CODUL CIVIL
Fisa actului

Trimitere de la:
  O.G. nr.61/2002 privind colectarea creanțelor bugetare (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  L. nr.53/2003 Codul muncii
  O. nr.143/2003 al ministrului finanțelor publice privind procedura de desemnare a reprezentantului fiscal
  O.G. nr.39/2003 privind procedurile de administrare a creanțelor bugetelor locale (abrogata prin O.G. nr.92/2003)
  O. nr.153/2003 al ministrului sănătății și familiei pentru aprobarea Normelor metodologice privind înființarea, organizarea și funcționarea cabinetelor medicale
  O. nr.522/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv (abrogat prin O. nr.60/2014)
  H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 (abrogat prin H.G. nr.250/2007)
  H.G. nr.561/2003 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele și taxele locale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.278/2002 (abrogat prin O.U.G. nr.80/2013)
  L. nr.232/2003 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 36/2003 privind corelarea unor dispoziții din legislația financiar-fiscală
  O. nr.502/2003 al ministrului agriculturii, pădurilor, apelor și mediului privind contractul-tip de vânzare-cumpărare a tutunului brut
  H.G. nr.927/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 90/2003 privind vânzarea spațiilor aflate în proprietatea privată a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, destinate sediilor partidelor politice
  O.U.G. nr.90/2003 pentru modificarea Legii nr. 141/1997 privind Codul vamal al României și a art. 16 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2003 pentru stabilirea unor măsuri privind înființarea, organizarea, reorganizarea sau funcționarea unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a ministerelor, a altor organe de specialitate ale administrației publice centrale și a unor instituții publice
  O.U.G. nr.91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare (abrogata prin O.U.G. nr.74/2013)
  Decizie nr.811/EN/2003 privind organizarea activității de colectare a creanțelor bugetare ale Autorității Naționale de Reglementare în Comunicații (abrogat prin Decizie nr.199/2010)
  O. nr.1.426/2003 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Instrucțiunilor privind constituirea, administrarea și utilizarea fondului de risc pentru garanțiile de stat pentru împrumuturi interne și externe (abrogat prin O. nr.1.079/2006)
  O.G. nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală (abrogata prin L. nr.207/2015)
  O. nr.160/2004 al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice
  O.G. nr.9/2004 privind unele contracte de garanție financiară
  H.G. nr.433/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare (abrogat prin O.U.G. nr.13/2008)
  L. nr.198/2004 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de autostrăzi și drumuri naționale
  L. nr.240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte
  L. nr.249/2004 privind pensiile ocupaționale (abrogata prin L. nr.204/2006)
  L. nr.282/2004 privind protecția dobânditorilor cu privire la unele aspecte ale contractelor purtând asupra dobândirii unui drept de utilizare pe durată limitată a unor bunuri imobiliare
  L. nr.289/2004 privind regimul juridic al contractelor de credit pentru consum destinate consumatorilor, persoane fizice (abrogata prin O.U.G. nr.50/2010)
  O. nr.3.104/2005 al președintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor pentru aprobarea Normelor privind constituirea, administrarea și utilizarea Fondului de garantare
  H.G. nr.803/2005 privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și funcționarea Teatrului Național "I. L. Caragiale" din București
  O. nr.221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contribuția de asigurări sociale de sănătate (abrogat prin O. nr.617/2007)
  L. nr.210/2010 privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcție de rețele de transport și distribuție a energiei electrice
  O.U.G. nr.114/2010 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 74/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul european de garantare agricolă, Fondul european agricol de dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și a fondurilor alocate de la bugetul de stat, privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană și a fondurilor alocate de la bugetul de stat aferente programului de colectare și gestionare a datelor necesare desfășurării politicii comune în domeniul pescuitului și a programului de control, inspecție și supraveghere în domeniul pescuitului și pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 218/2005 privind stimularea absorbției fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare
  L. nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (abrogata prin L. nr.127/2019)
  O. nr.73/2011 al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă
  O. nr.M.18/2011 al ministrului apărării naționale pentru reglementarea unor aspecte privind constituirea dreptului de folosință asupra terenurilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 627/2010 privind schimbarea regimului juridic al unor terenuri în vederea realizării de către Ministerul Apărării Naționale a unui program pentru construirea de locuințe
  O.U.G. nr.14/2011 pentru protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor privind dobândirea dreptului de folosință pe o perioadă determinată a unuia sau a mai multor spații de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobândirea unor beneficii pentru produsele de vacanță, a contractelor de revânzare, precum și a contractelor de schimb


Joi, 20 ianuarie 2022, 17:17

Declinare de raspundere: Informațiile publicate în aceasta rubrică, precum și textele actelor normative nu au caracter oficial.