LEGE nr.64 din 15 aprilie 1999
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr.70/1997 privind controlul fiscal
Textul actului publicat în M.Of. nr. 168/21 apr. 1999

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC
Se aprobă Ordonanța Guvernului nr.70 din 28 august 1997 privind controlul fiscal, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 134/1997 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.227 din 30 august 1997, cu urmatoarele modificari și completari:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Controlul fiscal cuprinde ansamblul activitatilor care au ca scop verificarea realitatii declaratiilor, precum și verificarea corectitudinii și exactitatii indeplinirii, conform legii, a obligatiilor fiscale de catre contribuabili."

2. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - Sunt supuse controlului fiscal, potrivit prezentei ordonanțe, persoanele fizice și juridice, romane și straine, precum și asociatiile fara personalitate juridica, carora le revin, potrivit reglementarilor legale în vigoare, obligatii fiscale, denumite în continuare contribuabili."

3. Articolul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 3. - Obligatiile fiscale cuprind:
a) obligatia de a declara bunurile și veniturile impozabile sau, dupa caz, impozitele datorate;
b) obligatia de a calcula și de a inregistra în evidentele contabile și de plata, la termenele legale, impozitele;
c) obligatia de a calcula și de a inregistra în evidentele contabile și de plata, la termenele legale, impozitele care se realizeaza prin stopaj la sursa;
d) orice alte obligatii legale care revin contribuabililor, persoane fizice sau juridice, în aplicarea legilor fiscale."

4. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 5. - Controlul fiscal se exercita de catre Ministerul Finantelor și unitatile sale teritoriale, prin aparatul fiscal și organele de control financiar abilitate de lege, denumite în continuare organe de control fiscal.
Angajatii organelor de control fiscal indeplinesc o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat.
Organizarea, competenta teritoriala și atributiile organelor de control fiscal se aproba de catre ministrul finantelor."

5. Titlul capitolului II va avea urmatorul cuprins:
"Drepturile și obligatiile organelor de control fiscal"

6. La articolul 6, partea introductiva și literele b), c), d), e), f) și g) vor avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - In exercitarea atributiilor ce le revin, organele de control fiscal au dreptul:
...........................................................................
b) sa solicite contribuabililor informatiile, justificarile sau explicatiile referitoare la declaratiile sau la documentele supuse controlului. In cazul în care se solicita raspunsul în scris, contribuabilii sunt obligati sa furnizeze informatiile respective în termen de 10 zile de la primirea solicitarii;
c) sa solicite prezenta contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal. Solicitarea se face în scris și cuprinde, în mod obligatoriu, data, ora și locul intalnirii, precum și scopul acesteia. Solicitarea se comunica contribuabilului cu cel putin 15 zile inaintea datei fixate pentru intalnire;
d) sa faca constatari faptice cu privire la natura activitatilor producatoare de venituri impozabile sau pentru identificarea bunurilor sau surselor impozabile;
e) sa primeasca copii de pe orice inscris, document sau inregistrare contabila;
f) sa retina, în scopul protejarii impotriva instrainarii sau distrugerii, în schimbul unei dovezi scrise și semnate de organul de control fiscal, orice document sau orice element material care poate constitui o proba sau o dovada referitoare la determinarea impozitelor datorate de catre contribuabili, pe o perioada de maximum 30 de zile. In cazuri exceptionale, cu aprobarea conducerii directiilor generale ale finantelor publice și controlului financiar de stat judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, perioada de retinere poate fi prelungita pana la 90 de zile;
g) sa intre, în prezenta contribuabilului sau a reprezentantului legal al acestuia ori în prezenta unei alte persoane desemnate de contribuabil, în orice incinta a sediului în care isi desfasoara activitatea contribuabilul sau în locuri în care exista bunuri impozabile sau în care se desfasoara activitati producatoare de venituri. Accesul este permis în cursul programului normal de lucru al contribuabilului, iar în afara acestuia, numai cu autorizarea scrisa a conducerii organului de control fiscal și cu acordul contribuabilului."

7. La articolul 6, litera h) se abroga.

8. La articolul 8, partea introductiva a alineatului 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 8. - In scopul determinarii modului de respectare a obligatiilor fiscale ce revin contribuabililor și al stabilirii exacte a impozitelor datorate, organele de control fiscal sunt în drept sa solicite informatii de la:"

9. La articolul 8, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Persoanele, organele și institutiile mentionate la alin. 1 sunt obligate ca, în termenul specificat în solicitare, sa furnizeze informatiile și sa puna la dispozitie organelor de control fiscal actele, evidentele și datele respective."

10. La articolul 8, alineatul 3 va avea urmatorul cuprins:
"Toate actele, datele și informatiile obtinute de organele de control fiscal în modul prevazut în prezentul articol vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului și vor putea fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate de acesta."

11. Articolul 9 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 9. - In cazuri temeinic justificate, organele de control fiscal pot solicita persoanelor, potrivit competentelor teritoriale, sa faca declaratii sau sa prezinte documente, considerate necesare pentru a stabili daca persoana în cauza are sau nu are calitatea de contribuabil."

12. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 10. - Organele de control fiscal au obligatia sa exercite controlul fiscal în asa fel incat sa afecteze cat mai putin desfasurarea activitatilor curente ale contribuabililor.
Pe intreaga durata a controlului fiscal organele de control fiscal au obligatia de a actiona cu profesionalism, dovedind corectitudine și obiectivitate în relatiile cu contribuabilii controlati și cu celelalte persoane cu care vin în contact pe parcursul indeplinirii atributiilor de serviciu."

13. La articolul 11, litera b) va avea urmatorul cuprins:
"b) sa constate contraventiile și sa aplice amenzile și penalitatile prevazute de legile fiscale;"

14. Dupa articolul 11 se introduce articolul 11^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 11^1. - Inaintea desfasurarii unei actiuni de control fiscal la sediul, domiciliul sau reședința contribuabilului, acesta are dreptul:
a) sa fie informat în legatura cu actiunea care urmeaza sa se desfasoare, prin transmiterea unui aviz de verificare;
b) sa fie instiintat în legatura cu drepturile și obligatiile sale care rezulta din prezenta ordonanța. Avizul de verificare va cuprinde:
- baza legala a transmiterii lui și a desfasurarii controlului fiscal;
- perioada în care este programata sa se desfasoare actiunea de control fiscal;
- impozitele și perioadele impozabile care vor fi cuprinse în verificare.
Avizul de verificare se transmite contribuabilului cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii efective a actiunii de control fiscal.
In cazul organelor de control fiscal, care, potrivit legii, pot executa controale inopinate, precum și în cazul în care actiunea de control fiscal se desfasoara în vederea solutionarii unor cereri ale contribuabililor, transmiterea avizului de verificare nu este obligatorie.
Contribuabilul confirma luarea la cunostinta despre drepturile și obligatiile sale prin semnarea avizului de verificare.
Pentru motive intemeiate contribuabilii pot solicita modificarea datei de incepere a controlului fiscal cu maximum 30 de zile lucratoare, solicitare care se comunica, în scris, conducerii organului de control fiscal, la 5 zile de la primirea avizului de verificare și de la semnarea acestuia.
O noua solicitare de amanare a controlului fiscal respectiv nu se admite."

15. Dupa articolul 12 se introduce articolul 12^1 cu urmatorul cuprins:
"Art. 12^1. - Contribuabilii au dreptul sa solicite, din proprie initiativa, sa fie controlati."

16. Articolul 13 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 13. - Contribuabilii sunt obligati sa puna la dispozitie organului de control fiscal toate documentele tehnico-operative, contabile și orice alte documente legale justificative, care stau la baza calcularii corecte și în cuantumul legal a impozitelor datorate.
Documentele neprezentate cu rea-credinta, dovedita cu ocazia controlului fiscal efectuat la sediul, domiciliul sau reședința contribuabilului ori la sediul organului de control fiscal, nu vor fi luate în considerare ulterior, cu ocazia solutionarii eventualelor obiectiuni, contestatii și plangeri impotriva actelor de control."

17. La articolul 17, alineatul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Controlul fiscal se desfasoara la sediul, domiciliul ori reședința contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, dupa caz."

18. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18. - Perioada afectata efectuarii controlului fiscal prevazut la art. 17 este stabilita de organele de control fiscal în functie de obiectivele controlului și nu poate fi mai mare de 3 luni."

19. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19. - Controlul fiscal la sediul, domiciliul ori reședința contribuabilului sau la sediul organului de control fiscal, dupa caz, se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit și pentru fiecare perioada supusa impozitarii.
Prin exceptie de la prevederile alin. 1, conducatorul organului de control fiscal competent poate decide reverificarea unei anumite perioade, daca de la data incheierii controlului fiscal și pana la implinirea termenului de prescriptie prevazut de prezenta ordonanța apar date suplimentare, necunoscute organului de control fiscal la data efectuarii controlului, care influenteaza sau modifica rezultatele acestuia."

20. Articolul 20 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20. - Rezultatele controlului fiscal se consemneaza obligatoriu în procese-verbale de control, în note de constatare sau în procese-verbale de constatare a contraventiilor, dupa caz."

21. Titlul capitolului V va avea urmatorul cuprins:
"Prescriptia dreptului organului de control fiscal de a stabili diferente de impozite"

22. La articolul 21, partea introductiva va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - Dreptul organelor de control fiscal de a stabili diferente de impozite și majorari de intarziere pentru neplata în termen a acestora, precum și de a constata contraventii și de a aplica amenzi și penalitati pentru faptele ale caror constatare și sanctionare sunt, potrivit legii, de competenta organelor de control fiscal, pentru o perioada impozabila, se prescrie dupa cum urmeaza:"

23. Articolul 25 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 25. - Termenul de prescriptie pentru stabilirea impozitelor și a diferentelor de impozite este de 10 ani în caz de evaziune fiscala stabilita printr-o hotarare judecatoreasca definitiva."

24. La articolul 26 alineatul 1, partea introductiva și literele a)-d) vor avea urmatorul cuprins:
"Constituie contraventii, daca nu sunt savarsite în astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni, urmatoarele fapte:
a) nefurnizarea de catre contribuabili sau de catre persoana imputernicita legal sa ii reprezinte a documentelor justificative sau a explicatiilor solicitate de catre organele de control fiscal;
b) neprezentarea contribuabililor sau a reprezentantilor legali ai acestora la sediul organului de control fiscal la data, ora și locul fixate, la solicitarea scrisa a acestuia;
c) refuzul contribuabilului de a permite accesul organului de control fiscal în sediul sau de afaceri sau în orice alte locuri în care exista bunuri impozabile sau în care acesta desfasoara activitati producatoare de venituri, în vederea exercitarii controlului fiscal;
d) nefurnizarea de catre persoanele, organele și institutiile prevazute la art. 8, în termenul stabilit de organele de control fiscal, a actelor, evidentelor și datelor solicitate;"

25. La articolul 26, alineatul 2 va avea urmatorul cuprins:
Contraventiile prevazute la alin. 1 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
1. cele de la lit. a) și b), cu amenda de la 500.000 lei la 2.000.000 lei, care se suporta de catre persoanele fizice vinovate;
2. cele de la lit. c) și d), cu amenda de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei;
3. cele de la lit. e), cu amenda de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei."

26. Articolul 28 se abroga.

27. Articolul 29 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29. - In aplicarea prezentei ordonanțe Ministerul Finantelor va emite instructiuni de aplicare, aprobate prin hotarare a Guvernului, la 60 de zile de la data publicarii în Monitorul Oficial al României, Partea I, a legii de aprobare a prezentei ordonanțe."

Aceasta lege a fost adoptată de Senat în ședința din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI

DORU IOAN TARACILĂ

Aceasta lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 15 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR

ADRIAN NĂSTASE


Luni, 24 ianuarie 2022, 09:46

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.