LEGE nr.16 din 6 martie 2000
privind înființarea, organizarea și funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice
Textul actului publicat în M.Of. nr. 104/9 mar. 2000

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. - Se înființează Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, organism autonom, consultativ, de interes public, în scopul instituționalizării dialogului social dintre persoanele vârstnice și autoritățile publice, pentru protecția drepturilor și libertăților acestor persoane.

Art. 2. - Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice este persoană juridică română, fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București.

Art. 3. - Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi, precum și ale regulamentului propriu de organizare și funcționare.

CAPITOLUL II
Atribuțiile Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice

Art. 4. - Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice are, în principal, următoarele atribuții:
a) sprijină instituțiile statului în aplicarea recomandărilor Adunării Mondiale a Persoanelor Vârstnice și urmărește realizarea lor;
b) propune Guvernului programe privind ameliorarea continuă a condițiilor de viață a persoanelor vârstnice;
c) urmărește aplicarea reglementărilor legale privind persoanele vârstnice și sesizează organele competente despre abaterile constatate;
d) elaborează, împreună cu instituțiile specializate, studii și analize sociologice în domeniu;
e) sprijină buna funcționare a instituțiilor de asistență socială și propune măsuri de îmbunătățire a activității acestora;
f) sprijină organizarea asociativă a persoanelor vârstnice și participarea lor activă la viața socială;
g) elaborează puncte de vedere la proiectele de acte normative care vizează persoanele vârstnice;
h) reprezintă persoanele vârstnice din România în relațiile cu organizații similare din alte țări sau cu organizații internaționale ale persoanelor vârstnice.

CAPITOLUL III
Organizarea și structura Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice

Art. 5. - Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice are următoarea componență:
a) președinții consiliilor județene ale persoanelor vârstnice și al municipiului București;
b) președinții organizațiilor centrale ale pensionarilor;
c) câte un reprezentant al Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Sănătății, Ministerului Finanțelor, Ministerului de Interne, Comisiei Naționale pentru Statistică și Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, fiecare fiind desemnat de conducerea autorității publice respective.

Art. 6. - Președintele Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se desemnează de plen dintre membrii prevăzuți la art. 5 lit. a) și b).

Art. 7. - Pot dobândi calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice persoanele care îndeplinesc următoarele condiții:
a) au cetățenie română și domiciliul în România;
b) au capacitate deplină de exercițiu;
c) nu au suferit condamnări pentru infracțiuni de drept comun săvârșite cu intenție.

Art. 8. - Membrii Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, prevăzuți la art. 5 lit. a) și b), sunt verificați individual de comisia prevăzută la art. 27 înainte de dobândirea acestei calități, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 7.

Art. 9. - Durata mandatului membrilor Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice este de 4 ani. Mandatul membrilor poate fi reînnoit.

Art. 10. - (1) Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice se consideră legal constituit la data la care două treimi din numărul membrilor săi au fost confirmate.

(2) Până la data constituirii unui nou Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice, dar nu mai târziu de 3 luni de la încetarea mandatului membrilor, consiliul anterior își continuă activitatea.

Art. 11. - (1) Calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice încetează în următoarele situații:
a) la expirarea mandatului;
b) în caz de deces;
c) în caz de demisie;
d) în caz de revocare de către cel care l-a desemnat, pentru persoanele prevăzute la art. 5 lit. c);
e) în cazul în care nu mai îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 7.

(2) Procedura revocării din calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se stabilește prin regulamentul propriu de organizare și funcționare.

Art. 12. - În situațiile prevăzute la art. 11 alin. (1) va fi numit un nou membru, numire care va fi confirmată potrivit prevederilor art. 8.

Art. 13. - (1) Prin regulamentul de organizare și funcționare, în structura Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice pot fi constituite comisii de specialitate pentru soluționarea unor probleme pe domenii de activitate.

(2) Membrii comisiilor de specialitate sunt desemnați dintre persoanele care au calitatea de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

CAPITOLUL IV
Funcționarea și conducerea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice

Art. 14. - Funcționarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se asigură de:
a) plenul consiliului;
b) comisia permanentă.

Art. 15. - (1) Plenul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se întrunește semestrial în sesiuni ordinare și, ori de câte ori este nevoie, în sesiuni extraordinare, la cererea comisiei permanente ori a cel puțin unei treimi din numărul membrilor săi.

(2) Lucrările plenului se desfășoară în ședințe publice, în afara cazurilor expres stabilite de comisia permanentă.

Art. 16. - (1) Plenul asigură conducerea generală a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice și are următoarele atribuții principale:
a) alege președintele consiliului;
b) alege 2 vicepreședinți dintre membrii consiliului;
c) dezbate și adoptă regulamentul de organizare și funcționare;
d) aprobă componența comisiei permanente și a comisiilor de specialitate;
e) dezbate și aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru activitatea financiară proprie, precum și raportul privind execuția bugetară.

(2) Atribuțiile prevăzute la alin. (1) pot fi completate cu atribuțiile cuprinse în regulamentul de organizare și funcționare și se îndeplinesc prin aportul voluntar al membrilor plenului.

Art. 17. - În exercitarea atribuțiilor sale plenul adoptă hotărâri cu votul a jumătate plus unul din numărul membrilor săi.

Art. 18. - (1) Comisia permanentă a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice este alcătuită din președinți, 2 vicepreședinți și 8 membri.

(2) Comisia permanentă asigură conducerea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice în intervalul dintre ședințele plenului.

(3) Comisia permanentă are următoarele atribuții:
a) aduce la îndeplinire hotărârile Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;
b) soluționează problemele curente între ședințele plenului;
c) pregătește adunările generale ale plenului.

(4) Modul de lucru al comisiei permanente este stabilit prin Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

Art. 19. - Atribuțiile președintelui și ale vicepreședinților Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se stabilesc prin regulamentul său de organizare și funcționare.

Art. 20. - Președintele Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice reprezintă consiliul în relațiile cu terții, potrivit hotărârilor luate de comisia permanentă și de plen.

Art. 21. - (1) În structura Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice funcționează un secretariat tehnic, care este aparatul de lucru de specialitate și tehnico-administrativ, format din 10 persoane.

(2) Secretariatul tehnic al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice este condus de un secretar, ale cărui atribuții sunt stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare.

(3) Funcția de secretar este incompatibilă cu funcția de membru al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

Art. 22. - (1) Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice, prin secretariatul tehnic, are dreptul să solicite de la orice persoană juridică de drept public sau privat datele și informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor consiliului, iar aceste persoane au obligația să le transmită, cu respectarea normelor legale în vigoare.

(2) Păstrarea și folosirea datelor și a informațiilor se vor face cu respectarea confidențialității stabilite de emitent.

Art. 23. - (1) La nivelul județelor și al municipiului București funcționează consilii ale persoanelor vârstnice, care îndeplinesc atribuțiile stabilite în regulamentul propriu de organizare și funcționare.

(2) Consiliile prevăzute la alin. (1) se organizează cu un număr impar de membri, desemnați de organizațiile locale ale pensionarilor și ale persoanelor vârstnice.

(3) Activitatea consiliilor județene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București, este asigurată de președinte și de vicepreședinte și se desfășoară prin aportul voluntar al membrilor acestora.

Art. 24. - Pentru soluționarea pe plan central și local a problematicii persoanelor vârstnice, în cadrul aparatului propriu al Ministerului Muncii și Protecției Sociale și, respectiv, al fiecărei direcții generale de muncă și protecție socială vor fi desemnate persoanele care vor asigura colaborarea permanentă cu Consiliul Național al Persoanelor Vârstnice și cu consiliile județene ale persoanelor vârstnice, respectiv al municipiului București.

CAPITOLUL V
Finanțarea activităților

Art. 25. - (1) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice se asigură din: donații, sponsorizări, alte activități nonprofit, realizate în condițiile legii, și din transferuri de la bugetul de stat care se prevăd în bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale.

(2) Transferurile de la bugetul de stat se pot aloca pentru următoarele categorii de cheltuieli:
a) cheltuieli de personal aferente celor 10 posturi ale Secretariatului tehnic al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice. Salarizarea acestor posturi se realizează la nivelul prevăzut de dispozițiile legale pentru aparatul ministerelor, iar funcția de secretar al Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice va fi salarizată la nivel de director general;
b) cheltuieli de transport, diurnă și cazare pentru membrii Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice, în cuantumurile stabilite de dispozițiile legale;
c) cheltuieli materiale pentru întreținerea și funcționarea sediului Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;
d) cheltuieli de capital aferente dotării Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice.

CAPITOLUL VI
Dispoziții finale

Art. 26. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, organizațiile centrale ale pensionarilor vor constitui o comisie de pregătire pentru înființarea și organizarea primului Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice.

Art. 27. - Comisia de pregătire pentru înființarea și organizarea primului Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice este formată din 15 membri, câte 2 din partea organizațiilor centrale ale pensionarilor, și este condusă de ministrul muncii și protecției sociale.

Art. 28. - Comisia de pregătire pentru înființarea și organizarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice are următoarele atribuții:
a) confirmă membrii primului Consiliu Național al Persoanelor Vârstnice, la propunerea consiliilor județene și al municipiului București și, respectiv, a organizațiilor centrale ale pensionarilor;
b) elaborează proiectul regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice;
c) convoacă plenul Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice în prima ședință.

Art. 29. - Comisia de pregătire pentru înființarea și organizarea Consiliului Național al Persoanelor Vârstnice își încetează activitatea la prima ședință a plenului consiliului, a cărei dată de desfășurare nu poate depăși 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
VASILE LUPU

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 februarie 2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DAN CONSTANTIN VASILIU

București, 6 martie 2000.
Nr. 16.


Joi, 29 septembrie 2022, 08:44

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.