ORDONANȚĂ nr.37 din 27 august 1997
pentru ratificarea Acordului de împrumut -- Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la București la 4 august 1997
Textul actului publicat în M.Of. nr. 218/28 aug. 1997

În temeiul prevederilor articolului 107 alin. (1) și (3) din Constituția României, precum și al articolului 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României emite următoarea ordonanță:

Art. 1. - Se ratifică Acordul de împrumut - Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, dintre România și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în valoare de 75 milioane dolari S.U.A., semnat la București la 4 august 1997, prezentat în traducere în anexă.

Art. 2. - Finanțarea Programului de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, se va asigura, pe întreaga perioadă de executare a acestuia, din împrumutul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, din fonduri de la bugetul de stat, din alocații de la bugetele locale și din surse proprii ale unităților beneficiare, conform planurilor de finanțare incluse în acordurile subsidiare de împrumut, garanție și proiect.

Sumele de la bugetul de stat cu această destinație vor fi prevăzute anual prin anexa la Legea bugetului de stat, ca poziție distinctă și globală, pe seama transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe.

Plata serviciului datoriei externe aferente împrumutului Bancii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare se va asigura din sursele proprii ale unităților beneficiare.

Art. 3. - Ministerul Finanțelor va plăti comisionul inițial, prevăzut în Secțiunea 2.03 (b) a acordului de împrumut care face obiectul prezentei ordonanțe, din sumele aprobate prin Legea bugetului de stat pe anul 1997, la poziția "Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiții finanțate parțial din împrumuturi externe". Sumele plătite cu acest titlu se vor recupera de la beneficiarii finali ai împrumutului în condițiile convenite prin acordurile subsidiare de împrumut, garanție și proiect.

Art. 4. - Unitățile beneficiare ale împrumutului Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare vor deschide și vor alimenta anual, până la rambursarea integrală a împrumutului extern și a celorlalte obligații care decurg din acesta, un cont de rezervă care va fi utilizat, în ordinea priorității, pentru: a) acoperirea serviciului datoriei externe; b) întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea activelor sectorului de alimentare cu apă și apă reziduală și c) acele alte cheltuieli asupra cărora Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare își va fi dat acordul în prealabil. Contul de rezervă va fi alimentat cu sume cel puțin egale cu cele aferente activității de alimentare cu apă și apă reziduală provenind din amortizare, vânzarea mijloacelor fixe și din partea din profitul net care rămâne unității beneficiare după deducerea impozitului, a părții ce revine salariaților și a vărsămintelor din profitul net la bugetul local.

Consiliile locale și consiliile județene incluse în Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, vor alimenta contul de rezervă cu sume prevăzute ca alocații în bugetele locale sau județene, după caz, de valoare cel puțin egală cu vărsămintele din profitul net efectuate și cu impozitul de profit plătit de unitățile beneficiare către bugetul local sau județean respectiv.

Art. 5. - Consiliile locale și consiliile județene incluse în Programul de dezvoltare a utilităților municipale, etapa a II-a, vor garanta împrumutul subsidiar acordat unităților beneficiare de către Ministerul Finanțelor, având obligația ca, anual, de la data intrării în vigoare a acordului de împrumut la care se face referire la art. 1 al prezentei ordonanțe și până la data terminării acestuia să prevadă în bugetul propriu, la capitolul "Cheltuieli", ca poziție distinctă, Fondul privind garantarea rambursării ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum și a plății dobânzilor și comisioanelor aferente acestuia, într-un cuantum de 10% din echivalentul în lei al obligațiilor de plată anuale ale unităților beneficiare față de Ministerul Finanțelor, asumate prin acordurile subsidiare de împrumut, garanție și proiect. Soldul respectivului fond, neutilizat la finele anului, se reportează cu aceeași destinație în anul următor, într-un cont distinct, deschis la Trezoreria statului, purtător de dobândă. După rambursarea integrală a împrumutului subsidiar și după plata comisioanelor și dobânzilor aferente, acest sold se preia ca venit, în anul următor, la bugetul local sau județean din care s-a constituit.

Art. 6. - Comisionul de administrare la care se referă Secțiunea 3.01 (g) a acordului de împrumut care face obiectul prezentei ordonanțe se va plăti de către beneficiarii finali ai împrumutului, în condițiile stabilite prin acordurile subsidiare de împrumut, garanție și proiect.

Art. 7. - Sumele aferente marjei de subîmprumut la care se face referire în Secțiunea 3.01 (f) a acordului de împrumut care face obiectul prezentei ordonanțe, vor fi virate la fondul de risc la dispoziția Ministerului Finanțelor, deschis la Trezoreria statului, ale cărui disponibilități vor fi purtătoare de dobânzi în condițiile legii.

Art. 8. - Se autorizează Guvernul României ca, prin Ministerul Finanțelor, de comun acord cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, să introducă, pe parcursul derulării împrumutului în raport cu condițiile concrete de derulare a acordului de împrumut, amendamente la conținutul acesteia care privesc realocări de fonduri, modificări în structura împrumutului pe categorii, componente și beneficiari, modificări de termene, modificări și adaptări în constituirea contului de rezervă, ca urmare a măsurilor de reorganizare a regiilor autonome beneficiare în baza Ordonanței Guvernului nr.30/1997, precum și orice alte modificări care nu sunt de natură să sporească obligațiile financiare ale României față de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare sau să determine noi condiționări economice față de cele convenite inițial între părți. Guvernul va raporta periodic Parlamentului în legătură cu aceste amendamente, în cadrul Raportului privind datoria publică externă a României.

PRIM-MINISTRU
VICTOR CIORBEA

Contrasemnează:

Ministru de stat, ministrul finanțelor,
Mircea Ciumara

Ministru de stat,
ministrul afecerilor externe,
Adrian Severin

Ministrul lucrărilor publice
și amenajării teritoriului,
Nicolae Noica

București, 27 august 1997.
Nr. 37.


Joi, 20 ianuarie 2022, 10:04

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.