LEGE nr.107 din 25 septembrie 1996
Legea apelor
Fisa actului

Temei legal pentru:
  O. nr.732/2002 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea componenței Comisiei de evaluare a candidaturilor și ofertelor pentru concesionarea bunurilor din domeniul public al statului ce alcătuiesc obiectivul de investiții "Acumulare Lac Văcărești", în vederea realizării și exploatării unui complex cultural-sportiv
  O. nr.1.141/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii și a competențelor de emitere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.662/2006)
  O. nr.1.146/2002 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Normativului privind obiectivele de referință pentru clasificarea calității apelor de suprafață (abrogat prin O. nr.161/2006)
art.110
  H.G. nr.23/2003 privind transmiterea unei părți a unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Naționale în administrarea Administrației Naționale "Apele Române"
  O. nr.1.241/2003 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Procedurii de modificare sau de retragere a avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.15/2006)
  O. nr.35/2003 al ministrului apelor și protecției mediului pentru aprobarea Metodelor de măsurare și analiză folosite la determinarea substanțelor prioritare/prioritare periculoase din apele uzate evacuate și apele de suprafață (abrogat prin O. nr.31/2006)
art.110
  O. nr.105/2003 al ministrului apelor și protecției mediului privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH-040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
art.48, 62, 64, 68 si 110
  O. nr.501/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea Regulamentului pentru întocmirea inventarului inițial al surselor de poluare pentru mediul acvatic și apele subterane
art. 110
  O. nr.820/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
art. 50, art. 52, art. 68 si art. 110
  O. nr.920/2003 al ministrului transporturilor, construcțiilor și turismului pentru aprobarea Regulamentului de navigație pe lacul Snagov
  O. nr.1.072/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind aprobarea organizării Monitoringului suport național integrat de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole în apele subterane și de suprafață și pentru aprobarea Programului de supraveghere și control corespunzător și a procedurilor și instrucțiunilor de evaluare a datelor de monitorizare a poluanților proveniți din surse agricole în apele de suprafață și în apele subterane
art. 110
  O. nr.44/2004 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului pentru aprobarea Regulamentului privind realizarea monitoringului calității apelor pentru substanțe prioritare/prioritar periculoase
art.110
  O. nr.50/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, în execuție, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și a autorizațiilor de gospodărire a apelor
art.50, 52, 68 si 110
  O. nr.525/2004 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea formularului-tip al Procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției în domeniul apelor (abrogat prin O. nr.689/2006)
art.90
  O. nr.242/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea organizării Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanși proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați și pentru aprobarea Programului de organizare a Sistemului național de monitoring integrat al solului, de supraveghere, control și decizii pentru reducerea aportului de poluanți proveniți din surse agricole și de management al reziduurilor organice provenite din zootehnie în zone vulnerabile și potențial vulnerabile la poluarea cu nitrați
art. 110
  O. nr.241/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale pentru aprobarea Listei localităților pe județe unde există surse de nitrați din activități agricole și a Listei localităților din bazinele/spațiile hidrografice unde există surse de nitrați din activități agricole (zone vulnerabile și potențial vulnerabile) (abrogat prin O. nr.1.552/2008)
art.110
  O. nr.296/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor și al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale privind aprobarea Programului cadru de acțiune tehnic pentru elaborarea programelor de acțiune în zone vulnerabile la poluarea cu nitrați din surse agricole
art. 110
  H.G. nr.351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptată a evacuărilor, emisiilor și pierderilor de substanțe prioritar periculoase (abrogat prin H.G. nr.570/2016)
art. 17 lit. a1)
  O. nr.589/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de certificare a unităților specializate în elaborarea de studii, proiecte, execuție lucrări, consultanță în domeniul gospodăririi apelor și documentații tehnice pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.1.671/2007)
art.52
  O. nr.663/2005 al ministrului mediului și gospodăririi apelor privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Comitetului Național pentru Programul Hidrologic Internațional și a componenței acestuia (abrogat prin O. nr.2.628/2012)
art. 7 alin. (3)
  H.G. nr.930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul și mărimea zonelor de protecție sanitară și hidrogeologică
art. 5 alin. (1) și (4)
  H.G. nr.846/2010 pentru aprobarea Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung
  O. nr.1.526/2010 al ministrului mediului și pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului mediului și dezvoltării durabile nr. 1.671/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.3.298/2012)
art. 52
  H.G. nr.1.202/2010 privind actualizarea cuantumului contribuțiilor specifice de gospodărire a resurselor de apă
art. 81 alin. (1)
  O. nr.2.219/2010 al ministrului mediului și pădurilor pentru modificarea Ordinului ministrului apelor și protecției mediului nr. 105/2003 privind aprobarea Instrucțiunilor de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor - NTLH - 040 și aprobarea componențelor nominale ale comisiei centrale și comisiilor teritoriale de avizare
art. 48, art. 62, art. 64, art. 68, art. 110
  H.G. nr.80/2011 pentru aprobarea Planului național de management aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României
art. 43 alin. (2)
  O. nr.980/2011 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Instrucțiunilor tehnice privind reglementarea modului de constituire și executare a garanției financiare pentru blocarea amplasamentului de către viitoarele investiții de tip microhidrocentrale
art. 53 alin. (6)
  O. nr.799/2012 al ministrului mediului și pădurilor privind aprobarea Normativului de conținut al documentațiilor tehnice de fundamentare necesare obținerii avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor (abrogat prin O. nr.891/2019)
art. 110 lit. f)
  O. nr.873/2012 al ministrului mediului și pădurilor pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor (abrogat prin O. nr.828/2019)
art. 110 lit. d)


Duminică, 02 octombrie 2022, 03:01

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.