea și exploatarea infrastructurilor de transport;
d) emite norme tehnice obligatorii pentru construcția și verificarea tehnică a mijloacelor de transport;
e) stabilește nomenclatorul de funcții și de personal care lucrează sau concură la siguranța traficului;
f) emite norme obligatorii de atestare, certificare, licențiere și brevetare a personalului din transporturi, care lucrează în siguranța circulației, și stabilește condițiile de suspendare sau de anulare a atestatelor, a certificatelor, a licențelor sau a brevetelor acordate;
g) organizează examene și emite atestate, certificate, licențe și brevete pentru personalul din transporturi;
h) stabilește programe minime de pregătire și perfecționare pentru personalul de siguranță din transporturi și organizează desfășurarea acestora;
i) emite norme obligatorii de licențiere și autorizare a agenților economici care efectuează sau vor efectua activități de transport și stabilește condițiile de acordare, de suspendare sau de anulare a licențelor și autorizațiilor;
j) emite norme obligatorii de siguranță a traficului în transporturile feroviare, rutiere, navale, aeriene, precum și pentru transportul multimodal și combinat și supraveghează respectarea acestora;
k) emite norme obligatorii pentru efectuarea transporturilor de mărfuri periculoase;
l) acordă navelor și aeronavelor, proprietate a unor persoane fizice sau juridice, române, dreptul de arborare a pavilionului român sau a pavilionului altui stat;
m) certifică buna stare de navigabilitate a navelor și aeronavelor civile, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale;
n) aprobă organizarea regională a transporturilor terestre de interes național, utilizarea spațiului aerian, a căilor navigabile din apele naționale și internaționale, precum și a apelor teritoriale;
o) aprobă survolarea spațiului aerian al României, decolarea și aterizarea aeronavelor civile de pe și pe aeroporturile situate pe teritoriul României;
p) asigură dirijarea aeronavelor în spațiul aerian al României, în conformitate cu reglementările naționale și internaționale;
q) exercită activitatea de registru, de inspecție și de control în transporturi;
r) acordă permisiunea de acostare și de plecare a navelor românești și străine aflate în porturi românești;
s) stabilește condițiile de înmatriculare a navelor, a aeronavelor, a autovehiculelor și a materialului rulant;
ș) asigură certificarea de tip și individuală a mijloacelor de transport;
t) supraveghează navele sub pavilion român sau navele sub pavilion străin aparținând unor persoane fizice sau juridice, române, în apele naționale și internaționale;
ț) gestionează frecvențele de comunicații alocate Ministerului Transporturilor;
u) acordă, pe bază de reciprocitate, dreptul de utilizare gratuită a infrastructurilor de transport pentru utilizatorii străini;
v) autorizează efectuarea de lucrări care se execută în zonele de siguranță și de protecție a infrastructurilor de transport de interes public;
x) stabilește zonele obligatorii de pilotaj în apele naționale, pe Dunăre și în apele teritoriale;
y) anchetează evenimentele sau accidentele produse în activitățile de transport;
z) asigură, prin rețeaua proprie, controlul medico-sanitar specific siguranței circulației și navigației și controlul veterinar specific activităților de transport.

Art. 12. - Ministerul Transporturilor stabilește condițiile tehnice, regulile de siguranță și modalitățile de inspecție și de control aplicabile diferitelor moduri de transport. Ministerul Transporturilor poate desemna organisme tehnice specializate, însărcinate să elaboreze și să pună în aplicare normele tehnice și reglementările corespunzătoare, să asigure pregătirea profesională și perfecționarea personalului din transporturi, să efectueze certificarea și înmatricularea mijloacelor de transport și să asigure inspecția și controlul acestora. Ministerul Transporturilor asigură, direct sau prin delegare de competență, prin instituții publice subordonate sau prin societăți comerciale autorizate, controlul tehnic și inspecția de siguranță a traficului pentru transportul feroviar, auto, aerian, maritim, fluvial, pe apele interioare, multimodal și combinat. Instituțiile publice și societățile comerciale prevăzute la alin. 2 și 3 se vor finanța integral din tarife, taxe și comisioane obținute din prestările de servicii specifice.

Art. 13. - Regimul tarifelor percepute pentru eliberarea de autorizații și licențe și al redevențelor se stabilește prin hotărâre a Guvernului, iar regimul taxelor de acces la infrastructurile de transport de interes public, precum și cel al fondurilor speciale constituite din sume încasate cu titlu de taxe se stabilesc prin lege. Tarifele pentru cursurile de pregătire profesională și de examinare, în vederea obținerii certificatelor de capacitate, a licențelor și a brevetelor, se stabilesc de către Ministerul Transporturilor.

CAPITOLUL III
Proprietatea publică în domeniul transporturilor

Art. 14. - Proprietatea publică în domeniul transporturilor cuprinde bunurile care servesc interesul public în transporturi și care aparțin statului, județelor, municipiilor, orașelor, comunelor și satelor.

Art. 15. - Bunurile, proprietate publică a statului, din domeniul transporturilor pot fi date în administrare, prin hotărâre a Guvernului, instituțiilor publice din subordinea Ministerului Transporturilor ori pot fi închiriate sau concesionate, în condițiile legii.

CAPITOLUL IV
Executarea transporturilor

Art. 16. - Ministerul Transporturilor elaborează și supune aprobării Guvernului schema rețelei naționale de transport, care are ca obiective asigurarea deplasării persoanelor și a mărfurilor între toate localitățile țării, precum și conectarea infrastructurilor naționale de transport la principalele infrastructuri de transport internațional. Autoritățile administrației publice locale elaborează schema rețelei locale de transport, care va fi avizată de Ministerul Transporturilor.

Art. 17. - Transportul de persoane și de bunuri este public sau în interes propriu. Transporturile executate de persoane juridice, în condiții nediscriminatorii de acces pentru terți, pe baza unui contract de transport, sunt transporturi publice. Contractul de transport se încheie între transportator și beneficiarul transportului și se probează, pentru transportul de persoane, printr-un titlu de transport înmânat pasagerului, iar pentru transportul de mărfuri, printr-un document specific de transport. Contractul de transport poate fi încheiat direct cu transportatorul sau prin intermediari de transport, autorizați de Ministerul Transporturilor.

Art. 18. - Transportul executat de persoane fizice în vederea asigurării deplasării în interes personal, precum și transportul organizat de persoane fizice sau juridice pentru activitățile proprii, cu mijloacele de transport pe care le dețin în proprietate sau le folosesc în baza unui contract de închiriere, este transport în interes propriu. Transportul de bunuri în interes propriu trebuie să constituie accesoriul unei alte activități economice executate de persoana care îl organizează, iar bunurile transportate trebuie să fie proprietatea acesteia ori să fie rezultatul activității sale.

Art. 19. - Persoanele fizice sau juridice, care efectuează transporturi de bunuri și de persoane, se autorizează de către Ministerul Transporturilor. Evidența autorizațiilor se ține la Ministerul Transporturilor în registre unice, pe moduri de transport.

Art. 20. - Tarifele transporturilor publice se formează liber și concurențial pe baza cererii și ofertei. Guvernul și, după caz, autoritățile administrației publice locale pot fixa plafoane ale tarifelor și pot stabili reduceri sau scutiri de tarife ori condiții tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice și juridice, atunci când factori sociali impun acest lucru. În situațiile prevăzute la alin. 2, transportatorul va primi o compensație în bani din partea Guvernului sau, după caz, din partea autorității publice locale, destinată acoperirii costului real al transportului și menținerii serviciului public de transport.

CAPITOLUL V
Investițiile în transporturi

Art. 21. - Obiectivele de investiții privind infrastructurile de transport, echipamente și tehnologii se stabilesc de Ministerul Transporturilor pe baza unor evaluări economice și financiare și a unor criterii de eficiență în cadrul aceluiași mod de transport sau între moduri diferite ori combinații de moduri de transport.

Art. 22. - Mijloacele de finanțare necesare realizării noilor infrastructuri sau modernizării infrastructurilor existente pot proveni din fonduri speciale constituite pentru fiecare mod de transport, din reinvestirea profitului obținut, din credite bancare interne sau externe, de la bugetul de stat, precum și din alte surse constituite conform legii. Autoritățile administrației publice locale, precum și agenții economici sau utilizatorii pot participa, în condițiile legii, la finanțarea infrastructurii de transport de interes local sau regional. Utilizarea spațiului aerian, a infrastructurilor de transport și a dotărilor adiacente se face cu perceperea unor taxe, redevențe și tarife, care alimentează fondurile speciale pentru infrastructura fiecărui mod de transport.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 23. - Dispozițiile specifice fiecărui mod de transport se stabilesc prin legi speciale.

Art. 24. - Prezenta ordonanță intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României.

Art. 25. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, orice dispoziții contrare se abrogă.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministrul transporturilor,
Traian Băsescu

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

p. Ministrul apărării naționale,
Constantin Dudu Ionescu,
secretar de stat

București, 18 august 1997.
Nr. 19.


Sâmbătă, 22 ianuarie 2022, 23:24

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.