LEGE nr.83 din 30 noiembrie 1993
privind sprijinul acordat de stat producatorilor agricoli
Textul actului publicat în M.Of. nr. 284/7 dec. 1993

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - (1) Statul sprijina producatorii agricoli prin alocatii si subventii la dobinzile pentru credite de productie si investitii, prime de productie si compensatii, avantaje fiscale, garantii pentru obtinerea de credite, garantarea de preturi de achizitie remuneratorii pentru produsele agricole de importanta nationala, acordarea de asistenta tehnica de specialitate si alte facilitati.

(2) Lista produselor agricole declarate de importanta nationala se publica de catre Guvern in Monitorul Oficial al Romaniei pina la 1 septembrie al fiecarui an.

(3) Pentru anul 1993, lista se va publica in termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei.

Art. 2. - (1) Alocatiile pentru productie si investitii se acorda producatorilor agricoli pentru: ameliorarea fertilitatii terenurilor agricole, procurarea si mentinerea in exploatare de efective matca, procurarea de reproducatori si material seminal, producerea de seminte si material saditor.

(2) Producatorii agricoli in intelesul prezentei legi sint proprietarii si detinatorii legali de animale, de terenuri agricole sau forestiere, situate in extravilan sau in intravilanul comunelor, oraselor si municipiilor, indiferent de forma de exploatare a acestora.

Art. 3. - (1) Alocatiile destinate ameliorarii fertilitatii terenurilor agricole se acorda producatorilor agricoli sub forma de amendamente si ingrasaminte chimice, corespunzator suprafetelor detinute, pe baza programelor de ameliorare si fertilizare intocmite de specialisti abilitati in acest scop.

(2) Cantitatea de ingrasaminte chimice, acordata sub forma de alocatie, reprezinta cel putin 60 kg substanta activa azot si fosfor pe hectarul cultivat cu griu sau secara a caror productie este contractata in productie de minimum 40% cu agentii economici mandatati de stat.

(3) Pentru alte culturi, nivelul alocatiei pe hectar in kg substanta activa se stabileste, anual, prin hotarire a Guvernului.

(4) Amendarea solurilor acide si alcaline se suporta integral de la bugetul se stat.

Art. 4. - (1) Creditele destinate extinderii exploatatiilor agricole proprietate privata se acorda producatorilor agricoli, persoane fizice, care detin in proprietate suprafete mai mici de 20 hectare teren agricol in echivalent arabil. Cretitele se acorda, la cerere, in baza actelor de proprietate.

(2) Terenurile apartinind producatorilor agricoli pentru care acestia au beneficiat de creditul destinat extinderii exploatatiilor agricole proprietate privata nu pot fi instrainate prin vinzare, fara acordul bancii creditoare, timp de 10 ani de la data acordarii creditului, sub sanctiunea nulitatii absolute a actului de instrainare.

Art. 5. - (1) Alocatiile destinate procurarii de efective matca si reproducatori se acorda producatorilor agricoli pentru animalele valoroase atestate de catre oficiile de selectie si reproductie a animalelor, din speciile si rasele stabilite de Ministerul Agriculturii si Alimentatiei.

(2) Cuantumul alocatiilor este de pina la 50% din pretul de vinzare echivalent in viu, pentru animalele de carne.

(3) Efectivele matca si reproducatorii, pentru care producatorii agricoli au beneficiat de alocatia prevazuta la alin. (1), nu pot fi instrainate si nici taiate timp de 4 ani pentru bovine si 2 ani pentru celelalte specii de la data procurarii.

(4) Alocatiile destinate mentinerii in exploatare de efective matca de vaci si bivolite se acorda tuturor producatorilor agricoli si reprezinta 25% din cheltuielile anuale de intretinere pe animal si specie.

(5) Alocatia se acorda producatorilor agricoli care mentin in exploatare pe durata unui ciclu de productie cel putin 3 vaci de lapte sau 3 bivolite.

(6) Alocatiile destinate procurarii si mentinerii in exploatare de efective matca si reproducatori se acorda producatorilor agricoli pe baza actelor de vinzare-cumparare si a datelor si documentelor furnizate de centrele agricole, circumscriptiile sanitar-veterinare si, dupa caz, oficiile de reproductie si selectie a animalelor si statiunile de cercetari agricole de profil din zona respectiva, certificate de primar.

Art. 6. - (1) Proprietarii si alti detinatori legali de terenuri pentru suprafetele care se vor impaduri ca masura antierozionala sau avind ca scop crearea de perdele de protectie, stabilita de organele in drept, beneficiaza, in compensatie, de prime de impadurire.

(2) Primele de impadurire se acorda proportional cu suprafata, prin intermediul ocoalelor silvice, proprietarilor si altor detinatori legali de teren care se obliga in scris sa planteze si sa exploateze aceste suprafete in regim silvic, potrivit legii.

Art. 7. - (1) Statul sprijina dotarea exploatatiilor agricole cu tractoare, masini si echipamente agricole, animale de reproductie si productie, construirea de spatii de productie, de prelucrare si depozitare, aprovizionarea materiala, realizarea si valorificarea productiei agricole, prin acordarea de credite cu dobinda preferentiala sau, dupa caz, acordarea de garantii in vederea obtinerii acestora.

(2) Producatorii agricoli beneficiaza, prin intermediul institutiilor financiare sau bancare, de:

a) credite pe termen scurt, cu dobinda anuala subventionata in proportie de 60% pentru aprovizionarea materiala si realizarea productiei agricole;
b) credite pe termen mijlociu, cu dobinda anuala subventionata in proportie de 70% destinate procurarii de echipamente, tractoare, masini si utilaje agricole, animale de productie si reproductie;
c) credite pe termen lung, cu dobinda anuala subventionata in proportie de 75% si o perioada de gratie de un an, in vederea realizarii de investitii pentru constructia de adaposturi in zootehnie, spatii de productie si depozitare, sere, plantatii pomiviticole, introducerea si extinderea suprafetelor agricole in proprietate privata si a irigatiilor.

(3) Bancile comerciale pot acorda producatorilor agricoli credite garantate cu terenurile pe care acestia le detin in proprietate. Pina la eliberarea titlurilor de proprietate, dovada dreptului de proprietate se va face cu adeverinta eliberata de comisia comunala constituita in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 si a procesului-verbal de punere in posesie.

(4) Durata de rambursare a creditelor prevazute la lit. b) si c), acordate producatorilor agricoli din zona montana si submontana, se poate prelungi cu inca 5 ani, la cererea beneficiarilor creditelor.

(5) Diferenta dintre dobinda pietei si nivelurile de subventii prevazute la alin. (2) se acorda de la bugetul de stat.

Art. 8. - (1) Primele acordate de stat producatorilor pentru produsele agricole vegetale si animale de importanta nationala se refera la:

- produsele vegetale si zootehnice livrate agentilor economici mandatati de stat la preturile de contractare si de achizitie garantate de stat;
- viteii obtinuti de la vacile si junicile insamintate artificial sau prin monta de la reproducatori atestati;
- lucrarile speciale ale solului - afinarea adinca, scarificarea, nivelarea.

(2) Cuantumul primelor acordate de stat in acest scop se stabileste anual de catre Guvern.

Art. 9. - (1) Anual, pina la data de 1 martie, pe baza evolutiei pietei produselor agricole, Guvernul va stabili preturi minime garantate de achizitie la produsele agricole de importanta nationala.

(2) Pretul minim garantat reprezinta contravaloarea in lei a pretului mediu, inregistrat in anul precedent pe piata mondiala, al produsului respectiv.

Art. 10. - Preturile minime garantate se stabilesc, in conditiile prezentei legi, pentru cereale, plante oleaginoase, leguminoase boabe, sfecla de zahar, cartofi, tomate pentru industrializare, seminte, material saditor si lapte proaspat. Guvernul poate stabili preturi garantate si la alte produse agricole.

Art. 11. - (1) Pentru produsele agricole vegetale si animale contractate cu agentii economici special mandatati de stat, producatorii agricoli beneficiaza, la cerere, de avansuri de minimum 30% din valoarea productiei contractate, determinate in baza pretului minim garantat.

(2) Avansurile se acorda in bani sau in materii prime si materiale de catre agentii economici special mandatati de stat, in conditii stabilite de comun acord cu producatorii agricoli, si se garanteaza cu productia agricola apartinind acestora.

Art. 12. - (1) Importurile pentru animalele de reproductie, tractoare, masini agricole, echipamente pentru agricultura si valorificarea productiei agricole, insectofundicide, produse zoo-veterinare, furaje proteice si aditivi furajeri sint exceptate de la plata taxelor vamale.

(2) Prevedirile alin. (1) se aplica si ajutoarelor externe in natura acordate producatorilor agricoli.

Art. 13. - (1) Asistenta tehnica si consultatiile de specialitate se acorda la nivelul fiecarei comune, prin personalul de specialitate salarizat de stat.

(2) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei va asigura editarea si distribuirea de reviste si materiale de specialitate si va organiza cursuri gratuite de instruire, perfectionare si atestare a agricultorilor, inclusiv de intretinere, reparare si exploatare a tractoarelor si masinilor agricole, atribuirea de burse pentru tinerii care frecventeaza scolile profesionale agricole si alte asemenea masuri.

(3) Prin intermediul serviciilor sale, Ministerul Agriculturii si Alimentatiei pune gratuit la dispozitia producatorilor agricoli, persoane fizice, proiecte si devize model pentru constructii gospodaresti si de productie agricola, instructiuni si tehnologii de cultivare a plantelor, de crestere a animalelor si de folosire a produselor chimice in agricultura, de protectie a plantelor, animalelor si mediului inconjurator; organizeaza anual tirguri, concursuri cu premii, expozitii, excursii de studii ale producatorilor agricoli si altele asemenea privind utilizarea exploatatiilor agricole private.

Art. 14. - (1) Sumele necesare acoperirii contravalorii alocatiilor, primelor, subventiilor, compensatiilor si pentru activitatile prevazute la art. 13, care se acorda producatorilor agricoli potrivit prezentei legi, se aproba anual prin legea bugetului de stat, incepind cu 1 ianuarie 1994.

(2) Sumele prevazute la alin. (1) se acorda producatorilor agricoli prin intermediul organismelor de stat si al altor institutii special mandatate de catre Guvern.

Art. 15. - (1) Sumele aferente alocatiilor, primelor, compensatiilor, subventiilor si altor masuri de sprijin prevazute de prezenta lege se acorda producatorilor agricoli proportional cu ponderea structurii de proprietate a fondului funciar al Romaniei.

(2) Guvernul va stabili, in termen de 60 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, la propunerea Ministerului Finantelor si a Ministerului Agriculturii si Alimentatiei, modul de identificare pe intreg circuitul bancar a structurilor de proprietate beneficiare de sprijin, norme privind modalitatile de acordare si utilizare, precum si de control al alocatiilor, primelor, compensatiilor, subventiilor si al altor masuri de sprijin prevazute de prezenta lege.

Art. 16. - Incalcarea prevederilor prezentei legi atrage raspunderea civila, contraventionala sau penala, dupa caz.

Art. 17. - (1) Constituie contraventii la normele privind acordarea si utilizarea alocatiilor, primelor, subventiilor si a compensatiilor urmatoarele fapte, daca nu au fost savirsite in astfel de conditii incit sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) instrainarea, de catre proprietarii agricoli, a terenurilor pentru care acestia au beneficiat de credite destinate extinderii exploatatiilor agricole, inainte de implinirea termenului prevazut la art. 4 alin. (2);
b) neacordarea primelor prevazute la art. 8;
c) neimpadurirea, ca masura antierozionala sau avind ca scop crearea de perdele de protectie, a suprafetelor stabilite de organele agricole sau silvice competente;
d) neacordarea asistentei tehnice si a consultatiilor de specialitate de catre personalul de specialitate salarizat de stat;
e) nepunerea la dispozitia producatorilor agricoli, persoane fizice, in mod gratuit, a proiectelor si devizelor model privind constructiile gospodaresti si de productie agricola, a instructiunilor si tehnologiilor de cultivare a plantelor, de aplicare a tratamentelor cu produse chimice, de crestere a animalelor.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 50.000 lei la 100.000 lei, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b), d) si e);
b) cu amenda de la 100.000 lei la 250.000 lei, contraventiile prevazute la alin. (1) lit. a) si c).

(3) Amenda se poate aplica si persoanelor juridice.

Art. 18. - Contraventiile prevazute la art. 17 se constata si amenda se aplica de personalul anume imputernicit de ministrul agriculturii si alimentatiei sau de ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, dupa caz.

Art. 19. - Contraventiilor prevazute la art. 17 le sint aplicabile dispozitiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 - 27.

Art. 20. - Constituie infractiuni urmatoarele fapte:

a) instrainarea efectivelor matca sau a reproducatorilor, cu incalcarea prevederilor art. 5 alin. (3), care se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani;
b) nementinerea cu intentie in exploatare, pe durata unui ciclu de productie, a numarului de animale prevazut la art. 5 alin. (5), care se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Art. 21. - Utilizarea alocatiilor in alte scopuri decit cele pentru care s-au acordat, potrivit art. 3 din lege, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 6 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 11 octombrie 1993, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 77 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
RADU BERCEANU


Vineri, 21 ianuarie 2022, 07:50

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.