LEGE nr.133 din 20 iulie 1999
privind stimularea întreprinzătorilor privați pentru înființarea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii
Textul actului publicat în M.Of. nr. 349/23 iul. 1999


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
(1) Prezenta lege reglementeaza stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) Prevederile cuprinse in prezentul act normativ se aplica si intreprinzatorilor autorizati prin Decretul-lege nr.54/1990, precum si asociatiilor familiale.

ART. 2
In sensul prezentei legi, intreprinzatorul este o persoana fizica autorizata sau o persoana juridica care, in mod individual sau in asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizeaza o societate comerciala, denumita in continuare intreprindere, in vederea desfasurarii unor fapte si acte de comert conform prevederilor art. 3.

ART. 3
Prin intreprindere se intelege orice forma de organizare a unei activitati economice, autonoma patrimonial si autorizata potrivit legilor in vigoare sa faca acte si fapte de comert, in scopul obtinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestari de servicii, din vanzarea acestora pe piata, in conditii de concurenta.

ART. 4
(1) Intreprinderile mici si mijlocii care isi desfasoara activitatea in sfera productiei de bunuri materiale si servicii se definesc, in functie de numarul mediu scriptic anual de personal, dupa cum urmeaza:
a) pana la 9 salariati - microintreprinderi;
b) intre 10 si 49 de salariati - intreprinderi mici;
c) intre 50 si 249 de salariati - intreprinderi mijlocii.
(2) Nu se incadreaza in prevederile prezentei legi societatile bancare, societatile de asigurare si reasigurare, societatile de administrare a fondurilor financiare de investitii, societatile de valori mobiliare si societatile cu activitate exclusiva de comert exterior.
(3) Nu beneficiaza de prevederile prezentei legi societatile comerciale care au ca actionar sau asociat persoane juridice care indeplinesc cumulativ urmatoarele doua conditii:
a) au peste 250 de angajati;
b) detin peste 25% din capitalul social.
(4) Beneficiaza de prevederile prezentei legi intreprinderile mici si mijlocii care realizeaza o cifra de afaceri anuala echivalenta cu pana la 8 milioane euro.

ART. 5
(1) Dovada numarului mediu scriptic anual se elibereaza de catre Camera de munca, pe baza numarului mediu scriptic raportat in anul anterior, si este valabila pentru intregul an in curs.
(2) In cazul intreprinderilor infiintate in anul in curs se va lua in calcul perioada cuprinsa intre data infiintarii si data eliberarii respectivei dovezi.
(3) Camera de munca va elibera dovada prevazuta la alin. (1) in maximum 5 zile lucratoare de la data solicitarii.
(4) Dovada pentru nivelul cifrei de afaceri se elibereaza de catre administratia financiara, in baza hotararii Guvernului.

ART. 6
Beneficiaza de prevederile prezentei legi numai intreprinderile mici si mijlocii cu capital integral privat.

ART. 7
Termenii microintreprindere, intreprindere mica si mijlocie, precum si termenul derivat intreprinderi mici si mijlocii vor fi utilizati, potrivit prevederilor art. 4, in toate reglementarile, statisticile si alte documente oficiale emise de catre autoritati sau alte institutii publice.

CAP. 2
Crearea unui cadru favorabil infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii

Sectiunea 1
Proceduri administrative

ART. 8
Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, autoritatile administratiei publice locale si camerele de comert si industrie, in cadrul competentei lor, au obligatia sa elaboreze politici si sa asigure masuri si actiuni menite sa contribuie la protectia intreprinzatorilor in raporturile lor cu statul, in special prin simplificarea procedurilor administrative impuse intreprinderilor si prin prevenirea cresterii nejustificate a costurilor intreprinderilor, legate de conformarea acestora fata de reglementarile in vigoare.

ART. 9
(1) Sub sanctiunea nulitatii absolute, se interzic orice masuri sau acte care au ca scop sau ca efect discriminarea in defavoarea inteprinderilor mici si mijlocii sau in defavoarea intreprinderilor nou-create, pe criterii de vechime sau dimensiune.
(2) Pentru simplificarea formalitatilor administrative se introduce o procedura unica de inregistrare a intreprinderilor mici si mijlocii, prin completarea unui singur formular si prin depunerea acestuia la Camera de Comert si Industrie - oficiul teritorial al registrului comertului care, dupa inmatriculare sau transcrierea unor mentiuni modificatoare, va transmite, in termen de 20 de zile, informatiile necesare institutiilor publice abilitate pentru inregistrarea fiscala, inregistrarea in evidenta contribuabililor la asigurarile sociale si la asigurarile de sanatate.

ART. 10
(1) Pentru a stimula infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii se introduce o procedura simplificata privind obtinerea avizelor, autorizatiilor si licentelor de functionare, realizata prin camerele de comert si industrie - birourile de asistenta pentru constituirea si dezvoltarea societatilor comerciale. In acest caz, regimul tarifelor practicat va fi similar cu cel existent la oficiile registrului comertului.
(2) Institutiile publice abilitate sa avizeze sau sa autorizeze functionarea intreprinderilor mici si mijlocii sunt obligate sa colaboreze cu camerele de comert si industrie pentru realizarea procedurilor prevazute de lege.

Sectiunea a 2-a
Accesul la servicii publice si la active apartinand societatilor comerciale si companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome

ART. 11
Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile locale sunt obligate sa acorde sprijin intreprinderilor mici si mijlocii vizand facilitarea accesului lor la retele de transport si de comunicatii, asigurarea furnizarii de energie, gaze, apa si alte utilitati publice necesare activitatii acestora.

ART. 12
(1) Intreprinderile mici si mijlocii au acces la activele disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ale regiilor autonome, in urmatoarele conditii:
a) activele disponibile utilizate de intreprinderile mici si mijlocii in baza contractului de inchiriere, a contractului de locatie de gestiune sau a contractului de asociere in participatiune, incheiate cu societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si cu regiile autonome, la data intrarii in vigoare a prezentei legi vor fi vandute, la solicitarea detinatorului, la pretul negociat, stabilit pe baza raportului de evaluare dupa deducerea investitiilor efectuate in activ de catre chirias;
b) contractul de inchiriere sau contractul de locatie de gestiune se va transforma, la solicitarea detinatorului, in contract de leasing, cu clauza irevocabila de vanzare;
c) intreprinderile mici si mijlocii au drept de preemptiune la cumpararea activelor disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ale regiilor autonome aflate in vecinatatea imediata a activelor pe care le detin in proprietate;
d) intreprinderile mici si mijlocii au prioritate la cumpararea activelor disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ale regiilor autonome. In situatia in care sunt mai multi solicitanti, cumpararea se va face prin licitatie publica, pornindu-se de la pretul stabilit prin raportul de evaluare. In aceasta situatie, prin grila de punctaj se acorda unei intreprinderi mici si mijlocii un numar de puncte echivalent cu 30% din numarul de puncte acordat pentru cel mai mare pret oferit;
e) intreprinderile mici si mijlocii au acces prioritar la inchirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile ale societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ale regiilor autonome, in conditiile art. 13.
(2) Societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome sunt obligate ca, in termen de 90 de zile de la data depunerii cererilor de catre persoanele interesate, sa incheie contracte de vanzare-cumparare prevazute la alin. (1) lit. a)-d) sau sa asigure accesul prioritar la inchirierea, concesionarea sau leasingul activelor disponibile, in conditiile alin. (1) lit. e).
(3) Vanzarea de active, in conditiile alin. (1), se poate face si cu plata in rate esalonate pe termen de 3-5 ani, cu un avans de 5-20% "
(4) In situatia inchirierilor, limitele minime si maxime de chirie se stabilesc de catre Fondul Proprietatii de Stat, Ministerul Industriei si Comertului, consiliile judetene, municipale sau locale, in colaborare cu patronatele intreprinderilor mici si mijlocii, pe baza de motivare economica a partilor implicate si in scopul sprijinirii infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.

ART. 13
(1) In intelesul prezentei legi, se considera active disponibile activele care nu sunt utilizate. Societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome sunt obligate sa stabileasca si sa intocmeasca listele cuprinzand activele disponibile, in termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi. Listele vor fi transmise la birourile de asistenta pentru constituirea si dezvoltarea societatilor comerciale, organizate in cadrul camerelor de comert si industrie judetene si a municipiului Bucuresti. Listele vor fi actualizate lunar.
(2) Listele cuprinzand activele disponibile au caracter public si vor fi afisate la sediile camerelor de comert si industrie judetene si a municipiului Bucuresti. Birourile de asistenta pentru constituirea si dezvoltarea societatilor comerciale, organizate in cadrul camerelor de comert si industrie, vor anunta prin intermediul presei locul unde sunt afisate listele cuprinzand activele disponibile.

ART. 14
(1) Fondul Proprietatii de Stat, ministerele sau autoritatile publice locale dau mandat reprezentantilor lor in adunarile generale si in consiliile de administratie ale societatilor comerciale, companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome sa determine vanzarea activelor aflate in situatia prevazuta la art. 12 alin. (1).
(2) Fondul Proprietatii de Stat, ministerele sau autoritatile publice locale urmaresc derularea transferului activelor potrivit art. 12 alin. (1).

Sectiunea a 3-a
Accesul prioritar la achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari si servicii

ART. 15
(1) Guvernul, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile publice locale trebuie sa asigure cresterea ponderii intreprinderilor mici si mijlocii in valoarea contractelor de achizitii publice de bunuri materiale, lucrari si servicii, urmarind ca aceasta pondere sa atinga un nivel comparabil cu contributia acestora la realizarea produsului intern brut.
(2) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile cerute in achizitiile publice de bunuri materiale, lucrari si servicii.
(3) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul va elabora norme metodologice, in conditiile alin. (2), care sa stimuleze accesul intreprinderilor mici si mijlocii la contracte de achizitii publice de bunuri materiale, lucrari si servicii.
(4) Institutiile publice, societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome au obligatia de a organiza prima licitatie doar pentru intreprinderile mici si mijlocii, dupa cum urmeaza:
a) cererile de oferta pentru procurari de materiale care nu depasesc 500.000.000 lei;
b) cererile de oferta pentru procurari de echipamente care nu depasesc 1.000.000.000 lei;
c) cererile de oferta pentru reparatii care nu depasesc 2.000.000.000 lei;
d) cererile de oferta pentru constructii care nu depasesc 3.000.000.000 lei.
(5) In situatia neadjudecarii licitatiei de catre intreprinderile mici si mijlocii se va organiza o alta licitatie cu acces liber, conform reglementarilor in vigoare.

Abrogat prin O.G. nr.118/1999 de la 01.01.2000

ART. 16
(1) Guvernul sprijina activitatea de cercetare si inovare tehnologica desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii, prin:
a) includerea in programul national a unui capitol distinct referitor la activitatea de cercetare-dezvoltare desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii;
b) asigurarea contractarii cu prioritate a tematicii solicitate de intreprinderile mici si mijlocii, de catre institutele de cercetare stiintifica si dezvoltare;
c) facilitarea accesului la informatii tehnologice de specialitate in conditiile legii si infiintarea de incubatoare de afaceri, parcuri stiintifice si alte forme asemanatoare;
d) obligativitatea punerii la dispozitie intreprinderilor mici si mijlocii a rezultatelor activitatii de cercetare-dezvoltare finantate de la buget, in aceleasi conditii de care beneficiaza in prezent societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome.
(2) Guvernul, organele de specialitate ale administratiei publice centrale si autoritatile locale vor acorda sprijin, pe baza de programe, intreprinderilor mici si mijlocii, vizand incurajarea activitatilor care contribuie la largirea pietelor intreprinderilor si, cu prioritate, la dezvoltarea exporturilor prin sprijin financiar si asigurari de risc pentru operatiuni de comert exterior, accesul la informatii privind pietele interne si externe, pentru realizarea de actiuni promotionale, expozitii in tara si strainatate.

Sectiunea a 4-a
Servicii de informare, asistenta, consultanta, cercetare si inovare tehnologica, acordate intreprinderilor mici si mijlocii

ART. 17
(1) In scopul desfasurarii si dezvoltarii activitatii lor, intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de servicii de informare, asistenta, consultanta, cercetare si inovare tehnologica in domeniile financiar-bancar, management si marketing.
(2) Guvernul, autoritatile administratiei publice locale, camerele de comert si industrie si organizatiile patronale ale intreprinderilor mici si mijlocii sprijina functionarea unei retele nationale de centre de consultanta si management al informatiilor pentru intreprinderile mici si mijlocii. In acest scop se va constitui reteaua nationala de centre de consultanta, prin grija Agentiei Nationale pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, prin libera aderare a centrelor de consultanta si management al informatiilor si a organizatiilor neguvernamentale care activeaza in acelasi domeniu.
(3) Costurile pentru serviciile de informare, asistenta, consultanta, cercetare si inovare tehnologica acordate intreprinderilor mici si mijlocii se suporta partial din sumele prevazute anual in legea bugetului de stat, pe baza de programe.

ART. 18
Guvernul sprijina activitatea de cercetare si inovare tehnologica desfasurata de intreprinderile mici si mijlocii, prin transfer tehnologic gratuit, catre intreprinderile mici si mijlocii producatoare de bunuri si servicii, al rezultatelor cercetarii din Programul national de cercetare.

Sectiunea a 5-a
Pregatirea profesionala manageriala

ART. 19
(1) Guvernul si autoritatile publice locale asigura, prin sumele alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si prin programele sustinute de organisme internationale sau alte surse, finantarea integrala sau partiala a unor programe de pregatire profesionala destinate managerilor si angajatilor intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) Programele de pregatire vor fi realizate prin intermediul:
a) institutiilor de invatamant de stat si particular, autorizate si acreditate potrivit legii;
b) organizatiilor si centrelor de asistenta si consultanta, care au drept scop sprijinirea dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii;
c) programelor de formare finantate de organisme internationale.
(3) Intreprinderile mici si mijlocii, cu capacitate de formare profesionala corespunzatoare la locul de munca in diverse meserii, vor putea elibera, in conditiile legii, atestate de calificare profesionala.

CAP. 3
Programe de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii

ART. 20
(1) Guvernul va aproba anual programe de incurajare si de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii pe baza programelor elaborate de Agentia Nationala pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, cu consultarea camerelor de comert si industrie si a patronatelor intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) La nivelul unitatilor administrativ-teritoriale programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii se aproba de catre autoritatile administratiei publice locale, corespunzator atributiilor acestora, si se finanteaza din bugetele proprii si din surse atrase.

ART. 21
(1) Anual, prin legea bugetului de stat se aloca fonduri pentru finantarea programelor de dezvoltare si a masurilor de sprijinire a infiintarii de noi intreprinderi si de sustinere a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
(2) Sumele alocate pentru sprijinirea infiintarii de intreprinderi si sustinerea dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii vor fi evidentiate si urmarite in mod distinct in bugetul de stat, in bugetele locale si in bugetele fondurilor speciale, precum si in bugetele ordonatorilor de credite.
(3) Programele vor fi derulate de catre Agentia Nationala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii, prin intermediul organizatiilor sau institutiilor de drept privat. Selectarea organizatiilor sau institutiilor de drept privat se face prin licitatie. Intre castigatorul licitatiei si unitatea specializata in problemele intreprinderilor mici si mijlocii din cadrul Guvernului se incheie un contract de prestari de servicii, in baza caruia se va trece la derularea programului respectiv.
(4) Plafoanele de cheltuieli aferente serviciilor de redactare a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, serviciilor de conducere a programelor si cele complementare acestora, de monitorizare, evaluare si control, vor fi stabilite la aprobarea bugetului fiecarui program, dar nu mai mult de 10% din valoarea sumelor alocate pentru programul propriu-zis.
(5) Sumele alocate potrivit prezentului articol pot fi utilizate si pentru acoperirea unor cheltuieli proprii de functionare ale ordonatorilor de credite, numai in masura in care activitatile acestora, consacrate stimularii intreprinderilor mici si mijlocii, si cheltuielile proprii aferente pot fi evidentiate si urmarite distinct.

CAP. 4
Facilitatile economico-financiare, fiscale si bancare care se acorda intreprinderilor mici si mijlocii cu capital integral privat

ART. 22
Intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru masinile, instalatiile, echipamentele industriale, know-how, care se importa in vederea dezvoltarii activitatilor proprii de productie si servicii si care se achita din fonduri proprii sau din credite obtinute de la banci romanesti sau straine.

Abrogat prin O.U.G. nr.215/1999

ART. 23
Cota-parte din profitul brut reinvestit de catre intreprinderile mici si mijlocii nu se impoziteaza.

Abrogat prin O.U.G. nr.217/1999

ART. 24
(1) Intreprinderile mici si mijlocii vor beneficia de reducerea impozitului pe profit in proportie de 20%, in cazul in care creeaza noi locuri de munca, daca se asigura cresterea numarului scriptic cu cel putin 10% fata de anul financiar precedent.
(2) Prevederile alin. (1) se aplica in urmatoarele conditii:
a) reducerea impozitului pe profit se aplica in perioada in care forta de munca nou-angajata ramane in intreprindere si nu se fac alte disponibilizari;
b) forta de munca nou-angajata sa fie de cel putin 10% din forta de munca existenta in intreprindere in momentul angajarii.

Abrogat prin O.U.G. nr.217/1999

ART. 25
Intreprinderile mici si mijlocii sunt scutite de la plata taxelor vamale pentru importul de materii prime necesare pentru fabricarea produselor de catre acestea, in cazul in care aceste produse sunt la randul lor scutite de la plata taxelor vamale de import. Lista cuprinzand produsele scutite se aproba anual prin hotarare a Guvernului.

Abrogat prin O.U.G. nr.215/1999

ART. 26
(1) Intreprinderile mici si mijlocii beneficiaza de reducerea cu 75% a impozitului pe profitul obtinut din productia livrata la export.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplica exporturilor de resurse primare sau celor asimilate acestora.

Abrogat prin O.U.G. nr.217/1999

ART. 27
In vederea simplificarii sistemului de impozitare pe veniturile persoanelor fizice, ale asociatiilor familiale si ale intreprinderilor mici si mijlocii, se va aplica sistemul forfetar de impozitare, stabilit in functie de cifra de afaceri din anul precedent.

Abrogat prin O.G. nr.73/1999

Abrogat prin O.U.G. nr.217/1999

ART. 28
Prin hotarare a Guvernului se infiinteaza Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, care va avea filiale in fiecare resedinta de judet.

ART. 29
Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii se infiinteaza sub forma societatilor comerciale pe actiuni, in conditiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata.

ART. 30
Capitalul social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii se exprima in actiuni nominative, cu valoare nominala de 1.000.000 lei.

ART. 31
Actiunile Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii pot fi admise la cotarea unei burse de valori sau pot fi negociate pe o alta piata organizata de valori mobiliare.

ART. 32
Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii nu poate functiona decat dupa varsarea integrala a capitalului social subscris.

ART. 33
Capitalul social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii poate fi majorat prin emisiune de actiuni sau de obligatiuni convertibile in actiuni.

ART. 34
(1) Capitalul social al Fondului national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, stabilit la infiintare, este de 50.000.000.000 lei, avand ca sursa de alocare bugetul de stat.
(2) Capitalul social de 50.000.000.000 lei va fi majorat, pe o perioada de 5 ani, cu 0,4% din veniturile bugetare.

ART. 35
Fondul national de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii are ca obiect de activitate exclusiv garantarea creditelor sau a altor instrumente de finantare care pot fi obtinute de catre intreprinderile mici si mijlocii de la bancile comerciale ori din alte surse.

CAP. 5
Coordonarea politicilor si a programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii

ART. 36
Guvernul asigura coordonarea politicilor si a masurilor de incurajare si de stimulare a intreprinderilor mici si mijlocii, monitorizarea si evaluarea acestora, prin Agentia Nationala a Intreprinderilor Mici si Mijlocii.
Organizarea si functionarea Agentiei Nationale a Intreprinderilor Mici si Mijlocii se aproba prin hotarare a Guvernului.

ART. 37
(1) Pana la data de 30 octombrie a fiecarui an Guvernul prezinta Parlamentului un raport anual cu privire la dezvoltarea sectorului de intreprinderi mici si mijlocii, modul in care corespund necesitatilor intreprinderilor mici si mijlocii cadrul macroeconomic, cadrul legislativ si cel institutional, politicile de incurajare si de stimulare adoptate si stadiul aplicarii acestora, masurile adoptate si efectele constatate. Raportul anual trebuie sa fie insotit de programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii care urmeaza a fi intreprinse in anul calendaristic urmator, in vederea aprobarii de catre Parlament a includerii fondurilor care se estimeaza a fi prevazute in legea bugetului de stat pentru anul urmator.
(2) Raportul anual trebuie sa reflecteze rezultatele consultarilor si conlucrarii cu organizatiile de intreprinzatori si cu celelalte structuri ale mediului de afaceri si ale societatii civile interesate.

CAP. 6
Sanctiuni

ART. 38
(1) Refuzul nejustificat al eliberarii avizului, autorizatiei sau licentei de functionare a intreprinderilor mici si mijlocii ori intarzierea in eliberarea acestora de catre institutiile publice, abilitate conform art. 5, 9 si 10, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
(2) Nerespectarea de catre societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si de catre regiile autonome a obligatiilor prevazute la art. 12 alin. (2) si la art. 15 alin. (4) constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.
(3) Nerespectarea obligatiei prevazute la art. 13 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 75.000.000 lei la 150.000.000 lei.
(4) Sanctiunile se aplica individual persoanelor care au savarsit contraventia, salariati ai societatilor comerciale si companiilor nationale cu capital majoritar de stat, precum si ai regiilor autonome sau membri ai consiliului de administratie al acestora.
(5) Veniturile realizate in baza contractelor de concesionare, inchiriere sau asociere in participatiune pentru activele sau spatiile apartinand societatilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar, precum si regiilor autonome se impoziteaza cu 90%.
(6) Societatile comerciale si companiile nationale cu capital majoritar de stat, precum si regiile autonome vor plati pentru spatiile, utilajele si echipamentele tehnice neutilizate, care nu au fost oferite intreprinderilor mici si mijlocii la vanzare sau in contract de leasing, o penalizare anuala de 1% din valoarea de inventar a acestora. Penalizarea se va face venit la bugetul de stat sau la bugetul local.
(7) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre persoanele imputernicite ale Agentiei Nationale pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii.
(8) Regimul contraventiilor prevazute la alin. (1)-(3) se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia prevederilor art. 25-27.
(9) Guvernul va indexa periodic cuantumul amenzilor cu rata inflatiei.

CAP. 7
Dispozitii tranzitorii

ART. 39
(1) Finantarea programelor de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii si contractarea activitatilor cuprinse in aceste programe, potrivit prevederilor art. 20 si 21, se fac prin exceptarea de la prevederile art. 22, 38 si 79 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.
(2) In termen de 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi Guvernul va aproba, pe baza propunerilor Ministerului Finantelor si ale Agentiei Nationale pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, norme metodologice privind modalitatea de finantare a programelor si a masurilor de stimulare a infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, potrivit prevederilor art. 20 si 21.

ART. 40
Programele de dezvoltare a intreprinderilor mici si mijlocii, aprobate potrivit prezentei legi, vor fi finantate de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, din fonduri provenite de la organisme internationale sau din alte surse.

ART. 41
(1) Ordonanta Guvernului nr. 12/1993 privind achizitiile publice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 281 din 4 decembrie 1995, cu modificarile ulterioare, nu se aplica in situatiile prevazute la art. 15 si 16.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 25/1993 privind stimularea intreprinderilor mici si mijlocii, aprobata si modificata prin Legea nr. 83/1994 si republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 301 din 24 octombrie 1994, cu modificarile ulterioare.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
ION DIACONESCU

p. PRESEDINTELE SENATULUI
MIRCEA IONESCU-QUINTUS


Miercuri, 26 ianuarie 2022, 08:28

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.